کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ گرایش IT

ریاضی آمار تولید اصول مدیریت اسلامی تئوری مدیریت تحقیق در عملیات اقتصاد زبان معدل موثر بازاریابی نمره کل (تراز) رتبه
۰ ۰ ۴۰ ۷۲٫۲۲ ۰ ۵۴٫۳۹ ۵۷٫۷۸ ۱۷٫۸ ۷۵٫۵۶ ۹۰۲۱ ۴
۴۸٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۷۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۷۷٫۱۹ ۳۶٫۶۷ ۱۲٫۸ ۶۴٫۴۴ ۸۷۹۸ ۷
۴۰ ۰ ۲۰ ۴۴٫۴۴ ۲۲٫۲۲ ۷۸٫۹۵ ۳۱٫۱۱ ۲۰ ۶۶٫۶۷ ۸۷۴۷ ۸
۱۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۲۰ ۷۷٫۱۹ ۴۱٫۱۱ ۱۸٫۹۷ ۷۳٫۳۳ ۸۳۲۵ ۱۲
۲۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۵۵٫۵۶ ۲۰ ۵۹٫۶۵ ۵۲٫۲۲ ۱۷٫۲ ۴۶٫۶۷ ۸۲۴۱ ۱۳
۳۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۵۳٫۳۳ ۰ ۸۵٫۹۶ ۶۰ ۱۴٫۲۹ ۵۱٫۱۱ ۸۰۵۱ ۱۵
۶۰ ۴۶٫۶۷ ۲۰ ۶۸٫۸۹ ۲۲٫۲۲ ۴۳٫۸۶ -۱٫۱ ۱۳٫۳۸ ۲۴٫۴۴ ۷۹۱۶ ۱۶
۶۰ ۰ ۳۱٫۱۱ ۳۱٫۱۱ ۰ ۷۰٫۱۸ ۳۸٫۸۹ ۱۵ ۶۴٫۴۴ ۷۹۰۱ ۱۷
۳۰ ۵۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۴۴٫۴۴ ۰ ۵۴٫۳۹ ۲۵٫۵۶ ۱۵٫۷۹ ۶۰ ۷۸۸۸ ۱۸
۳۳٫۳۳ ۰ ۳۱٫۱۱ ۴۸٫۸۹ ۲۲٫۲۲ ۵۹٫۶۵ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۴۸٫۸۹ ۷۸۱۹ ۱۹
۵۵ ۴۰ ۰ ۵۰ ۳۱٫۱۱ ۷۰٫۱۸ ۰ ۱۶٫۲۴ ۳۳٫۳۳ ۷۷۷۶ ۲۰
۲۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۲۰ ۷۰٫۱۸ ۲۶٫۶۷ ۱۴٫۹۳ ۷۳٫۳۳ ۷۷۴۹ ۲۱
۴۳٫۳۳ ۰ ۲۰ ۴۳٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۶۳٫۱۶ ۰ ۱۶٫۹۲ ۴۶٫۶۷ ۷۵۵۱ ۲۵
۳۶٫۶۷ ۰ ۳۱٫۱۱ ۴۴٫۴۴ ۲۲٫۲۲ ۷۰٫۱۸ -۲٫۲۱ ۱۷٫۶ ۵۵٫۵۶ ۷۴۴۹ ۲۸
۴۵ ۰ ۳۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۰ ۷۱٫۹۳ ۱۱٫۱۱ ۱۹٫۶۸ ۳۷٫۷۸ ۷۴۴۸ ۲۹
۳۸٫۳۳ ۰ ۳۱٫۱۱ ۳۵٫۵۶ ۰ ۵۲٫۶۳ ۶۲٫۲۲ ۱۳٫۵۹ ۴۴٫۴۴ ۷۴۴۶ ۳۰
۵۵ ۰ ۲۰ ۴۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۷۰٫۱۸ ۶٫۶۷ ۱۷٫۱ ۶۲٫۲۲ ۷۴۳۲ ۳۲
-۳٫۳۲ ۰ ۲۲٫۲۲ ۶۵٫۵۶ ۰ ۵۲٫۶۳ ۴۱٫۱۱ ۱۷٫۶۳ ۵۵٫۵۶ ۷۴۱۷ ۳۴
۳۵ ۰ ۲۲٫۲۲ ۵۶٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۱۶٫۳ ۵۱٫۱۱ ۷۳۷۹ ۳۶
۲۸٫۳۳ ۰ ۲۴٫۴۴ ۶۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۶۳٫۱۶ -۲٫۲۱ ۱۵٫۴۸ ۶۴٫۴۴ ۷۲۵۴ ۴۴
۱۵ ۰ ۱۱٫۱۱ ۶۵٫۵۶ ۸٫۸۹ ۵۷٫۸۹ ۱۶٫۶۷ ۱۸٫۳۱ ۵۵٫۵۶ ۷۱۹۴ ۴۸
۲۶٫۶۷ ۰ ۲٫۲۲ ۵۰ ۶٫۶۷ ۷۷٫۱۹ ۴۱٫۱۱ ۱۴٫۰۴ ۵۳٫۳۳ ۷۱۸۸ ۴۹
۴۸٫۳۳ ۴۸٫۸۹ -۲٫۲۱ ۷۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۵۶٫۱۴ ۰ ۱۴٫۶۷ ۰ ۷۱۸۳ ۵۰
۳۸٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۳۰ ۴۲٫۲۲ ۲۶٫۳۲ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۲۷ ۴۰ ۷۱۷۸ ۵۱
۲۵ ۵۷٫۲۸ ۴٫۴۴ ۲۳٫۳۳ ۱۵٫۵۶ ۸۲٫۴۶ ۱۰ ۱۷٫۲۵ ۳۷٫۷۸ ۷۱۵۸ ۵۲
۵۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۶۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۱۴٫۴۸ ۶۲٫۲۲ ۷۱۵۷ ۵۳
۱۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۲۰ ۷۱٫۹۳ ۰ ۱۴٫۶ ۴۸٫۸۹ ۶۹۳۷ ۶۸
۴۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۳۸٫۶ ۳۸٫۸۱ ۱۴٫۲۷ ۵۵٫۵۶ ۶۹۲۴ ۷۱
۲۰ ۱۱٫۱۱ ۰ ۴۷٫۷۸ ۲۰ ۵۲٫۴۳ ۳۳٫۳۳ ۱۳٫۵ ۴۴٫۴۴ ۶۸۰۰ ۷۶
۳۱٫۶۷ ۰ ۱۱٫۱۱ ۵۱٫۱۱ ۰ ۲۶٫۳۲ ۳۴٫۴۴ ۱۸٫۶۱ ۵۵٫۵۶ ۶۷۸۲ ۷۹
۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۴۵٫۵۶ ۰ ۴۹٫۱۲ ۴۵٫۵۶ ۱۹٫۲۴ ۲۸٫۸۹ ۶۷۳۵ ۸۲
۳۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۸٫۸۹ ۰ ۵۹٫۶۵ ۴۱٫۱۱ ۱۳٫۳۸ ۵۳٫۳۳ ۶۷۲۷ ۸۴
۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۶۰ ۰ ۲۴٫۵۶ ۲۸٫۸۹ ۱۹٫۲۴ ۵۳٫۳۳ ۶۷۰۳ ۸۶
۱۵ ۶۰ ۲٫۲۲ ۳۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۵۹٫۶۵ ۰ ۱۵ ۲۸٫۸۹ ۶۶۹۳ ۸۸
۲۶٫۶۷ ۰ ۲۲٫۲۲ ۶۳٫۳۳ ۰ ۴۲٫۱۱ ۱۶٫۶۷ ۱۲٫۴۷ ۶۴٫۴۴ ۶۶۹۳ ۸۸
۸۳٫۳۳ ۰ ۰ ۳۷٫۷۸ ۲٫۲۲ ۷۱٫۹۳ ۰ ۱۵٫۲ ۵۵٫۵۶ ۶۶۱۳ ۹۸
۳۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۴۷٫۷۸ ۱۵٫۵۶ ۴۰٫۳۵ ۰ ۱۷٫۹۴ ۳۱٫۱۱ ۶۶۰۹ ۱۰۰
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۰ ۰ ۵۶٫۱۴ ۶۱٫۱۱ ۱۶٫۸۸ ۴۴٫۴۴ ۶۵۸۷ ۱۰۳
۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۶۸٫۴۲ ۱۲٫۲۲ ۱۶٫۱۲ ۴۶٫۶۷ ۶۵۷۹ ۱۰۵
۱۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۵۰٫۸۸ ۰ ۱۴٫۱۵ ۴۰ ۶۵۶۷ ۱۰۷
۲۵ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۴۵٫۵۶ ۰ ۵۲٫۶۳ ۰ ۱۵٫۵۹ ۶۴٫۴۴ ۶۵۶۷ ۱۰۷
۳۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۴۷٫۳۷ ۲۸٫۸۹ ۱۶٫۲۲ ۴۴٫۴۲ ۶۵۳۷ ۱۱۲
۲۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۱۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۳۴٫۴۴ ۱۷٫۶۲ ۲۲٫۲۲ ۶۵۳۵ ۱۱۳
۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۵۰٫۸۸ ۶٫۶۷ ۱۷٫۲۹ ۳۷٫۷۸ ۶۵۰۸ ۱۱۶
۳۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۴۷٫۷۸ ۰ ۵۴٫۳۹ ۰ ۱۵٫۹۷ ۰ ۶۴۷۲ ۱۲۲
۸٫۳۳ ۰ ۲۰ ۳۴٫۴۴ ۰ ۷۱٫۹۳ ۲۵٫۵۶ ۱۵٫۴ ۶۴٫۴۴ ۶۴۳۲ ۱۲۶
۲۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۴۰ ۰ ۵۰٫۸۸ ۳۵٫۵۶ ۱۶٫۱۷ ۲۴٫۴۴ ۶۴۲۰ ۱۲۷
۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۵۴٫۴۴ ۰ ۴۷٫۳۷ ۱۲٫۲۲ ۱۶٫۸۴ ۷۳٫۳۳ ۶۴۰۱ ۱۳۰
۲۰ ۰ ۸٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۲۲٫۸۱ ۱۲٫۲۲ ۱۸٫۸۵ ۶۰ ۶۳۸۳ ۱۳۶
-۱٫۶۶ ۰ ۲۲٫۲۲ ۴۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۶۱٫۴ ۳٫۳۳ ۱۴٫۹۱ ۷۳٫۳۳ ۶۳۶۰ ۱۳۹
۳۳٫۳۳ ۰ ۲٫۲۲ ۳۴٫۴۴ ۴٫۴۴ ۵۷٫۸۹ ۲۵٫۵۶ ۱۶٫۳ ۶۰ ۶۳۵۸ ۱۴۰
۴۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۵۰٫۸۸ ۰ ۱۹٫۴۱ ۰ ۶۳۱۷ ۱۴۴
۳۸٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۱۵٫۵۶ ۳۸٫۸۹ ۱۳٫۳۳ ۴۵٫۶۱ ۶٫۶۷ ۱۲٫۹۸ ۳۵٫۵۶ ۶۳۱۲ ۱۴۸
۱۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۰ ۱۳٫۳۳ ۳۱٫۵۸ ۶۴٫۴۴ ۱۳٫۵۴ ۲۰ ۶۳۰۸ ۱۵۱
۳۸٫۳۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۸۰٫۷ ۲۰ ۱۶٫۱۹ ۰ ۶۳۰۶ ۱۵۲
۳۸٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۰ ۴۹٫۱۲ ۰ ۱۸٫۳۸ ۵۱٫۱۱ ۶۲۸۱ ۱۵۷
۱۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۲۲ ۳۶٫۶۷ ۰ ۴۵٫۶۱ ۲۶٫۶۷ ۱۶ ۶۲٫۲۲ ۶۲۷۳ ۱۵۹
۳۶٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۴۲٫۲۲ ۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۶٫۵۵ ۴۶٫۶۷ ۶۲۶۷ ۱۶۱
۳۶٫۶۷ ۰ ۲۰ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۶۳٫۱۶ ۳٫۳۳ ۱۶٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۶۲۳۰ ۱۶۷
۲۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۳۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۵۴٫۳۹ ۰ ۱۶٫۸۶ ۷۱٫۱۱ ۶۲۲۰ ۱۷۳
۵۵ ۶۶٫۶۷ ۴٫۴۴ ۳۴٫۴۴ ۸٫۸۹ ۴۲٫۱۱ ۰ ۱۳٫۵۴ ۱۱٫۱۱ ۶۱۹۹ ۱۷۸
۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۵۳٫۳۳ ۰ ۴۹٫۱۲ ۳۲٫۲۲ ۱۷٫۰۴ ۲۴٫۴۴ ۶۱۸۸ ۱۸۰
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۶۰ ۰ ۳۱٫۵۸ ۴۴٫۴۴ ۱۳٫۸۸ ۳۱٫۱۱ ۶۱۷۶ ۱۸۲
۲۶٫۶۷ ۰ ۲۲٫۲۲ ۴۱٫۱۱ ۰ ۴۳٫۸۶ ۴٫۴۴ ۱۶٫۳ ۶۸٫۸۹ ۶۱۷۲ ۱۸۳
۴۶٫۶۷ ۰ ۱۱٫۱۱ ۳۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۹۷ ۵۱٫۱۱ ۶۱۷۲ ۱۸۳
۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۴۸٫۸۹ ۰ ۵۹٫۶۵ ۲۰ ۱۳٫۰۷ ۵۱٫۱۱ ۶۱۶۱ ۱۸۵
۱۳٫۳۳ ۰ ۵۱٫۱۱ ۴۰ ۰ ۳۶٫۸۴ ۰ ۱۵٫۲۶ ۶۲٫۲۲ ۶۱۵۰ ۱۸۶
۵۰ ۰ ۴٫۳۴ ۳۴٫۴۴ ۰ ۸۷٫۷۲ ۱٫۱۱ ۱۵٫۵۷ ۴۶٫۶۷ ۶۱۲۱ ۱۸۹
۳۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۳۴٫۴۴ ۰ ۶۴٫۹۱ ۱۶٫۶۷ ۱۷٫۷۷ ۴۶٫۶۷ ۶۱۱۸ ۱۹۱
۱۵ ۰ ۲۶٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۰ ۴۷٫۳۷ ۱۳٫۳۳ ۱۸٫۹۵ ۳۳٫۳۳ ۶۰۵۸ ۲۰۲
۴۰ ۵۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۴۰ ۱۳٫۳۳ ۳۱٫۵۸ ۸٫۸۹ ۱۴٫۹۸ ۰ ۶۰۱۸ ۲۰۵
۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۴۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۲۱٫۰۵ ۳۶٫۶۷ ۱۵٫۰۳ ۶۸٫۸۹ ۶۰۰۷ ۲۰۶
۵۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۵٫۵۶ ۰ ۵۲٫۶۳ ۱۳٫۳۳ ۱۴٫۸۲ ۳۵٫۵۶ ۵۹۸۹ ۲۰۸
۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۵۶٫۱۴ ۰ ۱۸٫۳۴ ۴۲٫۲۲ ۵۹۷۸ ۲۱۰
۱۰ ۰ ۳۷٫۷۸ ۴۰ ۰ ۶۱٫۴ -۱٫۱ ۱۷٫۱۷ ۴۲٫۲۲ ۵۹۵۷ ۲۱۳
۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۶۱٫۱۱ ۰ ۴۹٫۱۲ ۱۰ ۲۰ ۳۳٫۳۳ ۵۹۴۲ ۲۱۵
۱۵ ۰ ۲۰ ۴۰ ۱۳٫۳۳ ۱۷٫۵۴ ۲۲٫۲۲ ۱۶٫۴۴ ۵۱٫۱۱ ۵۹۲۷ ۲۲۰
۱۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۰ ۵۰٫۸۸ ۱۰ ۱۴٫۲۸ ۶۰ ۵۹۱۵ ۲۲۷
۳۱٫۶۷ ۴۸٫۸۹ ۱۷٫۷۸ ۳۷٫۷۸ ۰ ۵۹٫۶۵ ۰ ۱۵٫۶۹ ۰ ۵۸۸۸ ۲۳۴
۲۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۴۷٫۷۸ ۰ ۳۸٫۶ ۲۲٫۲۲ ۱۶٫۷۷ ۳۵٫۵۶ ۵۸۸۶ ۲۳۵
-۱٫۶۶ ۰ ۲۶٫۶۷ ۷٫۷۸ ۰ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۹٫۷۲ ۳۵٫۵۶ ۵۸۷۳ ۲۳۷
۴۱٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۳۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۴۲٫۱۱ ۰ ۱۲٫۹۴ ۲۴٫۴۴ ۵۸۶۴ ۲۳۹
-۳٫۳۲ ۰ ۱۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۲۰ ۴۷٫۳۷ ۰ ۱۶٫۷۵ ۵۳٫۳۳ ۵۸۵۴ ۲۴۴
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۲۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۵۰٫۸۸ ۲۵٫۵۶ ۱۸٫۶۳ ۴۶٫۶۷ ۵۸۴۷ ۲۴۷
۳۳٫۳۳ ۰ ۲۴٫۴۴ ۴۲٫۲۲ ۰ ۴۹٫۱۲ ۱۶٫۶۷ ۱۴٫۲۶ ۲۸٫۸۹ ۵۸۴۰ ۲۵۰
۱۱٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۵۲٫۲۲ ۰ ۴۷٫۳۷ ۱۱٫۱۱ ۱۴٫۶۸ ۶۴٫۴۴ ۵۸۳۸ ۲۵۱
۵ ۰ ۶٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۰ ۴۹٫۱۲ ۰ ۱۷٫۶۶ ۸۴٫۴۴ ۵۸۱۵ ۲۵۴
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۶۳٫۱۶ ۰ ۱۸٫۴۴ ۵۳٫۳۳ ۵۷۸۶ ۲۶۵
۱٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۲۷٫۷۸ ۴٫۴۴ ۵۲٫۶۳ ۲۲٫۲۲ ۱۴٫۵۵ ۶۴٫۴۴ ۵۷۵۷ ۲۷۰
۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۴۱٫۱۱ ۰ ۳۶٫۸۴ -۱٫۱ ۱۵٫۷۱ ۵۷٫۷۸ ۵۷۵۶ ۲۷۱
۳۱٫۶۷ ۰ ۲۲٫۲۲ ۵۱٫۱۱ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۱۲٫۱۷ ۴۴٫۴۴ ۵۷۴۸ ۲۷۴
۳۶٫۶۷ ۰ ۴٫۴۴ ۴۳٫۳۳ ۰ ۲۱٫۰۵ ۱۶٫۶۷ ۱۶٫۳۷ ۶۰ ۵۷۴۵ ۲۷۵
۰ ۰ ۲۰ ۴۱٫۱۱ ۸٫۸۹ ۷۵٫۴۴ ۰ ۱۷٫۵۴ ۳۳٫۳۳ ۵۷۳۵ ۲۷۸
۱۶٫۶۷ ۰ ۲۲٫۲۲ ۴۰ ۴٫۴۴ ۵۴٫۳۹ ۰ ۱۵٫۱۶ ۵۳٫۳۳ ۵۷۲۳ ۲۸۰
۳۵ ۰ ۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۳۱٫۵۸ ۱۸٫۸۹ ۱۴٫۸۹ ۴۰ ۵۷۱۰ ۲۸۲
۲۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۵۳٫۳۳ ۰ ۲۱٫۰۵ ۵٫۵۶ ۱۶٫۱۴ ۶۰ ۵۶۹۸ ۲۸۵
۱۳٫۳۳ ۰ ۳۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۰ ۱۶٫۶۷ ۱۳٫۸۸ ۵۵٫۵۶ ۵۶۹۳ ۲۸۸
۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۴۷٫۷۸ ۲٫۲۲ ۷۰٫۱۸ ۰ ۱۵٫۵۲ ۵۵٫۵۶ ۵۶۹۱ ۲۸۹
۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۸٫۸۲ ۷۷٫۷۸ ۵۶۶۴ ۲۹۳
۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۵۲٫۶۳ ۵٫۵۶ ۱۹٫۸۶ ۴۶٫۶۷ ۵۶۶۴ ۲۹۳
۳۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۳۸٫۶ ۷٫۷۸ ۱۵٫۲۵ ۵۷٫۷۸ ۵۶۴۷ ۲۹۹
۳۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۳۱٫۱۱ ۰ ۵۲٫۶۳ ۱۴٫۴۴ ۱۵٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۵۶۳۰ ۳۰۳
۵ ۲۴٫۴۴ ۱۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۰ ۱۷٫۵۴ ۴۵٫۵۶ ۱۴٫۶۴ ۴۶٫۶۷ ۵۶۲۲ ۳۰۵
۱۰ ۰ ۴٫۴۴ ۳۴٫۴۴ ۰ ۸۰٫۷ ۰ ۱۸٫۱۹ ۵۳٫۳۳ ۵۶۱۹ ۳۰۷
۵ ۰ ۴٫۴۴ ۳۸٫۸۹ ۰ ۳۸٫۶ ۲۵٫۵۶ ۱۶٫۳۳ ۶۲٫۲۲ ۵۶۱۴ ۳۰۹
۴۵ ۰ ۰ ۱۲٫۲۲ ۱۵٫۵۶ ۵۹٫۶۵ ۱۲٫۲۲ ۱۵٫۷۳ ۵۳٫۳۳ ۵۶۱۴ ۳۰۹
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۵۶٫۶۷ ۰ ۴۹٫۱۲ ۲٫۲۲ ۱۵٫۵ ۴۸٫۸۹ ۵۶۱۰ ۳۱۱
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۶۳٫۳۳ ۰ ۶۴٫۹۱ ۱۵٫۵۶ ۱۶٫۳۸ ۰ ۵۶۰۷ ۳۱۴
۴۰ ۴۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۳۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۳۸٫۶ ۰ ۱۴٫۹۸ ۰ ۵۶۰۶ ۳۱۶
۲۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۲۲ ۴۷٫۷۸ ۰ ۴۷٫۳۷ -۱٫۱ ۱۵٫۰۸ ۴۰ ۵۵۸۵ ۳۲۳
۱۵ ۰ ۱۵٫۵۶ ۳۰ ۱۳٫۳۳ ۱۷٫۵۴ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۴۳ ۴۴٫۴۴ ۵۵۸۳ ۳۲۵
۳۰ ۰ ۸٫۸۹ ۴۲٫۲۲ ۰ ۴۵٫۶۱ ۱۶٫۶۷ ۱۹٫۷۲ ۱۳٫۳۳ ۵۵۶۶ ۳۲۹
۵ ۰ ۴٫۴۴ ۴۰ ۰ ۶۱٫۴ ۱۷٫۷۸ ۱۵٫۰۳ ۵۳٫۳۳ ۵۵۳۳ ۳۳۷
-۳٫۳۲ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۵۴ ۲٫۲۲ ۱۵٫۰۵ ۶۴٫۴۴ ۵۵۳۳ ۳۳۷
۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۰ ۴۷٫۳۷ ۷۸٫۸۹ ۱۸٫۰۱ ۰ ۵۵۳۰ ۳۴۰
۱۸٫۳۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۴۱٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۴۹٫۱۲ ۰ ۱۵٫۲۸ ۶٫۶۷ ۵۵۲۷ ۳۴۱
-۱٫۶۶ ۰ -۶٫۶۶ ۴۴٫۴۴ ۰ ۴۵٫۶۱ ۳۰ ۱۶٫۰۴ ۵۳٫۳۳ ۵۵۱۷ ۳۴۵
۰ ۰ ۲٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۰ ۰ ۶۲٫۲۲ ۱۶٫۷۲ ۴۶٫۶۷ ۵۵۰۳ ۳۴۸
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۰۴ ۳۸٫۸۹ ۱۶٫۹ ۴۸٫۸۹ ۵۴۹۸ ۳۴۹
۵ ۰ ۳۵٫۵۶ ۵۰ ۰ ۸٫۷۷ ۰ ۱۶٫۹۵ ۵۷٫۷۸ ۵۴۹۸ ۳۴۹
۱٫۶۷ ۰ ۴۴٫۴۴ ۴۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۴۲٫۱۱ ۰ ۱۶٫۳ ۲۶٫۶۷ ۵۴۹۱ ۳۵۳
۰ ۰ ۸٫۸۹ ۴۶٫۶۷ ۰ ۳۸٫۶ ۱۷٫۷۸ ۱۴٫۶۱ ۶۲٫۲۲ ۵۴۸۸ ۳۵۶
۳۵ ۶۰ ۱۷٫۷۸ ۲۵٫۵۶ ۱۱٫۱۱ ۳۵٫۰۹ ۰ ۱۳٫۶۲ ۰ ۵۴۸۲ ۳۵۸
۱۱٫۶۷ ۰ ۲۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۰ ۴۹٫۱۲ ۱۶٫۶۷ ۱۴٫۹۲ ۴۲٫۲۲ ۵۴۳۲ ۳۷۲
۲۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۶۴٫۹۱ ۰ ۱۷٫۴۶ ۴۸٫۸۹ ۵۴۱۹ ۳۷۵
۵۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۶۳٫۱۶ ۰ ۱۶٫۳۴ ۴۲٫۲۲ ۵۳۹۳ ۳۸۳
۴۵ ۰ ۲۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۲۱٫۰۵ ۰ ۱۳٫۳۷ ۶۲٫۲۲ ۵۳۷۴ ۳۸۸
۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۲٫۲۲ ۴۱٫۱۱ ۸٫۸۹ ۴۲٫۱۱ ۰ ۱۵٫۲۸ ۲۸٫۸۹ ۵۳۳۷ ۴۰۵
۵ ۰ ۲۰ ۳۷٫۷۸ ۰ ۶۳٫۱۶ ۰ ۱۴٫۷۹ ۴۸٫۸۹ ۵۲۹۳ ۴۱۷
۸٫۳۳ ۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۵۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۵۴ ۰ ۱۴٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۵۲۹۱ ۴۱۸
-۱٫۶۶ ۰ ۴۰ ۲۱٫۱۱ ۰ ۵۰٫۸۸ ۰ ۱۶ ۶۰ ۵۲۸۹ ۴۱۹
۳۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۳۸٫۸۹ ۰ ۴۹٫۱۲ ۱۰ ۱۷٫۷۵ ۰ ۵۲۸۶ ۴۲۰
۵ ۰ ۴٫۴۴ ۴۳٫۳۳ ۰ ۵۹٫۶۵ ۰ ۱۶٫۷۱ ۵۳٫۳۳ ۵۲۸۳ ۴۲۱
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۰ ۰ ۲۱٫۰۵ ۱۵٫۵۶ ۱۹٫۰۷ ۶۰ ۵۲۳۶ ۴۴۴
۴۵ ۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۰ ۷۱٫۹۳ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۳۵ ۰ ۵۲۳۵ ۴۴۶
۱۸٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۶٫۶۷ ۰ ۵۴٫۳۹ ۱۶٫۶۷ ۱۳٫۶۸ ۲۶٫۶۷ ۵۲۱۴ ۴۵۸
۰ ۰ ۸٫۸۹ ۴۳٫۳۳ ۰ ۲۸٫۰۷ ۳۴٫۴۴ ۱۸٫۶ ۱۷٫۷۸ ۵۲۰۳ ۴۶۳
۰ ۰ ۲٫۲۲ ۴۲٫۲۲ ۰ ۰ ۳۲٫۲۲ ۱۸٫۳۸ ۵۷٫۷۸ ۵۱۹۴ ۴۶۷
۲۱٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۴٫۴۴ ۲۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۶٫۳۲ ۳۲٫۲۲ ۱۴٫۶۲ ۲۴٫۴۴ ۵۱۸۷ ۴۶۹
۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۳۵٫۰۹ ۱٫۱۱ ۱۶٫۸۳ ۴۲٫۲۲ ۵۱۸۶ ۴۷۱
۴۰ ۰ ۲۰ ۳۵٫۵۶ ۰ ۳۶٫۸۴ ۰ ۱۷٫۲۶ ۲۴٫۴۴ ۵۱۸۵ ۴۷۳
۰ ۰ ۴۲٫۲۲ ۴۰ ۰ ۲۱٫۰۵ ۰ ۱۴٫۷۹ ۵۳٫۳۳ ۵۱۸۱ ۴۷۵
۶٫۶۷ ۰ ۲۰ ۴۱٫۱۱ ۰ ۲۸٫۰۷ ۰ ۱۵٫۴۵ ۶۴٫۴۴ ۵۱۷۶ ۴۷۷
۳۰ ۳۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۴۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۴۰٫۳۵ ۰ ۱۴٫۴۵ ۰ ۵۱۶۷ ۴۸۱
۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۲۲ ۵۴٫۴۴ ۲۰ ۱۴٫۰۴ ۰ ۱۳٫۶۲ ۳۵٫۵۶ ۵۱۴۰ ۴۸۸
۴۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۱٫۱۱ ۰ ۲۹٫۸۲ ۶٫۶۷ ۱۲٫۱۷ ۴۴٫۴۴ ۵۱۲۳ ۴۹۲
۵۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۰ ۹۴٫۷۴ ۰ ۲۰ ۰ ۵۱۰۵ ۵۰۳
-۱٫۶۶ ۰ ۸٫۸۹ ۳۴٫۴۴ ۰ ۲۸٫۰۷ ۲۸٫۸۹ ۱۶٫۰۲ ۴۸٫۸۹ ۵۰۹۱ ۵۱۰
۳۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۰ ۳۵٫۰۹ ۵٫۵۶ ۱۵٫۰۸ ۳۱٫۱۱ ۵۰۹۰ ۵۱۱
۰ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۶۴٫۹۱ ۱۱٫۱۱ ۱۴٫۳۷ ۴۴٫۴۴ ۵۰۷۱ ۵۱۹
-۳٫۳۲ ۰ ۳۱٫۱۱ ۳۱٫۱۱ ۰ ۴۷٫۳۷ -۱٫۱ ۱۵٫۸۴ ۵۱٫۱۱ ۵۰۶۶ ۵۲۲
۱۳٫۳۳ ۰ ۱۱٫۱۱ ۴۱٫۱۱ ۰ ۴۵٫۶۱ ۰ ۱۵٫۲۴ ۴۸٫۸۹ ۵۰۶۰ ۵۲۴
۵ ۰ ۱۱٫۱۱ ۴۷٫۷۸ ۰ ۲۶٫۳۲ ۱۰ ۱۶٫۸۹ ۴۰ ۵۰۴۲ ۵۳۱
۱۳٫۳۳ ۰ ۲۰ ۲۳٫۳۳ ۰ ۳۵٫۰۹ ۳۳٫۳۳ ۱۳٫۷۹ ۳۳٫۳۳ ۵۰۲۷ ۵۳۷
۲۱٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۵۰ ۰ ۲۶٫۳۲ -۵٫۵۵ ۱۳٫۵۴ ۶۴٫۴۴ ۵۰۲۶ ۵۳۸
۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۷٫۷۸ ۳۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۱۲٫۲۸ ۳٫۳۳ ۱۵٫۲۵ ۰ ۵۰۱۸ ۵۴۱
۲۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۴۸٫۸۹ ۰ ۴۳٫۸۶ ۱۶٫۶۷ ۱۶٫۲۹ ۰ ۵۰۱۳ ۵۴۴
۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۱۳٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۷٫۷۸ ۱۸٫۶۶ ۳۱٫۱۱ ۵۰۱۲ ۵۴۵
۵۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ -۱٫۷۴ ۸۰ ۱۶٫۱۸ ۰ ۵۰۰۷ ۵۴۹
۳۰ ۰ ۳۱٫۱۱ ۱۲٫۲۲ -۸٫۸۸ ۴۵٫۶۱ ۳٫۳۳ ۱۵٫۳۸ ۴۸٫۸۹ ۴۹۹۳ ۵۵۷
۲۰ ۰ ۰ ۳۴٫۴۴ ۰ ۳۶٫۸۴ ۱۵٫۵۶ ۱۶٫۶۸ ۴۲٫۲۲ ۴۹۸۴ ۵۶۴
۱۸٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۳۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۲۶٫۳۲ ۷٫۷۸ ۱۸٫۴۳ ۳۷٫۷۸ ۴۹۸۴ ۵۶۴
۶۵ ۰ ۶٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ ۶۳٫۱۶ ۵٫۵۶ ۱۶٫۴۴ ۳۷٫۷۸ ۴۹۷۸ ۵۶۹
۵ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۶۱٫۴ ۰ ۱۷٫۰۶ ۳۷٫۷۸ ۴۹۳۶ ۵۸۳
۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۰ ۳۱٫۵۸ -۱٫۱ ۱۳٫۵۶ ۴۰ ۴۹۳۶ ۵۸۳
۲۰ ۲۸٫۸۹ ۲٫۲۲ ۲۲٫۲۲ ۶٫۶۶ ۰ ۳۰ ۱۵٫۳۹ ۴۶٫۶۷ ۴۹۳۱ ۵۸۵
۲۸٫۳۳ ۰ ۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۰ ۲۱٫۰۵ ۰ ۱۹٫۳۸ ۴۴٫۴۴ ۴۹۲۷ ۵۸۹
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۰ ۲۲٫۸۱ ۰ ۱۶٫۵۶ ۵۱٫۱۱ ۴۹۱۹ ۵۹۶
۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۴٫۴۴ ۰ ۲۶٫۳۲ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۹۶ ۵۱٫۱۱ ۴۹۰۸ ۶۰۴
۱۸٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۴٫۴۴ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۱۴٫۱۳ ۲۸٫۸۹ ۴۸۹۴ ۶۱۰
۲۱٫۶۷ ۱۷٫۷۸ -۶٫۶۶ ۴۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۵۶٫۱۴ ۰ ۱۳٫۱۸ ۰ ۴۸۸۲ ۶۱۶
۳۱٫۶۷ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۸٫۸۹ ۰ ۷۱٫۹۳ ۰ ۱۷٫۶۹ ۰ ۴۸۷۷ ۶۱۹
۱۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۱۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۲۱٫۰۵ ۶٫۶۷ ۱۸٫۶ ۰ ۴۸۷۲ ۶۲۱
۲۳٫۳۳ ۰ ۳۱٫۱۱ ۴۲٫۲۲ ۰ ۲۱٫۰۵ ۱۵٫۵۶ ۱۵٫۰۸ ۲٫۲۲ ۴۸۷۰ ۶۲۴
۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۰ ۱۴٫۰۴ ۰ ۱۷٫۷۳ ۰ ۴۸۵۷ ۶۳۲
۲۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۴۵٫۵۶ ۰ ۲۱٫۰۵ ۰ ۱۶٫۶۳ ۴۲٫۲۲ ۴۸۴۷ ۶۳۵
۰ ۰ -۴٫۴۳ ۴۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۲۶٫۳۲ ۴٫۴۴ ۱۴٫۴۷ ۶۰ ۴۸۴۴ ۶۳۶
۶٫۶۷ ۰ ۲۴٫۴۴ ۳۷٫۷۸ ۰ ۱۲٫۲۸ ۱۵٫۵۶ ۱۴٫۷۴ ۴۲٫۲۲ ۴۸۳۹ ۶۳۸
۳۸٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۳۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۴۲٫۱۱ ۰ ۱۳٫۶۵ ۱۵٫۵۶ ۴۸۳۶ ۶۴۱
۱۳٫۳۳ ۰ ۳۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۰ ۲۱٫۰۵ ۴٫۴۴ ۱۵٫۳۷ ۵۳٫۳۳ ۴۸۳۴ ۶۴۳
۰ ۳۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۰ ۵۰٫۸۸ ۸٫۸۹ ۱۸٫۳ ۰ ۴۸۲۶ ۶۴۶
۶۵ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۷۸٫۹۵ ۱۲٫۲۲ ۱۳٫۸۹ ۰ ۴۸۲۱ ۶۴۹
۳٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۲۰ ۲۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۴۳٫۸۶ ۰ ۱۳٫۱۲ ۲۸٫۸۹ ۴۸۱۹ ۶۵۱
۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۴٫۴۴ ۰ ۷۳٫۶۸ -۳٫۳۲ ۱۸٫۷۴ ۲۸٫۸۹ ۴۸۱۷ ۶۵۴
۵۰ ۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۴۷٫۳۷ ۰ ۱۴٫۷۳ ۴۰ ۴۸۱۰ ۶۶۱
۵ ۰ ۴٫۴۴ ۳۷٫۷۸ ۰ ۴۳٫۸۶ ۵٫۵۶ ۱۶٫۱۸ ۴۶٫۶۷ ۴۸۰۶ ۶۶۴
-۳٫۳۲ ۰ ۲۴٫۴۴ ۸٫۸۹ ۰ ۱۴٫۰۴ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۴۷۸۹ ۶۷۳
۸٫۳۳ ۰ ۴٫۴۴ ۲۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۰۴ ۴۴٫۴۴ ۱۶٫۸۳ ۲۶٫۶۷ ۴۷۸۸ ۶۷۴
۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۰ ۴۲٫۱۱ ۶٫۶۷ ۱۶٫۴۱ ۵۱٫۱۱ ۴۷۷۶ ۶۸۳
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۳۴٫۴۴ ۲۰ ۲۹٫۸۲ ۳٫۳۳ ۱۵٫۷۵ ۴۲٫۲۲ ۴۷۷۶ ۶۸۳
۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۲۲ ۴۱٫۱۱ ۰ ۴۰٫۳۵ ۴٫۴۴ ۱۲٫۴۲ ۴۲٫۲۲ ۴۷۷۶ ۶۸۳
۵ ۰ ۲۸٫۸۹ ۳۰ ۱۱٫۱۱ ۲۹٫۸۲ ۲٫۲۲ ۱۶٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۴۷۷۳ ۶۸۸
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۱۴٫۲۸ ۵۱٫۱۱ ۴۷۷۰ ۶۹۱
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۰ ۷٫۰۲ ۵۱٫۱۱ ۱۵٫۴۷ ۵۷٫۷۸ ۴۷۷۰ ۶۹۱
۰ ۴۰ ۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۱۵٫۵۶ ۱۴٫۰۴ ۷٫۷۸ ۱۶٫۷۵ ۰ ۴۷۶۹ ۶۹۳
۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۸٫۸۹ ۰ ۳۱٫۵۸ ۰ ۱۶٫۴۹ ۵۳٫۳۳ ۴۷۶۶ ۶۹۹
۲۰ ۰ ۴٫۴۴ ۴۰ ۰ ۲۹٫۸۲ -۲٫۲۱ ۱۶٫۸۳ ۴۶٫۶۷ ۴۷۶۲ ۷۰۰
۳۵ ۰ ۶٫۶۷ ۱۸٫۸۹ ۰ ۳۶٫۸۴ ۰ ۱۹٫۴۱ ۴۰ ۴۷۵۵ ۷۰۴
-۳٫۳۲ ۰ ۵۵٫۵۶ ۲۷٫۷۸ ۰ ۷٫۰۲ ۰ ۱۶٫۸۶ ۳۷٫۷۸ ۴۷۵۱ ۷۰۶
۵۱٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ ۱۴٫۴۴ ۲۰ ۶۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۱۴٫۷۸ ۴٫۴۴ ۴۷۴۱ ۷۱۲
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۴۸٫۸۹ ۰ ۴۲٫۱۱ ۵٫۵۶ ۱۸٫۸۹ ۰ ۴۷۳۸ ۷۱۶
۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۳۶٫۸۴ ۱۲٫۲۲ ۱۸٫۸۸ ۳۱٫۱۱ ۴۷۲۳ ۷۲۷
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۵۲٫۲۲ ۰ ۱۹٫۳ ۰ ۱۴٫۹۹ ۶۰ ۴۷۱۳ ۷۳۹
۱٫۶۷ ۰ ۴٫۴۴ ۴۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۲۸٫۰۷ ۰ ۱۸٫۷۵ ۳۱٫۱۱ ۴۷۱۱ ۷۴۱
۲۸٫۳۳ ۰ ۲۲٫۲۲ ۲۰ ۰ ۶۱٫۴ ۰ ۱۹٫۲۹ ۰ ۴۷۱۰ ۷۴۲
۰ ۰ -۴٫۴۳ ۴۳٫۳۳ ۴٫۴۴ ۸٫۷۷ ۲۴٫۴۴ ۱۹٫۰۶ ۲۸٫۸۹ ۴۶۹۰ ۷۵۱
۶٫۶۷ ۰ ۲۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۰ ۵٫۲۶ ۱۰ ۱۷٫۳۶ ۴۰ ۴۶۸۹ ۷۵۲
۲۰ ۴۲٫۲۲ -۲٫۲۱ ۳۴٫۴۴ ۰ ۴۰٫۳۵ ۰ ۱۵٫۷ ۲٫۲۲ ۴۶۴۹ ۷۷۸
۰ ۰ ۲۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۴۳٫۸۶ ۰ ۱۴٫۷۱ ۴۰ ۴۶۴۸ ۷۸۱
۳۱٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۳۰ ۰ ۰ ۳۲٫۲۲ ۱۴٫۶۹ ۲۸٫۸۹ ۴۶۴۶ ۷۸۵
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۶۲٫۲۲ ۰ ۲۶٫۳۲ ۰ ۱۵٫۹۵ ۲۸٫۸۹ ۴۶۴۰ ۷۸۸
۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۴۳٫۳۳ ۰ ۸٫۷۷ ۲۰ ۱۵٫۰۷ ۴۲٫۲۲ ۴۶۴۰ ۷۸۸
-۱٫۶۶ ۰ -۲٫۲۱ -۱٫۱ ۰ ۱۰٫۵۳ ۷۶٫۶۷ ۱۴٫۷۲ ۴۸٫۸۹ ۴۶۳۰ ۷۹۴
۱۵ ۰ ۱۱٫۱۱ ۳۲٫۲۲ ۰ ۴۳٫۸۶ ۲٫۲۲ ۱۶٫۰۴ ۳۳٫۳۳ ۴۶۲۷ ۷۹۸
۰ ۰ ۸٫۸۹ ۶۵٫۵۶ ۰ ۳۶٫۸۴ ۰ ۱۷٫۲۹ ۰ ۴۶۱۹ ۸۰۴
۰ ۰ -۶٫۶۶ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۵٫۷۶ ۵۱٫۱۱ ۴۶۱۹ ۸۰۴
۱۱٫۶۷ ۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۲۴٫۴۴ ۰ ۵٫۲۶ ۴۵٫۵۶ ۱۲٫۵۱ ۰ ۴۶۱۶ ۸۱۱
۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۴۵٫۵۶ ۰ ۸٫۷۷ ۶٫۶۷ ۱۸٫۳۶ ۳۳٫۳۳ ۴۶۱۲ ۸۱۲
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۳۱٫۱۱ ۰ ۲۹٫۸۲ ۰ ۱۸٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۴۶۰۶ ۸۱۸
۳۳٫۳۳ ۰ ۲۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۱۲٫۲۸ ۱۸٫۸۹ ۱۷٫۲۸ ۲۴٫۴۴ ۴۶۰۵ ۸۱۹
۰ ۱۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۰ ۲۴٫۵۶ ۰ ۱۵٫۸۷ ۵۵٫۵۶ ۴۵۹۵ ۸۲۳
۵ ۴٫۴۴ ۱۱٫۱۱ ۳۴٫۴۴ ۰ ۲۱٫۰۵ ۴٫۴۴ ۱۵٫۴۳ ۵۳٫۳۳ ۴۵۹۴ ۸۲۵
۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۰ ۳٫۵۱ ۴٫۴۴ ۱۶٫۹۱ ۶۸٫۸۹ ۴۵۹۰ ۸۲۷
۰ ۰ -۸٫۸۸ ۴۲٫۲۲ ۰ ۳۵٫۰۹ ۶٫۶۷ ۱۷٫۴۳ ۴۴٫۴۴ ۴۵۸۹ ۸۲۸
۳۸٫۳۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۸۰٫۷ ۰ ۱۷٫۸۵ ۰ ۴۵۸۸ ۸۳۰
۵۶٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۰ ۰ ۵۴٫۳۹ ۳۶٫۶۷ ۱۳٫۴۳ ۰ ۴۵۸۰ ۸۳۸
۱۵ ۲۸٫۸۹ ۰ ۰ ۰ ۵۶٫۱۴ ۵٫۵۶ ۱۵٫۳۵ ۵۱٫۱۱ ۴۵۶۷ ۸۵۵
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۳۸٫۸۹ ۰ ۴۵٫۶۱ ۱۰ ۱۵٫۹۴ ۲۶٫۶۷ ۴۵۴۹ ۸۶۹
۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۵٫۹۶ ۰ ۱۷٫۷۵ ۰ ۴۵۴۵ ۸۷۰
۳۱٫۶۷ ۰ ۳۵٫۵۶ ۲۲٫۲۲ ۰ ۷٫۰۲ ۰ ۱۵٫۵۸ ۳۵٫۵۶ ۴۵۴۰ ۸۷۳
۲۸٫۳۳ ۰ ۳۵٫۵۶ ۲۷٫۷۸ ۴٫۴۴ ۰ -۳٫۳۲ ۱۴٫۴۲ ۴۰ ۴۵۳۳ ۸۸۴
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۴۰ ۰ ۲۸٫۰۷ -۲٫۲۱ ۱۴٫۷ ۴۸٫۸۹ ۴۵۳۲ ۸۸۹
۱۱٫۶۷ ۰ ۲۲٫۲۲ ۳۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۶٫۰۱ ۳۳٫۳۳ ۴۵۳۲ ۸۸۹
۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۳۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۴۳٫۸۶ ۰ ۱۵٫۸۷ ۱۳٫۳۳ ۴۵۲۹ ۸۹۳
۰ ۰ ۴۴٫۴۴ ۲۴٫۴۴ ۰ ۳٫۵۱ ۱٫۱۱ ۱۶٫۹ ۴۴٫۴۴ ۴۵۲۱ ۹۰۰
۴۱٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۷۱٫۹۳ ۰ ۱۶٫۲۵ ۰ ۴۵۰۵ ۹۱۳
۴۰ ۳۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۳٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۴۲٫۱۱ ۰ ۱۳٫۷۱ ۰ ۴۵۰۳ ۹۱۵
۲۳٫۳۳ ۰ ۴۰ ۳۱٫۱۱ ۰ ۰ -۱٫۱ ۱۵٫۶۴ ۲۸٫۸۹ ۴۵۰۰ ۹۱۹
۳٫۳۳ ۰ ۲۰ ۳۶٫۶۷ ۰ -۱٫۷۴ ۳۲٫۲۲ ۱۴٫۰۹ ۲۶٫۶۷ ۴۴۷۷ ۹۳۹
۲۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۱٫۱۱ ۰ ۳۸٫۶ ۰ ۱۷ ۰ ۴۴۷۳ ۹۴۵
۱۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۸٫۸۹ ۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۹۶ ۴۲٫۲۲ ۴۴۶۸ ۹۵۳
۰ ۰ ۲٫۲۲ ۳۸٫۸۹ ۰ ۱۵٫۷۹ ۴۴٫۴۴ ۱۶٫۴۶ ۲٫۲۲ ۴۴۴۳ ۹۸۴
۵ ۴۸٫۸۹ ۰ ۲۷٫۷۸ ۲٫۲۲ ۱۵٫۷۹ ۶٫۶۷ ۱۵٫۰۳ ۲۰ ۴۴۲۸ ۹۹۸
-۱٫۶۶ ۰ ۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۰ ۲۴٫۵۶ ۴٫۴۴ ۱۷٫۹۶ ۴۴٫۴۴ ۴۴۱۷ ۱۰۱۰
۳۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۱۳٫۳۲ ۰ ۶۲٫۱۶ ۰ ۱۵٫۹۷ ۲۶٫۶۷ ۴۴۱۴ ۱۰۱۲
۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۸۹ ۰ ۶۱٫۴ ۰ ۱۶٫۷۷ ۴۰ ۴۴۱۴ ۱۰۱۲
۴۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۲۳ ۶۴٫۴۴ ۴۳۶۹ ۱۰۶۱
۰ ۲٫۲۲ ۱۷٫۷۸ ۴۵٫۵۶ ۲٫۲۲ ۲۹٫۸۲ ۰ ۱۴٫۸۸ ۲۰ ۴۳۵۹ ۱۰۷۰
۰ ۱۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۲۲٫۸۱ -۴٫۴۳ ۱۸٫۸۴ ۰ ۴۳۵۹ ۱۰۷۰
۱۰ ۲۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۴۷٫۷۸ -۲٫۲۱ ۱۷٫۵۴ ۶٫۶۷ ۱۶٫۰۲ ۲٫۲۲ ۴۳۵۸ ۱۰۷۳
۵ ۰ ۶٫۶۷ ۵۲٫۲۲ ۰ ۳۳٫۳۳ ۵٫۵۶ ۱۷٫۳۱ ۰ ۴۳۳۷ ۱۰۹۸
۵ ۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۱۲٫۲۲ -۲٫۲۱ ۴۲٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۱۸٫۳ ۰ ۴۳۳۶ ۱۰۹۹
۳۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۶۴٫۹۱ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۱ ۰ ۴۳۱۴ ۱۱۲۳
۱٫۶۷ ۰ ۲۸٫۸۹ ۳۶٫۶۷ ۰ ۱۰٫۵۳ -۴٫۴۳ ۱۱٫۸۹ ۶۰ ۴۳۱۳ ۱۱۲۴
۵۵ ۰ ۲٫۲۲ ۲۲٫۲۲ ۰ ۳۵٫۰۹ ۰ ۱۵٫۱۲ ۲۲٫۲۲ ۴۳۱۲ ۱۱۲۶
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۳۲٫۲۲ ۰ ۲۶٫۳۲ ۰ ۱۴٫۷۸ ۴۲٫۲۲ ۴۳۰۹ ۱۱۳۰
۳۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۸٫۸۹ ۰ ۱۷٫۵۴ -۳٫۳۲ ۱۶ ۱۱٫۱۱ ۴۲۸۱ ۱۱۵۵
۲۱٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۴۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۵۴ ۰ ۱۵٫۸۴ ۲۲٫۲۲ ۴۲۸۰ ۱۱۵۷
۱۵ ۰ ۲۴٫۴۴ ۴۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۸۱ ۱۰ ۱۳٫۵۱ ۰ ۴۲۵۸ ۱۱۸۶
-۱٫۶۶ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۵٫۵۶ ۰ ۴۰٫۳۵ ۳۴٫۴۴ ۱۵٫۱۳ -۶٫۶۶ ۴۲۵۰ ۱۱۹۴
۱۰ ۰ ۰ ۳۴٫۴۴ ۰ ۴۵٫۶۱ ۴٫۴۴ ۱۳٫۰۱ ۴۰ ۴۲۳۸ ۱۲۱۳
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۲۱٫۱۱ ۰ ۳۳٫۳۳ ۷٫۷۸ ۱۴٫۰۹ ۴۲٫۲۲ ۴۲۳۶ ۱۲۱۷
۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۶۰ ۰ ۴۰٫۳۵ ۰ ۱۳٫۸۹ ۰ ۴۲۲۵ ۱۲۲۸
۰ ۰ -۴٫۴۳ ۴۵٫۵۶ ۰ ۱۷٫۵۴ ۸٫۸۹ ۱۵٫۱۱ ۴۲٫۲۲ ۴۲۲۴ ۱۲۳۰
۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۰ ۴۹٫۱۲ -۲٫۲۱ ۱۴٫۲۹ ۲۲٫۲۲ ۴۲۲۳ ۱۲۳۱
۲۵ ۰ -۸٫۸۸ ۳٫۳۳ ۰ ۴۹٫۱۲ ۲۸٫۸۹ ۱۲٫۹۱ ۴۲٫۲۲ ۴۲۱۹ ۱۲۳۶
۱۸٫۳۳ ۰ ۴٫۴۴ ۰ ۰ ۳۱٫۵۸ ۲۶٫۶۷ ۱۷٫۳۷ ۳۷٫۷۸ ۴۲۰۴ ۱۲۵۴
۱۰ ۰ ۰ ۳۴٫۴۴ ۰ ۱٫۷۵ ۱۴٫۴۴ ۱۶٫۲۹ ۴۶٫۶۷ ۴۲۰۰ ۱۲۶۱
۲۰ -۲٫۲۱ ۱۳٫۳۳ -۱٫۱ ۰ ۴۳٫۸۶ ۲۳٫۳۳ ۱۹٫۳۳ ۰ ۴۱۸۳ ۱۲۸۲
۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۶۵٫۵۶ ۱۴٫۰۴ ۴٫۴۴ ۴۱۷۴ ۱۲۹۷
۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۰٫۷ ۰ ۱۸٫۴۳ ۰ ۴۱۵۲ ۱۳۱۸
۰ ۰ ۸٫۸۹ ۲۰ ۰ ۳۸٫۶ ۰ ۱۶٫۴۹ ۵۱٫۱۱ ۴۱۵۲ ۱۳۱۸
۲۰ ۰ ۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۰ ۱۵٫۷۹ ۷٫۷۸ ۱۷٫۲۵ ۱۵٫۵۶ ۴۱۴۹ ۱۳۲۷
۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱٫۹۳ ۰ ۱۶٫۲۵ ۰ ۴۱۴۸ ۱۳۳۳
۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۰ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۱۴٫۱۳ ۱۷٫۷۸ ۴۱۴۸ ۱۳۳۳
-۱٫۶۶ ۰ ۰ ۴۲٫۲۲ ۰ ۱۹٫۳ -۴٫۴۳ ۱۴٫۴۹ ۶۲٫۲۲ ۴۱۴۶ ۱۳۳۹
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۲۳٫۳۳ ۰ ۱۲٫۲۸ ۲۴٫۴۴ ۱۵٫۲۷ ۴۶٫۶۷ ۴۱۴۵ ۱۳۴۲
۱۶٫۶۷ ۰ ۲۲٫۲۲ ۳۸٫۸۹ ۰ ۱۷٫۵۴ ۰ ۱۷٫۶۲ ۰ ۴۱۴۰ ۱۳۵۱
۲۰ ۰ -۶٫۶۶ ۱۸٫۸۹ ۰ ۵۷٫۸۹ ۳۵٫۵۶ ۱۲٫۶۵ ۰ ۴۱۳۰ ۱۳۶۵
۰ ۰ ۴۰ ۳۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۳۶٫۸۴ ۰ ۱۳٫۵۹ ۰ ۴۱۲۷ ۱۳۶۸
۱۰ ۶٫۶۷ ۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۰ ۱۹٫۳ ۳۸٫۸۹ ۱۶٫۳۷ ۱۷٫۷۸ ۴۱۱۸ ۱۳۸۶
۵ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۰ ۰ ۱۵٫۷۹ ۰ ۱۹٫۰۲ ۲۴٫۴۴ ۴۱۱۷ ۱۳۸۷
۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۴۷٫۳۷ ۵۵٫۵۶ ۱۴٫۵ ۰ ۴۰۹۴ ۱۴۱۸
۲۵ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۴۰٫۳۵ ۷٫۷۸ ۱۴٫۲۹ ۴۰ ۴۰۹۳ ۱۴۲۱
۱۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۷٫۷۸ ۰ ۳٫۵۱ ۰ ۱۵٫۴۷ ۴۸٫۸۹ ۴۰۸۲ ۱۴۴۰
-۱٫۶۶ ۲۰ ۱۳٫۳۳ ۴۵٫۵۶ -۴٫۴۳ ۵٫۲۶ ۱۶٫۶۷ ۱۵٫۳۵ -۶٫۶۶ ۴۰۸۲ ۱۴۴۰
۳۳٫۳۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۵۷٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۱۴٫۶۴ ۰ ۴۰۸۱ ۱۴۴۴
۱٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۲۸٫۸۹ ۰ ۱۰٫۵۳ ۰ ۱۸٫۲۸ ۴۶٫۶۷ ۴۰۵۸ ۱۴۷۹
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۵٫۵۶ ۰ ۲۲٫۸۱ ۱۴٫۴۴ ۱۶٫۲۳ ۵۱٫۱۱ ۴۰۲۸ ۱۵۳۴
-۱٫۶۶ ۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۱۷٫۵۴ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۳۵ ۱۱٫۱۱ ۴۰۱۳ ۱۵۵۹
۶۰ ۰ ۸٫۸۹ ۰ ۰ ۴۳٫۸۶ ۳٫۳۳ ۱۸٫۱۶ ۰ ۴۰۱۱ ۱۵۶۳
۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۶ ۱٫۱۱ ۰ ۰ ۵۸٫۸۹ ۱۵٫۳۶ ۱۵٫۵۶ ۴۰۱۱ ۱۵۶۳
۵ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۵٫۵۶ ۰ ۲۱٫۰۵ ۰ ۱۵٫۸۳ ۴۶٫۶۷ ۳۹۸۸ ۱۶۰۳
۲۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۷۱٫۹۳ ۰ ۱۶٫۴۳ ۰ ۳۹۵۳ ۱۶۷۸
۱۸٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۲۰ ۱۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۱٫۰۵ ۲٫۲۲ ۱۲٫۵ ۰ ۳۹۴۵ ۱۶۹۶
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۴۴٫۴۴ ۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۱۵٫۱۹ ۰ ۳۹۴۱ ۱۷۰۴
۰ ۰ -۴٫۴۳ ۱۰ ۰ ۱۵٫۷۹ ۷۷٫۷۸ ۱۲٫۶۲ ۰ ۳۹۳۶ ۱۷۱۴
۲۳٫۳۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۰ ۲۹٫۸۲ -۱٫۱ ۱۶٫۱ ۰ ۳۹۳۳ ۱۷۱۸
۱۸٫۳۳ ۴۰ ۰ ۴۰ -۶٫۶۶ ۰ ۰ ۱۵٫۶ ۰ ۳۹۳۰ ۱۷۲۱
۱۵ ۰ ۱۱٫۱۱ ۲۸٫۸۹ ۰ ۳۱٫۵۸ ۷٫۷۸ ۱۲٫۶۸ ۲۲٫۲۲ ۳۹۱۳ ۱۷۵۲
۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۴٫۴۴ ۰ ۱۰٫۵۳ ۳۴٫۴۴ ۱۵٫۸ ۲۴٫۴۴ ۳۹۱۱ ۱۷۵۷
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۲٫۲۲ ۰ ۷٫۰۲ ۴۲٫۲۲ ۱۷٫۰۳ ۱۷٫۷۸ ۳۸۷۷ ۱۸۲۳
-۱٫۶۶ ۰ -۲۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۲۹٫۸۲ ۳٫۳۳ ۱۳٫۶۵ ۹۱٫۱۱ ۳۸۷۶ ۱۸۲۷
۰ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۲۹٫۸۲ ۴٫۴۴ ۱۸٫۹۴ ۰ ۳۸۷۳ ۱۸۳۳
۱۰ ۷۷٫۷۸ ۰ ۰ ۸٫۸۹ ۰ ۰ ۱۶٫۹۹ ۰ ۳۸۳۱ ۱۹۳۰
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۰ ۷۷٫۱۹ ۰ ۱۹٫۰۵ ۰ ۳۸۲۵ ۱۹۴۷
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۶۱٫۴ ۲۵٫۵۶ ۱۵٫۸۹ ۰ ۳۸۲۳ ۱۹۵۲
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۷٫۷۸ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۱۶ ۳۵٫۵۶ ۳۸۱۵ ۱۹۷۵
۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸٫۹۵ ۰ ۱۷٫۶۱ ۰ ۳۷۹۳ ۲۰۳۰
۵ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۸۴ ۰ ۳۷۸۸ ۲۰۴۴
۴۸٫۳۳ ۲٫۲۲ ۴٫۴۴ ۰ ۰ ۵٫۲۶ ۳۵٫۵۶ ۱۶٫۶۳ ۰ ۳۷۸۸ ۲۰۴۴
۰ ۰ ۲۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۲۸٫۰۷ ۰ ۱۶٫۲ ۰ ۳۷۵۰ ۲۱۲۹
۵ ۰ ۴٫۴۴ ۴۵٫۵۶ ۰ ۴۲٫۱۱ ۰ ۱۴٫۰۵ ۰ ۳۷۵۰ ۲۱۲۹
۲۵ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۲٫۲۲ ۱۷٫۲۱ ۶٫۶۷ ۳۷۲۶ ۲۲۱۲
۵ ۲۰ ۰ ۳۰ ۰ ۶۱٫۳ -۱٫۱ ۱۴٫۶۸ -۱۵٫۵۵ ۳۷۲۳ ۲۲۲۰
۰ ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ -۴٫۴۳ ۵٫۲۶ ۱٫۱۱ ۱۵٫۹۲ ۶۸٫۸۹ ۳۷۱۰ ۲۲۵۶
۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۴٫۳۹ ۱۲٫۲۲ ۱۶٫۱۸ ۰ ۳۷۰۹ ۲۲۵۹
۸٫۳۳ ۰ ۰ ۳۴٫۴۴ ۰ ۵۰٫۸۸ ۶٫۶۷ ۱۳٫۲۵ ۰ ۳۶۹۰ ۲۳۱۴
۱٫۶۷ ۰ ۴۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۱٫۷۵ ۳۰ ۱۳٫۱۷ ۲٫۲۲ ۳۶۷۶ ۲۳۶۳
-۶٫۶۶ ۲۰ ۲۰ ۱۱٫۱۱ ۲۸٫۸۹ ۱٫۷۵ -۲٫۲۱ ۱۵٫۰۷ ۱۱٫۱۱ ۳۶۶۱ ۲۴۱۶
۱۸٫۳۳ ۰ ۴٫۴۴ ۰ ۰ ۷۵٫۴۴ ۰ ۱۸٫۸۱ ۰ ۳۶۵۶ ۲۴۳۴
۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۴٫۹۱ ۰ ۱۹٫۸ ۰ ۳۶۴۳ ۲۴۷۵
۰ ۰ ۰ ۴۱٫۱۱ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۴۲ ۰ ۳۶۲۴ ۲۵۵۳
۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۱۳٫۳۳ ۲۰ ۰ ۱٫۷۵ -۴٫۴۳ ۱۲٫۹۶ ۷۳٫۳۳ ۳۶۱۳ ۲۵۸۶
۲۱٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۱۴٫۴۴ ۰ ۲۶٫۳۲ ۰ ۱۶٫۲۵ ۲۲٫۲۲ ۳۵۸۵ ۲۶۷۷
۳٫۳۳ ۰ ۲۸٫۸۹ ۲۶٫۶۲ ۰ ۳٫۵۱ ۳٫۳۳ ۱۸٫۱۲ ۰ ۳۵۸۲ ۲۶۸۷
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲٫۲۲ ۱۴٫۵۷ ۰ ۳۵۷۹ ۲۶۹۹
۳۵ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۰ ۵۶٫۱۴ ۰ ۱۸٫۸۹ ۰ ۳۵۷۷ ۲۷۰۵
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۷۹ ۰ ۱۶٫۰۸ ۳۱٫۱۱ ۳۵۶۳ ۲۷۵۶
۵ ۰ ۸٫۸۹ ۲۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۵۴ -۲٫۲۱ ۱۸٫۲۲ ۲۲٫۲۲ ۳۵۳۸ ۲۸۶۴
۲۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۶۴٫۹۱ ۰ ۱۴٫۱۱ ۰ ۳۵۱۹ ۲۹۳۵
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۴۲٫۲۲ ۰ ۲۲٫۸۱ ۱۰ ۱۳٫۹۸ ۰ ۳۴۸۶ ۳۰۶۷
۰ ۰ ۶٫۶۶ ۳۴٫۴۴ ۰ ۳۱٫۵۸ ۱۲٫۲۲ ۱۶٫۰۱ ۰ ۳۴۷۱ ۳۱۴۷
۰ ۰ -۲٫۲۱ ۱۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۴ ۶۲٫۲۲ ۳۴۶۴ ۳۱۹۰
۲۵ ۰ -۲٫۲۱ ۳۸٫۸۹ ۰ ۱۲٫۲۸ ۰ ۱۲٫۶۶ ۱۷٫۷۸ ۳۴۵۵ ۳۲۳۰
۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۳۸٫۸۹ ۰ ۱۴٫۰۴ ۱۰ ۱۳٫۳۷ ۰ ۳۴۵۱ ۳۲۴۶
۱۵ ۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۵۰٫۸۸ ۰ ۱۷٫۷۹ ۰ ۳۴۰۱ ۳۴۹۴
۰ ۰ ۸٫۸۹ ۲۳٫۳۳ ۰ ۲۴٫۵۶ ۰ ۲۰ ۰ ۳۳۷۵ ۳۶۲۸
۰ ۰ ۲۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۱۴ ۰ ۳۳۵۷ ۳۷۵۰
۴۳٫۳۳ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۰ -۴٫۴۳ ۲۶٫۳۲ -۱٫۱ ۱۵٫۷۶ ۰ ۳۳۵۱ ۳۷۹۲
۱٫۶۷ ۰ ۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۸۱ ۰ ۱۷٫۵۴ ۰ ۳۳۲۳ ۳۹۶۳
۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۴٫۴۴ ۰ ۵٫۲۶ ۰ ۱۸٫۲۵ ۰ ۳۳۱۶ ۴۰۲۰
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۰ ۰ ۴۵٫۶۱ -۲٫۲۱ ۱۶٫۷۷ ۰ ۳۲۹۵ ۴۱۶۶
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۰ ۱۰٫۵۳ ۸٫۸۹ ۱۷٫۳۱ ۰ ۳۲۸۸ ۴۲۱۱
۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷٫۸۹ ۸٫۸۹ ۱۴٫۶۹ ۰ ۳۲۸۳ ۴۲۴۴
۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ ۰ ۳۵٫۰۹ ۰ ۱۶٫۹۷ ۰ ۳۲۴۶ ۴۵۲۶
۰ -۱۵٫۵۵ ۸٫۸۹ ۳۴٫۴۴ -۶٫۶۶ ۱۷٫۵۴ ۱۱٫۱۱ ۱۵٫۴۸ ۴٫۴۴ ۳۲۳۹ ۴۵۹۶
۰ ۰ ۳۱٫۱۱ ۰ ۰ ۵۴٫۳۹ ۰ ۱۴٫۸۳ ۰ ۳۲۲۹ ۴۶۷۹
۰ ۰ ۰ ۲۷٫۷۸ ۰ ۸٫۷۷ -۶٫۶۶ ۱۴٫۸۱ ۴۶٫۶۷ ۳۲۲۱ ۴۷۵۱
۳٫۳۳ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۶۴٫۹۱ ۰ ۱۵٫۰۱ ۰ ۳۲۱۱ ۴۸۳۶
۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۰۴ ۳٫۳۳ ۱۵٫۵۳ ۳۵٫۵۶ ۳۲۰۱ ۴۹۲۰
۱۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۳۰ ۰ ۱۴٫۰۴ ۰ ۱۶٫۴۸ ۶٫۶۷ ۳۱۶۵ ۵۲۲۳
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۳۰ ۰ ۴۰٫۳۵ ۰ ۱۳٫۷۶ ۰ ۳۱۱۹ ۵۶۱۹
۱٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ -۱٫۱ ۰ ۱۲٫۲۸ ۷٫۷۸ ۱۸٫۱۵ ۰ ۳۰۹۹ ۵۸۰۴
۰ ۰ -۲٫۲۱ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۲٫۲۲ ۱۸٫۵ ۱۷٫۷۸ ۳۰۱۵ ۶۷۱۱
۰ ۰ ۸٫۸۹ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۵٫۷۹ ۰ ۱۸٫۱۹ ۰ ۳۰۰۶ ۶۸۱۶
۰ ۰ -۶٫۶۶ ۲۳٫۳۳ ۰ ۸٫۷۷ -۳٫۳۲ ۱۷٫۷ ۲۶٫۶۷ ۲۹۹۰ ۷۰۳۱
۲۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ -۱٫۱ ۰ ۱۲٫۲۸ ۱۷٫۷۸ ۱۲٫۹۶ ۱۱٫۱۱ ۲۹۶۰ ۷۴۰۵
۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷٫۸۹ ۰ ۱۸٫۵۹ ۰ ۲۹۰۶ ۸۱۶۵
۰ ۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۲٫۲۲ ۱۵٫۴۳ ۳۱٫۱۱ ۲۸۸۸ ۸۴۱۳
۱۰ ۰ ۴٫۴۴ ۰ ۰ ۵۲٫۶۳ ۰ ۱۶٫۵۴ ۰ ۲۸۷۴ ۸۶۲۱
۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲٫۶۳ ۰ ۱۵٫۷۷ ۰ ۲۸۷۰ ۸۶۸۴
۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۴۹ ۰ ۲۸۳۴ ۹۳۰۳
۱۰ -۴٫۴۳ ۱۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۰ ۱۲٫۲۸ ۰ ۱۳٫۳۶ ۳۱٫۱۱ ۲۷۶۰ ۱۰۶۷۹
۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۱٫۴ ۰ ۱۶٫۱۸ ۰ ۲۷۵۶ ۱۰۷۵۷
۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۸۵ ۰ ۲۷۲۳ ۱۱۴۶۵
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۲۵٫۵۶ ۰ ۱۵٫۷۹ -۷٫۷۷ ۱۶٫۴۳ ۲٫۲۲ ۲۷۲۳ ۱۱۴۶۵
۰ ۰ ۲٫۲۲ ۴۴٫۴۴ ۰ ۳٫۵۱ -۳٫۳۲ ۱۲٫۶۶ ۰ ۲۶۶۸ ۱۲۶۹۱
-۱٫۶۶ ۰ ۶٫۶۷ ۱۴٫۴۴ ۰ ۱٫۷۵ ۰ ۱۶٫۳ ۲۰ ۲۶۳۲ ۱۳۵۷۷
۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵٫۰۹ ۰ ۱۶٫۹۲ ۰ ۲۶۱۵ ۱۴۰۳۶
۲۰ -۱۷٫۷۷ -۱۳٫۳۲ ۶٫۶۷ ۰ ۲۹٫۸۲ ۳٫۳۳ ۱۵٫۱۸ ۱۵٫۵۶ ۲۵۹۶ ۱۴۵۴۱
۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹٫۱۲ ۰ ۱۴٫۵۵ ۰ ۲۵۹۳ ۱۴۶۳۳
۰ ۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۷۷ ۱۵٫۵۶ ۲۵۶۱ ۱۵۵۳۹
۱۰ ۰ -۴٫۴۳ ۱۸٫۸۹ ۰ -۵٫۲۵ ۲۰ ۱۳٫۰۴ -۲٫۲۱ ۲۴۳۹ ۱۹۵۶۸
۰ ۶٫۶۷ ۴٫۴۴ ۱۰ ۰ ۳٫۵۱ ۰ ۱۳٫۵۱ ۲۰ ۲۳۶۵ ۲۲۳۴۷
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۷٫۳۷ ۰ ۱۵٫۳۳ ۰ ۲۳۶۳ ۲۲۴۱۳
۶٫۶۷ ۰ ۴٫۴۴ ۰ ۰ ۲۸٫۰۷ ۰ ۱۶٫۳۴ ۰ ۲۳۶۲ ۲۲۴۵۶
-۱٫۶۶ ۰ ۴٫۴۴ ۱۲٫۲۲ ۰ ۵٫۲۶ ۰ ۱۴٫۱۹ ۲۰ ۲۳۵۷ ۲۲۶۳۹
۵ -۲٫۲۱ ۸٫۸۹ ۱۲٫۲۲ ۰ ۲۱٫۰۵ ۰ ۱۳٫۱۹ ۰ ۲۳۵۱ ۲۲۸۸۷
۰ ۰ -۱۱٫۱ ۱۲٫۲۲ ۰ ۱۹٫۳ ۰ ۱۲٫۰۱ ۲۴٫۴۴ ۲۳۴۱ ۲۳۳۱۰
-۱٫۶۶ ۰ ۰ ۷٫۷۸ ۰ -۱٫۷۴ ۳٫۳۳ ۱۷٫۹۱ ۱۳٫۳۳ ۲۳۲۰ ۲۴۲۰۵
۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۳۶٫۸۴ ۰ ۱۳٫۱۴ ۰ ۲۳۰۹ ۲۴۶۹۶
-۱٫۶۶ ۰ ۱۳٫۳۳ ۵٫۵۶ ۰ ۷٫۰۲ ۰ ۱۶٫۹۴ ۰ ۲۳۰۰ ۲۵۱۵۲
۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸٫۰۷ ۰ ۱۵٫۹۸ ۰ ۲۲۴۴ ۲۷۷۵۱
-۱٫۶۶ ۰ ۱۵٫۵۶ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۱۴٫۴۴ ۱۵٫۳۴ ۰ ۲۲۲۵ ۲۸۷۰۳
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۳٫۵۱ ۰ ۱۵٫۳۳ ۶٫۶۷ ۲۱۷۵ ۳۱۲۲۹
۳٫۳۳ ۰ ۲۰ -۳٫۳۲ ۰ ۱۰٫۵۳ ۰ ۱۴٫۸۸ ۰ ۲۱۶۸ ۳۱۶۰۳
۰ ۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۲٫۲۲ ۱۹٫۳ -۱۱٫۱ ۱۳٫۴۲ -۲٫۲۱ ۲۱۰۹ ۳۴۹۱۸
۶٫۶۷ ۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ -۱٫۱ ۲٫۲۲ ۳٫۵۱ ۸٫۸۹ ۱۴٫۱۷ -۶٫۶۶ ۲۱۰۷ ۳۵۰۳۸
۰ ۰ -۲٫۲۱ ۵٫۵۶ ۰ ۱٫۷۵ ۷٫۷۸ ۱۷٫۴۹ -۲٫۲۱ ۲۱۰۲ ۳۵۲۹۴
۱٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۰ ۵٫۲۶ ۰ ۱۴٫۶۳ -۸٫۸۳ ۲۰۵۶ ۳۸۰۵۷
-۱٫۶۶ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۲۲ ۱۳٫۶ ۲٫۲۲ ۲۰۴۴ ۳۸۷۵۳
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۱۴٫۴۴ ۰ ۵٫۲۶ ۰ ۱۳٫۳۴ ۲٫۲۲ ۲۰۲۵ ۳۹۹۶۹
۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۷٫۷۸ ۰ -۳٫۵ ۰ ۱۵٫۱۶ ۲٫۲۲ ۲۰۱۹ ۴۰۳۵۲
۰ ۰ ۲٫۲۲ ۰ ۰ ۰ ۵٫۵۶ ۱۶٫۵۵ ۶٫۶۷ ۱۹۹۳ ۴۲۰۰۸
۰ ۰ ۰ ۷٫۷۸ ۰ ۰ -۶٫۶۶ ۱۴٫۸۸ ۲۲٫۲۲ ۱۹۸۷ ۴۲۳۷۲
۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۰ ۸٫۷۷ ۰ ۱۳٫۷۴ ۲٫۲۲ ۱۹۸۳ ۴۲۶۳۱
-۳٫۳۲ ۴٫۴۴ ۱۵٫۵۵ ۸٫۸۹ ۰ ۱٫۷۵ ۷٫۷۸ ۱۵٫۷۹ ۰ ۱۹۵۱ ۴۴۷۸۵
۵ ۶٫۶۷ -۴٫۴۳ ۰ ۰ ۰ ۱٫۱۱ ۱۴٫۰۳ ۱۵٫۵۶ ۱۹۱۷ ۴۷۰۳۰
-۶٫۶۶ ۲۰ ۱۱٫۱۱ -۶٫۶۶ ۲٫۲۲ ۸٫۷۷ ۲٫۲۳ ۱۲٫۸۴ -۶٫۶۶ ۱۹۱۶ ۴۷۰۹۵
۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱٫۷۵ ۰ ۱۴٫۰۹ ۸٫۸۹ ۱۸۹۳ ۴۸۷۱۲
۰ ۰ -۶٫۶۶ ۷٫۷۸ ۰ ۱۰٫۵۳ ۰ ۱۴٫۲۹ ۴٫۴۴ ۱۸۵۸ ۵۱۲۳۴
۵ ۰ ۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۰ -۱٫۷۴ ۷٫۷۸ ۱۳٫۳ -۴٫۴۳ ۱۸۵۲ ۵۱۶۹۵
۰ ۰ ۰ -۱٫۱ ۰ ۰ ۱٫۱۱ ۱۸٫۴۸ -۸٫۸۸ ۱۷۹۵ ۵۵۷۳۳
۰ ۰ ۰ -۲٫۲۱ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۳۶ ۲۰ ۱۷۷۰ ۵۷۵۵۱
۵ -۴٫۴۳ ۰ -۲٫۲۱ ۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۵ -۲٫۲۱ ۱۷۵۱ ۵۸۹۹۱
۰ ۰ ۲٫۲۲ ۰ ۰ ۸٫۷۷ ۰ ۱۳٫۷ ۰ ۱۵۸۰ ۷۲۰۳۵
۰ ۰ -۲٫۲۱ -۲٫۲۱ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۱۵۵۹ ۷۳۵۴۳
۰ ۰ ۴٫۴۴ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۱۷ ۸٫۸۹ ۱۵۲۷ ۷۵۹۳۰
-۱٫۶۶ ۰ ۲٫۲۲ ۱۰ ۰ ۰ -۵٫۵۵ ۱۳٫۹۹ -۶٫۶۶ ۱۴۸۹ ۷۸۷۵۲
۰ ۰ -۱۵٫۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۳۷ ۲۲٫۲۲ ۱۴۷۷ ۷۹۵۷۳
۰ ۰ ۸٫۸۹ ۰ ۰ -۳٫۵ -۱٫۱ ۱۳٫۳۶ ۰ ۱۴۷۳ ۷۹۸۷۱
-۱٫۶۶ ۰ ۲٫۲۲ ۲٫۲۲ ۰ -۱٫۷۴ ۰ ۱۳٫۴۳ ۲٫۲۲ ۱۴۵۱ ۸۱۳۴۷
۳٫۳۳ ۰ -۶٫۶۶ -۲٫۲۱ ۰ ۰ -۵٫۵۵ ۱۴٫۲۸ ۰ ۱۳۴۶ ۸۷۴۶۳

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *