کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ گرایشIT

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ گرایشIT 

اصول مدیریت اسلامی زبان تئوری مدیریت ریاضی آمار تولید تحقیق درعملیات اقتصاد معدل بازاریابی نمره کل (تراز) رتبه
۷۷٫۷۸ ۴۸٫۸۹ ۴۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۰ ۴۰ ۸۱٫۶۷ ۲۰ ۸۰ ۹۸۸۸ ۱
۶۰ ۱۸٫۸۹ ۵۸٫۸۹ ۵۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۷۳٫۳۳ ۷۰ ۱۹٫۰۹ ۵۳٫۳۳ ۹۷۶۹ ۲
۸۰ ۷۵٫۵۶ ۶۱٫۱۱ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۵۰ ۱۲٫۷۱ ۷۷٫۷۸ ۹۲۷۱ ۳
۴۰ ۲۴٫۴۴ ۵۱٫۱۱ ۹۳٫۳۳ ۰ ۵۳٫۳۳ ۶۵ ۱۵٫۸۸ ۷۱٫۱۱ ۸۹۱۶ ۴
۷۳٫۳۳ ۷۴٫۴۴ ۴۷٫۷۸ ۱۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۱۵٫۱۶ ۵۳٫۳۳ ۸۴۰۴ ۷
۶۴٫۴۴ ۳۷٫۷۸ ۲۸٫۸۹ ۶۱٫۶۷ ۰ ۵۳٫۳۳ ۴۵ ۱۵٫۲۵ ۸۴٫۴۴ ۸۳۹۵ ۸
۹۱٫۱۱ ۶۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۳۰ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۱۵٫۰۴ ۵۷٫۷۸ ۸۲۶۲ ۹
۴۴٫۴۴ ۶۱٫۱۱ ۴۴٫۴۴ ۶۰ ۰ ۰ ۸۱٫۶۷ ۱۳٫۸۱ ۶۰ ۸۱۷۷ ۱۰
۳۳٫۳۳ ۴۵٫۵۶ ۴۳٫۳۳ ۸۵ ۰ ۲۲٫۲۲ ۶۳٫۳۳ ۱۴٫۱۴ ۶۴٫۴۴ ۸۱۶۳ ۱۱
۵۱٫۱۱ ۵۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۴۰ ۰ ۳۷٫۷۸ ۶۶٫۶۷ ۱۸٫۵۹ ۵۵٫۵۶ ۸۱۵۱ ۱۲
۴۴٫۴۴ ۰ ۵۴٫۴۴ ۶۳٫۳۳ ۰ ۵۵٫۵۶ ۷۱٫۶۷ ۱۷٫۵۹ ۶۲٫۲۲ ۸۱۲۵ ۱۳
۳۱٫۱۱ ۳۷٫۷۸ ۴۸٫۸۹ ۳۸٫۳۳ ۰ ۴۶٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۲۰ ۶۰ ۸۱۲۳ ۱۴
۲۴٫۴۴ ۷۴٫۴۴ ۶۱٫۱۱ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۲۰ ۷۱٫۱۱ ۸۰۸۶ ۱۵
۶۴٫۴۴ ۴۸٫۸۹ ۴۳٫۳۳ ۶۵ ۰ ۰ ۶۰ ۱۴٫۴۱ ۵۷٫۷۸ ۷۹۱۹ ۱۸
۴۰ ۳۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۹۰ ۴۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۹۳ ۲۰ ۷۸۲۶ ۱۹
۵۳٫۳۳ ۵۲٫۲۲ ۳۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۰ ۴۰ ۳۶٫۶۷ ۲۰ ۴۴٫۴۴ ۷۷۳۱ ۲۲
۵۵٫۵۶ ۱۵٫۵۶ ۲۳٫۳۳ ۶۵ ۴۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۱۴٫۰۵ ۵۵٫۵۶ ۷۶۵۰ ۲۴
۹۳٫۳۳ ۰ ۰ ۸۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۶۰ ۶۰ ۱۶٫۸ ۰ ۷۶۳۵ ۲۶
۴۰ ۲۴٫۴۴ ۴۸٫۸۹ ۶۳٫۳۳ ۰ ۵۷٫۷۸ ۴۱٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۷۶۰۶ ۲۸
۵۵٫۵۶ ۷۴٫۴۴ ۴۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۱۳٫۰۹ ۳۷٫۷۸ ۷۵۲۶ ۳۰
۶۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۴۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۳۰ ۲۰ ۴۲٫۲۲ ۷۵۲۵ ۳۱
۵۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۴۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۰ ۲۸٫۸۹ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۲۲ ۵۵٫۵۶ ۷۵۱۸ ۳۲
۷۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۷۰ ۴۰ ۳۷٫۷۸ ۵۰ ۱۳٫۳۴ ۰ ۷۳۷۴ ۳۶
۶۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۵۵٫۵۶ ۵۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۰ ۱۹٫۷۴ ۰ ۷۳۶۰ ۳۷
۳۵٫۵۶ ۶۸٫۸۹ ۳۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۵۰ ۱۵٫۳۵ ۵۷٫۷۸ ۷۳۳۱ ۴۲
۴۴٫۴۴ ۶۱٫۱۱ ۵۷٫۷۸ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۷٫۶۱ ۶۰ ۷۳۲۴ ۴۳
۴۲٫۲۲ ۶۲٫۲۲ ۵۵٫۵۶ ۴۰ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۶۴ ۴۲٫۲۲ ۷۳۰۷ ۴۵
۴۸٫۸۹ ۸۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۵۵ ۴٫۴۴ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۴٫۹۶ ۴۸٫۸۹ ۷۳۰۱ ۴۶
۶۶٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۳۷٫۷۸ ۷۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۶ ۵۱٫۱۱ ۷۲۸۴ ۴۸
۳۷٫۷۸ ۳۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۶۵ ۴۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۶۰ ۱۸٫۱۹ ۰ ۷۲۷۹ ۴۹
۵۵٫۵۶ ۰ ۷۰ ۷۳٫۳۳ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۱۵٫۲۶ ۴۶٫۶۷ ۷۲۷۷ ۵۰
۳۱٫۱۱ ۳۴٫۴۴ ۳۵٫۵۶ ۵۵ ۰ ۵۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۱۵٫۶۵ ۵۷٫۷۸ ۷۲۵۸ ۵۱
۱۷٫۷۸ ۲۰ ۲۵٫۵۶ ۸۶٫۶۷ ۰ ۶۴٫۴۴ ۳۸٫۳۳ ۱۶٫۶۸ ۵۵٫۵۶ ۷۲۳۱ ۵۷
۴۴٫۴۴ ۶۰ ۳۵٫۵۶ ۲۱٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ ۵۶٫۶۷ ۱۸٫۵۵ ۵۳٫۳۳ ۷۱۸۵ ۶۱
۴۶٫۶۷ ۴۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۴۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۴۵ ۱۵٫۸۸ ۶۰ ۷۱۸۰ ۶۳
۳۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۵۰ ۹۵ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۶٫۰۳ ۴۲٫۲۲ ۷۱۷۵ ۶۴
۴۶٫۶۷ ۸۲٫۲۲ ۲۵٫۵۶ ۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۳۶٫۶۷ ۱۹٫۹۴ ۵۱٫۱۱ ۷۱۵۶ ۶۵
۴۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۷۱٫۶۷ ۰ ۰ ۷۵ ۱۶٫۱۲ ۶۸٫۸۹ ۷۱۴۸ ۶۶
۵۱٫۱۱ ۷۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۵۹ ۵۷٫۷۸ ۷۰۸۹ ۷۲
۴۰ ۰ ۴۰ ۸۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۶ ۷۱٫۶۷ ۱۶٫۹۸ ۴۶٫۶۷ ۷۰۸۴ ۷۳
۲۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۶ ۸۸٫۳۳ ۰ ۵۷٫۷۸ ۵۱٫۶۷ ۱۸٫۷۱ ۶۰ ۷۰۴۳ ۷۴
۶۲٫۲۲ ۰ ۴۳٫۳۳ ۵۵ ۰ ۳۷٫۷۸ ۵۶٫۶۷ ۱۳٫۸۱ ۶۰ ۷۰۳۸ ۷۵
۶۶٫۶۷ ۰ ۲۲٫۲۲ ۶۱٫۶۷ ۵۷٫۷۸ ۶۰ ۵۰ ۱۴٫۹۹ ۰ ۷۰۳۵ ۷۶
۷۷٫۷۸ ۶۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۵ ۱۷٫۶۲ ۳۱٫۱۱ ۷۰۰۸ ۷۹
۴۶٫۶۷ ۷۴٫۴۴ ۵۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۷۰۰۵ ۸۰
۹۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۶۵٫۵۶ ۰ ۰ ۰ ۶۳٫۳۳ ۱۷٫۸۳ ۰ ۶۹۹۲ ۸۱
۶۸٫۸۹ ۰ ۴۲٫۲۲ ۸۳٫۳۳ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۳۱ ۴۲٫۲۲ ۶۹۸۲ ۸۳
۲۶٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۶۲ ۴۰ ۶۹۵۷ ۸۶
۲۴٫۴۴ ۳۵٫۵۶ ۲۴٫۴۴ ۶۵ ۰ ۳۷٫۷۸ ۴۳٫۳۳ ۱۵٫۱۹ ۶۲٫۲۲ ۶۹۴۲ ۸۹
۴۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۴۰ ۳۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۴۵ ۱۹٫۴۷ ۷۵٫۵۶ ۶۸۸۴ ۹۶
۵۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۳۵ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۵٫۸۹ ۶۲٫۲۲ ۶۸۸۲ ۹۷
۴۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۵۶٫۶۷ ۱۶٫۱۹ ۰ ۶۸۲۷ ۱۰۵
۳۱٫۱۱ ۴۸٫۸۹ ۳۴٫۴۴ ۴۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۴۰ ۱۴٫۹۶ ۴۶٫۶۷ ۶۸۰۷ ۱۰۷
۶۴٫۴۴ ۲۳٫۳۳ ۶۰ ۱۰ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۶٫۰۲ ۵۱٫۱۱ ۶۷۹۲ ۱۰۹
۰ ۴۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۲۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۶۲٫۲۲ ۶۱٫۶۷ ۱۷٫۶ ۰ ۶۷۳۵ ۱۱۶
۶۰ ۰ ۳۰ ۷۱٫۶۷ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۱۵٫۴۲ ۶۲٫۲۲ ۶۷۰۴ ۱۱۹
۶۰ ۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۴۸٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۴۸٫۸۹ ۴۸٫۳۳ ۱۸٫۵۷ ۰ ۶۶۹۳ ۱۲۰
۳۵٫۵۶ ۶۶٫۶۷ ۱۰ ۲۵ ۲۶٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۲۵ ۲۰ ۰ ۶۶۷۷ ۱۲۶
۰ ۱۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۷۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۱۹٫۳۲ ۵۳٫۳۳ ۶۶۶۵ ۱۳۱
۴۸٫۸۹ ۰ ۴۱٫۱۱ ۴۰ ۴۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۱۵٫۹۳ ۰ ۶۶۵۲ ۱۳۹
۶۴٫۴۴ ۰ ۲۷٫۷۸ ۵۸٫۳۳ ۰ ۲۴٫۴۴ ۵۸٫۳۳ ۱۳٫۶۴ ۶۶٫۶۷ ۶۶۳۸ ۱۴۰
۶۰ ۲۱٫۱۱ ۴۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۵۵ ۱۶٫۸۷ ۰ ۶۶۰۶ ۱۴۳
۲۰ ۵۵٫۵۶ ۲۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۶۱٫۶۷ ۱۲٫۶۲ ۵۵٫۵۶ ۶۵۸۳ ۱۴۶
۴۰ ۲۶٫۶۷ ۴۱٫۱۱ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵ ۱۶٫۸۴ ۷۱٫۱۱ ۶۵۷۶ ۱۴۸
۰ ۳۸٫۸۹ ۴۱٫۱۱ ۴۰ ۰ ۰ ۵۰ ۱۷٫۰۹ ۷۵٫۵۶ ۶۵۰۷ ۱۶۱
۶٫۶۷ ۴۷٫۷۸ ۳۲٫۲۲ ۲۸٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۳۵٫۵۶ ۳۸٫۳۳ ۱۹٫۱۳ ۰ ۶۵۰۵ ۱۶۲
۳۵٫۵۶ ۲۴٫۴۴ ۰ ۶۰ ۳۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۳۸ ۳۳٫۳۳ ۶۴۸۴ ۱۶۷
۵۳٫۳۳ ۷۷٫۷۸ ۳۴٫۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۷۴ ۶۲٫۲۲ ۶۴۴۳ ۱۷۵
۶۰ ۲۲٫۲۲ ۵۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۴۷ ۷۵٫۵۶ ۶۴۴۰ ۱۷۶
۷۷٫۷۸ ۴۲٫۲۲ ۲۰ ۷۸٫۳۳ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۳٫۵۱ ۰ ۶۴۳۸ ۱۷۷
۰ ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۱۰۰ ۴۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۱۵٫۶۲ ۰ ۶۴۱۶ ۱۸۱
۶۶٫۶۷ ۷٫۷۸ ۷۱٫۱۱ ۵ ۰ ۰ ۵۰ ۱۶٫۸۳ ۴۰ ۶۳۸۷ ۱۸۵
۲۶٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۵۸٫۳۳ ۴٫۴۴ ۲۴٫۴۴ ۷۰ ۱۴٫۷۱ ۰ ۶۳۸۱ ۱۸۷
۵۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۰ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۷٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۶۳۸۱ ۱۸۷
۶۴٫۴۴ ۲۲٫۲۲ ۳۱٫۱۱ ۱۱٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۳۵ ۱۶٫۸۷ ۲۶٫۶۷ ۶۳۵۳ ۱۹۸
۲۸٫۸۹ ۴۵٫۵۶ ۴۲٫۲۲ ۴۵ ۰ ۰ ۳۰ ۱۷٫۵۹ ۳۷٫۷۸ ۶۳۵۱ ۱۹۹
۴۶٫۶۷ ۱۰ ۳۸٫۸۹ ۲۱٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۵۱٫۱۱ ۲۸٫۳۳ ۱۳٫۱۸ ۳۵٫۵۶ ۶۳۴۰ ۲۰۱
۴۶٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۲۳٫۳۳ ۰ ۳۱٫۱۱ ۴۵ ۱۷٫۱۶ ۴۸٫۸۹ ۶۳۳۷ ۲۰۲
۵۷٫۷۸ ۲۰ ۴۶٫۶۷ ۲۵ ۰ ۰ ۶۳٫۳۳ ۱۹٫۲۴ ۱۳٫۳۳ ۶۲۸۳ ۲۱۵
۲۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۵۸٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۱۶٫۲۱ ۰ ۶۲۶۰ ۲۱۹
۶٫۶۷ ۴۱٫۱۱ ۱۶٫۶۷ ۸۰ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۵۹ ۳۳٫۳۳ ۶۲۵۱ ۲۲۱
۶۶٫۶۷ ۱٫۱۱ ۳۴٫۴۴ ۳۵ ۰ ۲۸٫۸۹ ۵۳٫۳۳ ۱۶٫۶۵ ۳۵٫۵۶ ۶۲۴۸ ۲۲۲
۰ ۷۴٫۴۴ ۵۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۳۱٫۱۱ ۰ ۱۳٫۴۲ ۰ ۶۲۲۳ ۲۲۹
۷۱٫۱۱ ۰ ۳۲٫۲۲ ۶۶٫۶۷ ۰ ۳۵٫۵۶ ۴۰ ۱۴٫۴۱ ۲۲٫۲۲ ۶۲۱۰ ۲۳۵
۴۶٫۶۷ ۰ ۴۱٫۱۱ ۳۵ ۳۱٫۱۱ ۰ ۳۰ ۱۷٫۲۷ ۵۷٫۷۸ ۶۱۳۳ ۲۵۴
۰ ۳۰ ۱۸٫۸۹ ۵۵ ۳۱٫۱۱ ۴۲٫۲۲ ۸۱٫۶۷ ۱۳٫۶۱ ۰ ۶۱۲۱ ۲۵۹
۳۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۲۱٫۱۱ ۶۸٫۳۳ ۰ ۲۸٫۸۹ ۴۵ ۱۴٫۰۵ ۳۵٫۵۶ ۶۱۱۸ ۲۶۰
۵۷٫۷۸ ۳۰ ۴۲٫۲۲ ۲۸٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۶٫۱۶ ۲۶٫۶۷ ۶۰۸۷ ۲۶۶
۴۸٫۸۹ ۳۴٫۴۴ ۳۱٫۱۱ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۹۱ ۶۲٫۲۲ ۶۰۷۴ ۲۶۸
۳۷٫۷۸ ۳۷٫۷۸ ۴۴٫۴۴ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۵٫۸ ۳۱٫۱۱ ۶۰۶۹ ۲۶۹
۰ ۱۰ ۳۴٫۴۴ ۹۰ ۲۴٫۴۴ ۵۱٫۱۱ ۲۱٫۶۷ ۱۷٫۶۲ ۰ ۶۰۲۹ ۲۷۳
۸۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ ۱۸٫۸۸ ۴۰ ۶۰۰۴ ۲۷۹
۱۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۱۶٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۱۹ ۳۱٫۱۱ ۵۹۷۸ ۲۸۷
۴۸٫۸۹ ۵۷٫۷۸ ۲۷٫۷۸ ۱۰ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۱۸٫۰۴ ۴۴٫۴۴ ۵۹۷۶ ۲۸۸
۴۰ ۴۵٫۵۶ ۲۸٫۸۹ ۴۵ ۰ ۰ ۲۰ ۱۵٫۷۹ ۴۴٫۴۴ ۵۹۶۶ ۲۹۰
۴۰ ۰ ۳۸٫۸۹ ۴۸٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۴۸٫۸۹ ۳۶٫۶۷ ۱۴٫۲۸ ۰ ۵۹۶۴ ۲۹۳
۴۰ ۳۱٫۱۱ ۴۷٫۷۸ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۹٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۵۹۶۲ ۲۹۵
۳۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۳۲٫۲۲ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۷۵ ۱۴٫۶۵ ۲۴٫۴۴ ۵۹۵۴ ۲۹۷
۴۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۴۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۱۱٫۱۱ ۲۸٫۳۳ ۱۹٫۱۷ ۱۳٫۳۳ ۵۹۳۹ ۳۰۵
۳۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۳۶٫۶۷ ۳۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۸٫۱۷ ۵۳٫۳۳ ۵۹۳۳ ۳۰۸
۶۶٫۶۷ ۰ ۳۱٫۱۱ ۴۵ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۶٫۶۹ ۲۰ ۵۸۹۷ ۳۲۳
۴۲٫۲۲ ۱٫۱۱ ۴۵٫۵۶ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۴۵ ۱۵٫۳۷ ۵۷٫۷۸ ۵۸۷۷ ۳۲۸
۳۷٫۷۸ ۲۵٫۵۶ ۴۵٫۵۶ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۴٫۸۳ ۰ ۵۸۷۰ ۳۳۲
۶۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۰ ۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۷۰ ۱۵٫۳۶ ۰ ۵۸۶۷ ۳۳۴
۳۳٫۳۳ ۴۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۵۵ ۱۵٫۱۹ ۱۵٫۵۶ ۵۸۴۱ ۳۴۳
۳۵٫۵۶ ۰ ۲۵٫۵۶ ۶۳٫۳۳ ۰ ۳۵٫۵۶ ۴۳٫۳۳ ۱۴٫۵۲ ۴۴٫۴۴ ۵۸۳۰ ۳۴۶
۲۶٫۶۷ ۵۰ ۱۲٫۲۲ ۸۵ ۰ ۰ ۳۰ ۱۲٫۰۴ ۴۰ ۵۸۲۵ ۳۴۸
۴۰ ۰ ۳۰ ۳۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۳۰ ۲۰ ۴۶٫۶۷ ۵۸۱۸ ۳۴۹
۰ ۶۲٫۲۲ ۲۳٫۳۳ ۳۰ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۱۴٫۲ ۴۶٫۶۷ ۵۸۱۶ ۳۵۲
۳۳٫۳۳ ۳۴٫۴۴ ۲۵٫۵۶ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۶۳٫۳۳ ۱۵٫۵۲ ۰ ۵۸۰۹ ۳۵۵
۲۸٫۸۹ ۱۲٫۲۲ ۴۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۲۷ ۰ ۵۷۹۳ ۳۶۱
۳۱٫۱۱ ۰ ۱۷٫۷۸ ۸۳٫۳۳ ۰ ۰ ۶۳٫۳۳ ۱۴٫۸۱ ۵۱٫۱۱ ۵۷۷۴ ۳۶۷
۴۴٫۴۴ ۴۲٫۲۲ ۲۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۵ ۱۵٫۱۲ ۶۸٫۸۹ ۵۷۶۹ ۳۷۰
۷۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۴۲٫۲۲ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۴۹ ۶۶٫۶۷ ۵۷۶۲ ۳۷۸
۲۸٫۸۹ ۱۸٫۸۹ ۲۴٫۴۴ ۲۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۱۸٫۴۱ ۵۳٫۳۳ ۵۷۵۱ ۳۸۳
۴۸٫۸۹ ۷۵٫۵۶ ۲۱٫۱۱ ۳۵ -۲٫۲۱ ۲۰ -۶٫۶۶ ۱۴٫۹۱ ۱۳٫۳۳ ۵۷۴۸ ۳۸۶
۵۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۵۱٫۱۱ ۱۵ ۰ ۰ ۳۰ ۱۵٫۲۸ ۴۰ ۵۷۴۷ ۳۸۷
۰ ۲۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۵۵ ۰ ۵۱٫۱۱ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۱۲ ۰ ۵۷۰۴ ۴۰۴
۳۳٫۳۳ ۲۰ ۱۷٫۷۸ ۵۰ ۴۰ ۲۴٫۴۴ ۳۱٫۶۷ ۱۲٫۸ ۲۴٫۴۴ ۵۶۵۸ ۴۲۳
۲۲٫۲۲ ۴۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۱۷٫۶۱ ۴۸٫۸۹ ۵۶۴۴ ۴۲۷
۲۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۱۶٫۴۳ ۵۷٫۷۸ ۵۶۳۸ ۴۳۳
۴۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ -۱٫۱ ۵۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۶٫۸ ۴۴٫۴۴ ۵۶۱۹ ۴۳۹
۶۴٫۴۴ ۲۸٫۸۹ ۴۰ ۳۳٫۳۳ ۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۱۳٫۴۳ ۸٫۸۹ ۵۶۱۸ ۴۴۰
۵۵٫۵۶ ۵۳٫۳۳ ۲۵٫۵۶ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۳٫۲۹ ۲۴٫۴۴ ۵۶۱۳ ۴۴۴
۴۴٫۴۴ ۲۲٫۲۲ ۲۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ ۱۷٫۶۱ ۵۳٫۳۳ ۵۵۸۸ ۴۶۳
۰ ۴۶٫۶۷ ۳۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۹٫۲۲ ۲۸٫۸۹ ۵۵۷۲ ۴۷۰
۲۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۱٫۱۱ ۳۱٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۶ ۴۰ ۱۹٫۷۹ ۵۷٫۷۸ ۵۵۶۴ ۴۷۶
۲۰ ۳۰ ۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۰ ۶۱٫۶۷ ۱۴٫۶ ۰ ۵۵۵۸ ۴۷۹
۵۱٫۱۱ ۰ ۳۵٫۵۶ ۸۱٫۶۷ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۱۵٫۳۲ ۰ ۵۵۲۹ ۴۹۱
۱۳٫۳۳ ۵۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۱۴٫۷۷ ۲۴٫۴۴ ۵۵۲۸ ۴۹۲
۴۶٫۶۷ ۰ ۳۵٫۵۶ ۲۰ ۴۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۲۳٫۳۳ ۱۳٫۳۸ ۰ ۵۴۶۵ ۵۱۹
۸٫۸۹ ۱۸٫۸۹ ۴۵٫۵۶ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۵۰ ۱۸٫۱۲ ۰ ۵۴۶۲ ۵۲۰
۵۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۶۸٫۸۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۵٫۸۳ ۶۲٫۲۲ ۵۴۲۸ ۵۳۶
۳۱٫۱۱ ۸۶٫۶۷ ۱۲٫۲۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۳۶ ۴۶٫۶۷ ۵۴۱۹ ۵۴۱
۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۳۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۴۴٫۴۴ ۵۱٫۶۷ ۰ ۵۴۰۱ ۵۵۸
۴۰ ۷۶٫۶۷ ۵٫۵۶ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۸٫۵۴ ۲۲٫۲۲ ۵۳۹۲ ۵۶۷
۴۶٫۶۷ ۱۴٫۴۴ ۷٫۷۸ ۰ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۸٫۹۶ ۶۸٫۸۹ ۵۳۷۷ ۵۷۴
۳۷٫۷۸ ۶۵٫۵۶ ۲۲٫۲۲ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۳٫۹۶ ۳۷٫۷۸ ۵۳۵۳ ۵۸۵
۲۰ ۰ ۱۲٫۲۲ ۶۸٫۳۳ ۵۵٫۵۶ ۴۰ ۲۳٫۳۳ ۱۵٫۵۱ ۰ ۵۳۴۷ ۵۸۸
۴۰ ۲۴٫۴۴ ۳۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۲۱٫۶۷ ۱۴٫۵۹ ۰ ۵۳۲۲ ۵۹۸
۶۲٫۲۲ ۱۲٫۲۲ ۳۱٫۱۱ ۱۵ ۰ ۰ ۵۵ ۲۰ ۰ ۵۳۱۳ ۶۰۲
۶۰ ۴۳٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۲۵ ۱۳٫۲ ۰ ۵۲۹۷ ۶۱۴
۳۷٫۷۸ ۴۰ ۶۰ ۱۵ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۱۷٫۹۳ ۲٫۲۲ ۵۲۹۳ ۶۱۹
۱۵٫۵۶ ۳۰ ۱۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۵۵ ۱۶٫۵۲ ۲۲٫۲۲ ۵۲۸۴ ۶۲۲
۴۸٫۸۹ ۰ ۲۵٫۵۶ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۵٫۴ ۳۵٫۵۶ ۵۱۴۳ ۷۲۳
۳۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۲۵٫۵۶ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۵٫۰۹ ۰ ۵۱۳۰ ۷۳۰
۲۸٫۸۹ ۴۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۲۰ ۰ ۱۱٫۶۷ ۱۸٫۵۴ ۰ ۵۰۸۴ ۷۵۴
۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۵۰ ۳۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۱۳ ۰ ۵۰۷۸ ۷۶۰
۳۷٫۷۸ ۲۱٫۱۱ ۲۴٫۴۴ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۰ ۱۵٫۱۴ ۳۳٫۳۳ ۴۹۲۱ ۸۸۳
۰ ۵۶٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۱۳ ۲۶٫۶۷ ۴۸۷۸ ۹۲۸
۷۱٫۱۱ ۰ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۵۵ ۲۰ ۰ ۴۸۷۴ ۹۳۲
۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۸۵ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۴٫۰۲ ۰ ۴۸۴۶ ۹۵۸
۱۵٫۵۶ ۸۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۹۷ ۲۶٫۶۷ ۴۸۱۰ ۹۹۰
۳۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۱۴٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۴۷۴۴ ۱۰۶۴
۵۷٫۷۸ ۰ ۵۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۴٫۱۵ ۰ ۴۷۳۹ ۱۰۷۴
۶۲٫۲۲ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۷۰ ۱۸٫۰۴ ۰ ۴۷۲۵ ۱۰۹۰
۵۵٫۵۶ ۰ ۳۰ ۳۵ ۰ ۰ ۵۰ ۱۵٫۹۶ ۰ ۴۷۱۴ ۱۱۰۱
۲۶٫۶۷ ۲۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۶۰ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۹۱ ۰ ۴۶۶۸ ۱۱۵۹
۴۸٫۸۹ ۵۶٫۶۷ ۲۱٫۱۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۵٫۶۸ ۱۳٫۳۳ ۴۶۵۷ ۱۱۷۱
۰ ۱۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۸۱٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۲۳٫۳۳ ۱۴٫۵۶ ۰ ۴۶۴۸ ۱۱۸۴
۴۴٫۴۴ ۰ ۶۲٫۲۲ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۴۶۱۱ ۱۲۳۰
۵۵٫۵۶ ۰ ۱۴٫۴۴ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۸٫۳۱ ۰ ۴۶۰۳ ۱۲۴۲
۲۶٫۶۷ ۱۸٫۸۹ ۰ ۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۱۴٫۶۳ ۰ ۴۵۷۲ ۱۲۷۰
۰ ۲۸٫۸۹ ۰ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۹٫۸۷ ۰ ۴۵۶۳ ۱۲۸۴
۳۳٫۳۳ ۲٫۲۲ ۴۴٫۴۴ ۱۵ ۰ ۰ ۵۵ ۱۶٫۳۶ ۰ ۴۵۴۸ ۱۳۰۵
۶۶٫۶۷ ۰ ۳۱٫۱۱ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۰ ۱۳٫۱ ۰ ۴۵۳۱ ۱۳۲۹
۶۲٫۲۲ ۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۴۰ ۱۶٫۵۱ ۰ ۴۵۱۶ ۱۳۴۷
۴۴٫۴۴ ۳۴٫۴۴ ۳۴٫۴۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۷٫۶۸ ۰ ۴۵۰۲ ۱۳۶۷
۳۷٫۷۸ ۶۴٫۴۴ ۱۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۵ ۱۴٫۱ ۱۱٫۱۱ ۴۴۹۹ ۱۳۷۲
۷۱٫۱۱ ۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۶۷ ۰ ۴۴۹۷ ۱۳۷۴
۴۸٫۸۹ ۴۶٫۶۷ ۱۸٫۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۲۰ ۴۴۷۶ ۱۴۰۳
۶۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۱۵٫۵۶ -۶٫۶۶ ۰ -۱۵٫۵۵ ۳٫۳۳ ۱۸٫۸۸ ۲۲٫۲۲ ۴۴۷۴ ۱۴۰۵
۲۴٫۴۴ ۶۳٫۳۳ ۱۰ ۳٫۳۳ -۶٫۶۶ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۷٫۳۵ ۴٫۴۴ ۴۴۶۰ ۱۴۲۶
۴۸٫۸۹ ۰ ۲۴٫۴۴ ۲۰ ۰ ۰ ۵۵ ۱۷٫۱۲ ۰ ۴۴۰۹ ۱۴۹۰
۶۴٫۴۴ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۸٫۱۱ ۰ ۴۳۷۸ ۱۵۳۹
۱۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۴ ۰ ۴۳۵۲ ۱۵۸۳
۳۳٫۳۳ ۵٫۵۶ ۰ ۵۵ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۱۵٫۱۶ ۰ ۴۲۸۸ ۱۶۷۴
۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۷۵ ۱۷٫۹۴ ۰ ۴۲۵۹ ۱۷۱۸
۵۳٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۸٫۳۳ ۱۵٫۹۸ ۰ ۴۱۷۴ ۱۸۷۶
۰ ۰ ۰ ۹۳٫۳۳ ۰ ۰ ۵۰ ۱۷٫۵۸ ۰ ۴۱۶۷ ۱۸۹۴
۰ ۷۵٫۵۶ ۲۵٫۵۶ ۳٫۳۳ ۰ ۰ -۱٫۶۶ ۱۳٫۹۷ ۸٫۸۹ ۴۱۲۳ ۱۹۸۶
۴۴٫۴۴ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۹٫۷۸ ۰ ۴۰۶۹ ۲۰۹۹
۲۶٫۶۷ ۰ ۱۱٫۱۱ ۴۵ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۲۰ ۰ ۴۰۴۴ ۲۱۵۶
۴۰ ۵٫۵۶ ۴۴٫۴۴ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۹۵ ۱۱٫۱۱ ۳۹۹۳ ۲۲۵۸
۲۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۰ ۴۰ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۹٫۴۶ ۰ ۳۹۱۶ ۲۴۳۴
۰ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۶۵ ۱۵٫۷۸ ۰ ۳۷۰۵ ۳۰۵۳
۰ ۳۵٫۵۶ ۰ ۴۰ ۰ ۰ ۴۰ ۱۴٫۳۹ ۰ ۳۶۸۰ ۳۱۵۳
۰ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۳٫۵ ۰ ۳۶۱۸ ۳۳۸۹
۰ ۰ ۵٫۵۶ ۴۰ ۰ ۰ ۵۵ ۱۸٫۲۴ ۰ ۳۵۶۰ ۳۶۲۶
۳۷٫۷۸ ۰ ۱۶٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۱۶٫۱۹ ۰ ۳۵۴۲ ۳۶۹۷
۲۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۶٫۵۶ ۰ ۳۵۳۲ ۳۷۴۴
۰ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۵٫۷۱ ۰ ۳۵۳۰ ۳۷۵۴
۵۷٫۷۸ ۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ -۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۵٫۷۵ ۰ ۳۵۲۵ ۳۷۶۸
۰ ۳٫۳۳ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۳۸٫۳۳ ۱۶٫۸۴ ۰ ۳۴۲۰ ۴۲۹۳
۲۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۴۵ ۱۴٫۹۹ ۰ ۳۴۰۲ ۴۳۹۰
۰ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۱۶٫۳۱ ۰ ۳۳۶۷ ۴۵۸۷
۰ ۰ ۴٫۴۴ ۴۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۵٫۷۱ ۰ ۳۳۶۳ ۴۶۱۰
۰ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۴۵ ۱۵٫۲۷ ۵۷٫۷۸ ۳۳۳۸ ۴۷۵۴
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۵ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۷٫۶۶ ۰ ۳۳۳۴ ۴۷۸۲
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۲۵ ۰ ۰ ۷۰ ۱۵٫۴۲ ۰ ۳۳۰۶ ۴۹۴۳
۴٫۴۴ ۰ -۱٫۱ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۵ ۱۸٫۲۴ ۰ ۳۲۷۱ ۵۱۴۴
۰ ۰ ۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۴۰ ۱۷٫۸۷ ۰ ۳۱۰۲ ۶۳۸۷
۱۵٫۵۶ ۱۵٫۵۶ ۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۵٫۸۳ ۰ ۲۹۹۲ ۷۴۵۲
۰ ۰ -۱٫۱ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۳۵ ۱۷٫۶۸ ۰ ۲۸۰۳ ۹۷۷۱
۰ ۵٫۵۶ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۷۶ ۰ ۲۷۲۰ ۱۱۰۵۴
۳۳٫۳۳ ۰ -۴٫۴۳ ۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۰ -۸٫۳۲ ۱۵٫۳۲ ۲۸٫۸۹ ۲۵۶۹ ۱۳۸۸۲
۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۰ ۲۵۳۶ ۱۴۵۹۵
۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۴٫۷۸ ۰ ۲۵۳۲ ۱۴۶۸۸
۱۳٫۳۳ ۰ ۱۲٫۲۲ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۸۱ ۸٫۸۹ ۲۱۷۸ ۲۴۸۲۶
۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۵ ۱۷٫۲۶ ۰ ۲۱۷۳ ۲۴۹۹۳
-۲٫۲۱ ۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۵ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۲۱۶۹ ۲۵۱۵۷
۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۳۰ ۱۴٫۶۲ ۰ ۲۱۳۳ ۲۶۵۱۴
۳۱٫۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۱۵٫۴۷ ۰ ۲۱۲۶ ۲۶۷۵۱
۳۱٫۱۱ ۰ ۴٫۴۴ -۱۱٫۶۶ ۰ ۰ ۱۰ ۱۴٫۱۹ ۴٫۴۴ ۲۱۰۱ ۲۷۷۰۳
۲۶٫۶۷ ۰ -۱٫۱ ۰ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۱۵٫۳ ۴٫۴۴ ۲۰۸۰ ۲۸۵۰۲
۲۲٫۲۲ ۰ ۲٫۲۲ -۳٫۳۲ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۱۳٫۲۳ -۴٫۴۳ ۲۰۴۲ ۲۹۹۱۰
۲٫۲۲ ۸٫۸۹ ۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۰ ۰ -۳٫۳۲ ۱۶٫۴ -۲٫۲۱ ۲۰۳۳ ۳۰۲۳۷
۲۶٫۶۷ ۱۰ ۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۴۳ -۸٫۸۸ ۲۰۰۶ ۳۱۲۴۷
۲۴٫۴۴ ۰ -۱۶٫۶۶ -۱٫۶۶ ۰ -۲٫۲۱ ۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۲۰۰۴ ۳۱۳۲۷
۱۵٫۵۶ ۰ ۵٫۵۶ ۰ ۰ ۰ -۱٫۶۶ ۱۳٫۵۷ ۱۵٫۵۶ ۱۹۹۲ ۳۱۷۶۷
۳۵٫۵۶ ۰ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۰ -۶٫۶۶ ۱۴٫۴۱ ۸٫۸۹ ۱۹۹۲ ۳۱۷۶۷
۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۶۱ ۰ ۱۹۴۷ ۳۳۵۷۸
۰ ۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۱۸ ۰ ۱۹۴۱ ۳۳۸۳۲
۲۶٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ ۵ ۸٫۸۹ ۰ ۰ ۱۳٫۰۸ ۰ ۱۹۳۴ ۳۴۰۸۹
۰ ۴٫۴۴ -۱٫۱ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۳۹ ۲۲٫۲۲ ۱۹۲۴ ۳۴۴۹۲
۱۱٫۱۱ -۳٫۳۲ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۴۸ ۰ ۱۹۰۳ ۳۵۳۳۲
۲۲٫۲۲ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ -۱٫۶۶ ۱۵٫۰۷ -۲٫۲۱ ۱۸۹۸ ۳۵۵۲۷
۱۷٫۷۸ ۳٫۳۳ ۵٫۵۶ -۶٫۶۶ ۰ -۴٫۴۳ -۸٫۳۲ ۱۲٫۴۳ ۲۶٫۶۷ ۱۸۸۷ ۳۵۹۶۹
۰ ۱۳٫۳۳ -۴٫۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۱۸۵۴ ۳۷۲۹۰
۳۷٫۷۸ ۳٫۳۳ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ -۱۱٫۶۶ ۱۲٫۴۹ ۰ ۱۸۲۸ ۳۸۳۰۵
۱۵٫۵۶ ۵٫۵۶ -۴٫۴۳ ۵ -۴٫۴۳ ۰ ۳٫۳۳ ۱۴٫۶۸ ۰ ۱۸۲۳ ۳۸۵۱۸
۲۶٫۶۷ ۰ -۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹ -۸٫۸۸ ۱۷۳۶ ۴۱۹۴۲
۱۳٫۳۳ ۰ -۱٫۱ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۳۵ ۰ ۱۷۰۲ ۴۳۳۰۹
۲٫۲۲ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶ ۶٫۶۷ ۲۸٫۸۹ -۶٫۶۶ ۶٫۶۷ ۱۵٫۰۴ -۶٫۶۶ ۱۶۹۱ ۴۳۷۵۴
۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۲ ۰ ۱۶۷۲ ۴۴۴۸۵
۱۱٫۱۱ -۳٫۳۲ -۴٫۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۴۶ ۱۱٫۱۱ ۱۶۲۴ ۴۶۲۱۴
۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ -۱۳٫۳۲ ۱۳٫۸۵ ۰ ۱۴۴۰ ۵۲۱۷۱
۲٫۲۲ -۲٫۲۱ ۱۵٫۵۶ -۲۰ ۰ -۲۴٫۴۳ -۲۰ ۱۵٫۰۸ -۱۵٫۵۵ ۱۰۸۵ ۵۷۶۷۲

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *