کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ گرایشIT 

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ گرایشIT 

تئوری مدیریت زبان ریاضی آمار تحقیق در عملیات اقتصاد بازاریابی تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه
۴۳٫۳۳ ۸۷٫۷۸ ۱۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۵۰ ۸۲٫۲۲ ۵۵٫۵۶ ۱۹٫۳۷ ۹۸۱۴ ۱
۳۸٫۳۳ ۵۴٫۴۴ ۴۵٫۵۶ ۵۳٫۳۳ ۶۰ ۸۲٫۲۲ ۴۰ ۱۷٫۰۷ ۹۳۶۶ ۲
۴۵ ۱۵٫۵۶ ۴۸٫۸۹ ۶۰ ۷۳٫۳۳ ۸۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۸۶ ۸۸۱۶ ۷
۴۸٫۳۳ ۱۵٫۵۶ ۴۲٫۲۲ ۷۱٫۱۱ ۷۵ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۶٫۸۷ ۸۷۶۷ ۸
۵۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۲۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۸ ۸۷۱۷ ۹
۴۵ ۸۶٫۶۷ ۷٫۷۸ ۰ ۶۶٫۶۷ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۸٫۰۱ ۸۷۰۹ ۱۰
۵۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۴۸٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۶٫۱۸ ۸۵۴۳ ۱۳
۱۱٫۶۷ ۸۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۲۸٫۸۹ ۶۶٫۶۷ ۵۷٫۷۸ ۰ ۱۷٫۶۱ ۸۴۵۹ ۱۴
۶۰ ۵۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۶۱٫۶۷ ۶۸٫۸۹ ۰ ۱۸٫۱ ۸۲۵۴ ۲۰
۵۶٫۶۷ ۹۱٫۱۱ ۴۱٫۱۱ ۰ ۱٫۶۷ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۷۵ ۸۲۱۵ ۲۱
۴۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۸۶٫۶۷ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۵٫۳۲ ۸۲۰۵ ۲۲
۶۸٫۳۳ ۰ ۸۳٫۳۳ ۰ ۷۳٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۸ ۸۱۷۶ ۲۳
۵۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۱۴ ۸۰۴۶ ۲۶
۲۳٫۳۳ ۷۰ ۳۸٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۵۰ ۵۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۳۴ ۸۰۰۱ ۳۰
۳۱٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۴۵ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۶۲ ۷۹۲۵ ۳۴
۴۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۴۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۵٫۷۸ ۷۷۳۷ ۴۹
۶۵ ۴۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۲٫۲۲ ۵۱٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۰ ۱۸٫۴۱ ۷۷۳۶ ۵۰
۴۶٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۰۷ ۷۶۸۱ ۵۲
۶۱٫۶۷ ۰ ۲۵٫۵۶ ۷۱٫۱۱ ۶۳٫۳۳ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۵٫۵ ۷۶۵۵ ۵۴
۴۸٫۳۳ ۲۵٫۵۶ ۴۵٫۵۶ ۳۷٫۷۸ ۵۳٫۳۳ ۰ ۳۷٫۷۸ ۱۷٫۲۳ ۷۶۴۳ ۵۵
۵۰ ۵۳٫۳۳ ۳۸٫۸۹ ۱۵٫۵۶ ۳۱٫۶۷ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۷٫۳۳ ۷۶۳۴ ۵۶
۴۰ ۴۳٫۳۳ ۲۰ ۲۴٫۴۴ ۶۱٫۶۷ ۸۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۲۵ ۷۶۲۴ ۵۸
۳۱٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۴۵٫۵۶ ۴۲٫۲۲ ۸۵ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۴٫۹۶ ۷۶۰۱ ۶۰
۴۵ ۳۷٫۷۸ -۱٫۱ ۴۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۸۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۸۶ ۷۵۹۴ ۶۳
۵۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۶۳٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۴٫۴۲ ۷۵۸۹ ۶۴
۵۸٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۲۴٫۴۴ ۶۳٫۳۳ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۵٫۳۶ ۷۵۷۹ ۶۵
۶۱٫۶۷ ۷۰ ۶٫۶۷ ۰ ۳۵ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۳٫۰۵ ۷۵۵۸ ۶۸
۴۱٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۳۲٫۲۲ ۵۱٫۱۱ ۶۵ ۶۰ ۰ ۱۸٫۳۱ ۷۵۵۳ ۶۹
۵۱٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۳۰ ۴۶٫۶۷ ۶۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۸ ۷۵۵۰ ۷۰
۵۰ ۳۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۰ ۵۳٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۸٫۱۳ ۷۴۹۲ ۷۴
۴۳٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۱۰ ۳۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۷۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۱۶٫۷۷ ۷۴۶۶ ۷۶
۴۵ ۶۲٫۲۲ ۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۵۸٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۲٫۷۲ ۷۴۰۰ ۸۰
۳۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۱۴٫۴۴ ۲۲٫۲۲ ۶۳٫۳۳ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۸٫۴۳ ۷۳۸۶ ۸۳
۳۰ ۳۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۵۵٫۵۶ ۴۳٫۳۳ ۷۵٫۵۶ ۰ ۱۷٫۳۷ ۷۳۷۸ ۸۴
۶۳٫۳۳ ۴۰ ۸٫۸۹ ۰ ۴۰ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۵۲ ۷۳۱۹ ۸۷
۳۱٫۶۷ ۴۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۶۵ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۹۳ ۷۳۱۶ ۸۸
۵۸٫۳۳ ۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۶۸٫۳۳ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۳٫۳۴ ۷۳۱۴ ۸۹
۵۳٫۳۳ ۳۰ ۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۴٫۳۷ ۷۳۰۱ ۹۰
۵۸٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۵۸٫۳۳ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۷٫۱۴ ۷۲۷۴ ۹۵
۶۰ ۰ ۵۲٫۲۲ ۳۵٫۵۶ ۵۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۵۲ ۷۲۵۶ ۹۶
۴۵ ۱۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۵۱٫۱۱ ۶۰ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۴٫۲۸ ۷۲۴۸ ۹۸
۵۶٫۶۷ ۶۲٫۲۲ ۱۰ -۶٫۶۶ ۵۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۴٫۵۶ ۷۱۹۷ ۱۰۱
۵۰ ۳۴٫۴۴ ۲۷٫۷۸ ۰ ۵۵ ۷۵٫۵۶ ۰ ۱۶٫۵۱ ۷۱۴۵ ۱۰۵
۴۸٫۳۳ ۳۴٫۴۴ ۲۵٫۵۶ ۱۱٫۱۱ ۴۵ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۷۵ ۷۰۸۵ ۱۱۰
۴۳٫۳۳ ۷۰ ۴٫۴۴ ۰ ۳۰ ۶۴٫۴۴ ۰ ۱۷٫۴ ۶۹۹۹ ۱۲۲
۴۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۰ ۰ ۵۵ ۷۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۷۹ ۶۹۸۵ ۱۲۵
۳۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۵٫۵۶ ۸٫۸۹ ۴۱٫۶۷ ۸۶٫۶۷ ۰ ۱۶٫۸۴ ۶۹۶۸ ۱۲۶
۴۳٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۰ ۲٫۲۲ ۴۵ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۹٫۰۴ ۶۹۱۵ ۱۳۰
۵۳٫۳۳ ۰ ۴۰ ۴٫۴۴ ۶۰ ۷۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۴۳ ۶۸۹۹ ۱۳۱
۶۶٫۶۷ ۰ ۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۶۵ ۷۵٫۵۶ ۰ ۱۶٫۲۱ ۶۸۹۲ ۱۳۴
۴۵ ۳۷٫۷۸ ۲۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۷۵٫۵۶ ۰ ۱۶٫۵۸ ۶۸۸۶ ۱۳۷
۴۱٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۳۸٫۸۹ ۳۵٫۵۶ ۶۰ -۴٫۴۳ ۱۱٫۱۱ ۱۳٫۸۹ ۶۸۷۶ ۱۳۸
۴۶٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۹۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۱۷٫۰۱ ۶۸۶۲ ۱۴۲
۵۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۲۲٫۲۲ ۷۰ ۰ ۶۰ ۱۵٫۷۹ ۶۷۵۲ ۱۶۰
۲۰ ۳۲٫۲۲ ۴۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۴۱٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۲۰ ۱۴٫۹۱ ۶۷۲۵ ۱۶۷
۴۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۲۴٫۴۴ ۶۵ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۵٫۳۲ ۶۶۹۱ ۱۷۴
۴۸٫۳۳ ۴۱٫۱۱ ۰ ۱۱٫۱۱ ۴۵ ۶٫۷۶ ۶۰ ۱۵٫۹۸ ۶۵۶۶ ۱۹۴
۴۳٫۳۳ ۵۸٫۸۹ ۱۸٫۸۹ ۰ ۱۵ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۵۳ ۶۵۵۱ ۲۰۳
۱۸٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۵۲٫۲۲ ۰ ۴۶٫۶۷ ۸۰ ۰ ۱۶٫۴۷ ۶۵۲۹ ۲۱۱
۵۶٫۶۷ ۱۲٫۲۲ ۱۵٫۵۶ ۱۵٫۵۶ ۵۱٫۶۷ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۵۶ ۶۵۲۹ ۲۱۱
۴۰ ۸۱٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۱۵ ۶۵۱۶ ۲۱۶
۴۱٫۶۷ ۲۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۶۱٫۶۷ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۷٫۴۵ ۶۵۱۵ ۲۱۷
۳۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۲۳٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۳۱٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۱۶٫۹۳ ۶۴۹۴ ۲۱۸
۲۶٫۶۷ ۴۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۳۱٫۱۱ ۳۵ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۳۶ ۶۴۸۷ ۲۲۲
۷۵ ۵۳٫۳۳ ۰ ۲۰ ۸٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۱۴٫۷۷ ۶۴۵۷ ۲۳۱
۴۶٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۷٫۴۹ ۶۴۴۰ ۲۳۵
۴۶٫۶۷ ۰ ۱۸٫۸۹ ۴۰ ۴۳٫۳۳ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۷ ۶۴۳۴ ۲۳۶
۴۸٫۳۳ ۰ ۲۲٫۲۲ ۲۲٫۲۲ ۵۶٫۶۷ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۷٫۸۱ ۶۴۲۸ ۲۳۸
۵۰ ۵۰ ۳٫۳۳ ۰ ۲۱٫۶۷ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۵٫۹۱ ۶۴۱۷ ۲۴۳
۲۸٫۳۳ ۴۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۴۱٫۶۷ ۴۰ ۴۲٫۲۲ ۱۵٫۴۵ ۶۴۱۵ ۲۴۵
۳۵ ۱۷٫۷۸ ۵٫۵۶ ۴۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۸٫۸۵ ۶۳۸۵ ۲۵۰
۵۱٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۳۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۰ ۴۰ ۱۶٫۴۶ ۶۳۱۸ ۲۶۹
۴۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۴۱٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۳۸٫۳۳ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۴٫۹۲ ۶۳۰۶ ۲۷۵
۴۵ ۰ ۵۵٫۵۶ ۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۷٫۲ ۶۳۰۵ ۲۷۷
۳۸٫۳۳ ۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۴٫۴۴ ۸۰ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۴۳ ۶۲۷۵ ۲۸۹
۳۰ ۴۸٫۸۹ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۴٫۳۱ ۶۲۳۲ ۳۰۷
۰ ۳۱٫۱۱ ۴۵٫۵۶ ۵۳٫۳۳ ۶۰ ۰ ۰ ۱۶٫۶۳ ۶۲۳۱ ۳۰۸
۴۸٫۳۳ ۱۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۰ ۴۱٫۶۷ ۸۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۷۶ ۶۱۷۱ ۳۳۴
۴۱٫۶۷ ۰ ۳۴٫۴۴ ۲۴٫۴۴ ۵۰ ۷۵٫۵۶ ۰ ۱۵٫۰۵ ۶۱۵۲ ۳۳۹
۲۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۴۳٫۳۳ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۵ ۶۱۳۱ ۳۴۹
۵۱٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۸٫۸۹ -۲٫۲۱ ۶۰ ۶۸٫۸۹ ۰ ۱۵٫۴۹ ۶۱۱۱ ۳۵۷
۲۳٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۱۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۵۱٫۶۷ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۶ ۶۱۰۱ ۳۶۵
۴۱٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۵۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۱۴٫۰۹ ۶۰۹۴ ۳۶۸
۴۳٫۳۳ ۲۷٫۷۸ ۰ ۰ ۶۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۴٫۸۱ ۶۰۴۷ ۳۹۰
۲۰ ۸۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۲۵ ۳۵٫۵۶ ۰ ۱۳٫۹۱ ۶۰۴۵ ۳۹۲
۳۳٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۳۶٫۶۷ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۶٫۲۳ ۶۰۲۹ ۳۹۹
۴۵ ۲۷٫۷۸ ۱۸٫۸۹ ۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۹۷ ۶۰۲۴ ۴۰۵
۵۱٫۶۷ ۱۸٫۸۹ ۰ -۲٫۲۱ ۵۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۷٫۴۷ ۶۰۲۴ ۴۰۵
۲۵ ۰ ۳۲٫۲۲ ۴۰ ۵۱٫۶۷ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۶٫۴ ۶۰۱۷ ۴۱۳
۵ ۷۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۲۸٫۳۳ ۷۵٫۵۶ ۰ ۱۴٫۴۳ ۵۹۹۲ ۴۲۳
۳۱٫۶۷ ۴٫۴۴ ۷٫۷۸ ۴۰ ۵۶٫۶۷ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۸۲ ۵۹۴۴ ۴۴۶
۲۰ ۵۰ ۱۵٫۵۶ ۸٫۸۹ ۳۱٫۶۷ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۵٫۲۶ ۵۸۹۶ ۴۶۶
۴۱٫۶۷ ۰ -۱٫۱ ۲۸٫۸۹ ۷۰ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۳٫۸۸ ۵۸۶۳ ۴۸۷
۱۸٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۱۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۵٫۴۹ ۵۷۸۹ ۵۳۲
۵۱٫۶۷ ۰ ۱۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۵۰ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۹۸ ۵۷۸۸ ۵۳۴
۳۵ ۰ ۳۵٫۵۶ ۳۵٫۵۶ ۴۰ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۶٫۵۶ ۵۷۶۰ ۵۴۵
۲۵ ۲۷٫۷۸ ۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۶۴٫۴۴ ۰ ۱۶٫۶۸ ۵۷۴۸ ۵۵۳
۰ ۲۰ ۳۸٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۸۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۴۲ ۵۷۲۷ ۵۶۲
۴۸٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۰ ۱۳٫۳۳ ۵ ۸۶٫۶۷ ۰ ۱۶٫۴۵ ۵۷۰۰ ۵۷۵
۵۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۱۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۲۵ ۶۲٫۲۲ ۰ ۱۷٫۶۷ ۵۶۹۳ ۵۸۴
۴۸٫۳۳ ۰ ۱٫۱۱ ۳۷٫۷۸ ۳۱٫۶۷ ۶۰ ۰ ۱۷٫۷۴ ۵۶۱۹ ۶۳۰
۳۵ ۰ ۱۲٫۲۲ ۴۴٫۴۴ ۳۵ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۴۱ ۵۵۸۳ ۶۵۹
۲۱٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰ ۳۶٫۶۷ ۸۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۹ ۵۵۷۶ ۶۶۴
۴۸٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۵٫۳۴ ۵۵۶۴ ۶۷۳
۴۸٫۳۳ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۶۷ ۵۵۴۷ ۶۸۱
۵۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۵۶ ۱۶٫۳۵ ۵۵۴۲ ۶۸۶
۲۶٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۰ ۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۶٫۹۸ ۵۵۲۴ ۶۹۶
۲۶٫۶۷ ۰ ۲۷٫۷۸ ۲۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۸٫۴۴ ۵۵۲۲ ۶۹۸
۴۱٫۶۷ ۶۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۰ ۳٫۳۳ ۲٫۲۲ ۰ ۱۶٫۶۲ ۵۵۱۹ ۷۰۳
۳۱٫۶۷ ۰ ۱۱٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۶۰ ۷۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۶۲ ۵۵۰۴ ۷۱۱
۴۵ ۴۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۰ ۱۲٫۴۴ ۵۴۸۴ ۷۲۲
۶۱٫۶۷ ۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۰ ۱۶٫۶۷ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۵۲ ۵۴۷۴ ۷۲۹
۱۸٫۳۳ ۸٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۱۷٫۷۸ ۵۱٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۵۲ ۵۴۵۶ ۷۴۰
۳۵ ۰ ۸٫۸۹ ۴۰ ۶۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۵٫۹۳ ۵۴۳۸ ۷۵۶
۲۰ ۵۸٫۸۹ ۱۲٫۲۲ ۰ ۱۰ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۴۳ ۵۴۳۱ ۷۶۲
۴۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۰ ۲٫۲۲ ۵۱٫۶۷ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۴٫۳۷ ۵۳۸۸ ۷۹۹
۰ ۳۰ ۲۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۶٫۰۵ ۵۳۸۳ ۸۰۱
۶۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ -۷٫۷۷ ۰ ۱۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۸۳ ۵۳۴۶ ۸۳۹
۴۱٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۲٫۲۲ ۰ ۴۱٫۶۷ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۶٫۸۷ ۵۳۳۴ ۸۴۶
۳۳٫۳۳ ۰ ۱۱٫۱۱ ۰ ۵۸٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۶٫۶۷ ۵۳۳۳ ۸۴۷
۳۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۸٫۸۹ -۶٫۶۶ ۳۸٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۶٫۰۶ ۵۲۵۹ ۹۰۷
۱۵ ۵٫۵۶ ۴۲٫۲۲ ۲۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۳٫۳۶ ۵۲۵۵ ۹۱۰
۳۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۲۶٫۶۷ ۳۰ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۶٫۲۶ ۵۲۵۰ ۹۱۸
۵۵ ۱۱٫۱۱ ۸٫۸۹ ۰ ۵۵ ۰ ۰ ۱۵٫۸۲ ۵۲۰۴ ۹۶۴
۳۳٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۶۰ ۶۴٫۴۴ ۰ ۱۵٫۷۵ ۵۱۷۹ ۹۸۸
۳۵ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۵۸٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۰۲ ۵۱۷۴ ۹۹۴
۲۸٫۳۳ ۴۷٫۷۸ ۰ ۱۱٫۱۱ ۲۵ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۳٫۱۷ ۵۱۲۴ ۱۰۴۵
۴۰ ۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۰ ۴۳٫۳۳ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۵٫۸۸ ۵۱۱۹ ۱۰۵۰
۲۱٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۶۲٫۲۲ ۰ ۱۵٫۵۲ ۵۱۱۴ ۱۰۵۶
۵۱٫۶۷ ۲۰ ۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۱۷٫۱۲ ۵۱۱۳ ۱۰۵۸
۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۵٫۹۲ ۵۰۸۵ ۱۰۸۶
۵۵ ۴۱٫۱۱ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۸٫۸۹ ۰ ۱۶٫۸۶ ۵۰۶۳ ۱۱۱۲
۳۶٫۶۷ ۰ ۲۷٫۷۸ ۳۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۲۵ ۵۰۱۶ ۱۱۷۴
۵۳٫۳۳ ۰ ۱۲٫۲۲ ۰ ۳۸٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۳٫۱۶ ۵۰۰۷ ۱۱۸۳
۰ ۵۲٫۲۲ ۲۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۱۴٫۶۱ ۴۹۷۹ ۱۲۱۴
۲۶٫۶۷ ۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۰ ۴۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۴٫۳۵ ۴۹۵۳ ۱۲۴۲
۳۱٫۶۷ ۲۱٫۱۱ -۱٫۱ ۱۳٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۸٫۰۲ ۴۹۳۱ ۱۲۷۱
۳۰ ۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۱۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۷۵٫۵۶ ۰ ۱۲٫۵۴ ۴۹۰۷ ۱۲۹۲
۴۵ ۰ -۱٫۱ ۱۱٫۱۱ ۲۸٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۰ ۱۵٫۱۷ ۴۸۸۱ ۱۳۲۳
۳۸٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹۷ ۴۸۶۴ ۱۳۵۱
۲۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۵٫۵۶ ۴٫۴۴ ۲۰ ۶۲٫۲۲ ۰ ۱۳٫۵۶ ۴۸۶۲ ۱۳۵۶
۴۵ ۰ ۲۴٫۴۴ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۸۳ ۴۸۵۲ ۱۳۷۰
۲۶٫۶۷ ۰ ۲۶٫۶۷ ۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۵٫۶۴ ۴۸۲۲ ۱۴۱۴
۱۳٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶ ۴۸۰۹ ۱۴۳۹
۰ -۳٫۳۲ ۱۰ ۳۳٫۳۳ ۶۸٫۳۳ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۶٫۱۶ ۴۸۰۱ ۱۴۴۶
۶۶٫۶۷ ۴٫۴۴ ۶٫۶۷ -۴٫۴۳ ۱۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۱۸ ۴۷۶۳ ۱۵۰۱
۴۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۵۵ ۰ ۰ ۱۶٫۱۴ ۴۷۶۲ ۱۵۰۲
۲۶٫۶۷ ۲۵٫۵۶ -۱٫۱ ۰ ۷۵ ۰ ۰ ۱۳٫۷۱ ۴۷۵۴ ۱۵۱۲
۴۱٫۶۷ ۰ ۳٫۳۳ -۴٫۴۳ ۳۰ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۸٫۴۵ ۴۷۳۹ ۱۵۳۱
۴۶٫۶۷ ۵٫۵۶ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۵۷٫۷۸ -۲٫۲۱ ۱۷٫۰۵ ۴۷۳۰ ۱۵۴۴
۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۰ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۵٫۹۷ ۴۶۸۳ ۱۶۱۸
۴۸٫۳۳ ۱۰ ۶٫۶۷ ۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۱۵ ۴۶۶۷ ۱۶۴۰
۳۵ ۰ ۰ ۸٫۸۹ ۴۳٫۳۳ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۳۷ ۴۶۲۸ ۱۶۸۸
۴۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ -۱۳٫۳۲ ۰ ۱۸٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۰ ۱۳٫۸۶ ۴۶۲۱ ۱۶۹۷
۱۶٫۶۷ ۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۱۵٫۵۶ ۵۵ ۴۲٫۲۲ ۰ ۱۵٫۸۵ ۴۶۱۰ ۱۷۱۲
۲۱٫۶۷ ۰ ۲۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۲۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۰ ۱۶٫۰۵ ۴۵۷۴ ۱۷۷۰
۳۱٫۶۷ ۸٫۸۹ ۱۷٫۷۸ ۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۰ ۲۴٫۴۴ ۱۵٫۳۳ ۴۵۶۳ ۱۷۸۶
۲۸٫۳۳ ۲۰ ۰ ۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۶۴٫۴۴ ۰ ۱۳٫۱۱ ۴۵۵۱ ۱۸۰۴
۱۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۶۵ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۲٫۳ ۴۵۳۸ ۱۸۳۱
۲۰ ۳۰ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۱۲ ۴۴۹۸ ۱۸۸۶
۰ ۰ ۳۲٫۲۲ ۰ ۸۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۹٫۱۵ ۴۴۸۳ ۱۹۱۵
۲۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۱۱٫۱۱ ۵۱٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۰ ۱۳٫۶ ۴۴۳۳ ۲۰۰۲
۵ ۵۸٫۸۹ ۰ ۰ -۳٫۳۲ ۶۸٫۸۹ ۰ ۱۶٫۰۲ ۴۴۲۳ ۲۰۱۹
۱۵ ۰ ۳۷٫۷۸ ۰ ۴۵ ۷۳٫۳۳ ۰ ۱۲٫۵۶ ۴۴۱۰ ۲۰۴۵
۱۳٫۳۳ ۲۰ ۲۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۴٫۹۷ ۴۳۸۵ ۲۱۰۲
۳۳٫۳۳ ۰ ۱۱٫۱۱ ۰ ۲۰ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۷٫۱۵ ۴۳۸۱ ۲۱۰۷
۳۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۰ ۰ ۹۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۱۴ ۴۳۷۷ ۲۱۱۷
۲۵ ۱۴٫۴۴ ۴۲٫۲۲ ۲۸٫۸۹ ۵ ۰ ۰ ۱۲٫۵۷ ۴۲۶۲ ۲۳۶۸
۲۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۰ ۳۱٫۶۷ ۷۱٫۱۱ ۰ ۱۸٫۴۳ ۴۲۵۰ ۲۳۹۹
۳۱٫۶۷ ۰ ۱۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۳۵ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۵٫۷۶ ۴۲۴۸ ۲۴۰۴
۰ ۰ ۴۵٫۵۶ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۴۵ ۴۲۲۸ ۲۴۴۰
۵۳٫۳۳ ۱۰ ۱۴٫۴۴ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۹۷ ۴۲۲۳ ۲۴۵۱
۱۰ -۳٫۳۲ ۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۷۰ ۳۱٫۱۱ ۰ ۱۷٫۵۲ ۴۲۲۲ ۲۴۵۲
۳۵ ۱٫۱۱ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۶٫۸۲ ۴۲۰۶ ۲۴۸۶
۲۳٫۳۳ ۳۰ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۰ ۱۵٫۰۵ ۴۱۹۶ ۲۵۱۰
۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۲۰ ۰ ۱۳٫۶۲ ۴۱۵۸ ۲۵۸۲
۳۶٫۶۷ ۲۷٫۷۸ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۲۶ ۴۱۴۱ ۲۶۲۷
۰ ۴٫۴۴ ۱۸٫۸۹ ۰ ۷۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۷۹ ۴۰۸۷ ۲۷۷۲
۱۸٫۳۳ ۲۷٫۷۸ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۴۲٫۲۲ ۰ ۱۴٫۸۳ ۴۰۸۲ ۲۷۸۸
۲۵ ۱۸٫۸۹ ۵٫۵۶ -۲٫۲۱ ۲۱٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۴٫۴۱ ۴۰۷۷ ۲۷۹۷
۲۸٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۰ ۱٫۶۷ ۴۰ ۰ ۱۲٫۹۸ ۴۰۵۷ ۲۸۴۹
۱۵ ۸٫۸۹ ۱۶٫۶۷ ۰ ۲۱٫۶۷ ۶۰ ۰ ۱۷٫۴ ۴۰۵۴ ۲۸۶۴
۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۳۳ ۴۰۴۰ ۲۹۰۱
۵۵ ۵٫۵۶ ۰ ۰ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۱۹ ۴۰۱۸ ۲۹۵۶
۴۱٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۰ ۱۵ ۰ ۴۰ ۱۶٫۱ ۳۹۷۴ ۳۱۰۴
۸٫۳۳ ۱۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۱۸٫۳۳ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۱۴ ۳۹۶۳ ۳۱۴۳
۱۰ ۳۷٫۷۸ ۲۴٫۴۴ ۱۵٫۵۶ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۵۲ ۳۹۳۳ ۳۲۲۴
۱۰ ۳۷٫۷۸ ۲۴٫۴۴ ۱۵٫۵۶ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۵۲ ۳۹۳۳ ۳۲۲۴
۰ ۲٫۲۲ ۳۴٫۴۴ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۱۷٫۳۹ ۳۹۱۲ ۳۲۸۸
۸٫۳۳ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۴۱٫۶۷ ۷۷٫۷۸ ۰ ۱۶٫۸۸ ۳۹۰۴ ۳۳۰۳
۰ ۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۵۵ -۲٫۲۱ ۰ ۱۸٫۴۴ ۳۸۵۶ ۳۴۶۲
۸٫۳۳ ۰ -۱٫۱ -۲٫۲۱ ۲۶٫۶۷ ۸۲٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۱۶٫۶۹ ۳۷۹۸ ۳۶۵۲
۰ ۰ ۳۰ ۰ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۷ ۳۷۴۳ ۳۸۶۰
۱۰ ۲۱٫۱۱ ۰ ۰ ۸٫۳۳ ۸۰ ۰ ۱۶٫۰۷ ۳۷۱۷ ۳۹۶۰
۱۶٫۶۷ ۱۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۲۲ ۳۶۹۵ ۴۰۴۲
۱۸٫۳۳ ۰ ۲۱٫۱۱ ۰ ۴۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۲٫۷۷ ۳۶۴۱ ۴۲۸۸
۶٫۶۷ ۴۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۷۷ ۳۵۷۵ ۴۵۷۶
۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۹۴ ۳۵۶۷ ۴۶۰۵
۲۵ ۷٫۷۸ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۴٫۷۷ ۳۵۵۶ ۴۶۶۹
۴۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۰ ۱۳٫۶۶ ۳۴۸۹ ۵۰۲۳
۰ ۱۴٫۴۴ ۴۴٫۴۴ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۱۴٫۵۸ ۳۴۸۱ ۵۰۷۱
۱۱٫۶۷ ۰ ۲۳٫۳۳ ۴٫۴۴ ۱۵ ۶۸٫۸۹ ۰ ۱۳٫۴۳ ۳۴۴۷ ۵۲۸۲
۱۶٫۶۷ ۱۸٫۸۹ ۰ ۸٫۸۹ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۱۳٫۲۵ ۳۴۲۳ ۵۴۰۲
۱۵ ۲۷٫۷۸ ۱٫۱۱ -۲٫۲۱ ۱۱٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۷۵ ۳۴۰۶ ۵۵۰۰
۳۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۰ ۱۳٫۵۶ ۳۴۰۴ ۵۵۱۵
۱۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۰ ۰ ۱٫۶۷ ۸۲٫۲۲ ۰ ۱۶ ۳۴۰۲ ۵۵۲۱
۲۶٫۶۷ -۴٫۴۳ -۳٫۳۲ ۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۷۸ ۳۳۶۰ ۵۷۵۳
۳۰ ۰ ۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۰ ۲۸٫۸۹ ۴٫۴۴ ۱۶٫۸۳ ۳۳۲۵ ۵۹۷۴
۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۶۱ ۳۳۰۳ ۶۱۲۳
۱۵ ۵٫۵۶ ۸٫۸۹ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۱۶٫۱۵ ۳۲۷۶ ۶۳۰۱
۰ ۰ ۷٫۷۸ ۰ ۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۵۵ ۳۲۴۵ ۶۵۱۸
۲۸٫۳۳ ۲٫۲۲ ۲٫۲۲ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۰ ۱۴٫۰۶ ۳۲۳۸ ۶۵۶۹
۱۵ ۱۵٫۵۶ ۱۷٫۷۸ ۴٫۴۴ ۵ ۱۵٫۵۶ ۰ ۱۴٫۳۸ ۳۲۳۴ ۶۵۹۸
۲۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۱٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۰ ۱۴٫۹۱ ۳۲۱۹ ۶۷۲۵
۰ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۷۰ ۰ ۰ ۱۵٫۷۵ ۳۲۰۵ ۶۸۲۵
۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۱۹ ۳۱۹۹ ۶۸۷۱
۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۲۶٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۲۸٫۳۳ ۴٫۴۴ -۴٫۴۳ ۱۵٫۲ ۳۱۷۵ ۷۰۶۲
۲۶٫۶۷ -۱۱٫۱ ۸٫۸۹ ۲۰ ۲۰ -۲۴٫۴۳ ۲۰ ۱۶٫۰۴ ۳۱۵۹ ۷۱۷۸
۰ ۰ ۱۸٫۸۹ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۱۱ ۳۱۵۶ ۷۲۱۱
۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۵۵ ۰ ۰ ۱۵٫۴۵ ۳۱۳۷ ۷۳۵۱
۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۴۴٫۴۴ ۰ ۱۵٫۷۶ ۳۱۲۵ ۷۴۴۸
۰ ۰ ۱۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۷٫۴۴ ۳۱۱۴ ۷۵۶۴
۱۱٫۶۷ ۰ ۳۱٫۱۱ ۰ ۳۳٫۳۳ ۲٫۲۲ -۱۵٫۵۵ ۱۴٫۳۱ ۳۱۰۳ ۷۶۶۶
۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۹۵ ۳۰۴۴ ۸۲۱۶
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۶۴ ۳۰۴۲ ۸۲۳۷
۱۵ ۷٫۷۸ -۲٫۲۱ ۴٫۴۴ ۲۰ ۲۲٫۲۲ ۸٫۸۹ ۱۴٫۳ ۳۰۲۹ ۸۳۶۶
۰ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۳۲ ۳۰۰۲ ۸۶۵۷
۲۰ ۷٫۷۸ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۲ ۲۹۹۹ ۸۶۸۹
۰ ۲۵٫۵۶ ۷٫۷۸ ۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۵۵ ۲۹۸۷ ۸۸۲۰
۰ ۳٫۳۳ ۱۵٫۵۶ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۳۷ ۲۹۶۷ ۹۰۲۸
۰ ۰ ۳۷٫۷۸ ۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۶۵ ۲۸۹۷ ۹۷۷۸
۲۰ ۲٫۲۲ ۲٫۲۲ ۰ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۸٫۸ ۲۸۵۵ ۱۰۳۱۱
۲۰ ۸٫۸۹ ۲٫۲۲ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۰ ۱۲٫۲۷ ۲۸۰۷ ۱۰۹۵۸
۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۱۶٫۲۷ ۲۷۹۹ ۱۱۰۶۹
۵ ۲۰ ۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۱۲ ۲۷۹۹ ۱۱۰۶۹
۵ ۴٫۴۴ ۴٫۴۴ ۰ ۳۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۱۳٫۳۴ ۲۷۶۰ ۱۱۶۸۳
۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۸۵ ۲۷۳۶ ۱۲۰۷۴
۱٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۰ ۵ ۴۰ ۰ ۱۳٫۳۲ ۲۷۳۳ ۱۲۱۱۸
۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۹۸ ۲۶۹۳ ۱۲۷۸۳
۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۶٫۴۲ ۲۶۷۹ ۱۲۹۹۶
۰ ۲۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۹۹ ۲۶۶۹ ۱۳۱۵۷
۱۶٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۵٫۵۶ ۰ ۱۲٫۵۷ ۲۶۵۲ ۱۳۴۸۵
۳٫۳۳ ۱۰ ۵٫۵۶ ۰ ۲۵ ۱۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۸۱ ۲۶۵۱ ۱۳۵۰۶
۱۰ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۵٫۴۸ ۲۶۴۶ ۱۳۵۹۸
۰ ۳۴٫۴۴ -۷٫۷۷ ۰ ۱۵ ۰ ۲٫۲۲ ۱۲٫۹ ۲۶۲۳ ۱۴۰۰۹
۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱٫۶۷ ۶۴٫۴۴ ۰ ۱۳٫۶۶ ۲۶۱۹ ۱۴۰۸۷
۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۱۶٫۰۴ ۲۶۰۴ ۱۴۳۸۵
۰ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۱۲ ۲۴۸۶ ۱۶۸۹۶
۸٫۳۳ ۰ ۲٫۲۲ ۰ ۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۳۴ ۲۴۷۷ ۱۷۰۸۷
۳۱٫۶۷ ۰ ۲٫۲۲ -۲٫۲۱ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۲ ۲۴۷۶ ۱۷۱۰۴
۱۵ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۲۰ ۰ ۱۵ ۲۴۰۶ ۱۸۸۰۷
۱۶٫۶۷ ۲٫۲۲ ۱۸٫۸۹ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۲٫۸۱ ۲۴۰۴ ۱۸۸۶۳
۱۶٫۶۷ ۲٫۲۲ ۲٫۲۲ ۰ ۳٫۳۳ ۲۰ ۶٫۶۷ ۱۳٫۴ ۲۳۸۹ ۱۹۲۳۸
۸٫۳۳ -۳٫۳۲ ۵٫۵۶ ۴٫۴۴ -۳٫۳۲ ۶۸٫۸۹ ۰ ۱۲٫۹۴ ۲۳۷۵ ۱۹۶۱۲
۰ ۰ ۲۰ ۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۱۳ ۲۳۶۵ ۱۹۸۸۶
۰ ۱۷٫۷۸ ۱٫۱۱ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۳ ۲۳۴۳ ۲۰۵۱۳
۲۰ ۵٫۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۹ ۲۳۴۲ ۲۰۵۳۷
۲۰ ۰ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ -۲٫۲۱ ۱۴٫۶۳ ۲۳۰۲ ۲۱۶۷۵
۱٫۶۷ ۳٫۳۳ ۰ ۰ -۳٫۳۲ ۵۳٫۳۳ ۰ ۱۶٫۱۲ ۲۲۹۷ ۲۱۸۱۷
۰ ۲۰ ۲٫۲۲ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۱۳٫۴۳ ۲۲۸۰ ۲۲۳۳۰
۵ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۱٫۶۷ ۲۰ ۰ ۱۳٫۸۷ ۲۲۵۸ ۲۲۹۳۵
۶٫۶۷ ۲٫۲۲ ۳٫۳۳ ۰ ۵ ۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۱۵٫۷۴ ۲۲۵۳ ۲۳۰۷۵
۱٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ -۴٫۴۳ ۱۴٫۹۱ ۲۲۳۷ ۲۳۵۷۳
۳٫۳۳ ۵٫۵۶ ۰ ۰ ۱۱٫۶۷ ۲۰ ۰ ۱۳٫۷ ۲۱۴۷ ۲۶۵۱۶
۵ ۰ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۰ ۱۴٫۳۴ ۲۰۷۰ ۲۹۱۵۴
۱۱٫۶۷ ۲٫۲۲ ۰ ۰ -۱٫۶۶ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۳٫۴۳ ۲۰۱۶ ۳۱۱۲۳
۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۶۵ ۱۶۲۰ ۴۶۹۴۶
۶٫۶۷ -۲۰ -۲٫۲۱ -۴٫۴۳ ۶٫۶۷ ۴۰ ۰ ۱۶٫۱۹ ۱۶۲۰ ۴۶۹۴۶

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *