کانال هاي بازاریابی در مدیریت بازاریابی!

کانال های بازاریابی

کانال هاي بازاریابی در مدیریت بازاریابی

بازاریاب ها در کانال های بازاریابی براي دستیابی به بازارهاي هدف از سه نوع کانال بازاریابی استفاده می کنند
۱٫ کانالهاي ارتباطی
۲٫ کانالهاي توزیع
۳٫ کانالهاي خدماتی

کانال های بازاریابی

کانال های بازاریابی

کانال هاي ارتباطی

کانال هاي ارتباطی در کانال های بازاریابی پیام هاي بازاریابی را به خریداران ارائه و بازخورهایی را از آنها دریافت می کنند. کانال هاي ارتباطی شامل روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، پست، تلفن، تابلوهاي تبلیغاتی، پوسترها، کاغذهاي تبلیغاتی، لوح هاي فشرده، نوارهاي صوتی و اینترنت هستند. شرکت ها علاوه بر این کانال ها، با استفاده از ظاهر فروشگاه هاي خود، سایتهاي اینترنتی و سایر رسانه ها نیز با مشتریان ارتباط برقرار می کنند. بازاریاب ها همچنین به طور فزایندهاي از کانال هاي ارتباطی تعاملی مانند پست الكترونیكی، وبلاگ ها، باشگاه هاي مشتریان، مراکز تماس و شماره تلفن هاي رایگان براي ارتباط مشتریان با شرکت استفاده می کنند.

کانال هاي توزیع

کانال هاي توزیعی مختلفی در بازار وجود دارد. بازاریاب ها از کانال هاي توزیع براي نمایش، فروش و تحویل کالاها و خدمات خود استفاده می کنند. کانال هاي توزیع شامل دو نوع مستقیم و غیرمستقیم هستند. کانال هاي توزیع مستقیم شامل اینترنت، پست، تلفنهاي همراه و تلفن هاي ثابت و کانال هاي توزیع غیرمستقیم شامل توزیع کنندگان، عمده فروشان، خرده فروشان و واسطه هاي توزیعی هستند.

کانال هاي خدماتی

بازاریاب ها از کانال هاي خدماتی براي انجام معامله با مشتریان بالقوه خود استفاده می کنند. کانال هاي خدماتی شامل انبارها، شرکتهاي حمل و نقل، بانکه ا و شرکت هاي بیمه هستند. بازاریاب ها در انتخاب ترکیب بهینه این کانال ها با چالش جدي مواجه هستند. آن ها باید دقت زیادي در مدیریت این سه نوع کانال داشته باشند.

کانال های بازاریابی

کانال های بازاریابی

محیط صنعت در کانال های بازاریابی

محیط صنعت شامل شرکت ها و نهادهاي فعال در تولید، توزیع و بازاریابی محصولات است. محیط صنعت شامل شرکت، رقبا، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان است. تأمین کنندگان شامل عرضه کنندگان مواد اولیه، شرکت هاي تحقیقات بازاریابی، دفاتر تبلیغاتی، بانک ها، شرکت هاي بیمه، شرکت هاي حمل و نقل و شرکت هاي مخابراتی است. توزیع کنندگان شامل عاملان خرید، دلالان، نمایندگان تولیدکننده و سایر سازمان ها و افرادي هستند که یافتن مشتریان و فروش به آن ها را تسهیل می سازند.

محیط کلان در کانال های بازاریابی

محیط کلان شامل ۶ نوع محیط است: محیط جمعیت شناختی، محیط اقتصادي، محیط اجتماعی- فرهنگی، محیط طبیعی، محیط فناوري و محیط سیاسی- قانونی. بازاریاب ها باید روندها و تغییرات این محیط ها را به دقت شناسایی کنند و استراتژي هاي مناسبی را براي تطبیق با این تغییرات تنظیم کنند. محیط کلان فرصت هاي زیادي را با خود به همراه دارد که شرکت ها براي بهره برداري از آنها باید از بازاریابه اي ماهر برخوردار باشند.

عوامل مؤثر بر کانال های بازاریابی در عصر جدید

در دنیاي امروز، چندین عامل بر بازارها تأثیرگذار است که فرصت ها و چالش هاي جدیدي را براي شرکت ها ایجاد کرده است.

فناوري اطلاعات

انقلاب دیجیتالی باعث ایجاد عصر اطلاعاتی شده است. فناوري اطلاعات به شرکت ها امكان داده است که میزان تولید خود را دقیقتر ساخته و آن را متناسب با میزان سفارش مشتریان تنظیم کنند. همچنین شرکت ها با کمک فناوري اطلاعات می توانند تبلیغات مؤثرتري را انجام دهند و سیستم هاي قیمت گذاري مناسب تري را تنظیم کنند.

جهانی شدن

پیشرفت هاي فناوري در حمل و نقل و ارتباطات این امكان را براي شرکتها فراهم ساخته که بتوانند در همه کشورها بازاریابی نمایند. همچنین، مشتریان نیز میتوانند محصولات مورد نیاز خود را از هر شرکتی در دنیا خریداري کنند. میزان مسافرته اي بین المللی با توجه به افزایش میزان فعالیت هاي کاري و تفریحی افراد در کشورهاي خارجی افزایش یافته است.

مقررات زدایی

بسیاري از کشورها قوانین و مقررات داخلی خود را براي ورود شرکت هاي خارجی تسهیل کردهاند. بدین ترتیب، سطح رقابت در کشورهاي مختلف افزایش یافته است و مردم این کشورها نیز فرصت هاي بیشتري نسبت به قبل دراختیار خواهند داشت.

کانال های بازاریابی

کانال های بازاریابی

خصوصی سازي

بسیاري از کشورها شرکت هاي دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده اند تا کارآیی آن ها افزایش یابد. در کشور ما نیز بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از شرکت هاي دولتی به بخص خصوصی واگذار شده اند.

افزایش رقابت

افزایش رقابت بین شرکت هاي داخلی و خارجی باعث افزایش هزینه هاي بازاریابی شرکتها و کاهش حاشیه سود آنها شده است. همچنین، با توجه به اینكه امروزه خرده فروشی ها از قدرت زیادي برخوردار شده اند و تلاش می کنند. برندهاي خاص خود را به جاي برند شرکت ها توسعه دهند، قدرت شرکت ها کاهش یافته است. براي مثال، شرکت فروشگاه هاي زنجیرهاي اتكا در فروشگاه هاي خود از برند اتكا براي فروش محصولات استفاده می کند.

همگرایی صنایع

امروزه مرز بین صنایع در حال از بین رفتن است، زیرا شرکت ها تلاش می کنند با صنایع دیگر ادغام شوند. براي مثال، شرکت هاي تولید کننده تلویزیون امكاناتی را از سایر صنایع مانند صنعت اینترنت به محصولات خود اضافه می کنند که این امر رقابت را براي شرکت هاي تولید کننده رایانه دشوار میکند. شرکت هاي تولید کننده گوشیهاي تلفن همراه نیز امكانات عكاسی و فیلمبرداري را به محصولات خود اضافه کردهاند تا بدین ترتیب رقابت را براي شرکت هاي تولید کننده دوربین هاي عكاسی و فیلمبرداري دشوار سازند. همگرایی بین صنایع مختلف باعث ایجاد صنایع بزرگتر خواهد شد.

 تحول در صنعت خرده فروشی در کانال های بازاریابی

امروزه شرکت هاي خرده فروشی در کانال های بازاریابی با رقابت زیادي از سوي شرکت هاي دیگر روبرو هستند. شرکت ها تلاش میکنند از طریق پست مستقیم، تبلیغات روزنام هاي، مجله اي و تلویزیونی سفارشی شده، محصولات خود را بدون دخالت خرده فروشی ها و به طور مستقیم به دست مصرف کنندگان برسانند. بنابراین، خرده فروشی ها تلاش می کنند خرید را براي مصرفک نندگان به یک تجربه لذتبخش تبدیل کنند. آن ها با جذاب کردن محیط فروشگاه، قرار دادن مكان هایی براي استراحت افراد، تنظیم امكاناتی براي بازي کودکان، پخش موسیقی هاي ملایم در فضاي فروشگاه، امكانات پارکینگ مناسب و رایحه مناسب سعی در جذب مشتریان بیشتر دارند.

کانال های بازاریابی

کانال های بازاریابی

واسطه زدایی در کانال های بازاریابی

موفقیت شرکت هاي اینترنتی بزرگ در کانال های بازاریابی مانند اي. اُ. ال، آمازون، یاهو، اي. بی، ايترید و … در فروش مستقیم محصولات به مصرف کنندگان باعث کم رنگ شدن نقش واسطه ها در برخی از صنایع شده است. مصرف کنندگان با مراجعه به این سایت ها میتوانند محصولات مورد نیاز خود را بدون دخالت واسطه ها خریداري کنند. این موفقیت ها باعث ایجاد ترس در تولیدکنندگان و خرده فروشان شده است. در مقابل، آن ها نیز با تأسیس سایت هاي اینترنتی براي خود تلاش دارند که نقش واسطه هاي اینترنتی را کاهش دهند. در کشور ما نیز بسیاري از شرکت ها در صنایع مختلف به سراغ بازاریابی الكترونیكی رفته اند و محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می رسانند.

افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان

امروزه با افزایش نقش واسطه هاي اینترنتی، قدرت خرید مصرفکنندگان نیز افزایش یافته است. مصرف کنندگان می توانند در منزل یا محل کار خود از طریق اینترنت قیمت و کیفیت محصولات شرکت هاي مختلف را در سرتاسر جهان با هم مقایسه کنند و بدون هیچ محدودیت زمانی و مكانی خریدهاي بهین هاي را انجام دهند. حتی خریداران سازمانی نیز می توانند از طریق «حراجی معكوس» از مزایاي اینترنت استفاده کنند. آن ها میتوانند از فروشندگان در سرتاسر جهان بخواهند که پیشنهاد خود را براي فروش محصول مورد نیاز سازمان، ارائه دهند. سازمان نیز با مقایسه قیمت، کیفیت و شهرت شرکتهاي مختلف می تواند خرید بهتري را انجام دهد و در هزینه هاي خود صرفه جویی کند.

اطلاعات مصرف کنندگان

در دنیاي امروز مصرف کنندگان به انبوهی از اطلاعات دسترسی دارند. آن ها میتوانند به طور برخط به دانشنامه ها، لغت نامه ها، اطلاعات پزشكی، رتبه بندي فیلم ها، گزارش هاي مصرف کنندگان، روزنامه ها و سایر اطلاعات مورد نیاز خود به هر زبانی و در هر جاي دنیا دسترسی داشته باشند.

کانال های بازاریابی

کانال های بازاریابی

مشارکت مصرفکنندگان

امروزه مصرف کنندگان تأثیر زیادي بر شرکت ها و افراد دیگر دارند. برخی از شرکت ها نیز با درك این موضوع، طراحی و حتی بازاریابی محصولات خود را به دست مشتریان سپرده اند تا حس تعهد و مالكیت را در آن ها افزایش دهند.

مقاومت مصرف کنندگان

امروزه مصرف کنندگان بر این باور هستند که تفاوت چندانی بین ویژگی هاي اصلی محصولات موجود در بازار وجود ندارد. بنابراین، آن ها وفاداري کمتري به شرکت ها دارند و حساسیت بیشتري نسبت به قیمت و کیفیت محصولات بازار از خود نشان می دهند. تحقیقات ثابت کرده است که مصرف کنندگان نسبت به محصولاتی که به میزان زیادي بر روي آن بازاریابی و تبلیغات می شوند، نگرش منفی پیدا دارند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *