کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ گرایشIT

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ گرایشIT 

اصول مدیریت اسلامیزبانتئوری مدیریتریاضی آمارتولیدتحقیق درعملیاتاقتصادمعدلبازاریابینمره کل (تراز)رتبه
۷۷٫۷۸۴۸٫۸۹۴۶٫۶۷۴۶٫۶۷۰۴۰۸۱٫۶۷۲۰۸۰۹۸۸۸۱
۶۰۱۸٫۸۹۵۸٫۸۹۵۶٫۶۷۳۷٫۷۸۷۳٫۳۳۷۰۱۹٫۰۹۵۳٫۳۳۹۷۶۹۲
۸۰۷۵٫۵۶۶۱٫۱۱۶۳٫۳۳۰۰۵۰۱۲٫۷۱۷۷٫۷۸۹۲۷۱۳
۴۰۲۴٫۴۴۵۱٫۱۱۹۳٫۳۳۰۵۳٫۳۳۶۵۱۵٫۸۸۷۱٫۱۱۸۹۱۶۴
۷۳٫۳۳۷۴٫۴۴۴۷٫۷۸۱۰۰۳۳٫۳۳۵۶٫۶۷۱۵٫۱۶۵۳٫۳۳۸۴۰۴۷
۶۴٫۴۴۳۷٫۷۸۲۸٫۸۹۶۱٫۶۷۰۵۳٫۳۳۴۵۱۵٫۲۵۸۴٫۴۴۸۳۹۵۸
۹۱٫۱۱۶۶٫۶۷۳۶٫۶۷۳۰۰۰۶۸٫۳۳۱۵٫۰۴۵۷٫۷۸۸۲۶۲۹
۴۴٫۴۴۶۱٫۱۱۴۴٫۴۴۶۰۰۰۸۱٫۶۷۱۳٫۸۱۶۰۸۱۷۷۱۰
۳۳٫۳۳۴۵٫۵۶۴۳٫۳۳۸۵۰۲۲٫۲۲۶۳٫۳۳۱۴٫۱۴۶۴٫۴۴۸۱۶۳۱۱
۵۱٫۱۱۵۳٫۳۳۲۸٫۸۹۴۰۰۳۷٫۷۸۶۶٫۶۷۱۸٫۵۹۵۵٫۵۶۸۱۵۱۱۲
۴۴٫۴۴۰۵۴٫۴۴۶۳٫۳۳۰۵۵٫۵۶۷۱٫۶۷۱۷٫۵۹۶۲٫۲۲۸۱۲۵۱۳
۳۱٫۱۱۳۷٫۷۸۴۸٫۸۹۳۸٫۳۳۰۴۶٫۶۷۵۸٫۳۳۲۰۶۰۸۱۲۳۱۴
۲۴٫۴۴۷۴٫۴۴۶۱٫۱۱۲۱٫۶۷۰۰۴۱٫۶۷۲۰۷۱٫۱۱۸۰۸۶۱۵
۶۴٫۴۴۴۸٫۸۹۴۳٫۳۳۶۵۰۰۶۰۱۴٫۴۱۵۷٫۷۸۷۹۱۹۱۸
۴۰۳۸٫۸۹۳۳٫۳۳۹۰۴۰۰۶۶٫۶۷۱۶٫۹۳۲۰۷۸۲۶۱۹
۵۳٫۳۳۵۲٫۲۲۳۴٫۴۴۳۶٫۶۷۰۴۰۳۶٫۶۷۲۰۴۴٫۴۴۷۷۳۱۲۲
۵۵٫۵۶۱۵٫۵۶۲۳٫۳۳۶۵۴۲٫۲۲۴۶٫۶۷۴۸٫۳۳۱۴٫۰۵۵۵٫۵۶۷۶۵۰۲۴
۹۳٫۳۳۰۰۸۳٫۳۳۵۷٫۷۸۶۰۶۰۱۶٫۸۰۷۶۳۵۲۶
۴۰۲۴٫۴۴۴۸٫۸۹۶۳٫۳۳۰۵۷٫۷۸۴۱٫۶۷۳۷٫۷۸۷۶۰۶۲۸
۵۵٫۵۶۷۴٫۴۴۴۰۶۱٫۶۷۰۰۴۳٫۳۳۱۳٫۰۹۳۷٫۷۸۷۵۲۶۳۰
۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۴۲٫۲۲۴۳٫۳۳۰۰۳۰۲۰۴۲٫۲۲۷۵۲۵۳۱
۵۵٫۵۶۳۳٫۳۳۴۵٫۵۶۳۳٫۳۳۰۲۸٫۸۹۵۳٫۳۳۱۷٫۲۲۵۵٫۵۶۷۵۱۸۳۲
۷۳٫۳۳۱۶٫۶۷۴۲٫۲۲۷۰۴۰۳۷٫۷۸۵۰۱۳٫۳۴۰۷۳۷۴۳۶
۶۸٫۸۹۳۳٫۳۳۵۵٫۵۶۵۸٫۳۳۰۰۶۰۱۹٫۷۴۰۷۳۶۰۳۷
۳۵٫۵۶۶۸٫۸۹۳۰۵۳٫۳۳۰۰۵۰۱۵٫۳۵۵۷٫۷۸۷۳۳۱۴۲
۴۴٫۴۴۶۱٫۱۱۵۷٫۷۸۰۰۰۴۸٫۳۳۱۷٫۶۱۶۰۷۳۲۴۴۳
۴۲٫۲۲۶۲٫۲۲۵۵٫۵۶۴۰۰۰۴۶٫۶۷۱۴٫۶۴۴۲٫۲۲۷۳۰۷۴۵
۴۸٫۸۹۸۳٫۳۳۲۳٫۳۳۵۵۴٫۴۴۰۲۸٫۳۳۱۴٫۹۶۴۸٫۸۹۷۳۰۱۴۶
۶۶٫۶۷۵۱٫۱۱۳۷٫۷۸۷۱٫۶۷۰۰۰۱۸٫۶۵۱٫۱۱۷۲۸۴۴۸
۳۷٫۷۸۳۳٫۳۳۲۴٫۴۴۶۵۴۲٫۲۲۳۳٫۳۳۶۰۱۸٫۱۹۰۷۲۷۹۴۹
۵۵٫۵۶۰۷۰۷۳٫۳۳۰۰۶۱٫۶۷۱۵٫۲۶۴۶٫۶۷۷۲۷۷۵۰
۳۱٫۱۱۳۴٫۴۴۳۵٫۵۶۵۵۰۵۳٫۳۳۳۶٫۶۷۱۵٫۶۵۵۷٫۷۸۷۲۵۸۵۱
۱۷٫۷۸۲۰۲۵٫۵۶۸۶٫۶۷۰۶۴٫۴۴۳۸٫۳۳۱۶٫۶۸۵۵٫۵۶۷۲۳۱۵۷
۴۴٫۴۴۶۰۳۵٫۵۶۲۱٫۶۷۰-۲٫۲۱۵۶٫۶۷۱۸٫۵۵۵۳٫۳۳۷۱۸۵۶۱
۴۶٫۶۷۴۵٫۵۶۳۶٫۶۷۴۰۱۷٫۷۸۰۴۵۱۵٫۸۸۶۰۷۱۸۰۶۳
۳۷٫۷۸۲۲٫۲۲۵۰۹۵۰۰۴۸٫۳۳۱۶٫۰۳۴۲٫۲۲۷۱۷۵۶۴
۴۶٫۶۷۸۲٫۲۲۲۵٫۵۶۰۰۱۱٫۱۱۳۶٫۶۷۱۹٫۹۴۵۱٫۱۱۷۱۵۶۶۵
۴۸٫۸۹۶٫۶۷۳۶٫۶۷۷۱٫۶۷۰۰۷۵۱۶٫۱۲۶۸٫۸۹۷۱۴۸۶۶
۵۱٫۱۱۷۰۳۳٫۳۳۰۰۰۵۳٫۳۳۱۷٫۵۹۵۷٫۷۸۷۰۸۹۷۲
۴۰۰۴۰۸۶٫۶۷۰۱۵٫۵۶۷۱٫۶۷۱۶٫۹۸۴۶٫۶۷۷۰۸۴۷۳
۲۶٫۶۷۰۱۵٫۵۶۸۸٫۳۳۰۵۷٫۷۸۵۱٫۶۷۱۸٫۷۱۶۰۷۰۴۳۷۴
۶۲٫۲۲۰۴۳٫۳۳۵۵۰۳۷٫۷۸۵۶٫۶۷۱۳٫۸۱۶۰۷۰۳۸۷۵
۶۶٫۶۷۰۲۲٫۲۲۶۱٫۶۷۵۷٫۷۸۶۰۵۰۱۴٫۹۹۰۷۰۳۵۷۶
۷۷٫۷۸۶۵٫۵۶۳۳٫۳۳۰۰۰۵۵۱۷٫۶۲۳۱٫۱۱۷۰۰۸۷۹
۴۶٫۶۷۷۴٫۴۴۵۰۶٫۶۷۰۰۳۶٫۶۷۱۷٫۲۲۳۷٫۷۸۷۰۰۵۸۰
۹۳٫۳۳۳۶٫۶۷۶۵٫۵۶۰۰۰۶۳٫۳۳۱۷٫۸۳۰۶۹۹۲۸۱
۶۸٫۸۹۰۴۲٫۲۲۸۳٫۳۳۰۰۶۶٫۶۷۱۵٫۳۱۴۲٫۲۲۶۹۸۲۸۳
۲۶٫۶۷۷۳٫۳۳۳۷٫۷۸۲۳٫۳۳۰-۲٫۲۱۶۶٫۶۷۱۵٫۶۲۴۰۶۹۵۷۸۶
۲۴٫۴۴۳۵٫۵۶۲۴٫۴۴۶۵۰۳۷٫۷۸۴۳٫۳۳۱۵٫۱۹۶۲٫۲۲۶۹۴۲۸۹
۴۲٫۲۲۱۱٫۱۱۴۰۳۰۰۲۴٫۴۴۴۵۱۹٫۴۷۷۵٫۵۶۶۸۸۴۹۶
۵۱٫۱۱۴۶٫۶۷۴۳٫۳۳۳۵۰۰۳۱٫۶۷۱۵٫۸۹۶۲٫۲۲۶۸۸۲۹۷
۴۰۰۵۳٫۳۳۵۳٫۳۳۳۳٫۳۳۴۶٫۶۷۵۶٫۶۷۱۶٫۱۹۰۶۸۲۷۱۰۵
۳۱٫۱۱۴۸٫۸۹۳۴٫۴۴۴۰۰۳۳٫۳۳۴۰۱۴٫۹۶۴۶٫۶۷۶۸۰۷۱۰۷
۶۴٫۴۴۲۳٫۳۳۶۰۱۰۰۰۵۸٫۳۳۱۶٫۰۲۵۱٫۱۱۶۷۹۲۱۰۹
۰۴۸٫۸۹۳۱٫۱۱۲۳٫۳۳۲۸٫۸۹۶۲٫۲۲۶۱٫۶۷۱۷٫۶۰۶۷۳۵۱۱۶
۶۰۰۳۰۷۱٫۶۷۰۰۶۸٫۳۳۱۵٫۴۲۶۲٫۲۲۶۷۰۴۱۱۹
۶۰۱٫۱۱۲۵٫۵۶۴۸٫۳۳۴۲٫۲۲۴۸٫۸۹۴۸٫۳۳۱۸٫۵۷۰۶۶۹۳۱۲۰
۳۵٫۵۶۶۶٫۶۷۱۰۲۵۲۶٫۶۷۵۱٫۱۱۲۵۲۰۰۶۶۷۷۱۲۶
۰۱۷٫۷۸۲۲٫۲۲۷۰۰۴۶٫۶۷۵۱٫۶۷۱۹٫۳۲۵۳٫۳۳۶۶۶۵۱۳۱
۴۸٫۸۹۰۴۱٫۱۱۴۰۴۲٫۲۲۴۶٫۶۷۶۱٫۶۷۱۵٫۹۳۰۶۶۵۲۱۳۹
۶۴٫۴۴۰۲۷٫۷۸۵۸٫۳۳۰۲۴٫۴۴۵۸٫۳۳۱۳٫۶۴۶۶٫۶۷۶۶۳۸۱۴۰
۶۰۲۱٫۱۱۴۳٫۳۳۳۶٫۶۷۱۷٫۷۸۲۶٫۶۷۵۵۱۶٫۸۷۰۶۶۰۶۱۴۳
۲۰۵۵٫۵۶۲۳٫۳۳۶۳٫۳۳۰-۲٫۲۱۶۱٫۶۷۱۲٫۶۲۵۵٫۵۶۶۵۸۳۱۴۶
۴۰۲۶٫۶۷۴۱٫۱۱۶۳٫۳۳۰۰۱۵۱۶٫۸۴۷۱٫۱۱۶۵۷۶۱۴۸
۰۳۸٫۸۹۴۱٫۱۱۴۰۰۰۵۰۱۷٫۰۹۷۵٫۵۶۶۵۰۷۱۶۱
۶٫۶۷۴۷٫۷۸۳۲٫۲۲۲۸٫۳۳۴۴٫۴۴۳۵٫۵۶۳۸٫۳۳۱۹٫۱۳۰۶۵۰۵۱۶۲
۳۵٫۵۶۲۴٫۴۴۰۶۰۳۳٫۳۳۴۲٫۲۲۵۳٫۳۳۱۵٫۳۸۳۳٫۳۳۶۴۸۴۱۶۷
۵۳٫۳۳۷۷٫۷۸۳۴٫۴۴۰۰۰۰۱۶٫۷۴۶۲٫۲۲۶۴۴۳۱۷۵
۶۰۲۲٫۲۲۵۲٫۲۲۱۶٫۶۷۰۰۳۳٫۳۳۱۴٫۴۷۷۵٫۵۶۶۴۴۰۱۷۶
۷۷٫۷۸۴۲٫۲۲۲۰۷۸٫۳۳۰۰۵۳٫۳۳۱۳٫۵۱۰۶۴۳۸۱۷۷
۰۲۶٫۶۷۲۰۱۰۰۴۲٫۲۲۳۳٫۳۳۴۳٫۳۳۱۵٫۶۲۰۶۴۱۶۱۸۱
۶۶٫۶۷۷٫۷۸۷۱٫۱۱۵۰۰۵۰۱۶٫۸۳۴۰۶۳۸۷۱۸۵
۲۶٫۶۷۶۳٫۳۳۸٫۸۹۵۸٫۳۳۴٫۴۴۲۴٫۴۴۷۰۱۴٫۷۱۰۶۳۸۱۱۸۷
۵۳٫۳۳۳۷٫۷۸۳۱٫۱۱۰۰۰۶۶٫۶۷۱۷٫۳۳۵۳٫۳۳۶۳۸۱۱۸۷
۶۴٫۴۴۲۲٫۲۲۳۱٫۱۱۱۱٫۶۷۲۲٫۲۲۳۷٫۷۸۳۵۱۶٫۸۷۲۶٫۶۷۶۳۵۳۱۹۸
۲۸٫۸۹۴۵٫۵۶۴۲٫۲۲۴۵۰۰۳۰۱۷٫۵۹۳۷٫۷۸۶۳۵۱۱۹۹
۴۶٫۶۷۱۰۳۸٫۸۹۲۱٫۶۷۴۲٫۲۲۵۱٫۱۱۲۸٫۳۳۱۳٫۱۸۳۵٫۵۶۶۳۴۰۲۰۱
۴۶٫۶۷۴۲٫۲۲۱۱٫۱۱۲۳٫۳۳۰۳۱٫۱۱۴۵۱۷٫۱۶۴۸٫۸۹۶۳۳۷۲۰۲
۵۷٫۷۸۲۰۴۶٫۶۷۲۵۰۰۶۳٫۳۳۱۹٫۲۴۱۳٫۳۳۶۲۸۳۲۱۵
۲۴٫۴۴۳۳٫۳۳۲۸٫۸۹۵۸٫۳۳۵۷٫۷۸۱۵٫۵۶۲۶٫۶۷۱۶٫۲۱۰۶۲۶۰۲۱۹
۶٫۶۷۴۱٫۱۱۱۶٫۶۷۸۰۰۰۶۶٫۶۷۱۶٫۵۹۳۳٫۳۳۶۲۵۱۲۲۱
۶۶٫۶۷۱٫۱۱۳۴٫۴۴۳۵۰۲۸٫۸۹۵۳٫۳۳۱۶٫۶۵۳۵٫۵۶۶۲۴۸۲۲۲
۰۷۴٫۴۴۵۳٫۳۳۴۳٫۳۳۲۴٫۴۴۳۱٫۱۱۰۱۳٫۴۲۰۶۲۲۳۲۲۹
۷۱٫۱۱۰۳۲٫۲۲۶۶٫۶۷۰۳۵٫۵۶۴۰۱۴٫۴۱۲۲٫۲۲۶۲۱۰۲۳۵
۴۶٫۶۷۰۴۱٫۱۱۳۵۳۱٫۱۱۰۳۰۱۷٫۲۷۵۷٫۷۸۶۱۳۳۲۵۴
۰۳۰۱۸٫۸۹۵۵۳۱٫۱۱۴۲٫۲۲۸۱٫۶۷۱۳٫۶۱۰۶۱۲۱۲۵۹
۳۷٫۷۸۲۲٫۲۲۲۱٫۱۱۶۸٫۳۳۰۲۸٫۸۹۴۵۱۴٫۰۵۳۵٫۵۶۶۱۱۸۲۶۰
۵۷٫۷۸۳۰۴۲٫۲۲۲۸٫۳۳۱۳٫۳۳۰۳۱٫۶۷۱۶٫۱۶۲۶٫۶۷۶۰۸۷۲۶۶
۴۸٫۸۹۳۴٫۴۴۳۱٫۱۱۱۶٫۶۷۰۰۴۶٫۶۷۱۴٫۹۱۶۲٫۲۲۶۰۷۴۲۶۸
۳۷٫۷۸۳۷٫۷۸۴۴٫۴۴۲۶٫۶۷۰۰۴۸٫۳۳۱۵٫۸۳۱٫۱۱۶۰۶۹۲۶۹
۰۱۰۳۴٫۴۴۹۰۲۴٫۴۴۵۱٫۱۱۲۱٫۶۷۱۷٫۶۲۰۶۰۲۹۲۷۳
۸۶٫۶۷۳٫۳۳۶۰۰۰۰۲۳٫۳۳۱۸٫۸۸۴۰۶۰۰۴۲۷۹
۱۳٫۳۳۳۷٫۷۸۱۶٫۶۷۶۶٫۶۷۰۰۶۶٫۶۷۱۶٫۱۹۳۱٫۱۱۵۹۷۸۲۸۷
۴۸٫۸۹۵۷٫۷۸۲۷٫۷۸۱۰۰۰۱۶٫۶۷۱۸٫۰۴۴۴٫۴۴۵۹۷۶۲۸۸
۴۰۴۵٫۵۶۲۸٫۸۹۴۵۰۰۲۰۱۵٫۷۹۴۴٫۴۴۵۹۶۶۲۹۰
۴۰۰۳۸٫۸۹۴۸٫۳۳۳۷٫۷۸۴۸٫۸۹۳۶٫۶۷۱۴٫۲۸۰۵۹۶۴۲۹۳
۴۰۳۱٫۱۱۴۷٫۷۸۳۶٫۶۷۰۰۲۸٫۳۳۱۹٫۱۱۱۷٫۷۸۵۹۶۲۲۹۵
۳۷٫۷۸۲۶٫۶۷۳۲٫۲۲۴۱٫۶۷۰۰۷۵۱۴٫۶۵۲۴٫۴۴۵۹۵۴۲۹۷
۴۶٫۶۷۲۴٫۴۴۴۳٫۳۳۳۸٫۳۳۰۱۱٫۱۱۲۸٫۳۳۱۹٫۱۷۱۳٫۳۳۵۹۳۹۳۰۵
۳۳٫۳۳۸٫۸۹۳۶٫۶۷۳۰۰۰۶۰۱۸٫۱۷۵۳٫۳۳۵۹۳۳۳۰۸
۶۶٫۶۷۰۳۱٫۱۱۴۵۰۰۷۳٫۳۳۱۶٫۶۹۲۰۵۸۹۷۳۲۳
۴۲٫۲۲۱٫۱۱۴۵٫۵۶۴۳٫۳۳۰۰۴۵۱۵٫۳۷۵۷٫۷۸۵۸۷۷۳۲۸
۳۷٫۷۸۲۵٫۵۶۴۵٫۵۶۴۳٫۳۳۰۰۷۳٫۳۳۱۴٫۸۳۰۵۸۷۰۳۳۲
۶۴٫۴۴۳۶٫۶۷۰۶۸٫۳۳۰۰۷۰۱۵٫۳۶۰۵۸۶۷۳۳۴
۳۳٫۳۳۴۱٫۱۱۳۳٫۳۳۴۱٫۶۷۰۰۵۵۱۵٫۱۹۱۵٫۵۶۵۸۴۱۳۴۳
۳۵٫۵۶۰۲۵٫۵۶۶۳٫۳۳۰۳۵٫۵۶۴۳٫۳۳۱۴٫۵۲۴۴٫۴۴۵۸۳۰۳۴۶
۲۶٫۶۷۵۰۱۲٫۲۲۸۵۰۰۳۰۱۲٫۰۴۴۰۵۸۲۵۳۴۸
۴۰۰۳۰۳۰۰۳۵٫۵۶۳۰۲۰۴۶٫۶۷۵۸۱۸۳۴۹
۰۶۲٫۲۲۲۳٫۳۳۳۰۰۰۵۶٫۶۷۱۴٫۲۴۶٫۶۷۵۸۱۶۳۵۲
۳۳٫۳۳۳۴٫۴۴۲۵٫۵۶۶۶٫۶۷۰۰۶۳٫۳۳۱۵٫۵۲۰۵۸۰۹۳۵۵
۲۸٫۸۹۱۲٫۲۲۴۲٫۲۲۴۳٫۳۳۳۵٫۵۶۳۱٫۱۱۳۳٫۳۳۱۵٫۲۷۰۵۷۹۳۳۶۱
۳۱٫۱۱۰۱۷٫۷۸۸۳٫۳۳۰۰۶۳٫۳۳۱۴٫۸۱۵۱٫۱۱۵۷۷۴۳۶۷
۴۴٫۴۴۴۲٫۲۲۲۰۱۸٫۳۳۰۱۳٫۳۳۱۵۱۵٫۱۲۶۸٫۸۹۵۷۶۹۳۷۰
۷۳٫۳۳۲۲٫۲۲۴۲٫۲۲۲۰۰۰۰۱۴٫۴۹۶۶٫۶۷۵۷۶۲۳۷۸
۲۸٫۸۹۱۸٫۸۹۲۴٫۴۴۲۰۰۲۲٫۲۲۴۳٫۳۳۱۸٫۴۱۵۳٫۳۳۵۷۵۱۳۸۳
۴۸٫۸۹۷۵٫۵۶۲۱٫۱۱۳۵-۲٫۲۱۲۰-۶٫۶۶۱۴٫۹۱۱۳٫۳۳۵۷۴۸۳۸۶
۵۱٫۱۱۲۵٫۵۶۵۱٫۱۱۱۵۰۰۳۰۱۵٫۲۸۴۰۵۷۴۷۳۸۷
۰۲۶٫۶۷۲۴٫۴۴۵۵۰۵۱٫۱۱۶۶٫۶۷۱۵٫۱۲۰۵۷۰۴۴۰۴
۳۳٫۳۳۲۰۱۷٫۷۸۵۰۴۰۲۴٫۴۴۳۱٫۶۷۱۲٫۸۲۴٫۴۴۵۶۵۸۴۲۳
۲۲٫۲۲۴۵٫۵۶۳۳٫۳۳۰۰۰۴۱٫۶۷۱۷٫۶۱۴۸٫۸۹۵۶۴۴۴۲۷
۲۶٫۶۷۵۵٫۵۶۳۳٫۳۳۰۰۰۲۰۱۶٫۴۳۵۷٫۷۸۵۶۳۸۴۳۳
۴۶٫۶۷۱۵٫۵۶-۱٫۱۵۶٫۶۷۶٫۶۷۰۵۸٫۳۳۱۶٫۸۴۴٫۴۴۵۶۱۹۴۳۹
۶۴٫۴۴۲۸٫۸۹۴۰۳۳٫۳۳۴٫۴۴۶٫۶۷۳۳٫۳۳۱۳٫۴۳۸٫۸۹۵۶۱۸۴۴۰
۵۵٫۵۶۵۳٫۳۳۲۵٫۵۶۲۸٫۳۳۰۰۲۸٫۳۳۱۳٫۲۹۲۴٫۴۴۵۶۱۳۴۴۴
۴۴٫۴۴۲۲٫۲۲۲۸٫۸۹۱۵۰۰۲۳٫۳۳۱۷٫۶۱۵۳٫۳۳۵۵۸۸۴۶۳
۰۴۶٫۶۷۳۸٫۸۹۲۶٫۶۷۰۰۳۳٫۳۳۱۹٫۲۲۲۸٫۸۹۵۵۷۲۴۷۰
۲۶٫۶۷۶٫۶۷۲۱٫۱۱۳۱٫۶۷۰۱۵٫۵۶۴۰۱۹٫۷۹۵۷٫۷۸۵۵۶۴۴۷۶
۲۰۳۰۳٫۳۳۶۳٫۳۳۴۸٫۸۹۰۶۱٫۶۷۱۴٫۶۰۵۵۵۸۴۷۹
۵۱٫۱۱۰۳۵٫۵۶۸۱٫۶۷۰۰۵۱٫۶۷۱۵٫۳۲۰۵۵۲۹۴۹۱
۱۳٫۳۳۵۱٫۱۱۱۸٫۸۹۲۶٫۶۷۰۳۳٫۳۳۳۸٫۳۳۱۴٫۷۷۲۴٫۴۴۵۵۲۸۴۹۲
۴۶٫۶۷۰۳۵٫۵۶۲۰۴۶٫۶۷۵۵٫۵۶۲۳٫۳۳۱۳٫۳۸۰۵۴۶۵۵۱۹
۸٫۸۹۱۸٫۸۹۴۵٫۵۶۶۱٫۶۷۰۰۵۰۱۸٫۱۲۰۵۴۶۲۵۲۰
۵۳٫۳۳۳٫۳۳۶۸٫۸۹۰۰۰۵۱۵٫۸۳۶۲٫۲۲۵۴۲۸۵۳۶
۳۱٫۱۱۸۶٫۶۷۱۲٫۲۲۵۰۰۰۱۵٫۳۶۴۶٫۶۷۵۴۱۹۵۴۱
۱۳٫۳۳۶٫۶۷۳۲٫۲۲۳۳٫۳۳۲۸٫۸۹۴۴٫۴۴۵۱٫۶۷۰۵۴۰۱۵۵۸
۴۰۷۶٫۶۷۵٫۵۶۱۸٫۳۳۰۰۶٫۶۷۱۸٫۵۴۲۲٫۲۲۵۳۹۲۵۶۷
۴۶٫۶۷۱۴٫۴۴۷٫۷۸۰۰۰۵۸٫۳۳۱۸٫۹۶۶۸٫۸۹۵۳۷۷۵۷۴
۳۷٫۷۸۶۵٫۵۶۲۲٫۲۲۲۱٫۶۷۰۰۶٫۶۷۱۳٫۹۶۳۷٫۷۸۵۳۵۳۵۸۵
۲۰۰۱۲٫۲۲۶۸٫۳۳۵۵٫۵۶۴۰۲۳٫۳۳۱۵٫۵۱۰۵۳۴۷۵۸۸
۴۰۲۴٫۴۴۳۲٫۲۲۴۳٫۳۳۲۸٫۸۹۱۱٫۱۱۲۱٫۶۷۱۴٫۵۹۰۵۳۲۲۵۹۸
۶۲٫۲۲۱۲٫۲۲۳۱٫۱۱۱۵۰۰۵۵۲۰۰۵۳۱۳۶۰۲
۶۰۴۳٫۳۳۳۲٫۲۲۳۸٫۳۳۰۰۲۵۱۳٫۲۰۵۲۹۷۶۱۴
۳۷٫۷۸۴۰۶۰۱۵۰۰۳٫۳۳۱۷٫۹۳۲٫۲۲۵۲۹۳۶۱۹
۱۵٫۵۶۳۰۱۲٫۲۲۵۳٫۳۳۰۶٫۶۷۵۵۱۶٫۵۲۲۲٫۲۲۵۲۸۴۶۲۲
۴۸٫۸۹۰۲۵٫۵۶۶۳٫۳۳۰۰۲۸٫۳۳۱۵٫۴۳۵٫۵۶۵۱۴۳۷۲۳
۳۵٫۵۶۲۶٫۶۷۲۵٫۵۶۲۸٫۳۳۰۰۷۳٫۳۳۱۵٫۰۹۰۵۱۳۰۷۳۰
۲۸٫۸۹۴۳٫۳۳۲۲٫۲۲۳۳٫۳۳۲۰۰۱۱٫۶۷۱۸٫۵۴۰۵۰۸۴۷۵۴
۰۰۳۵٫۵۶۵۰۳۳٫۳۳۲۲٫۲۲۵۳٫۳۳۱۵٫۱۳۰۵۰۷۸۷۶۰
۳۷٫۷۸۲۱٫۱۱۲۴٫۴۴۴۳٫۳۳۰۰۲۰۱۵٫۱۴۳۳٫۳۳۴۹۲۱۸۸۳
۰۵۶٫۶۷۵۱٫۱۱۰۰۰۰۱۷٫۱۳۲۶٫۶۷۴۸۷۸۹۲۸
۷۱٫۱۱۰۰۴۵۰۰۵۵۲۰۰۴۸۷۴۹۳۲
۴۶٫۶۷۰۰۸۵۰۰۷۳٫۳۳۱۴٫۰۲۰۴۸۴۶۹۵۸
۱۵٫۵۶۸۳٫۳۳۱۶٫۶۷۵۰۰۰۱۴٫۹۷۲۶٫۶۷۴۸۱۰۹۹۰
۳۳٫۳۳۴۸٫۸۹۳۳٫۳۳۳٫۳۳۰۰۳٫۳۳۱۴٫۷۸۳۱٫۱۱۴۷۴۴۱۰۶۴
۵۷٫۷۸۰۵۰۳۶٫۶۷۰۰۲۸٫۳۳۱۴٫۱۵۰۴۷۳۹۱۰۷۴
۶۲٫۲۲۰۰۴۱٫۶۷۰۰۷۰۱۸٫۰۴۰۴۷۲۵۱۰۹۰
۵۵٫۵۶۰۳۰۳۵۰۰۵۰۱۵٫۹۶۰۴۷۱۴۱۱۰۱
۲۶٫۶۷۲۷٫۷۸۱۳٫۳۳۶۰۰۰۴۶٫۶۷۱۳٫۹۱۰۴۶۶۸۱۱۵۹
۴۸٫۸۹۵۶٫۶۷۲۱٫۱۱۰۰۰۵۱۵٫۶۸۱۳٫۳۳۴۶۵۷۱۱۷۱
۰۱۳٫۳۳۳٫۳۳۸۱٫۶۷۳۷٫۷۸۲۲٫۲۲۲۳٫۳۳۱۴٫۵۶۰۴۶۴۸۱۱۸۴
۴۴٫۴۴۰۶۲٫۲۲۰۶٫۶۷۰۲۶٫۶۷۱۱٫۱۱۴۶۱۱۱۲۳۰
۵۵٫۵۶۰۱۴٫۴۴۴۱٫۶۷۰۰۴۶٫۶۷۱۸٫۳۱۰۴۶۰۳۱۲۴۲
۲۶٫۶۷۱۸٫۸۹۰۶۸٫۳۳۰۰۶۱٫۶۷۱۴٫۶۳۰۴۵۷۲۱۲۷۰
۰۲۸٫۸۹۰۵۱٫۶۷۰۰۵۸٫۳۳۱۹٫۸۷۰۴۵۶۳۱۲۸۴
۳۳٫۳۳۲٫۲۲۴۴٫۴۴۱۵۰۰۵۵۱۶٫۳۶۰۴۵۴۸۱۳۰۵
۶۶٫۶۷۰۳۱٫۱۱۱۸٫۳۳۰۰۶۰۱۳٫۱۰۴۵۳۱۱۳۲۹
۶۲٫۲۲۰۳۶٫۶۷۰۱۳٫۳۳۰۴۰۱۶٫۵۱۰۴۵۱۶۱۳۴۷
۴۴٫۴۴۳۴٫۴۴۳۴٫۴۴۰۰۰۱۵۱۷٫۶۸۰۴۵۰۲۱۳۶۷
۳۷٫۷۸۶۴٫۴۴۱۰۱۸٫۳۳۰۰۵۱۴٫۱۱۱٫۱۱۴۴۹۹۱۳۷۲
۷۱٫۱۱۰۰۵۰۰۰۵۳٫۳۳۱۵٫۶۷۰۴۴۹۷۱۳۷۴
۴۸٫۸۹۴۶٫۶۷۱۸٫۸۹۰۰۰۰۱۶٫۶۷۲۰۴۴۷۶۱۴۰۳
۶۲٫۲۲۴۳٫۳۳۱۵٫۵۶-۶٫۶۶۰-۱۵٫۵۵۳٫۳۳۱۸٫۸۸۲۲٫۲۲۴۴۷۴۱۴۰۵
۲۴٫۴۴۶۳٫۳۳۱۰۳٫۳۳-۶٫۶۶۰۲۶٫۶۷۱۷٫۳۵۴٫۴۴۴۴۶۰۱۴۲۶
۴۸٫۸۹۰۲۴٫۴۴۲۰۰۰۵۵۱۷٫۱۲۰۴۴۰۹۱۴۹۰
۶۴٫۴۴۰۰۴۱٫۶۷۰۰۴۶٫۶۷۱۸٫۱۱۰۴۳۷۸۱۵۳۹
۱۳٫۳۳۱۱٫۱۱۱۸٫۸۹۶۸٫۳۳۰۰۴۶٫۶۷۱۴٫۴۰۴۳۵۲۱۵۸۳
۳۳٫۳۳۵٫۵۶۰۵۵۰۰۶۸٫۳۳۱۵٫۱۶۰۴۲۸۸۱۶۷۴
۳۳٫۳۳۰۰۳۸٫۳۳۰۰۷۵۱۷٫۹۴۰۴۲۵۹۱۷۱۸
۵۳٫۳۳۳۲٫۲۲۰۳۳٫۳۳۰۰۱۸٫۳۳۱۵٫۹۸۰۴۱۷۴۱۸۷۶
۰۰۰۹۳٫۳۳۰۰۵۰۱۷٫۵۸۰۴۱۶۷۱۸۹۴
۰۷۵٫۵۶۲۵٫۵۶۳٫۳۳۰۰-۱٫۶۶۱۳٫۹۷۸٫۸۹۴۱۲۳۱۹۸۶
۴۴٫۴۴۰۰۳۱٫۶۷۰۰۴۸٫۳۳۱۹٫۷۸۰۴۰۶۹۲۰۹۹
۲۶٫۶۷۰۱۱٫۱۱۴۵۰۰۳۳٫۳۳۲۰۰۴۰۴۴۲۱۵۶
۴۰۵٫۵۶۴۴٫۴۴۱۶٫۶۷۰۰۰۱۵٫۹۵۱۱٫۱۱۳۹۹۳۲۲۵۸
۲۸٫۸۹۱۱٫۱۱۰۴۰۰۰۳۱٫۶۷۱۹٫۴۶۰۳۹۱۶۲۴۳۴
۰۰۰۶۱٫۶۷۰۰۶۵۱۵٫۷۸۰۳۷۰۵۳۰۵۳
۰۳۵٫۵۶۰۴۰۰۰۴۰۱۴٫۳۹۰۳۶۸۰۳۱۵۳
۰۰۰۶۱٫۶۷۰۰۷۳٫۳۳۱۳٫۵۰۳۶۱۸۳۳۸۹
۰۰۵٫۵۶۴۰۰۰۵۵۱۸٫۲۴۰۳۵۶۰۳۶۲۶
۳۷٫۷۸۰۱۶٫۶۷۱۰۰۰۴۱٫۶۷۱۶٫۱۹۰۳۵۴۲۳۶۹۷
۲۰۰۱۶٫۶۷۳۸٫۳۳۰۰۲۸٫۳۳۱۶٫۵۶۰۳۵۳۲۳۷۴۴
۰۰۰۵۸٫۳۳۰۰۵۸٫۳۳۱۵٫۷۱۰۳۵۳۰۳۷۵۴
۵۷٫۷۸۵٫۵۶۳۳٫۳۳-۱۰۰۰۱۰۱۵٫۷۵۰۳۵۲۵۳۷۶۸
۰۳٫۳۳۰۶۰۰۰۳۸٫۳۳۱۶٫۸۴۰۳۴۲۰۴۲۹۳
۲۰۰۰۴۸٫۳۳۰۰۴۵۱۴٫۹۹۰۳۴۰۲۴۳۹۰
۰۰۰۳۵۰۰۶۸٫۳۳۱۶٫۳۱۰۳۳۶۷۴۵۸۷
۰۰۴٫۴۴۴۰۰۰۶۰۱۵٫۷۱۰۳۳۶۳۴۶۱۰
۰۰۳٫۳۳۰۰۰۴۵۱۵٫۲۷۵۷٫۷۸۳۳۳۸۴۷۵۴
۰۰۱۷٫۷۸۳۵۰۰۳۱٫۶۷۱۷٫۶۶۰۳۳۳۴۴۷۸۲
۰۰۶٫۶۷۲۵۰۰۷۰۱۵٫۴۲۰۳۳۰۶۴۹۴۳
۴٫۴۴۰-۱٫۱۱۸٫۳۳۰۰۶۵۱۸٫۲۴۰۳۲۷۱۵۱۴۴
۰۰۰۳۸٫۳۳۰۰۴۰۱۷٫۸۷۰۳۱۰۲۶۳۸۷
۱۵٫۵۶۱۵٫۵۶۰۱۶٫۶۷۰۰۲۸٫۳۳۱۵٫۸۳۰۲۹۹۲۷۴۵۲
۰۰-۱٫۱۲۸٫۳۳۰۰۳۵۱۷٫۶۸۰۲۸۰۳۹۷۷۱
۰۵٫۵۶۰۲۵۰۰۴۶٫۶۷۱۳٫۷۶۰۲۷۲۰۱۱۰۵۴
۳۳٫۳۳۰-۴٫۴۳۳٫۳۳۱۱٫۱۱۰-۸٫۳۲۱۵٫۳۲۲۸٫۸۹۲۵۶۹۱۳۸۸۲
۰۰۰۱۰۰۰۵۱٫۶۷۰۲۵۳۶۱۴۵۹۵
۱۱٫۱۱۰۰۲۳٫۳۳۰۰۲۸٫۳۳۱۴٫۷۸۰۲۵۳۲۱۴۶۸۸
۱۳٫۳۳۰۱۲٫۲۲۰۰۰۱۵٫۸۱۸٫۸۹۲۱۷۸۲۴۸۲۶
۶٫۶۷۰۰۱۵۰۰۵۱۷٫۲۶۰۲۱۷۳۲۴۹۹۳
-۲٫۲۱۴٫۴۴۳٫۳۳۱۵۰۶٫۶۷۰۱۴٫۲۲۱۳٫۳۳۲۱۶۹۲۵۱۵۷
۰۰۰۱۰۰۰۳۰۱۴٫۶۲۰۲۱۳۳۲۶۵۱۴
۳۱٫۱۱۰۰۰۰۰۳٫۳۳۱۵٫۴۷۰۲۱۲۶۲۶۷۵۱
۳۱٫۱۱۰۴٫۴۴-۱۱٫۶۶۰۰۱۰۱۴٫۱۹۴٫۴۴۲۱۰۱۲۷۷۰۳
۲۶٫۶۷۰-۱٫۱۰۰۰۳٫۳۳۱۵٫۳۴٫۴۴۲۰۸۰۲۸۵۰۲
۲۲٫۲۲۰۲٫۲۲-۳٫۳۲۶٫۶۷۶٫۶۷۱۱٫۶۷۱۳٫۲۳-۴٫۴۳۲۰۴۲۲۹۹۱۰
۲٫۲۲۸٫۸۹۴٫۴۴۶٫۶۷۰۰-۳٫۳۲۱۶٫۴-۲٫۲۱۲۰۳۳۳۰۲۳۷
۲۶٫۶۷۱۰۶٫۶۷۱٫۶۷۰۰۱۳٫۴۳-۸٫۸۸۲۰۰۶۳۱۲۴۷
۲۴٫۴۴۰-۱۶٫۶۶-۱٫۶۶۰-۲٫۲۱۶٫۶۷۱۶٫۶۷۱۷٫۷۸۲۰۰۴۳۱۳۲۷
۱۵٫۵۶۰۵٫۵۶۰۰۰-۱٫۶۶۱۳٫۵۷۱۵٫۵۶۱۹۹۲۳۱۷۶۷
۳۵٫۵۶۰-۳٫۳۲۰۰۰-۶٫۶۶۱۴٫۴۱۸٫۸۹۱۹۹۲۳۱۷۶۷
۱۱٫۱۱۰۰۰۰۰۰۱۷٫۶۱۰۱۹۴۷۳۳۵۷۸
۰۰۰۱۳٫۳۳۰۰۰۱۷٫۱۸۰۱۹۴۱۳۳۸۳۲
۲۶٫۶۷۰-۲٫۲۱۵۸٫۸۹۰۰۱۳٫۰۸۰۱۹۳۴۳۴۰۸۹
۰۴٫۴۴-۱٫۱۱٫۶۷۰۰۰۱۴٫۳۹۲۲٫۲۲۱۹۲۴۳۴۴۹۲
۱۱٫۱۱-۳٫۳۲۰۱۵۰۰۰۱۵٫۴۸۰۱۹۰۳۳۵۳۳۲
۲۲٫۲۲۰۳٫۳۳۰۰۰-۱٫۶۶۱۵٫۰۷-۲٫۲۱۱۸۹۸۳۵۵۲۷
۱۷٫۷۸۳٫۳۳۵٫۵۶-۶٫۶۶۰-۴٫۴۳-۸٫۳۲۱۲٫۴۳۲۶٫۶۷۱۸۸۷۳۵۹۶۹
۰۱۳٫۳۳-۴٫۴۳۰۰۰۰۱۶٫۶۷-۲٫۲۱۱۸۵۴۳۷۲۹۰
۳۷٫۷۸۳٫۳۳۰۳٫۳۳۰۰-۱۱٫۶۶۱۲٫۴۹۰۱۸۲۸۳۸۳۰۵
۱۵٫۵۶۵٫۵۶-۴٫۴۳۵-۴٫۴۳۰۳٫۳۳۱۴٫۶۸۰۱۸۲۳۳۸۵۱۸
۲۶٫۶۷۰-۱۰۰۰۰۰۱۶٫۹-۸٫۸۸۱۷۳۶۴۱۹۴۲
۱۳٫۳۳۰-۱٫۱-۱٫۶۶۰۰۰۱۵٫۳۵۰۱۷۰۲۴۳۳۰۹
۲٫۲۲-۶٫۶۶-۶٫۶۶۶٫۶۷۲۸٫۸۹-۶٫۶۶۶٫۶۷۱۵٫۰۴-۶٫۶۶۱۶۹۱۴۳۷۵۴
۰۰۰۱۵۰۰۰۱۴٫۲۰۱۶۷۲۴۴۴۸۵
۱۱٫۱۱-۳٫۳۲-۴٫۴۳۰۰۰۰۱۴٫۴۶۱۱٫۱۱۱۶۲۴۴۶۲۱۴
۱۳٫۳۳۰۰۳٫۳۳۰۰-۱۳٫۳۲۱۳٫۸۵۰۱۴۴۰۵۲۱۷۱
۲٫۲۲-۲٫۲۱۱۵٫۵۶-۲۰۰-۲۴٫۴۳-۲۰۱۵٫۰۸-۱۵٫۵۵۱۰۸۵۵۷۶۷۲

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *