کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ گرایشIT

 کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ گرایشIT

اصول مدیریت اسلامی زبان تئوری مدیریت اقتصاد ریاضی آمار تولید تحقیق درعملیات بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه
۵۱٫۱۱ ۷۴٫۴۴ ۵۴٫۴۴ ۵۰ ۶۰ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۳٫۶۹ ۸۵۵۷ ۲
۲۲٫۲۲ ۶۰ ۳۷٫۷۸ ۵۵ ۳۶٫۶۷ ۰ ۴۴٫۴۴ ۸۰ ۱۹٫۱۱ ۸۴۴۸ ۳
۶٫۶۷ ۶۵٫۵۶ ۵۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۶۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۶۸٫۸۹ ۱۷٫۶۶ ۸۱۴۳ ۴
۳۷٫۷۸ ۵۵٫۵۶ ۶۱٫۱۱ ۳۸٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۰ ۱۷٫۷۲ ۸۰۶۳ ۶
۲۴٫۴۴ ۵۱٫۱۱ ۵۸٫۸۹ ۴۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۹٫۵۴ ۷۸۴۰ ۷
۲۲٫۲۲ ۴۴٫۴۴ ۵۴٫۴۴ ۴۱٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۸٫۸۳ ۷۵۳۲ ۱۰
۲۰ ۳۲٫۲۲ ۴۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۷۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۷۵٫۵۶ ۱۳٫۵۷ ۷۵۱۷ ۱۲
۵۵٫۵۶ ۰ ۴۷٫۷۸ ۴۸٫۳۳ ۵۵ ۰ ۲۲٫۲۲ ۹۱٫۱۱ ۱۴٫۳۷ ۷۲۷۶ ۱۶
۳۱٫۱۱ ۴۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۴۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۶۴٫۴۴ ۱۵٫۶۸ ۷۲۰۸ ۱۸
۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۲۲ ۶۴٫۴۴ ۱۹٫۹۲ ۷۱۸۰ ۲۰
۳۳٫۳۳ ۰ ۵۵٫۵۶ ۵۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۴۲٫۲۲ ۵۷٫۷۸ ۱۶٫۶۸ ۶۹۸۹ ۲۶
۲۸٫۸۹ ۵۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۶۰ ۰ ۸٫۸۹ ۶۴٫۴۴ ۱۵٫۷۳ ۶۹۰۳ ۳۰
۰ ۴۰ ۲۷٫۷۸ ۵۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۶٫۰۲ ۶۷۶۲ ۳۳
۸٫۸۹ ۴۰ ۳۱٫۱۱ ۵۵ ۶٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۸ ۶۶۳۸ ۴۰
۳۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۵۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۵٫۵۹ ۶۶۳۴ ۴۱
۲۲٫۲۲ ۷۷٫۷۸ ۳۴٫۴۴ ۴۰ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۴٫۹۹ ۶۶۳۰ ۴۲
۳۵٫۵۶ ۲۷٫۷۸ ۴۱٫۱۱ ۵۱٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۵٫۵۲ ۶۵۲۳ ۵۲
۲۲٫۲۲ ۳۵٫۵۶ ۳۵٫۵۶ ۳۱٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۶۴٫۴۴ ۲۸٫۸۹ ۰ ۱۸٫۰۵ ۶۴۸۴ ۵۴
-۲٫۲۱ ۷۱٫۱۱ ۱۴٫۴۴ ۳۸٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۰ ۴٫۴۴ ۷۵٫۵۶ ۱۸٫۹۴ ۶۴۴۰ ۵۸
۴۰ ۵۵٫۵۶ ۳۷٫۷۸ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۶٫۳۵ ۶۴۳۶ ۵۹
۶٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۵۰ ۳۰ ۷۰ ۰ ۰ ۴۰ ۱۵٫۰۹ ۶۴۰۵ ۶۰
۱۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۶۸٫۸۹ ۱۵٫۰۲ ۶۳۸۹ ۶۶
۱۷٫۷۸ ۵۳٫۳۳ ۰ ۴۳٫۳۳ ۶۸٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۶٫۱۱ ۶۳۷۴ ۶۸
۶٫۶۷ ۵۶٫۶۷ ۳۲٫۲۲ ۵۵ ۰ ۰ ۸٫۸۹ ۷۷٫۷۸ ۱۵٫۸۵ ۶۳۶۸ ۷۱
۳۷٫۷۸ ۶۸٫۸۹ ۲۴٫۴۴ ۱۵ ۰ ۲۴٫۴۴ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۶٫۹۳ ۶۳۶۳ ۷۲
۲۶٫۶۷ ۱۸٫۸۹ ۱۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۲۲٫۲۲ ۵۷٫۷۸ ۱۷٫۹۸ ۶۳۳۵ ۷۵
۳۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۳۳٫۳۳ ۴۰ ۰ ۰ ۸۰ ۱۴٫۴۷ ۶۳۳۴ ۷۶
۳۱٫۱۱ ۴۸٫۸۹ ۱۸٫۸۹ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۶۸٫۸۹ ۱۶٫۹۴ ۶۳۰۷ ۸۰
۴۴٫۴۴ ۳۸٫۸۹ ۳۲٫۲۲ ۳۵ ۴۱٫۶۷ ۰ ۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۸۲ ۶۲۷۹ ۸۳
۴۸٫۸۹ ۵۳٫۳۳ ۰ ۳۱٫۶۷ ۸۰ ۰ ۰ ۳۷٫۷۸ ۱۴٫۹۶ ۶۲۲۲ ۹۴
۰ ۲۶٫۶۷ ۲۷٫۷۸ ۵۱٫۶۷ ۳۵ ۴۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۱۴٫۲۳ ۶۲۰۶ ۹۹
۸٫۸۹ ۵۰ ۴۱٫۱۱ ۳۰ ۸٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۷۵٫۵۶ ۱۶٫۲ ۶۱۷۷ ۱۰۱
۰ ۴۴٫۴۴ ۵۰ ۴۵ ۸٫۳۳ ۰ ۱۱٫۱۱ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۴ ۶۱۷۱ ۱۰۲
۲۸٫۸۹ ۷۷٫۷۸ ۳۵٫۵۶ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۹۷ ۶۱۵۹ ۱۰۶
۳۳٫۳۳ ۰ ۴۰ ۲۳٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۸۶٫۶۷ ۱۷٫۰۹ ۶۱۲۳ ۱۰۸
۲۴٫۴۴ ۵۲٫۲۲ ۳۸٫۸۹ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۴٫۸۵ ۶۱۱۶ ۱۰۹
۰ ۱۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۴۱٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۰ ۳۱٫۱۱ ۷۱٫۱۱ ۱۵٫۳۳ ۶۰۴۲ ۱۲۲
۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۸۶٫۶۷ ۱۸٫۷۸ ۶۰۱۹ ۱۲۹
۳۱٫۱۱ ۵۳٫۳۳ ۵۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۲۲ ۵۹۷۵ ۱۴۰
-۲٫۲۱ ۴۱٫۱۱ ۴۸٫۸۹ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ -۲٫۲۱ ۷۵٫۵۶ ۱۵٫۸۱ ۵۹۵۹ ۱۴۷
۱۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۵۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۶۲٫۲۲ ۱۶٫۰۴ ۵۹۵۳ ۱۵۰
۴۰ ۲۷٫۷۸ ۲۱٫۱۱ ۴۱٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۷۱٫۱۱ ۱۷٫۸۶ ۵۹۳۶ ۱۵۶
۰ ۳۰ ۳۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۰ ۱۱٫۱۱ ۷۷٫۷۸ ۱۵٫۸۴ ۵۹۲۲ ۱۶۰
۴۴٫۴۴ -۸٫۸۸ ۵۰ ۴۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۶٫۳۴ ۵۸۹۷ ۱۶۶
۳۵٫۵۶ ۱۴٫۴۴ ۴۵٫۵۶ ۲۰ ۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۸۴٫۴۴ ۱۷٫۳۸ ۵۸۳۱ ۱۸۰
۲۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ -۴٫۴۳ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۵۲ ۵۷۸۹ ۱۸۸
۰ ۴۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۶۵ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۵٫۴۸ ۵۷۸۴ ۱۹۱
۰ ۰ ۲۵٫۵۶ ۶۵ ۶۵ ۴۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۶۵ ۵۷۸۱ ۱۹۳
۳۵٫۵۶ ۱۲٫۲۲ ۲۰ ۱۵ ۵۸٫۳۳ ۰ ۲۴٫۴۴ ۵۱٫۱۱ ۱۸٫۲۹ ۵۷۸۰ ۱۹۴
۴٫۴۴ ۱۲٫۲۲ ۳۸٫۸۹ ۴۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۷۵٫۵۶ ۱۵٫۴ ۵۷۷۶ ۱۹۷
۲۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۳۸٫۸۹ ۳۵ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۸٫۲۴ ۵۷۷۱ ۱۹۹
۱۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۴۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۵۰ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۴۵ ۵۷۳۳ ۲۱۳
۸٫۸۹ ۴۰ ۴۳٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۸٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۶٫۰۳ ۵۷۲۴ ۲۱۵
۲۲٫۲۲ ۰ ۳۴٫۴۴ ۵۳٫۳۳ ۲۵ ۴۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۱۶٫۲۸ ۵۶۸۳ ۲۲۱
۰ ۱۸٫۸۹ ۲۸٫۸۹ ۳۶٫۶۷ ۳۵ ۵۵٫۵۶ ۲۴٫۴۴ ۰ ۱۸٫۸۷ ۵۶۷۹ ۲۲۲
۰ ۶۵٫۵۶ ۰ ۴۰ ۵ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۷۸ ۰ ۱۶٫۴۶ ۵۶۶۵ ۲۲۷
۰ ۴۲٫۲۲ ۲۰ ۴۵ ۳۰ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۵۶ ۰ ۱۵٫۵۴ ۵۶۵۷ ۲۳۰
۴۸٫۸۹ ۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۱۰ ۴۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۵۷٫۷۸ ۱۳٫۲۳ ۵۶۴۰ ۲۳۴
۰ ۵۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۸٫۲۸ ۵۶۳۰ ۲۳۷
۱۳٫۳۳ ۴۷٫۷۸ ۳۴٫۴۴ ۱۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۱۴٫۸۸ ۵۶۰۰ ۲۴۷
۱۱٫۱۱ ۴۵٫۵۶ ۳۴٫۴۴ ۴۰ ۰ ۰ -۲٫۲۱ ۶۲٫۲۲ ۱۶٫۶۶ ۵۵۹۰ ۲۵۴
۱۵٫۵۶ ۲۳٫۳۳ ۶۰ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۵ ۵۵۸۴ ۲۵۵
۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۵۰ ۶۴٫۴۴ ۲۸٫۸۹ ۰ ۱۶٫۷۲ ۵۵۷۸ ۲۵۸
-۲٫۲۱ ۲۱٫۱۱ ۳۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۰ ۱۵٫۵۶ ۷۷٫۷۸ ۱۶٫۱۶ ۵۵۴۰ ۲۷۶
۳۷٫۷۸ ۰ ۱۱٫۱۱ ۳۸٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۵۱٫۱۱ ۰ ۶۰ ۱۴٫۸۸ ۵۵۱۶ ۲۸۷
۰ ۵۴٫۴۴ ۴۷٫۷۸ ۰ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۶٫۵ ۵۵۰۰ ۲۹۳
۱۳٫۳۳ ۰ ۳۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۱۶ ۵۴۶۲ ۳۱۰
۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۴۵ ۲۵ ۴۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۴۸٫۸۹ ۱۶٫۸۸ ۵۴۵۱ ۳۱۵
۱۳٫۳۳ ۱٫۱۱ ۴۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۲۰ ۰ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۳۱ ۵۴۴۷ ۳۱۶
۲۸٫۸۹ ۱۵٫۵۶ ۴۸٫۸۹ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۵۵ ۵۴۴۵ ۳۱۷
۰ ۰ ۵۱٫۱۱ ۵۸٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۴٫۹۳ ۵۴۳۵ ۳۲۴
۱۷٫۷۸ ۰ ۲۸٫۸۹ ۴۵ ۳۵ ۶۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۶٫۱۴ ۵۴۰۶ ۳۳۸
۲۴٫۴۴ ۱۵٫۵۶ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۴٫۴۴ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۴۶ ۵۳۶۲ ۳۴۷
۱۵٫۵۶ ۲۵٫۵۶ ۴۳٫۳۳ ۳۵ ۰ ۰ -۲٫۲۱ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۳۶ ۵۳۴۳ ۳۵۷
۴۰ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۳۶٫۶۷ -۱٫۶۶ ۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۱۱ ۵۳۲۷ ۳۶۶
۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۳۵٫۵۶ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۶۲٫۲۲ ۱۶٫۹ ۵۳۲۲ ۳۶۸
۰ ۱۰ ۴۲٫۲۲ ۲۰ ۵۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۴٫۸ ۵۳۰۹ ۳۷۴
۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۳۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۱۵٫۵ ۵۲۸۴ ۳۸۵
-۴٫۴۳ ۲٫۲۲ ۴۰ ۲۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۳۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۱۸ ۵۲۷۷ ۳۸۷
۸٫۸۹ ۵۰ ۶۱٫۱۱ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۵٫۷ ۵۲۵۹ ۳۹۵
-۲٫۲۱ ۵۴٫۴۴ ۲۱٫۱۱ ۲۵ ۵۸٫۳۳ ۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۳٫۵۳ ۵۲۵۹ ۳۹۵
۶٫۶۷ -۱٫۱ ۳۰ ۴۳٫۳۳ ۳۰ ۵۷٫۷۸ ۳۷٫۷۸ ۰ ۱۵٫۴۳ ۵۲۵۹ ۳۹۵
۰ ۳۵٫۵۶ ۳۰ ۳۶٫۶۷ ۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۹۵ ۵۲۴۷ ۴۰۳
۱۳٫۳۳ ۳۰ ۳۳٫۳۳ ۲۵ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۵٫۸۹ ۵۲۳۰ ۴۱۴
۵۵٫۵۶ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۴٫۵۱ ۵۲۲۴ ۴۱۸
۰ ۶٫۶۷ ۵۷٫۷۸ ۳۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۲۰ ۰ ۱۳٫۸۱ ۵۲۱۰ ۴۲۵
۱۷٫۷۸ ۴۵٫۵۶ ۲۰ ۱۵ ۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۵۵٫۵۶ ۱۷٫۳۸ ۵۲۱۰ ۴۲۵
۴۰ ۱۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۶٫۶۱ ۵۱۹۸ ۴۲۹
۰ ۲۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۶۸٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۱۵٫۵۶ ۰ ۱۵٫۱۵ ۵۱۹۳ ۴۳۱
۲۶٫۶۷ ۰ ۳۲٫۲۲ ۲۳٫۳۳ ۳۰ ۰ ۴٫۴۴ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۷ ۵۱۵۷ ۴۵۰
۲۶٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۱۰ ۳۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۴٫۶۸ ۵۱۳۷ ۴۶۲
۱۵٫۵۶ ۳٫۳۳ ۲۱٫۱۱ ۲۸٫۳۳ ۴۵ ۵۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۳۴ ۵۱۳۷ ۴۶۲
۱۳٫۳۳ ۰ ۲۷٫۷۸ ۳۵ ۵۱٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۶٫۲۱ ۵۱۲۰ ۴۷۰
۴۶٫۶۷ ۰ ۳۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۳۶ ۵۱۰۸ ۴۷۷
۱۵٫۵۶ ۱۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۶۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۲۹ ۵۰۹۲ ۴۸۵
۰ ۲۴٫۴۴ ۲۴٫۴۴ ۵۶٫۶۷ ۴۵ ۲۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۳٫۹۵ ۵۰۸۲ ۴۹۲
۸٫۸۹ ۱۲٫۲۲ ۴۴٫۴۴ ۱۸٫۳۳ ۱۰ ۰ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۱۱ ۵۰۶۸ ۵۰۰
۳۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۴۷٫۷۸ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ -۶٫۶۶ ۶۲٫۲۲ ۱۴٫۳۶ ۵۰۶۸ ۵۰۰
۲۸٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۳۵ ۳۵ ۲۴٫۴۴ ۸٫۸۹ ۰ ۱۲٫۶ ۵۰۶۲ ۵۰۶
۱۵٫۵۶ ۷۳٫۳۳ -۱٫۱ ۲۸٫۳۳ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۵ ۵۰۵۳ ۵۱۳
۲۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۳۴٫۴۴ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۴٫۴۶ ۵۰۴۹ ۵۱۵
۱۳٫۳۳ ۲٫۲۲ ۲۳٫۳۳ ۲۰ ۷۳٫۳۳ ۶۲٫۲۲ ۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۴۵ ۵۰۳۹ ۵۲۱
۴۲٫۲۲ ۰ ۵۳٫۳۳ ۳۵ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۷۱ ۵۰۳۲ ۵۲۵
۰ ۳۷٫۷۸ ۲۴٫۴۴ ۳۱٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۶٫۴۴ ۵۰۳۰ ۵۲۶
۲۰ ۳۰ ۴۳٫۳۳ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۶٫۸۲ ۵۰۳۰ ۵۲۶
۱۷٫۷۸ ۱٫۱۱ ۲۸٫۸۹ ۳۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۰ -۴٫۴۳ ۷۵٫۵۶ ۱۴٫۷۸ ۵۰۲۴ ۵۳۲
۱۵٫۵۶ ۷۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۰۳ ۵۰۲۲ ۵۳۳
۰ ۱۸٫۸۹ ۲۲٫۲۲ ۳۶٫۶۷ ۵۰ ۰ ۸٫۸۹ ۳۵٫۵۶ ۱۷٫۴۵ ۵۰۱۸ ۵۳۴
۰ ۲۸٫۸۹ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۷٫۴۶ ۵۰۰۱ ۵۴۶
-۴٫۴۳ ۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۵۵ ۳۱٫۶۷ ۰ -۴٫۴۳ ۷۷٫۷۸ ۱۴٫۴۵ ۴۹۹۱ ۵۵۲
-۴٫۴۳ ۲۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۴۵ ۲۸٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۱۶٫۸۳ ۴۹۵۶ ۵۸۴
۲۲٫۲۲ ۲۰ ۳۰ ۲۵ ۳۱٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۱۵٫۴۱ ۴۹۴۵ ۵۹۲
۳۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۱۴٫۴۴ ۲۸٫۳۳ ۸۰ ۳۵٫۵۶ -۲٫۲۱ ۰ ۱۲٫۹۴ ۴۹۳۵ ۵۹۷
۱۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۲۰ ۲۶٫۶۷ ۵۸٫۱۱ ۲۴٫۴۴ ۰ ۱۷٫۲۳ ۴۹۳۰ ۶۰۰
۱۷٫۷۸ ۱۰ ۳۶٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۲۵ ۳۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۵٫۱۴ ۴۹۲۹ ۶۰۱
۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۴۰ ۴۶٫۶۷ ۴۵ -۶٫۶۶ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۶٫۳۹ ۴۹۱۲ ۶۱۵
۲۶٫۶۷ -۵٫۵۵ ۳۰ ۱۸٫۳۳ ۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۱۷٫۲۲ ۴۹۰۹ ۶۱۸
۲۶٫۶۷ ۰ ۲۰ ۴۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۴۸٫۸۹ ۱۴٫۴۷ ۴۹۰۸ ۶۱۹
۲۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۲۳ ۴۸۹۱ ۶۳۶
۲۶٫۶۷ ۰ ۲۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۳٫۲۲ ۴۸۷۸ ۶۴۱
۳۷٫۷۸ ۱۴٫۴۴ ۲۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۱ ۴۸۵۸ ۶۵۴
۲۰ ۱۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۱۵ ۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۳٫۱۹ ۴۸۵۶ ۶۵۶
۲۲٫۲۲ ۳۸٫۸۹ ۱۲٫۲۲ ۳۰ ۵ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۴٫۷۶ ۴۸۴۴ ۶۶۸
۱۷٫۷۸ ۴۷٫۷۸ ۴۴٫۴۴ ۰ ۱۰ ۶٫۶۷ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۴٫۵۷ ۴۸۴۳ ۶۶۹
۲۴٫۴۴ -۳٫۳۲ ۲۰ ۲۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۹۸ ۴۸۴۳ ۶۶۹
۰ ۰ ۲۵٫۵۶ ۴۸٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۸ ۴۸۳۵ ۶۸۱
۸٫۸۹ ۵۷٫۷۸ ۲۱٫۱۱ ۱۰ ۴۰ ۰ ۰ ۲۰ ۱۴٫۸ ۴۸۲۸ ۶۸۶
۲۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۶٫۳۵ ۴۸۲۲ ۶۸۹
۰ ۱۸٫۸۹ ۴۴٫۴۴ ۴۱٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۴٫۲ ۴۸۱۵ ۶۹۱
۱۵٫۵۶ ۱۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۰ ۱۲٫۳۷ ۴۸۱۲ ۶۹۳
۲۶٫۶۷ ۰ ۳۷٫۷۸ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۴۶ ۴۸۰۴ ۷۰۲
۶٫۶۷ ۱۰ ۴۲٫۲۲ ۲۵ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۳٫۷ ۴۷۹۴ ۷۰۸
۸٫۸۹ ۲۸٫۸۹ ۳۵٫۵۶ ۳۰ ۱۰ ۰ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۴٫۹ ۴۷۹۲ ۷۱۱
۶٫۶۷ ۷٫۷۸ ۲۷٫۷۸ ۳۵ ۲۸٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۰ ۱۳٫۷ ۴۷۸۵ ۷۱۷
۱۵٫۵۶ ۰ ۲۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۱۵٫۱ ۴۷۸۳ ۷۲۰
۳۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۳۴٫۴۴ ۲۱٫۶۷ ۵ ۰ ۱۱٫۱۱ ۳۱٫۱۱ ۱۵٫۲۳ ۴۷۷۸ ۷۲۶
۲۶٫۶۷ ۳۲٫۲۲ ۳۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۱۹ ۴۷۵۸ ۷۵۲
۱۵٫۵۶ ۱۰ ۳۰ ۲۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۴۷ ۴۷۵۴ ۷۵۶
۴۶٫۶۷ ۰ ۳۸٫۸۹ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۵٫۹۲ ۴۷۵۲ ۷۵۷
۳۱٫۱۱ -۲٫۲۱ ۳۸٫۸۹ ۴۵ ۸٫۳۳ ۰ -۴٫۴۳ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۴۷ ۴۷۴۵ ۷۶۰
-۲٫۲۱ ۰ ۳۲٫۲۲ ۳۸٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۰ ۴٫۴۴ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۲۱ ۴۷۳۲ ۷۷۳
۱۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۸٫۹۹ ۴۷۲۹ ۷۷۵
۴۰ ۱۰ ۸٫۸۹ ۳۵ -۱٫۶۶ ۰ ۶٫۶۷ ۶۸٫۸۹ ۱۷٫۱۱ ۴۷۱۹ ۷۸۶
۲۰ ۰ ۲۵٫۵۶ ۲۵ ۴۵ ۰ ۱۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۴۲ ۴۷۱۵ ۷۸۸
۰ ۰ ۲۷٫۷۸ ۳۸٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۵۶ ۷۱٫۱۱ ۱۳٫۰۸ ۴۷۰۳ ۸۰۲
-۲٫۲۱ ۶۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۴٫۴۸ ۴۷۰۳ ۸۰۲
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۵۵ ۳۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۰ ۱۷٫۵۱ ۴۷۰۳ ۸۰۲
۱۷٫۷۸ ۱۴٫۴۴ ۳۱٫۱۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۶٫۴ ۴۶۹۶ ۸۱۱
۳۵٫۵۶ ۰ ۴۰ ۵۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۱۴ ۴۶۹۱ ۸۱۷
۲۰ ۱۱٫۱۱ ۴۰ ۲۸٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۳٫۲۸ ۴۶۷۶ ۸۲۹
۱۳٫۳۳ ۱۰ ۳۴٫۴۴ ۷۳٫۳۳ ۱۰ ۰ ۰ ۲٫۲۲ ۱۸٫۶ ۴۶۷۰ ۸۳۶
۸٫۸۹ ۲۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۳۰ ۱۳٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۲۰ ۰ ۱۵٫۲۱ ۴۶۶۲ ۸۴۵
۵۱٫۱۱ ۰ ۲۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۵ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۴٫۰۵ ۴۶۶۰ ۸۴۶
۴۰ ۶٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۲۰ -۳٫۳۲ ۰ -۲٫۲۱ ۷۳٫۳۳ ۱۵٫۰۸ ۴۶۴۰ ۸۷۳
۰ -۳٫۳۲ ۳۰ ۲۳٫۳۳ ۱۵ ۰ ۲۴٫۴۴ ۶۰ ۱۸٫۴۷ ۴۶۱۱ ۸۹۸
۲۲٫۲۲ ۱۰ ۲۰ ۱۳٫۳۳ ۴۵ ۰ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۷٫۴۹ ۴۵۹۷ ۹۱۴
۴٫۴۴ ۰ ۵٫۵۶ ۵۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۳۱٫۱۱ ۴٫۴۴ ۱۲٫۹ ۴۵۹۰ ۹۲۶
۳۱٫۱۱ ۰ ۱۲٫۲۲ ۲۸٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۸٫۸۹ ۰ ۱۶٫۳۶ ۴۵۵۰ ۹۷۲
۰ ۶۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۸۳ ۴۵۳۹ ۹۸۴
۱۷٫۷۸ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۵ ۵۵ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۴۷ ۴۵۳۴ ۹۹۰
۲۰ ۶۰ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۴۰ ۱۷٫۰۲ ۴۵۳۲ ۹۹۶
۳۳٫۳۳ ۶۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۷۷ ۴۵۲۸ ۱۰۰۱
-۱۱٫۱ ۴۴٫۴۴ ۴۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۶۲٫۲۲ ۱۲٫۵۵ ۴۴۹۹ ۱۰۳۲
۴۴٫۴۴ ۱۲٫۲۲ ۳۲٫۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۰۵ ۴۴۹۶ ۱۰۳۷
۱۱٫۱۱ ۵۲٫۲۲ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۱۳٫۳۳ -۴٫۴۳ ۳۱٫۱۱ ۱۴٫۲۹ ۴۴۷۶ ۱۰۵۶
۴۰ ۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۱۵ ۳۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۱۴٫۷۱ ۴۴۷۰ ۱۰۶۷
۰ ۱۴٫۴۴ ۳۰ ۱۸٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۶۲٫۲۲ ۱۶٫۰۲ ۴۴۶۸ ۱۰۶۹
۶٫۶۷ ۲۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۳۵ ۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۷۸ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۸ ۴۴۶۱ ۱۰۷۶
۲٫۲۲ ۷٫۷۸ ۴۴٫۴۴ ۳۵ ۱۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۴۸٫۸۹ ۱۴٫۷۱ ۴۴۵۲ ۱۰۹۴
۲۶٫۶۷ -۴٫۴۳ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۴۰ ۱۵٫۱۶ ۴۴۴۰ ۱۱۰۶
۱۱٫۱۱ ۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۴۵ ۰ ۸٫۸۹ ۲۲٫۲۲ ۱۵٫۴۱ ۴۴۳۶ ۱۱۱۴
۳۳٫۳۳ ۲۰ ۱۵٫۵۶ ۱۸٫۳۳ ۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۵٫۰۱ ۴۴۳۵ ۱۱۱۶
۰ ۵٫۵۶ ۴٫۴۴ ۴۵ ۴۳٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۴۰ ۰ ۱۳٫۹۶ ۴۴۳۴ ۱۱۱۸
۰ ۴۳٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۳۷٫۷۸ ۱۴٫۴۴ ۴۴۳۴ ۱۱۱۸
۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۷۱٫۱۱ ۱۸٫۰۳ ۴۴۰۷ ۱۱۵۲
۲۸٫۸۹ ۰ ۳۰ ۱۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۶۳ ۴۳۸۹ ۱۱۷۹
۰ ۳۰ ۱۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۷۱٫۱۱ ۱۴٫۵۳ ۴۳۸۷ ۱۱۸۵
۱۱٫۱۱ ۳۸٫۸۹ ۲۷٫۷۸ ۰ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۴۴ ۴۳۶۵ ۱۲۱۳
۱۵٫۵۶ ۷٫۷۸ ۳۲٫۲۲ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ -۲٫۲۱ ۶۶٫۶۷ ۱۴٫۴۳ ۴۳۵۸ ۱۲۲۰
۳۵٫۵۶ ۰ ۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۰ ۱۲٫۶ ۴۳۵۴ ۱۲۲۱
۰ ۰ ۳۰ ۲۱٫۶۷ ۴۱٫۶۷ ۰ ۳۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۱۶ ۴۳۵۰ ۱۲۳۰
۰ ۲۰ ۳۳٫۳۳ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۶٫۷۵ ۴۳۲۶ ۱۲۶۵
۱۵٫۵۶ ۰ ۲۲٫۲۲ ۲۵ ۴۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۹۸ ۴۳۱۹ ۱۲۷۵
۳۳٫۳۳ ۲۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۲۸٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ -۴٫۴۳ ۱۴ ۴۲۹۵ ۱۳۱۱
۶٫۶۷ ۳۲٫۲۲ ۴۰ ۰ ۰ -۲٫۲۱ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۴۲۸۶ ۱۳۳۱
۳۷٫۷۸ ۴۵٫۵۶ ۲۴٫۴۴ ۰ -۸٫۳۲ ۰ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۲٫۴۴ ۴۲۸۲ ۱۳۳۹
۴۰ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۶۱ ۴۲۷۹ ۱۳۴۳
۲۲٫۲۲ ۷٫۷۸ ۳۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۱۶ ۴۲۶۹ ۱۳۵۵
۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۳۸٫۸۹ ۰ ۱۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۰ ۶۰ ۱۴٫۰۷ ۴۲۶۶ ۱۳۵۸
۱۵٫۵۶ ۳۷٫۷۸ ۱۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۳٫۵ ۴۲۶۵ ۱۳۶۲
-۶٫۶۶ ۱۵٫۵۶ ۱۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۳۰ ۴٫۴۴ ۱۱٫۱۱ ۵۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۴۲۴۸ ۱۳۸۴
۱۵٫۵۶ ۰ ۱۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۴۵ ۰ ۰ ۶۰ ۱۲٫۹۷ ۴۲۲۱ ۱۴۳۰
۶٫۶۷ ۸٫۸۹ ۱۲٫۲۲ ۳۰ ۳۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۵۳٫۳۳ ۱۶٫۱۴ ۴۲۰۸ ۱۴۵۰
۴٫۴۴ ۴٫۴۴ ۴۱٫۱۱ ۲۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۷۱٫۱۱ ۱۳٫۴۴ ۴۲۰۱ ۱۴۶۳
۰ ۶۴٫۴۴ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۲۰ ۱۵٫۱۱ ۴۱۹۹ ۱۴۶۶
-۴٫۴۳ ۳۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۱۲ ۴۱۸۱ ۱۵۰۱
-۲٫۲۱ ۳۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۲۱٫۶۷ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۶٫۴۷ ۴۱۷۶ ۱۵۱۰
۱۱٫۱۱ ۲٫۲۲ ۳۴٫۴۴ ۱۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۴۴ ۴۱۷۵ ۱۵۱۳
۱۵٫۵۶ ۰ ۳۵٫۵۶ ۳۰ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۷٫۳۹ ۴۱۶۴ ۱۵۳۹
۸٫۸۹ ۲۴٫۴۴ ۱۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۳٫۸۴ ۴۱۵۷ ۱۵۵۶
۳۷٫۷۸ ۵٫۵۶ ۷٫۷۸ ۳۰ ۲۱٫۶۷ ۰ ۱۱٫۱۱ ۴۴٫۴۴ ۱۳٫۵۱ ۴۱۵۲ ۱۵۶۱
۲۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۱۶٫۶۷ ۱۵ ۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۷ ۴۱۴۴ ۱۵۸۱
۲۸٫۸۹ ۴٫۴۴ ۱۰ ۱۶٫۶۷ ۳۵ ۲۰ ۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۱۷٫۲۹ ۴۱۴۳ ۱۵۸۴
۱۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۳۸٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ -۲٫۲۱ ۰ ۱۴٫۰۶ ۴۱۳۲ ۱۵۹۶
۰ ۰ ۳۲٫۲۲ ۲۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۰ ۰ ۱۶٫۳۲ ۴۱۳۲ ۱۵۹۶
۶٫۶۷ ۰ ۴۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۵۱ ۴۱۲۵ ۱۶۱۳
۱۱٫۱۱ -۱٫۱ ۳۴٫۴۴ ۲۰ ۱٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ ۸۰ ۱۳٫۷۹ ۴۱۰۵ ۱۶۴۵
۲۰ ۸٫۸۹ ۲۱٫۱۱ ۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۱۵٫۵۶ ۱۲٫۱ ۴۰۹۶ ۱۶۶۲
۱۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۱۴٫۴۴ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۶٫۱۷ ۴۰۸۸ ۱۶۷۴
۴۰ ۵۳٫۳۳ ۴٫۴۴ ۱٫۶۷ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۱۴٫۳۳ ۴۰۸۲ ۱۶۹۲
۱۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۳۰ ۸٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۲٫۲۲ -۴٫۴۳ ۱۴٫۴۴ ۴۰۷۵ ۱۷۰۶
۵۳٫۳۳ ۰ ۱۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۴٫۶ ۴۰۷۳ ۱۷۱۱
۲۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۷۵ ۴۰۶۵ ۱۷۲۳
۰ ۶۰ ۱٫۱۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۶٫۶۹ ۴۰۶۵ ۱۷۲۳
۰ ۱۴٫۴۴ ۳۷٫۷۸ ۳۵ ۰ ۳۵٫۵۶ -۴٫۴۳ ۰ ۱۶٫۰۳ ۴۰۵۵ ۱۷۴۳
۴۰ ۰ ۶۰ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۵۳ ۴۰۴۱ ۱۷۶۶
۳۳٫۳۳ ۰ ۲۵٫۵۶ ۱۶٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۱۸ ۴۰۳۲ ۱۷۸۳
-۴٫۴۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۴۵ ۴۰ ۲٫۲۲ ۰ ۱۶٫۱ ۴۰۰۶ ۱۸۳۳
۴٫۴۴ ۵٫۵۶ ۱۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۵ ۰ -۲٫۲۱ ۶۰ ۱۶٫۵۵ ۳۹۸۵ ۱۸۸۶
۰ ۰ ۲۵٫۵۶ ۱۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۵۵٫۵۶ ۱۳٫۴۴ ۳۹۸۴ ۱۸۹۰
۰ ۵۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۱۰ ۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۰ ۳۷٫۷۸ ۱۵٫۶۷ ۳۹۸۳ ۱۸۹۲
۲۰ ۲٫۲۲ ۱۷٫۷۸ ۱۰ ۲۵ ۰ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۲٫۵۱ ۳۹۷۷ ۱۹۰۵
۰ ۳۰ ۱۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۵۸ ۳۹۷۶ ۱۹۰۸
۲۰ -۲٫۲۱ ۲۸٫۸۹ ۳۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۵٫۰۱ ۳۹۷۳ ۱۹۱۵
-۴٫۴۳ ۰ ۱۸٫۸۹ ۱۸٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۸۶٫۶۷ ۱۶٫۹۷ ۳۹۷۰ ۱۹۲۵
۲۴٫۴۴ ۰ ۱۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۵٫۰۳ ۳۹۶۴ ۱۹۳۷
۸٫۸۹ ۲۴٫۴۴ ۱۱٫۱۱ ۵۰ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۳٫۴۵ ۳۹۵۸ ۱۹۵۰
۰ ۰ ۰ ۵۵ ۲۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۳٫۲۶ ۳۹۴۸ ۱۹۷۵
۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۴۰ ۸۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۵۷ ۳۹۴۷ ۱۹۷۷
۰ ۱۴٫۴۴ ۱۵٫۵۶ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۷۱٫۱۱ ۱۵٫۸۵ ۳۹۴۲ ۱۹۹۱
۴۰ -۶٫۶۶ ۲۴٫۴۴ ۲۸٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۰ -۴٫۴۳ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۰۸ ۳۹۳۷ ۲۰۰۲
۱۱٫۱۱ ۳۸٫۸۹ ۲۴٫۴۴ ۱۶٫۶۷ ۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۵٫۹۶ ۳۹۲۶ ۲۰۲۶
۳۱٫۱۱ ۲۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰ ۱۴٫۰۴ ۳۹۱۳ ۲۰۵۴
۱۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۴۷ ۳۹۰۸ ۲۰۷۲
۰ ۲۴٫۴۴ ۱۷٫۷۸ ۳۰ ۱۵ ۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۴٫۵۵ ۳۸۹۸ ۲۰۹۶
-۲٫۲۱ ۰ ۲۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۱۰ ۲۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۹۱ ۳۸۹۶ ۲۱۰۰
۴۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۴۲٫۲۲ ۱۵ ۰ ۰ ۰ -۴٫۴۳ ۱۳٫۹۶ ۳۸۹۶ ۲۱۰۰
۵۳٫۳۳ ۱۵٫۵۶ ۲۵٫۵۶ ۱۶٫۶۷ ۵ ۰ ۰ ۲٫۲۲ ۱۵٫۳۹ ۳۸۹۶ ۲۱۰۰
۴٫۴۴ ۴٫۴۴ ۱۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۰ -۴٫۴۳ ۵۱٫۱۱ ۱۵٫۱ ۳۸۷۸ ۲۱۴۸
۲۲٫۲۲ ۴۴٫۴۴ ۱۰ ۵ ۳۸٫۳۳ ۴٫۴۴ ۰ ۰ ۱۳٫۰۲ ۳۸۷۶ ۲۱۵۶
۰ ۰ ۳٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۰۸ ۳۸۷۴ ۲۱۶۴
۴۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۲۰ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۳٫۴۱ ۳۸۶۸ ۲۱۸۳
۱۷٫۷۸ ۰ ۴۱٫۱۱ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۶۱ ۳۸۵۷ ۲۲۱۸
۰ ۲۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۸٫۴۶ ۳۸۵۵ ۲۲۲۳
۵۵٫۵۶ ۲۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۰۳ ۳۸۴۷ ۲۲۴۰
۰ ۱۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۲٫۶۲ ۳۸۲۷ ۲۲۹۳
۸٫۸۹ ۴۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۰ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۳٫۸۲ ۳۸۱۶ ۲۳۲۴
۱۱٫۱۱ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۳٫۰۶ ۳۸۰۶ ۲۳۵۸
۴٫۴۴ ۱۴٫۴۴ ۲۰ ۱۸٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۷۱ ۳۸۰۱ ۲۳۷۳
۳۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۰ ۲۱٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۰۶ ۳۷۹۸ ۲۳۸۲
۲۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹۵ ۳۷۷۹ ۲۴۳۸
۵۷٫۷۸ ۳٫۳۳ ۱۵٫۵۶ ۱۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۴٫۴۴ ۱۴٫۶۴ ۳۷۶۵ ۲۴۷۹
-۲٫۲۱ ۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۵۵ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۶۹ ۳۷۶۵ ۲۴۷۹
۲۸٫۸۹ ۰ ۱۴٫۴۴ ۱۶٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۰ ۴٫۴۴ ۴۰ ۱۳٫۸۸ ۳۷۶۴ ۲۴۸۳
-۲٫۲۱ ۰ ۱۲٫۲۲ ۱۸٫۳۳ ۲۰ ۰ -۴٫۴۳ ۶۴٫۴۴ ۱۸٫۱۷ ۳۷۶۰ ۲۴۹۶
۰ ۱۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۸ ۳۷۵۹ ۲۵۰۳
۱۵٫۵۶ ۱٫۱۱ ۲۷٫۷۸ ۱۰ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۴٫۳۲ ۳۷۵۳ ۲۵۲۱
۴۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۳۸٫۸۹ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۵۹ ۳۷۴۶ ۲۵۴۳
۱۳٫۳۳ ۰ ۲۱٫۱۱ ۴۱٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۸ ۳۷۴۴ ۲۵۵۴
۶٫۶۷ ۴٫۴۴ ۲۰ ۳۳٫۳۳ ۱۵ ۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۵٫۷۹ ۳۷۳۹ ۲۵۷۲
۱۷٫۷۸ ۰ ۲۷٫۷۸ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۳۳ ۳۷۳۴ ۲۵۸۴
۰ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹٫۱۲ ۳۷۲۲ ۲۶۱۷
۱۵٫۵۶ ۵۱٫۱۱ ۷٫۷۸ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ -۸٫۸۸ ۱۵٫۴۲ ۳۷۲۱ ۲۶۲۶
-۱۱٫۱ ۴۸٫۸۹ ۱۸٫۸۹ ۰ ۲۰ ۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۴٫۸۷ ۳۷۰۴ ۲۶۷۹
۲۲٫۲۲ ۰ ۲۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۶۶ ۳۶۹۷ ۲۷۰۷
۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۱۲٫۷۱ ۳۶۹۴ ۲۷۱۶
۰ ۲۱٫۱۱ ۳۸٫۸۹ ۲۸٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۸۶ ۳۶۹۲ ۲۷۲۴
۲۸٫۸۹ ۰ ۳۴٫۴۴ ۲۶٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۴ ۳۶۴۱ ۲۸۹۰
-۲٫۲۱ ۰ ۳۵٫۵۶ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۵٫۱۵ ۳۶۳۷ ۲۹۱۲
۳۷٫۷۸ ۰ -۱٫۱ ۳۸٫۳۳ ۰ ۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۲۸٫۸۹ ۱۶٫۳۲ ۳۶۱۲ ۳۰۰۲
۰ ۳۱٫۱۱ ۰ ۳۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۳۸ ۳۶۰۴ ۳۰۲۱
۲۲٫۲۲ ۱۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۱۵ ۵ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۲٫۷۸ ۳۵۸۸ ۳۰۸۵
۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۴۵ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۶۷ ۳۵۶۴ ۳۱۷۹
۰ ۱۲٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۸۶ ۳۵۵۳ ۳۲۲۳
۳۵٫۵۶ -۴٫۴۳ ۰ ۱۶٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ ۶۶٫۶۷ ۱۳٫۱۲ ۳۵۴۹ ۳۲۴۴
۱۱٫۱۱ ۱٫۱۱ ۲۳٫۳۳ ۳۵ ۰ ۲۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۱۵٫۲۵ ۳۵۳۴ ۳۳۱۲
۳۱٫۱۱ ۷٫۷۸ ۲۲٫۲۲ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱٫۱۱ ۱۳٫۶۶ ۳۵۲۶ ۳۳۵۵
۰ ۰ ۰ ۵۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۹٫۳۶ ۳۵۲۰ ۳۳۸۷
۲٫۲۲ ۰ ۲۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۵٫۰۲ ۳۵۱۱ ۳۴۳۳
۳۷٫۷۸ ۴۰ ۸٫۸۹ ۳٫۳۳ ۱٫۶۷ -۴٫۴۳ ۴٫۴۴ ۰ ۱۵٫۲۷ ۳۴۹۸ ۳۴۸۶
۱۱٫۱۱ ۱۴٫۴۴ -۴٫۴۳ ۱۸٫۳۳ ۵ ۶٫۶۷ -۴٫۴۳ ۶۴٫۴۴ ۱۴٫۹۶ ۳۴۶۷ ۳۶۲۳
۲۶٫۶۷ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۵۷ ۳۴۵۰ ۳۶۸۳
-۴٫۴۳ ۱٫۱۱ ۳۵٫۵۶ ۵ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۶۰ ۱۵٫۳۹ ۳۴۴۴ ۳۷۱۵
۰ ۳٫۳۳ ۱۸٫۸۹ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۶٫۳۳ ۳۴۴۳ ۳۷۲۰
۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۳۲٫۲۲ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۵۵ ۳۴۳۸ ۳۷۴۴
۶٫۶۷ ۰ ۴۱٫۱۱ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۰۷ ۳۴۱۶ ۳۸۳۲
۸٫۸۹ ۰ ۱۲٫۲۲ ۳۰ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۰۸ ۳۴۱۳ ۳۸۳۹
۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۳٫۰۳ ۳۴۰۷ ۳۸۶۱
-۱۳٫۳۲ ۲۵٫۵۶ ۲۷٫۷۸ ۲۰ ۱۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۲٫۳۸ ۳۳۸۹ ۳۹۶۴
۴۰ ۰ ۴۰ -۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۱۵٫۸۵ ۳۳۷۷ ۴۰۳۴
۵۵٫۵۶ ۰ ۰ ۴۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۶۵ ۳۳۷۰ ۴۰۸۰
۰ ۱۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۱٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۵٫۳۲ ۳۳۶۲ ۴۱۲۳
۲۰ ۱۲٫۲۲ ۸٫۸۹ ۱۱٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۴٫۲۷ ۳۳۶۱ ۴۱۳۰
۲۰ ۲۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۴۸ ۳۳۵۸ ۴۱۵۱
۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۴۵ ۳۳۵۸ ۴۱۵۱
۰ ۲۰ ۸٫۸۹ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۵۲ ۳۳۴۹ ۴۲۰۰
۲۸٫۸۹ -۵٫۵۵ ۱۳٫۳۳ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۴٫۴۹ ۳۳۴۵ ۴۲۱۶
۲٫۲۲ ۲٫۲۲ ۱۰ ۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۱۵٫۵۶ ۴٫۴۴ ۴۰ ۱۴٫۹۸ ۳۳۱۸ ۴۳۷۵
۳۷٫۷۸ -۲٫۲۱ ۱۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲٫۲۲ -۶٫۶۶ ۱۱٫۱۱ ۱۴٫۳۱ ۳۳۱۸ ۴۳۷۵
۴٫۴۴ ۷٫۷۸ ۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۰ ۲٫۲۲ ۶۶٫۶۷ ۱۴٫۵۳ ۳۲۹۲ ۴۵۵۱
۱۵٫۵۶ ۰ ۴۰ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۶۴ ۳۲۸۴ ۴۵۹۳
۰ ۱۱٫۱۱ -۲٫۲۱ ۳۵ ۱۶٫۶۷ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۰۳ ۳۲۸۳ ۴۶۰۰
۰ -۱٫۱ ۳۵٫۵۶ ۰ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۶۰ ۱۴٫۴۳ ۳۲۸۲ ۴۶۰۹
۴۰ ۲۰ ۱۷٫۷۸ ۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۱۱ ۳۲۸۱ ۴۶۱۳
۲۰ ۴٫۴۴ ۱۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۴۴ ۳۲۶۷ ۴۶۹۱
۲۲٫۲۲ ۰ ۱۵٫۵۶ ۲۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۸۸ ۳۲۵۴ ۴۷۷۹
-۲٫۲۱ ۵۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۱۱ ۳۲۲۸ ۴۹۳۹
۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۱۷٫۷۸ ۲۵ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۰ ۱۵٫۲۶ ۳۲۱۴ ۵۰۳۴
۴۴٫۴۴ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۹ ۳۱۹۳ ۵۱۸۰
۲٫۲۲ ۶۴٫۴۴ ۰ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۰ -۶٫۶۶ ۱۶٫۶۶ ۳۱۷۵ ۵۳۲۹
۰ ۸٫۸۹ ۸٫۸۹ ۵ ۲۵ ۰ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۳٫۴۲ ۳۱۷۲ ۵۳۵۰
۲۲٫۲۲ ۰ ۴٫۴۴ ۲۸٫۳۳ ۸٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۴۴٫۴۴ ۱۲٫۹۴ ۳۱۲۳ ۵۷۵۱
۰ ۲۸٫۸۹ ۰ ۵ ۲۰ ۰ ۴٫۴۴ ۱۷٫۷۸ ۱۵٫۸۱ ۳۱۱۸ ۵۷۹۹
۰ ۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۱۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ -۱۱٫۱ ۱۳٫۷۹ ۳۱۱۵ ۵۸۲۲
۴۲٫۲۲ ۰ ۲۱٫۱۱ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۷۹ ۳۱۰۳ ۵۹۳۳
۳۳٫۳۳ ۷٫۷۸ ۱۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۲۰ ۱۳٫۳۶ ۳۰۹۰ ۶۰۳۴
۰ ۱٫۱۱ ۲۰ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۳٫۲۷ ۳۰۹۰ ۶۰۳۴
۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۱۷٫۴ ۳۰۸۰ ۶۱۱۹
۱۱٫۱۱ ۴٫۴۴ ۱۲٫۲۲ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۳۱٫۱۱ ۱۵٫۰۷ ۳۰۷۳ ۶۲۰۳
۳۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۲۶٫۶۷ ۱۴٫۶۸ ۳۰۷۱ ۶۲۱۵
۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۴٫۳۳ ۳۰۶۵ ۶۲۷۵
۰ ۳۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۰ ۱۸٫۳۳ ۲٫۲۲ ۴٫۴۴ ۰ ۱۳٫۸۵ ۳۰۵۵ ۶۳۷۷
۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۴٫۴۴ ۰ ۶٫۶۷ ۴۰ ۰ ۰ ۱۳٫۴۹ ۳۰۴۶ ۶۴۶۰
۰ ۴٫۴۴ ۲۱٫۱۱ -۱٫۶۶ ۵ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۳٫۹ ۳۰۴۰ ۶۵۲۰
۲۴٫۴۴ -۱٫۱ ۸٫۸۹ ۲۰ ۸٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۲۲٫۲۲ ۱۵٫۹۹ ۳۰۳۳ ۶۵۹۰
۰ ۰ ۰ ۵۰ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۲۵ ۳۰۰۸ ۶۸۲۷
۸٫۸۹ ۰ ۲۱٫۱۱ ۱۱٫۶۷ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۱۶٫۱۲ ۲۹۷۰ ۷۲۰۲
۱۷٫۷۸ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۲۰ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۳٫۶۷ ۲۹۷۰ ۷۲۰۲
۸٫۸۹ ۰ ۰ ۵۵ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۵۸ ۲۹۱۲ ۷۹۰۷
۶٫۶۷ ۰ ۰ ۲۵ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۵۶ ۲۸۷۲ ۸۳۷۱
۲۴٫۴۴ ۰ ۸٫۸۹ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۶٫۰۸ ۲۸۷۱ ۸۳۸۴
۳۱٫۱۱ ۰ ۲٫۲۲ ۸٫۳۳ ۱۵ ۰ -۴٫۴۳ ۳۱٫۱۱ ۱۴٫۳۴ ۲۸۶۷ ۸۴۳۴
۵۱٫۱۱ ۰ ۱۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۳۱ ۲۸۳۶ ۸۸۱۱
-۱۵٫۵۵ ۲۰ ۲۲٫۲۲ ۲۰ -۱۳٫۳۲ ۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۱۳٫۷۹ ۲۸۳۲ ۸۸۶۰
۰ ۱۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۶۷ ۲۸٫۳۳ -۶٫۶۶ ۰ ۰ ۱۴٫۳۲ ۲۸۱۹ ۹۰۴۳
۲۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۰ ۲۵ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۸۱ ۲۷۸۶ ۹۵۰۴
۰ ۰ -۲٫۲۱ ۲۵ ۲۱٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۱۶٫۷۱ ۲۷۸۵ ۹۵۲۱
۰ ۱۰ ۱۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۲۰ ۰ ۱۲٫۱ ۲۷۸۵ ۹۵۲۱
۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ -۳٫۳۲ ۰ ۴٫۴۴ ۰ ۱۵٫۵۶ ۱۸٫۳۴ ۲۷۶۷ ۹۸۰۶
۰ ۵٫۵۶ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۶۷ ۲۷۵۷ ۹۹۵۵
۱۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۴۴ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۴ ۲۷۴۵ ۱۰۱۴۰
۳۵٫۵۶ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۳۳ ۲۷۴۲ ۱۰۱۸۱
-۲٫۲۱ ۰ ۲۷٫۷۸ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴۰ ۱۲٫۹۹ ۲۷۳۲ ۱۰۳۵۴
۲۰ ۲۲٫۲۲ ۷٫۷۸ ۱۰ -۱٫۶۶ ۸٫۸۹ ۴٫۴۴ ۰ ۱۲٫۶ ۲۷۳۱ ۱۰۳۶۸
۱۳٫۳۳ ۷٫۷۸ ۱۷٫۷۸ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۴٫۴۴ ۱۵٫۷۴ ۲۷۲۴ ۱۰۴۸۹
۰ ۰ ۰ ۳۶٫۶۷ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۹۹ ۲۷۱۵ ۱۰۶۵۵
۴٫۴۴ ۳۴٫۴۴ -۱٫۱ ۶٫۶۷ ۰ ۲٫۲۲ ۰ -۴٫۴۳ ۱۷٫۱۳ ۲۷۱۳ ۱۰۶۹۳
۲٫۲۲ ۰ ۱۲٫۲۲ ۴۱٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۱۷ ۲۶۹۹ ۱۰۹۲۶
۳۱٫۱۱ ۰ ۱۲٫۲۲ ۰ ۰ -۱۳٫۳۲ ۰ ۴۰ ۱۳٫۹۴ ۲۶۸۶ ۱۱۱۴۳
۰ ۱٫۱۱ ۴۵٫۵۶ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۷۸ ۲۶۸۰ ۱۱۲۶۹
۲۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۱۸٫۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۱۹ ۲۶۷۱ ۱۱۴۲۴
۰ ۴۲٫۲۲ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۳٫۲۱ ۲۶۷۰ ۱۱۴۴۲
-۱۱٫۱ ۰ ۷٫۷۸ ۱۸٫۳۳ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۶٫۲۳ ۲۶۵۱ ۱۱۷۸۵
۱۵٫۵۶ ۱۵٫۵۶ ۱۰ ۱۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۷ ۲۶۴۰ ۱۱۹۸۱
۴٫۴۴ ۰ -۱٫۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۶٫۶۴ ۲۶۲۶ ۱۲۲۴۹
۶٫۶۷ ۰ ۰ -۳٫۳۲ ۵۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۶۱ ۲۶۰۷ ۱۲۶۴۹
۲۸٫۸۹ ۴٫۴۴ ۸٫۸۹ -۱۶٫۶۶ ۱۰ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ -۱۱٫۱ ۱۳٫۴۲ ۲۵۸۷ ۱۳۰۴۸
۰ ۲٫۲۲ ۴٫۴۴ ۲۵ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۵٫۱۶ ۲۵۷۱ ۱۳۴۰۱
۲۴٫۴۴ ۱۳٫۳۳ -۱٫۱ ۲۰ ۵ ۸٫۸۹ ۰ -۸٫۸۸ ۱۴٫۱۶ ۲۵۶۶ ۱۳۵۱۵
۱۵٫۵۶ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۳۳ ۰ ۲٫۲۲ ۰ ۰ ۱۶٫۷۱ ۲۵۶۶ ۱۳۵۱۵
۲۰ -۲٫۲۱ ۲۲٫۲۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴٫۴۴ ۱۵٫۴۸ ۲۵۵۸ ۱۳۷۰۱
۳۵٫۵۶ -۲٫۲۱ ۰ ۱۸٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۴٫۴۴ ۱۳٫۷۳ ۲۵۳۲ ۱۴۲۷۸
-۴٫۴۳ ۲٫۲۲ ۱۰ ۳۳٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۳۱ ۲۵۱۷ ۱۴۶۲۴
۱۷٫۷۸ ۰ ۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۰ ۲۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۱ ۲۵۱۰ ۱۴۸۰۴
۰ -۲٫۲۱ ۰ ۶٫۶۷ ۰ -۶٫۶۶ ۲٫۲۲ ۵۱٫۱۱ ۱۶٫۴۴ ۲۴۹۳ ۱۵۲۰۲
۶٫۶۷ ۱۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۱۷ ۲۴۹۲ ۱۵۲۳۲
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۴۸ ۲۴۶۷ ۱۵۸۰۱
۰ ۱۰ ۷٫۷۸ -۱٫۶۶ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۴٫۳۹ ۲۴۲۹ ۱۶۷۲۰
۰ ۰ ۰ ۳۸٫۳۳ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۲۴۲۰ ۱۶۹۴۹
۰ ۴٫۴۴ -۱۱٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۸٫۱۴ ۲۳۹۹ ۱۷۵۴۳
۰ -۲٫۲۱ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۸۴ ۲۳۷۸ ۱۸۱۰۱
۲۴٫۴۴ ۴٫۴۴ ۲٫۲۲ ۵ ۸٫۳۳ ۰ -۱۳٫۳۲ ۱۷٫۷۸ ۱۴٫۸۵ ۲۳۷۱ ۱۸۲۷۳
۰ -۱٫۱ ۰ ۲۸٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۰۷ ۲۳۴۴ ۱۹۰۶۸
۴٫۴۴ ۰ ۱۰ ۳۳٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۴۱ ۲۳۲۲ ۱۹۷۱۲
۴٫۴۴ ۰ ۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۳ ۲۳۱۱ ۲۰۰۳۴
۳۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۵۱ ۲۲۸۹ ۲۰۶۹۳
۰ ۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۳٫۹۹ ۲۲۸۵ ۲۰۸۰۷
۰ ۱۴٫۴۴ ۰ -۱٫۶۶ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۷۸ ۲۲۶۸ ۲۱۳۲۶
۱۱٫۱۱ ۸٫۸۹ ۴٫۴۴ ۱٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ -۴٫۴۳ ۱۶٫۰۶ ۲۲۵۷ ۲۱۷۰۷
۲۶٫۶۷ -۸٫۸۸ ۱۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۶۴ ۲۲۲۸ ۲۲۶۴۷
۱۷٫۷۸ ۸٫۸۹ -۲٫۲۱ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۴٫۴۴ ۱۵٫۶۳ ۲۲۲۳ ۲۲۸۱۲
۲۰ ۴٫۴۴ ۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ -۶٫۶۶ ۱۶٫۲ ۲۲۱۴ ۲۳۰۵۹
۰ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۱۲ ۲۱۷۶ ۲۴۲۸۵
۳۵٫۵۶ ۳٫۳۳ -۴٫۴۳ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۹ ۲۱۵۰ ۲۵۱۶۵
-۱۵٫۵۵ ۰ -۲٫۲۱ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۲٫۵۱ ۲۱۴۸ ۲۵۲۳۱
۰ ۵٫۵۶ -۳٫۳۲ -۱٫۶۶ ۰ ۲٫۲۲ ۰ ۳۷٫۷۸ ۱۴٫۰۹ ۲۱۱۶ ۲۶۳۲۸
۰ ۰ ۱٫۱۱ ۵ ۰ ۴٫۴۴ ۰ ۸٫۸۹ ۱۶٫۶۹ ۲۰۰۸ ۳۰۲۷۸
۲٫۲۲ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۱۵٫۲۹ ۲۰۰۱ ۳۰۵۶۲
۱۱٫۱۱ ۰ -۱٫۱ ۱۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۱ ۱۹۰۹ ۳۴۲۴۴
۴٫۴۴ -۴٫۴۳ ۱۵٫۵۶ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۲٫۲۸ ۱۸۹۱ ۳۵۰۱۳
۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۹۳ ۱۸۷۸ ۳۵۵۴۲
۲٫۲۲ -۲٫۲۱ ۱۱٫۱۱ ۰ -۱٫۶۶ ۱۳٫۳۳ ۲٫۲۲ -۲٫۲۱ ۱۳٫۹۳ ۱۸۵۶ ۳۶۴۵۲
-۶٫۶۶ ۵٫۵۶ ۱٫۱۱ -۳٫۳۲ ۵ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۶٫۴ ۱۸۳۸ ۳۷۱۸۶
۰ ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۶۵ ۱۸۳۳ ۳۷۴۰۵
۱۵٫۵۶ -۶٫۶۶ ۱۲٫۲۲ -۱٫۶۶ ۳٫۳۳ ۰ ۴٫۴۴ ۰ ۱۲٫۹۶ ۱۸۰۴ ۳۸۶۰۲
-۸٫۸۸ ۱٫۱۱ ۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۸٫۸۹ ۱۳٫۳۵ ۱۷۳۲ ۴۱۶۲۲
۴٫۴۴ ۱٫۱۱ -۱٫۱ ۵ -۸٫۳۲ -۸٫۸۸ ۲۴٫۴۴ -۶٫۶۶ ۱۵٫۴۱ ۱۷۱۲ ۴۲۴۱۴
۰ ۰ ۰ ۱۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۰۲ ۱۵۸۴ ۴۷۶۴

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *