SWOT چیست؟

آنالیزSWOT چیست؟

شروع وبه کارگیری یک کارجدید کارسختی میباشد وباید مواردی راموردتوجه قرارداد.یکی ازروش های مطمئنه که میتوان مارابه مسیردرست هدایت کرد این است که گاهی به مقابل خود نگاه کنیم.با آنالیزswot میتوان وضعیت  کسب وکار وهم موقعیتی که درآینده پیش روی ماست را مورد نقدوبررسی قراردهیم.

به کارگیری ازآنالیزswot هیچ هزینه ای ندارد وبسیارآسان است. مخفف swot بدین ترتیب میباشد.

آنالیزswot

 

S – Strengths : نقاط قوت

W – Weaknesses : نقاط ضعف

O – Opportunities : فرصت‌ها

T – Threats : تهدید‌ها

آنالیزswot یک چکاپ اولیه از مراحلی است که درحال انجام آن هستیم. نتیجه این آنالیزبرای این است که آینده رادرمقابل چشمان مابیاورد، تابتوانیم برای آینده ای که تاحدودی برایمان آشکارهست برنامه ریزی کنیم.

آنالیزswot ضعف هاومثبت نگری های کاری که دردرون یاحتی ازبیرون رخ میدهد رانشان میدهد.مهلت ها وتهدیدهای محیط پیرامون کاروعوامل بیرونی رادراختیارماقرارمیدهد. نقاط ضعف وقوت بیشتربه وضعیت کنونی مامرتبط میباشد اماآوانس هاو تهدیدها بیشترمربوط به آینده است.میتوان به گونه ای برای خودمان بگوییم که بین چطورپیش میرود ویاچطورپیش خواهدرفت یک رابطه متقابل میباشد.مثبت نگری ها باعث نقاط قوت ومنفی نگری باعث نقاط ضعف مامیباشند پس این دومورد دست خودانسان است ومیتوان تاحدودی آن راتقویت یا سرکوب کرد.

برای نمونه موارد زیرازنقاط ضعف وقوت به حساب می آیند.

 • میزان شهرت شرکت
 • اسامی مشتریان
 • پرسنل ها
 • میزان دارایی شرکت
 • محل شرکت

 

درمقابل این موارد،تهدید ها وآوانس ها مسائلی هستند که شماقابلیت مقابله باآنان را ندارید وهرچقدهم بابرنامه ریزی پیش بروید بازهم بازخورد موردنظرخود رانمیگیرید.

برای نمونه:

 • قوانین و مقررات
 • رقبا
 • اقتصاد
 • وضعیت بازار
 • مسائل مالی

 

سوالاتی برای یافتن نقاط قوت:

سوالات زیربیشترجنبه مثبت نگری دارند که نحوه عملکرد شمارا نشان میدهد.این موارد متغیرمیباشند وحتمابایدخودتان آنهاراکنترل کنید.برای ابتدا سوالاتی ازخودتان بپرسید.

 • مادرچه کاری مهارت داریم؟
 • مانسبت به افرادی که درکنارماهستند چه توانایی هایی داریم؟
 • دریک تیم برای رقابت چه خصوصیت مثبت درماوجوددارد؟
 • درچه کاری موفق هستید که حس میکنیددیگران ازانجام آن کارعاجزهستند؟
 • پرسنل های ماچه خصوصیت خوبی دارند؟
 • مشتریان چه چیزی درموردکارمادوست دارند؟

 

سوالاتی برای یافتن نقاط ضعف:

سوالات زیربیشترجنبه منفی نگری دارند که نحوه عملکرد شمارا نشان میدهد.این موارد متغیرمیباشند وحتمابایدخودتان آنهاراکنترل ویاحتی سرکوب کنید.برای ابتدا سوالاتی ازخودتان بپرسید.

 • مادرچه کاری مهارت کافی نداریم؟
 • رقیب های مادرچه کاری بیشترازماتوانایی دارند؟
 • مشتریان مادرچه مورد بیشترمعترض میباشند؟
 • تیم ما چه معایبی دارد؟
 • چه عاملی ما را عقب نگه می‌دارد؟
 • کمبود چه منابعی در کار وجود دارد؟
 • چه چیزهایی را می‌توانیم بهبود دهیم؟

  

سوالاتی برای یافتن فرصت‌ها:

سوالات زیردرموردمحیط خارجی کارمامیباشد که میتوان تاثیرمثبتی برنحوه عملکردشمابگذارد.برخی ازآنان راشمانمیتوانید کنترل کنید شمامیتوانید روی آنهاتاثیربگذارید. برای ابتدا سوالاتی ازخودتان بپرسید.

 • چه تغییراتی به مرور می‌تواند کسب و کار شما را بهبود بخشد؟
 • آیا بازار به شیوه‌ی مناسبی تغییر می‌کند؟
 • آیا وضعیت اقتصادی فعلی، شغل ما را به سمت مثبتی هدایت می‌کند؟
 • به سراغ چه فرصت‌هایی هنوز نرفته‌ایم؟
 • چه فرصت‌هایی برایمان مهیا خواهد بود؟
 • آیا هزینه‌ی مواد اولیه‌ی ما کاهش خواهد یافت؟
 • آیا راهی برایمان هست که منابعی را که تابه‌حال نداشته‌ایم به دست آوریم؟

سوالاتی برای یافتن تهدیدها:

این سوالات درباره‌ی خارج کار است که می‌تواند تاثیر منفی‌ای بر نحوه عملکرد شما بگذارد. اغلب آن‌ها از کنترل شما خارجند اما می‌توانید با برنامه‌ریزی آن‌ها را تحت تاثیر بگذارید. از خودتان بپرسید:

 • رقبای فعلی ما چه کسانی هستند؟
 • چه محصولات جدیدی با ورود به بازار ممکن است تجارت الکترونیک ما را تهدید کند؟
 • آیا اندازه‌ی بازار ما کاهش خواهد یافت؟
 • آیا صنعت به گونه‌ای منفی تغییر خواهد کرد که بر کسب و کار ما تاثیر بگذارد؟
 • آیا هزینه‌ی مواد اولیه‌ی ما زیاد خواهد شد؟
 • آیا تقاضایی که موجب عرضه‌ی محصولاتمان شده کمتر خواهد شد؟
 • آیا مقررات به نحوی تغییر خواهند کرد که کسب و کار ما را تهدید کنند؟
 • آیا سازنده و تولیدکننده‌ی ما غیرقابل اعتماد خواهد بود؟

ماتریسswot

ماتریس SWOT یا مدل خط و مشی هاروارد، ابزار تحلیلی بسیار کارآمدی است که برای شناسایی محیط بیرونی و درونی سازمان به کار برده می شود. از این ماتریس در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود.

ماتریس SWOT یاخط ومشی هاروارد،ابزارقابلی برای شناسایی محیط بیرونی ودرونی سازمان به کارمیرود. این ماتریس درمدیریت استراتژیک وهمچنین بازاریابی به منظورشناخت محیط پیرامون ما به کارمیرود.

برای انجام تحلیل سازمان خود به وسیله ماتریس SWOT گام های زیر را طی کنید:

گام اول:شناسایی عوامل داخلی وخارجی

برای ساختن ماتریس SWOT درابتدا باید عوامل داخلی وخارجی که بر آن سازمان تاثیرمیگذارد را موردبررسی قرارداد. . پس از اینکه تمامی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها مشخص شد، ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ارزیابی عوامل خارجی (EFE) تشکیل می‌شود. تمامی نقاط ضعف و قوت که مربوط به محیط داخل سازمان است در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات محیط خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می شوند و  پس از آن وارد ماتریس QSPM شده و نمره دهی می شوند.

گام دوم: تعیین وزن عوامل داخلی وخارجی

عوامل داخلی وخارجی راباید ابتداشناسایی کنیم وسپس براساس نقاط ضعف وقوت وهمچنین فرصت ها وتهدیدها تقسیم کنیم. می توانیم از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی کمک بگیریم و سلسله مراتب وزن هر یک از شاخص های عوامل داخلی و خارجی را مشخص کنیم. خروجی تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، میزان اهمیت هر شاخص تصمیم گیری استراتژیک را نشان می دهد.

گام سوم: ایجاد ماتریس برای ارزیابی عوامل داخلی وخارجی

برای این کاراول بایدعواملی که بدست آمده رابنویسیم وبه هرکدام براساس اهمیت،ضریبی ازعدد صفر(بدون اهمیت)اختصاص دهیم. این نکته را همچنان به یاد داشته باشید که جمع ضرایب نباید ازعدد یک بیشترباشد.اکنون به هرکدام ازاین عوامل ازشماره ۱تا۴ امتیازی را درنظرمیگیریم. نمره ۱بیانگر ضعف بسیار،۲بیانگرضعف کم،۳بیانگرنقطه قوت و۴هم نشان دهنده قوت بسیاربالا دراین عوامل میباشد. سپس ضریب هر عامل را در نمره آن ضرب کرده تا نمره نهایی سازمان به دست بیاید.اگرمیانگین این عدد از۲٫۵ کمترباشد به این معناست که این سازمان باضعف مواجه شده ولی اگراین میانگین از۲٫۵بالاترباشد یعنی سازمان دارای قوت است.

قدم چهارم: طراحی ماتریس SWOT

عواملی چون قدرت، ضعف، فرصت و تهدید در ماتریس SWOT شناسایی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. در ماتریسSWOT  هریک از این عوامل را لیست کرده و آنها را در سلول های مربوط به خودشان وارد کنید. بنابراین همواره این ماتریس چهار نوع استراتژی WO، WT، ST و SO به شما می دهد.

استراتژی های ماتریس SWOT

استراتژی های محافظه کارانه (WO): در این استراتژی هدف این است که از مزیت های موجود در فرصت ها برای جبران نقاط ضعف استفاده شود.

استراتژی های تدافعی (WT): هدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. معمولا در چنین شرایطی سازمان در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد می توانیم از روش  انحلال، واگذاری کاهش عملیات، پیوستن به شرکت های دیگر از این بحران عبور کند.

استراتژی های تهاجمی (SO): در این استراتژی، سازمان با تکیه بر قوت های داخلیف بیشترین بهره را از فرصت های خارجی می برد. به همین دلیل بیشتر سازمان ها تمایل دارند در این موقعیت قرار بگیرند.

استراتژی های رقابتی (ST): در این موقعیت هدف سازمان این است که روش هایی استفاده شود تا با استفاده از نقاط قوت داخلی از تاثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری شود و حتی سعی شود تهدیدات را از بین بروند.

 

SWOT

به پایان آمد این ویرگول، حکایت همچنان باقی

هرازگاهی نگاهی به عقب بیندازید و ببینید چه مسیری را طی کرده‌اید. هرازگاهی نگاهی به پیش‌رو هم بیاندازید تا ببینید به کجا خواهید رسید. به کمک پرسش‌های مطرح شده در این آنالیز، ارزیابی نسبتا دقیقی را از وضعیت کسب‌و‌کارتان داشته باشید.

 

اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران_ارسال مقاله

,

مهلت ارسال مقاله در اولین همایش سراسری علم وفناوری در رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ است .

تاریخ برگزاری این همایش ۳۰ اسفند ۱۳۹۷ است .


♦ شرح کنفرانس


این همایش توسط  موسسه برگزار کننده همایش های توسعه دانش و فناوری برگزار می گردد.

همایش فوق به صورت رسمی و در تهران برگزار خواهد شد .

مزایای شرکت در اولین همایش سراسری علم و فناوری

این مقاله تحت حمایت سایت سیویلیکا قرارد دارد. سیویلیکا بانک جامع مقالات علمی است . کلیه مقالات این کنفرانس نیز در پایگاه های زیر نمایه خواهد شد :

 • پایگاه سیویلیکا و
 • کنسرسیوم محتوای ملی

حال شما می توانید مقالات خود را با اطمینان ارسال نمایید . بعد از تایید مقاله از سوی داوران و ارائه آن شما از امتیاز آن بهره مند خواهید شد . به علاوه شما میتوانید از امتیاز این مقاله با  گواهی آن استفاده کنید .

محور های  اولین همایش سراسری علم و فناوری

شما میتوانید تحت موضوعات زیر اقدام به نگارش و ارسال مقالات خود کنید :

در رشته مدیریت عناوین به شرح زیر است  :

 • مدیریت دانش (KM)
 • مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین (NPA)
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • تجارت الکترونیک
 • مدیریت گردشگری و جهانگردی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی(SHRM)، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM)
 • تحول فرهنگی واخلاقی  در سیستم های مدیریت اطلاعات
 • نقش برقراری ارتباط موثر با ذینفعان در پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک
 • چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت
 • یادگیری سازمانی ، سازمانی یاد گیرنده و سازمانی یاد دهنده
 • سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات
 • بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی ، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول

عناوین رشته مدیریت زیاد است پس همراه باشید …

 • مدیریت تعارض و چالش های رفتاری ، نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها
 • مدیریت و کارآفرینی ، دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین؛ دانشگاه نسل سوم
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک ومتوسط و دانش بنیان
 • بازاریابی و بازارسازی ؛ روش ها ، الگوها ، رویکردها ، موانع و راهکارها
 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی
 • مدیریت رفتار و مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها
 • توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
 • مدیریت سرمایه فکری توسعه پایدار
 • مدیریت امور بانکی
 • سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
 • کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام
 • مدیریت امور فرهنگی و مدیریت رسانه
 • هوش هیجانی و هوش معنوی
 • مدیریت آموزش عالی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت گردشگری
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • مدیریت محیط زیست
 • مدیریت ریسک ، مدیریت بحران ، رهبری و مدیریت رفتار سازمانی
 • خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
 • اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری
 • مدیریت اسلامی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت
 • مدیریت وتوسعه پایدار گردشگری
 • مدیریت وبرنامه ریزی توسعه پایداردر گردشگری
 • مدیریت‎استراتژیک‎درصنعت گردشگری پایدار
 • مطالعات تطبیقی در سیاست های گردشگری پایدار
 • مشکلات،موانع ونیازهای توسعه پایدار گردشگری
 • گردشگری، فناوریهای نوین و شبکه های اجتماعی
 •  مشارکت مردمی در توسعه گردشگری پایدار
 •  سیاستگذاری و خط مشی گذاری در گردشگری پایدار
 • مدیریت منابع انسانی درگردشگری پایدار
 •  ارتباطات و هماهنگی های بین سازمانی در توسعه گردشگری پایدار
 •  مدیریت و بازاریابی خدمات گردشگری
 •  مدیریت رفتار شهروندی و گردشگری پایدار

در رشته  اقتصاد عناوین به شرح زیر است  :

 • نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
 •  کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی
 • کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری
 • اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه
 • آموزش، تجارت و اقتصاد
 • اخلاق تجارت و کسب و کار
 •  قانون تجارت، حقوق و اقتصاد
 •  راهکارهای توسعه مناطق آزاد
 •  اقتصاد پول و بانکداری
 • اقتصاد صنعتی و بازرگانی
 • اقتصاد حمل و نقل
 • اقتصاد نفت و گاز
 • اقتصاد بین الملل و تجارت
 • اقتصاد سلامت رفتاری
 • اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

سایرعناوین رشته  اقتصاد در کنفرانس را در ادامه دنبال کنید…

 • تجارت جهانی
 • تجارت الکترونیک
 • توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
 • توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
 • تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی
 • بازارهای مالی
 • تئوریهای سرمایه گذاری
 • اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها
 • مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی
 • شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و…)
 • اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی
 • کسب و کارهای خانوادگی
 • رشد و توسعه اقتصادی
 • آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی
 • اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
 • اقتصاد در شرایط تحریم
 • اقتصاد و مدیریت ورزشی
 • اقتصاد محیط زیست و تجارت
 • اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی
 • توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی
 • ارزشگذاری اقتصادی محیط زیستی
 • ارزش گذاری اقتصادی تالابها
 • ارزش گذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی
 • ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت
 • ارزشگذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت
 • بررسی خسارتهای تغییر اقلیم
 • اقتصاد و بازاریابی گردشگری
 • گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی
 • اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار
 • گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی
 • سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار
 • ارزیابی طرحهای توسعه گردشگری
 • گردشگری، خدمات، هتلها و آژانسها
 • گردشگری و بخش خصوصی (سند چشم انداز ۱۴۰۴)
 • گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

در رشته حسابداری عناوین به شرح زیر است  :

 • حسابداری دولتی و پاسخگویی
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • حسابداری منابع انسانی
 • حسابداری سرمایه فکری
 • حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات
 • قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
 • حسابداری محیط زیست
 • یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
 • لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
 • اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی
 • مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
 • تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها
 • استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • نوآوری های مالی در حوزه حسابداری
 • کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
 • مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
 • حسابرسی وچالش های پیش رو
 • و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی

بنظرتون حالا وقتش نشده که خودتون رو محک بزنید؟!

در پست  های گذشته ما شیوه های  تحقیق  رو به شما آموزش دادیم . همچنین راجب انواع گرایش های مدیریت مثل مدیریت اجرایی ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت صنعتی ، اقتصاد ، حسابداری و… صحبت کردیم.

میتونیدبه این مطالب در جهت نگارش مقالتون مراجعه کنید 🙂

نحوه شرکت در اولین همایش سراسری علم وفناوری

شما می تونید برای شرکت در اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران به سایت زیر مراجعه کنید :

https://www.civilica.com

همچنین میتونید کلیه اخبار حوله اولین همایش سراسری علم و فناوری رو از این سایت دنبال کنید .

اقتصاد چیست ؟ آینده شغلی و وضعیت کنونی آن چگونه است؟

در این پست سعی داریم شما را با رشته ی اقتصاد آشنا کنیم .

در طی پست های گذشته نیز راجب انواع گرایش های مدیریت ، دانشگاه های برتر دنیا ، معرفی رشته حسابداری  و… پرداختیم .

پس تا انتهای این مطلب نیز مارا همراهی کنید …

معرفی این رشته

معرفی این رشته

معرفی

این رشته را می توان در پاسخ به سوال های زیر تعریف کرد:

-علت از بین رفتن مشاغل قدیمی چون (حلبی سازی، بند زنی و…) چیست ؟

-عوامل پایداری مشاغل قدیمی از گذشته تا کنون در چیست؟

-تخصیص منابع یعنی چه؟چه کسی می تواند تخصیص را انجام دهد؟

 

اینها تنها بخشی از سوالاتی هستند که علم اقتصاد به آنها پاسخ می دهد .

تعریف رشته اقتصاد

در واقع علم اقتصاد ، علم تخصیص منابع به صورت بهینه است . این تخصیص روی منابعی صورت می گیرد که کم یا محدود هستند. یا به تعبیری دیگر می توان علم اقتصاد را چنین تعریف کرد:

«علمی که به مطالعه علمی جنبه های گوناگون رفتار اقتصادی انسان  می پردازد.»

به همین دلیل این علم جزو علوم اجتماعی به شمار می آید . از این رو این رشته را در شاخه علوم اجتماعی و هم گروه با دروس زیر می دانند :

 • جامعه شناسی
 • علم سیاست
 • روان شناسی

عاملی که باعث شده این رشته جزو رشته های علوم انسانی خوانده شود سروکار داشتن با رفتار اقتصادی انسان هاست . این امر باعث  پیوند میان اقتصاد و فلسفه شده است . که در جنبه نظری اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد . اما از دیدگاهی دیگر آنچه باعث پیوند این رشته با ریاضی و آمار گردیده است جنبه کاربردی اقتصاد است . این جنبه بسیار وسیع تر از جنبه ی اقتصادی است .

اهمیت این رشته

اهمیت این رشته

اهمیت این رشته

 

این رشته از نظر موضوعی شامل دو جنبه است . که یکی از این وجه ها آسان و دیگری مشکل است . این رشته از این نظر حائز اهمیت است که :

وضعیت اقتصادی و رفاه آحاد جامعه در گرو زمینه های مختلف اجتماعی – علمی – تکنولوژی و صنعتی است .

همین امر موجب شده است تا رشد اجتماعی جامعه رقم بخورد . در بسیاری از کشورهای پیشرفته رشته ی اقتصاد را با رشته ی پزشکی هم تراز و حتی بالاتر می دانند!!

 

توانایی های لازم در این رشته

اما این رشته به افرادی با پتانسیل خاص نیاز دارد . یعنی افرادی که از توانایی حل مسئله بالایی برخوردار باشند . به بیانی می توان گفت وجه مشکل این رشته در این است که :

توانایی های لازم در این رشته

توانایی های لازم در این رشته

تحلیل موضوعات اقتصادی مستلزم بررسی و و ملاحظه همه ی تعامل های میان متغییر های اقتصادی و اجتماعی است .

به این دلیل است که اقتصاد با سیر قلمروهای اجتماعی تعامل تنگاتنگ دارد . به عبارتی روش تحلیلی اقتصاد ، روش دیفرانسیل گیری کامل از مدل های اقتصادی با متغیرهای بی تراز خوانده می شود . در نتیجه هر فردی که استعداد لازم را در این رشته داشته باشد با تلاش می تواند موفقیت های خوبی را کسب کند .

ویژگی های این رشته

اما ویژگی شاخصی که شاخه علوم اجتماعی و پیرو آن رشته اقتصاد دارد این است که :

پیش بینی در آن با مشکلات اساسی رو به رو است !

ویژگی های این رشته

ویژگی های این رشته

در واقع  در علوم اجتماعی برخلاف علوم تجربی چون آزمایشی صورت نمی گیرد نمی توان با قطعیت راجب موضوعی نظر داد . همین امر باعث شده است تا اقتصاد دانان و دانشمندان علوم اجتماعی رغبت بیشتری برای استفاده از تکنیک های آماری پیشرفته داشته باشند .

 

گرایش های این رشته

گرایش های این رشته

گرایش های این رشته

این رشته در مقطع کارشناسی دارای گرایش های زیر است :

 • اقتصاد نظری – بازرگانی – کشاورزی – پول و بانکداری – صنعتی و حمل و نقل

گفتنی است کلیه دانش آموزان رشته نظری ( ریاضی – تجربی – انسانی ) مجاز به انتخاب این رشته به عنوان رشته تحصیلی خود هستند .

آینده شغلی

فارغ التحصیلان این رشته نحوه ی مقابله با بحران های اقتصادی گوناگون و راهکار های پیشنهادی را فرا خواهند گرفت .

آینده شغلی

آینده شغلی

از فارغ التحصیل این رشته که تجربه کاری ندارد  و یا تجربه کمی دارد توانایی حل مسائل پیچیده را نمی توان انتظار داشت !

چراکه همواره عرصه تحصیلات آکادمیک و دنیای واقعی یا به عبارتی زمینه کاری با هم متفاوت است .در نتیجه بسیاری از توانایی ها و تجربه ها در جریان کاری به دست می آید .

حیطه کاری برای فارغ التحصیلان این رشته به شرح زیر است :

بخش های مختلف وزارت اقتصاد از قبیل بخش مالیات – وزارت صنایع – سازمان برنامه و بودجه – بانک مرکزی – مرکز آمار

گفتنی است فارغ التحصیلان این رشته به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیل گر آشنایی صحیح با مسائل و مباحث اقتصادی نگاه کارشناسانه ای به جامعه دارند .

از این رو در هر شغلی می توانند موفق باشند و بدرخشند .

حسابداری چیست؟آینده شغلی و وضعیت کنونی آن چگونه است ؟

در این پست می خواهیم به معرفی رشته ی حسابداری بپردازیم .

ابتدا به تعریف صحیح و جامعی از این رشته می پردازیم. سپس آینده شغلی و  وضعیت کنونی آن را بررسی خواهیم کرد.

پس با ما همراه باشید ….

معرفی

معرفی

معرفی

به جرات می توان گفت در هر نوع کسب و کاری وجود فردی بنام حسابدار الزامی و واجب است . تجارت و کسب و کار در نیای امروز وجود این رشته را به امری ضروری مبدل کرده است .

اما در ادامه می خواهیم بدانیم :

موضوع اصلی این رشته ی تحصیلی چیست ؟

وضعیت شغلی این رشته به چه صورتی است ؟

واحدهای درسی این رشته شامل چه دروسی است ؟

 

 رشته ی حسابداری چیست ؟

رشته ی حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند های زیر صورت می گیرد :

تعریف این رشته

تعریف این رشته

جمع آوری – طبقه بندی – ثبت – خلاصه کردن اطلاعات –  تهیه ی گزارش مالی – تهیه ی گزارش صورت حساب – ارائه ی مدل های متنوعی از صورت حساب

قرار دادن داده ها به این  صورت در اختیار مدیران آنها را در امر مدیریت یاری خواهد کرد. چرا که میزان سود یا زیان بیانگر استراتژی مدیریت سازمان است .

اما گاهی افرادی هم هستند که بدون گزراندن تحصیلات آکادمیک دانشگاهی خود را حسابدار قلمداد می کنند.

در حالیکه این افراد بیشتر دفتردار هستند تا حسابدار!!

 

این رشته  استانداردها و پردازش های خاصی دارد . به عنوان مثال :

 • فردی که به صورت تجربی این رشته را فراگرفته است نمی تواندتفاوتی بین دارایی های کوتاه مدت و بلند مدت قائل شود .

یا به عنوان مثالی دیگر :

 • توانایی ثبت معاملات ارزی را در دفاتر ثبت ندارد .

حیطه کاری  یک حسابدار چیست ؟

یک حسابدار متخصص می تواند به عنوان مدیر مالی یک سازمان به کار گرفته شود .  به علاوه می تواند راهکار هایی را در جهت افزایش بازدهی و سود ارائه کند. به علاوه می تواند مشکلات را شناسایی کند و آنها را به مدیریت در جهت تغییر عملکرد گزارش دهد .

حیطه کاری حسابدار

حیطه کاری حسابدار

به علاوه یک حسابدار می تواند تحت عنوان زیر به کار گرفته شود :

کارشناس امور مالیاتی ، کارمند بانک ، رییس بانک ، کارشناس گمرک ، استاد دانشگاه ، پژوهشگر و کارشناس پشتیبانی نرم افزار

 

وضعیت کنونی این رشته

وضعیت کنونی این رشته

وضعیت کنونی این رشته

 

این رشته به عنوان یکی از پرجمعیت ترین رشته های دانشگاهی شناخته می شود .

افراد زیادی در این رشته در گرایش های مختلفی موفق به اتمام تحصیلات آکادمیک خود شده اند.

امروزه عواملی چون نیاز روز و رکود اقتصادی موجب شده تا حسابداران با سیستم های حسابداری وضعیت بهتری نسبت به سایر رشته ها داشته باشند .

این عامل خود دلیلی بر افزایش  تعداد فارغ التحصیلان و محصلان این رشته است !!

گرایش های این رشته

فارغ التحصیلان این رشته در بدو ورود به بازار کار می توانند در گرایش های زیر مشغول به کار شوند :

گرایش های این رشته

گرایش های این رشته

 • حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها
 • حسابداری بیمه :در موسسات بیمه
 • حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی
 • حسابداری دولتی : به عنوان حسابدار در سازمان های دولتی
 • حسابدار صنعتی :در شرکت های تولیدی و صنعتی
 • حسابداری مالی : در موسسات تجاری و غیر انتفاعی

 

دروس این رشته

دروس تخصصی این رشته شامل موارد زیر است :

اصول حسابداری – حسابداری میانه – حسابداری پیشرفته – حسابداری صنعتی – حسابرسی – حسابداری مالی – اصول تنظیم و کنترل بودجه – مدیریت مالی – مباحث جاری حسابداری – متون حسابداری

دروس پایه نیز شامل دروس زیر است :

جامعه شناسی – روش تحقیق – روانشناسی عمومی – ریاضیات کاربردی – ریاضیات پایه – توسعه اقتصادی – حقوق بازرگانی – پژوهش و عملیات – پول و ارز بانکداری – مبانی سازمان مدیریت – اصول علم اقتصاد – مالیه عمومی – مبانی کاربرد کامپیوتر –  آمار کاربردی

آینده شغلی

 

آینده شغلی

آینده شغلی

با پیشرفت علم و فناوری نظام سازمان و ها و ارگان های مختلف نیز دچار تغییر و تحولاتی شد . در گذشته در واقع واژه ای به نام« حسابدار» گنگ و بی معنی و حتی برای عده ای مضک و خنده دار بود !در گذشته نظام چرتکه ای حاکم بود که آن هم در زمان خود بی نوعی بی نظیر بود. چراکه در این میان افراد معدودی نیز می توانستند با آن کار کنند .

 

امروز با گسترش فعالیت ها و بهره گیری از شیوه های متنوع مدیریتی وجود حسابدار امری الزامی و ضروری است . و باتوجه به نیاز بازار می توان گفت این رشته نسبت به سایر رشته ها دروضعیت بهتری به سر می برد .

مدیریت استراتژیک چیست ؟ اهداف کارکرد ها و آینده شغلی آن چگونه است ؟

,

در این پست سعی داریم با مدیریت استراتژیک و دامنه ی فعالیت های آن آشنا شویم.

در پست های گذشته به معرفی انواع گرایش های رشته مدیریت چون مدیریت صنعتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت شهری ، مدیریت دانش ، مدیریت تکنولوژی و… پرداختیم.

پس با ما همراه باشید…

پیشگفتار

پیشگفتار

پیشگفتار

 

قبل از شروع به آغاز آشنایی با این رشته می خواهیم بدانیم:

 

 

کلمه استراتژی به چه معنا است ؟

 

یا به اصطلاح محاوره ای

   استراتژی چیه؟ و کجا استفاده میشه ؟

 

استراتژی

استراتژی

استراتژی و در واقع مدیریت استراتژیک جزو کلماتی هستند که همه بخصوص  دانشجویان مدیریت بارها شنیده اند. اغلب رشته های مدیریتی پسوند یا پیشونداستراتژیک را باخود به همراه دارند. به عنوان مثال رشته های زیر از این جمله اند:

مدیریت استراتژیک – استراتژی بازاریابی – انتخاب استراتژیک – برنامه ریزی استراتژیک – منابع استراتژیک

به عبارتی می توان گفت هر سازمان یا نهادی استراتژی مختص به خود را دارد .

فردی که در یک نهاد مشغول به کار می شود بصورت ناخودآگاه در یکی از این دو دسته قرار می گیرد:

 1. سخنرانی در جلسات یا همایش ها در رابطه با استراتژی هاس سازمان
 2. دفاع از استراتژی های سازمان در برابر نقد ها و اختلاف نظرها

پس سوال مهمی که در ابتدا باید به درستی پاسخ داده شود معرفی استراتژی  است .

به راستی استراتژی چیست ؟شما چگونه آن را تعریف می کنید؟

این کلمه به عبارتی یکی از پرچالش ترین کلمه هاست . از این نظر پر چالش خوانده می شود که برداشت های متعددی از آن می شود. با نگاهی به گذشته و مطالعه نظر اندیشمندان و صاحب نظران می توان به یک تفکر اندیشمندانه دست یافت .

باهم تنی چند از این نظریه ها را بررسی خواهیم کرد :

استراتژی چیست ؟شما چگونه آن را تعریف می کنید؟

استراتژی چیست ؟شما چگونه آن را تعریف می کنید؟

به عنوان مثال جک ولش مدیر افسانه ای جنرال الکتریک بیان می کند که :

«استراتژی یعنی من تصمیم های شفاف و دقیق در مورد نحوه ی رقابت با دیگران بگیرم.»

یا به عنوان موردی دیگر مایکل پورتر بیان می کند :

«استراتژی یعنی کاری که دیگران انجام می دهند را با منابع کمتر انجام دهیم. و کارهایی انجام دهیم که هیچ کس غیر ما انجام نمی دهد»

مینتزبرگ بر این باور است که :

«وقتی مجموعه ی تصمیم هایمان دیده می شود بتوان الگوی خاصی را در آنها مشاهده کرد.»

آلفرد چندلر از اساتید دانشگاه هاروارد بود . وی در زمینه تاریخ بازرگانی تدریس می کرد. ایشان استراتژی را اینگونه تعریف می کنند که :

«استراتژی عبارت است از تعیین آرمان ها و اهداف اساسی بلند مدت یک سازمان ، اتخاذ مسیرهای اقدام و تخصیص منابع ضروری برای محقق کردن این اهداف.»

همانطور که مشاهده کردید بسیاری از صاحب نظران به نظمی واحد در قالب یک چهارچوب تاکید می کنند.

حال می توانیم به تعریف مدیریت استراتژیک به فرم زیر بپردازیم…

                                               مدیریت استراتژیک چیست ؟

مجموعه تعاریف

مجموعه تعاریف

باتوجه به تعاریفی که از استراتژی از دیدگاه دانشمندان مختلف گفتیم مدیریت استراتژیک به صورت زیر تعریف می شود:

 

-به بیانی  از مدیریت استراتژیک  مفهومی گسترده تر و جامع تر از برنامه ریزی استراتژیک است.

-به عبارتی برنامه ریزی استراتژیک، زیر مجموعه ای از مدیریت استراتژیک محسوب می شود.

-استراتژی مجموعه ای از تصمیمات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت راتعیین می کند.

 

به صورت کلی می توان گفت مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی یک آنالیز کلی و برجسته از سازمان است . تحلیل و بررسی های فوق شامل موارد زیر است که منجر به موفقیت می شود :

تحلیل و بررسی های صورت گرفته در مدیریت استراتژیک

تحلیل و بررسی های صورت گرفته در مدیریت استراتژیک

 

 

-ماموریت

-چشم انداز

-دارایی های سازمان

-توسعه ی برنامه ریزی های سازمان

 

اهداف

در واقع این رشته مدیریتی به بررسی مسائل و موضوعات سازمان به صورت جزیی می پردازد.به عبارتی فارغ التحصیلان و کارشناسان مدیریت به مدیران سازمان ها و نهاد ها کمک می کنند تا :

اهداف

اهداف

 • بهره وری افزایش یابد
 • تلاش در جهت ارتقای کیفیت کاری
 • ایجاد ارگان قانون مند

به بیانی افزایش بهره وری یکی از هدف های آرمانی هر سازمانی است . از جمله این موارد می توان به شیوه ی کار منابع انسانی ، نحوه ی بکار گیری این منابع و… اشاره کرد.

ارتقای کیفیت کاری نیز مزایای بسیاری را به دنبال دارد . مهمترین نتایج آن رضایت کارمندان در کار ، کاهش فشار عصبی ، امنیت و رضایت شغلی و از همه مهمتر ارامش شغلی را به همراه دارد.به جرات می توان گفت عامل مهم دیگری که در ارتقای کیفیت می تواند موثر باشد گفت و شنود با کارکنان و شنیدن پیشنهادات آنان در راستای پیشرفت اهداف سازمان است .

تلاش در جهت ساخت یک نهاد قانون مند نیز مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت :

 • کاهش و به طور کلی از میان رفتن جریمه های قانونی
 • به شهرت رسیدن سازمان

  مزایای یک نهاد قانون مند

  مزایای یک نهاد قانون مند

 • محبوب شدن سازمان
 • بالا رفتن سطح اعتماد و اطمینان مردم

در واقع مسئولین نهادها و سازمان های مختلف باید همواره توجه داشته باشند که :

 

« قوانین برای آسایش و راحتی هرچه بیشتر منابع انسانی در سازمانهاست ، نه وسیله ای برای مچ گیری و آزار منابع انسانی !»

آینده شغلی

آینده شغلی این رشته نیز همانند سایر گرایش های رشته مدیریت به عوامل متعدد بسیاری وابسته است . مجموعه ی پیوسته ای از عوامل میتوانند در این قضیه دخیل باشند.

آینده شغلی

آینده شغلی

از طرفی میزان تخصص و دانش افراد تحصیل کرده در این گرایش خود مهمترررررین گزینه است . بی شک در هر گرایش و رشته ای زمینه رشد و بالندگی برای افراد متخصص وجود خواهد داشت . تلاش برای وارد شدن به بازار کار ممکن است گاهی سخت و گاهی طاقت فرسا اطلاق شود اما هرآینده درخشان و موفقیتی به آسانی به دست نمی آید….

مدیریت اجرایی چیست ؟واحدهای درسی و گرایش های آن؟آینده ی شغلی ؟

,

در این پست سعی داریم شما را با ابعاد گوناگون رشته مدیریت اجرایی آشنا کنیم .

در پست های پیشین نیز به معرفی انواع گرایش های رشته مدیریت پرداختیم. به علاوه تعدادی از رشته ها و زیر شاخه های آن اعم از مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت شهری ، مدیریت تکنولوژی و… را به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار دادیم .

پس تا انتها با ما همراه باشید …

معرفی

معرفی رشته مدیریت اجرایی

معرفی رشته مدیریت اجرایی

مدیریت EMBA که مخفف عبارت  Executive Master of Business Adminstaration است . این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد به سه زیر گروه به شرح زیر تقسیم می شود:

 1. مدیریت اجرایی

 2. MBA

 3. مدیریت شهری

 

گرایش MBA خود مخفف عبارت Master of Business Adminstaration است . گفتنی است برای سهولت از مدیریت اجرایی تحت عنوان MBA نیز یاد می شود . فارغ التحصیلانن دوره های فنی و مهندسی و علوم پایه با تحصیل در این رشته دانش و فنون مدیریتی را فرا می گیرند .

به عبارتی این رشته در صدد تربیت مدیرانی کارآمدو توانمند است .

 

دانشگاه های برتر این رشته

دانشگاه های برتر این رشته

دانشگاه های برتر این رشته

 

از جمله  دانشگاه های برتر در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتی – دانشگاه علامه طباطبائی

(در پست های پیشین به معرفی این دانشگاه ها و دانشکده های مدیریتی زیر مجوعه آن پرداخته ایم .)

تفاوت های ۲ رشته ی مدیریت MBA و EMBA

این دوره حداقل ۲ و حاکثر ۳ سال است . تعداد کل واحدهای درسی این رشته ۵۸ واحد است . این در حالی است که اکثر رشته های مهندسی در مقطع ارشد ۳۶ واحد می باشد .

تفاوت های 2 رشته ی مدیریت MBA و EMBA

تفاوت های ۲ رشته ی مدیریت MBA و EMBA

به عبارتی می توان گفت : دوره ی کارشناسی ارشد MBA دوره ی سنگین و پرکاری است . یعنی دانشجویان این رشته از لحاظ استعداد و فرصت های مطالعاتی و تحصیل در وضعیت خوبی به سر می برند .

دروس رشته مدیریت اجرایی

دروس این رشته در مقطع ارشد به شرح زیر است :

  * ترم اول                                                                             * ترم دوم          

-کاربرد آمار در مدیریت                                                                             -حسابداری  مدیریت

-تحقیق در عملیات                                                                                     -مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

-روش تحقیق                                                                                            -تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی

-تئوری های سازمان و مدیریت                                                                 -مسائل جاری مدیریت اجرایی و واحد های تولیدی

-اصول و مبانی اقتصاد                                                                               -بازاریابی

-حقوق تجارت

 

  * ترم سوم                                                                          * ترم چهارم

– بازرگانی بین الملل                                                                             -انتخاب دو درس باقیمانده از گرایش

-مدیریت تکنولوژی و نوآوری                                                                  -پایان نامه

-مدیریت طرح های توسعه

-مدیریت سازمان های پیچیده از دیدگاه استراتژیک

-انتخاب یکی از دروس گرایش مدیریت استراتژیک :

(۱-برنامه ریزی استراتژیک۲-تحلیل محیط داخلی و بین الملل

۳-مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک

۴-تحلیل از استراتژهای سازمانی  موفق و ناموفق )

-انتخاب یکی از دروس گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات:

(۱- تحقیقات بازاریابی ۲- مدیریت استراتژیک بازاریابی

۳-مسایل بازریابی بین الملل و صادرات ۴-ارتباطات بازاریابی)

آینده شغلی

معمولا اولین سوالی که همیشه بعد از معرفی یک رشته تحصیلی به وجود می آید بحث آینده شغلی آن است . چرا که طیف گسترده ای از مردم علاقه دارند که تحصیلات آکادمیک آنها و حیطه کاریشان یکی باشد . هرچند این همگونی باعث پیشرفت و موفقیت بیشتر در کار و حرفه پیش رو است .اما باید بپزیم که در بسیاری از موارد ممکن انتظارات ما برآورده نشود . صرف اینکه فردی در یک رشته و یا حرفه ای به موفقیت مد نظر خود نرسیده باشد دلیلی برای عدم پیشرفت و موفقیت سایر افراد در آن زمینه نیست !!!

آینده شغلی

آینده شغلی

متاسفانه باور عامیانه و غلطی که بیشتر ما گاهی با آن دست و پنجه نرم میکنیم همین امر است . چیزی که  باید آن را به خود بقبولانیم  و در خود پرورش دهیم این امر است که میزان تلاش و سخت کوشی برای رسیدن به موفقیت در انسانی به انسان دیگر متفاوت است.(درست مانند قانون نیوتن!)

رشته مدیریت اجرایی جزو رشته های نویی است که مانند  سایر رشته های نو پا به عرصه تولید علم نهاده است . در ابتدای مطرح شدن این رشته  میتوان گفت که بازار کاری آن  در ایتدا در وضعیت خوبی به سر نمی برد . ( که البته این امر طبیعی و مختص به این رشته نیس  و سایر رشته های نو پا با این دوره زمانی کوتاه مدت  در اوایل رو به رو بوده اند.) اما امروزه با توجه به تخصصی شدن مشاغل و حرفه های مختلف می توان گفت اینده کاری این رشته در دوران خوبی به سر میبرد . عامل مهم بعدی که شرکت ها و نهاد های مختلف را ملزم به بهره گیری از نیروی متخصص کرده رقابت بر سر بهتر بودن با رقبای خود  است .