کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ گرایشIT 

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ گرایشIT 

تئوری مدیریتزبانریاضی آمارتحقیق در عملیاتاقتصادبازاریابیتولیدمعدلنمره کل (تراز)رتبه
۴۳٫۳۳۸۷٫۷۸۱۲٫۲۲۲۶٫۶۷۵۰۸۲٫۲۲۵۵٫۵۶۱۹٫۳۷۹۸۱۴۱
۳۸٫۳۳۵۴٫۴۴۴۵٫۵۶۵۳٫۳۳۶۰۸۲٫۲۲۴۰۱۷٫۰۷۹۳۶۶۲
۴۵۱۵٫۵۶۴۸٫۸۹۶۰۷۳٫۳۳۸۶٫۶۷۰۱۷٫۸۶۸۸۱۶۷
۴۸٫۳۳۱۵٫۵۶۴۲٫۲۲۷۱٫۱۱۷۵۰۶۸٫۸۹۱۶٫۸۷۸۷۶۷۸
۵۳٫۳۳۴۲٫۲۲۲۵٫۵۶۴۶٫۶۷۷۳٫۳۳۰۵۵٫۵۶۱۶٫۸۸۷۱۷۹
۴۵۸۶٫۶۷۷٫۷۸۰۶۶٫۶۷۷۷٫۷۸۰۱۸٫۰۱۸۷۰۹۱۰
۵۶٫۶۷۴۳٫۳۳۴۶٫۶۷۲۴٫۴۴۴۸٫۳۳۸۴٫۴۴۰۱۶٫۱۸۸۵۴۳۱۳
۱۱٫۶۷۸۵٫۵۶۳۱٫۱۱۲۸٫۸۹۶۶٫۶۷۵۷٫۷۸۰۱۷٫۶۱۸۴۵۹۱۴
۶۰۵۰۰۲۸٫۸۹۶۱٫۶۷۶۸٫۸۹۰۱۸٫۱۸۲۵۴۲۰
۵۶٫۶۷۹۱٫۱۱۴۱٫۱۱۰۱٫۶۷۷۷٫۷۸۰۱۴٫۷۵۸۲۱۵۲۱
۴۸٫۳۳۴۶٫۶۷۳٫۳۳۲۶٫۶۷۸۶٫۶۷۸۲٫۲۲۰۱۵٫۳۲۸۲۰۵۲۲
۶۸٫۳۳۰۸۳٫۳۳۰۷۳٫۳۳۸۴٫۴۴۰۱۴٫۸۸۱۷۶۲۳
۵۳٫۳۳۳۷٫۷۸۲۶٫۶۷۲۶٫۶۷۵۸٫۳۳۷۳٫۳۳۰۱۷٫۱۴۸۰۴۶۲۶
۲۳٫۳۳۷۰۳۸٫۸۹۳۷٫۷۸۵۰۵۷٫۷۸۰۱۴٫۳۴۸۰۰۱۳۰
۳۱٫۶۷۶۳٫۳۳۲۳٫۳۳۳۷٫۷۸۴۵۸۴٫۴۴۰۱۴٫۶۲۷۹۲۵۳۴
۴۳٫۳۳۴۸٫۸۹۳۳٫۳۳۴۰۴۳٫۳۳۰۴۴٫۴۴۱۵٫۷۸۷۷۳۷۴۹
۶۵۴۷٫۷۸۸٫۸۹۲٫۲۲۵۱٫۶۷۶۶٫۶۷۰۱۸٫۴۱۷۷۳۶۵۰
۴۶٫۶۷۵۱٫۱۱۱۸٫۸۹۳۳٫۳۳۴۳٫۳۳۵۳٫۳۳۰۱۷٫۰۷۷۶۸۱۵۲
۶۱٫۶۷۰۲۵٫۵۶۷۱٫۱۱۶۳٫۳۳۰۴۴٫۴۴۱۵٫۵۷۶۵۵۵۴
۴۸٫۳۳۲۵٫۵۶۴۵٫۵۶۳۷٫۷۸۵۳٫۳۳۰۳۷٫۷۸۱۷٫۲۳۷۶۴۳۵۵
۵۰۵۳٫۳۳۳۸٫۸۹۱۵٫۵۶۳۱٫۶۷۰۴۸٫۸۹۱۷٫۳۳۷۶۳۴۵۶
۴۰۴۳٫۳۳۲۰۲۴٫۴۴۶۱٫۶۷۸۶٫۶۷۰۱۵٫۲۵۷۶۲۴۵۸
۳۱٫۶۷۱۳٫۳۳۴۵٫۵۶۴۲٫۲۲۸۵۰۶۸٫۸۹۱۴٫۹۶۷۶۰۱۶۰
۴۵۳۷٫۷۸-۱٫۱۴۶٫۶۷۴۸٫۳۳۸۶٫۶۷۰۱۷٫۸۶۷۵۹۴۶۳
۵۳٫۳۳۴۲٫۲۲۱۳٫۳۳۱۱٫۱۱۶۳٫۳۳۹۱٫۱۱۰۱۴٫۴۲۷۵۸۹۶۴
۵۸٫۳۳۲۸٫۸۹۳۱٫۱۱۲۴٫۴۴۶۳٫۳۳۰۴۴٫۴۴۱۵٫۳۶۷۵۷۹۶۵
۶۱٫۶۷۷۰۶٫۶۷۰۳۵۸۴٫۴۴۰۱۳٫۰۵۷۵۵۸۶۸
۴۱٫۶۷۱۱٫۱۱۳۲٫۲۲۵۱٫۱۱۶۵۶۰۰۱۸٫۳۱۷۵۵۳۶۹
۵۱٫۶۷۱۱٫۱۱۳۰۴۶٫۶۷۶۰۰۶۶٫۶۷۱۶٫۸۷۵۵۰۷۰
۵۰۳۲٫۲۲۳۳٫۳۳۰۵۳٫۳۳۹۱٫۱۱۰۱۸٫۱۳۷۴۹۲۷۴
۴۳٫۳۳۳۵٫۵۶۱۰۳۱٫۱۱۴۶٫۶۷۷۷٫۷۸۳۱٫۱۱۱۶٫۷۷۷۴۶۶۷۶
۴۵۶۲٫۲۲۳٫۳۳۱۱٫۱۱۵۸٫۳۳۸۴٫۴۴۰۱۲٫۷۲۷۴۰۰۸۰
۳۶٫۶۷۳۵٫۵۶۱۴٫۴۴۲۲٫۲۲۶۳٫۳۳۸۲٫۲۲۰۱۸٫۴۳۷۳۸۶۸۳
۳۰۳۱٫۱۱۲۵٫۵۶۵۵٫۵۶۴۳٫۳۳۷۵٫۵۶۰۱۷٫۳۷۷۳۷۸۸۴
۶۳٫۳۳۴۰۸٫۸۹۰۴۰۹۳٫۳۳۰۱۷٫۵۲۷۳۱۹۸۷
۳۱٫۶۷۴۷٫۷۸۲۳٫۳۳۱۷٫۷۸۶۵۰۵۵٫۵۶۱۶٫۹۳۷۳۱۶۸۸
۵۸٫۳۳۴٫۴۴۴۶٫۶۷۳۵٫۵۶۶۸٫۳۳۰۴۸٫۸۹۱۳٫۳۴۷۳۱۴۸۹
۵۳٫۳۳۳۰۶٫۶۷۱۳٫۳۳۷۳٫۳۳۹۱٫۱۱۰۱۴٫۳۷۷۳۰۱۹۰
۵۸٫۳۳۱۳٫۳۳۳٫۳۳۵۳٫۳۳۵۸٫۳۳۰۵۵٫۵۶۱۷٫۱۴۷۲۷۴۹۵
۶۰۰۵۲٫۲۲۳۵٫۵۶۵۰۰۵۷٫۷۸۱۵٫۵۲۷۲۵۶۹۶
۴۵۱۱٫۱۱۲۵٫۵۶۵۱٫۱۱۶۰۸۲٫۲۲۰۱۴٫۲۸۷۲۴۸۹۸
۵۶٫۶۷۶۲٫۲۲۱۰-۶٫۶۶۵۰۰۵۳٫۳۳۱۴٫۵۶۷۱۹۷۱۰۱
۵۰۳۴٫۴۴۲۷٫۷۸۰۵۵۷۵٫۵۶۰۱۶٫۵۱۷۱۴۵۱۰۵
۴۸٫۳۳۳۴٫۴۴۲۵٫۵۶۱۱٫۱۱۴۵۹۳٫۳۳۰۱۴٫۷۵۷۰۸۵۱۱۰
۴۳٫۳۳۷۰۴٫۴۴۰۳۰۶۴٫۴۴۰۱۷٫۴۶۹۹۹۱۲۲
۴۳٫۳۳۵۷٫۷۸۰۰۵۵۷۳٫۳۳۰۱۵٫۷۹۶۹۸۵۱۲۵
۳۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵٫۵۶۸٫۸۹۴۱٫۶۷۸۶٫۶۷۰۱۶٫۸۴۶۹۶۸۱۲۶
۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۰۲٫۲۲۴۵۹۳٫۳۳۰۱۹٫۰۴۶۹۱۵۱۳۰
۵۳٫۳۳۰۴۰۴٫۴۴۶۰۷۵٫۵۶۴۶٫۶۷۱۴٫۴۳۶۸۹۹۱۳۱
۶۶٫۶۷۰۱٫۱۱۳۳٫۳۳۶۵۷۵٫۵۶۰۱۶٫۲۱۶۸۹۲۱۳۴
۴۵۳۷٫۷۸۲۰۰۵۳٫۳۳۷۵٫۵۶۰۱۶٫۵۸۶۸۸۶۱۳۷
۴۱٫۶۷۳۱٫۱۱۳۸٫۸۹۳۵٫۵۶۶۰-۴٫۴۳۱۱٫۱۱۱۳٫۸۹۶۸۷۶۱۳۸
۴۶٫۶۷۳۱٫۱۱۰۰۶۶٫۶۷۹۱٫۱۱۶٫۶۷۱۷٫۰۱۶۸۶۲۱۴۲
۵۶٫۶۷۶٫۶۷۱۵٫۵۶۲۲٫۲۲۷۰۰۶۰۱۵٫۷۹۶۷۵۲۱۶۰
۲۰۳۲٫۲۲۴۸٫۸۹۳۱٫۱۱۴۱٫۶۷۵۱٫۱۱۲۰۱۴٫۹۱۶۷۲۵۱۶۷
۴۶٫۶۷۳٫۳۳۳۲٫۲۲۲۴٫۴۴۶۵۷۱٫۱۱۰۱۵٫۳۲۶۶۹۱۱۷۴
۴۸٫۳۳۴۱٫۱۱۰۱۱٫۱۱۴۵۶٫۷۶۶۰۱۵٫۹۸۶۵۶۶۱۹۴
۴۳٫۳۳۵۸٫۸۹۱۸٫۸۹۰۱۵۸۴٫۴۴۰۱۴٫۵۳۶۵۵۱۲۰۳
۱۸٫۳۳۳۵٫۵۶۵۲٫۲۲۰۴۶٫۶۷۸۰۰۱۶٫۴۷۶۵۲۹۲۱۱
۵۶٫۶۷۱۲٫۲۲۱۵٫۵۶۱۵٫۵۶۵۱٫۶۷۹۳٫۳۳۰۱۳٫۵۶۶۵۲۹۲۱۱
۴۰۸۱٫۱۱۱۱٫۱۱۶٫۶۷۳٫۳۳۲۶٫۶۷۰۱۷٫۱۵۶۵۱۶۲۱۶
۴۱٫۶۷۲۱٫۱۱۱۳٫۳۳۲۴٫۴۴۶۱٫۶۷۰۴۲٫۲۲۱۷٫۴۵۶۵۱۵۲۱۷
۳۳٫۳۳۴۲٫۲۲۲۳٫۳۳۴۴٫۴۴۳۱٫۶۷۰۶٫۶۷۱۶٫۹۳۶۴۹۴۲۱۸
۲۶٫۶۷۴۸٫۸۹۱۱٫۱۱۳۱٫۱۱۳۵۰۵۵٫۵۶۱۶٫۳۶۶۴۸۷۲۲۲
۷۵۵۳٫۳۳۰۲۰۸٫۳۳۰۶٫۶۷۱۴٫۷۷۶۴۵۷۲۳۱
۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷۰۰۰۸۲٫۲۲۰۱۷٫۴۹۶۴۴۰۲۳۵
۴۶٫۶۷۰۱۸٫۸۹۴۰۴۳٫۳۳۹۳٫۳۳۰۱۵٫۷۶۴۳۴۲۳۶
۴۸٫۳۳۰۲۲٫۲۲۲۲٫۲۲۵۶٫۶۷۷۱٫۱۱۰۱۷٫۸۱۶۴۲۸۲۳۸
۵۰۵۰۳٫۳۳۰۲۱٫۶۷۸۴٫۴۴۰۱۵٫۹۱۶۴۱۷۲۴۳
۲۸٫۳۳۴۷٫۷۸۶٫۶۷۱۵٫۵۶۴۱٫۶۷۴۰۴۲٫۲۲۱۵٫۴۵۶۴۱۵۲۴۵
۳۵۱۷٫۷۸۵٫۵۶۴۲٫۲۲۳۳٫۳۳۸۴٫۴۴۰۱۸٫۸۵۶۳۸۵۲۵۰
۵۱٫۶۷۱۱٫۱۱۳۱٫۱۱۶٫۶۷۵۸٫۳۳۰۴۰۱۶٫۴۶۶۳۱۸۲۶۹
۴۳٫۳۳۲۸٫۸۹۴۱٫۱۱۱۱٫۱۱۳۸٫۳۳۰۳۵٫۵۶۱۴٫۹۲۶۳۰۶۲۷۵
۴۵۰۵۵٫۵۶۴٫۴۴۳۳٫۳۳۹۱٫۱۱۰۱۷٫۲۶۳۰۵۲۷۷
۳۸٫۳۳۶٫۶۷۲۳٫۳۳۴٫۴۴۸۰۸۴٫۴۴۰۱۴٫۴۳۶۲۷۵۲۸۹
۳۰۴۸٫۸۹۰۰۵۶٫۶۷۸۲٫۲۲۰۱۴٫۳۱۶۲۳۲۳۰۷
۰۳۱٫۱۱۴۵٫۵۶۵۳٫۳۳۶۰۰۰۱۶٫۶۳۶۲۳۱۳۰۸
۴۸٫۳۳۱۴٫۴۴۳۶٫۶۷۰۴۱٫۶۷۸۶٫۶۷۰۱۳٫۷۶۶۱۷۱۳۳۴
۴۱٫۶۷۰۳۴٫۴۴۲۴٫۴۴۵۰۷۵٫۵۶۰۱۵٫۰۵۶۱۵۲۳۳۹
۲۳٫۳۳۲۶٫۶۷۳٫۳۳۲۸٫۸۹۴۳٫۳۳۹۳٫۳۳۰۱۷٫۵۶۱۳۱۳۴۹
۵۱٫۶۷۱۷٫۷۸۸٫۸۹-۲٫۲۱۶۰۶۸٫۸۹۰۱۵٫۴۹۶۱۱۱۳۵۷
۲۳٫۳۳۳۱٫۱۱۱۵٫۵۶۱۳٫۳۳۵۱٫۶۷۹۳٫۳۳۰۱۴٫۶۶۱۰۱۳۶۵
۴۱٫۶۷۴۲٫۲۲۰۰۴۸٫۳۳۵۱٫۱۱۲۲٫۲۲۱۴٫۰۹۶۰۹۴۳۶۸
۴۳٫۳۳۲۷٫۷۸۰۰۶۳٫۳۳۷۱٫۱۱۰۱۴٫۸۱۶۰۴۷۳۹۰
۲۰۸۰۱۶٫۶۷۰۲۵۳۵٫۵۶۰۱۳٫۹۱۶۰۴۵۳۹۲
۳۳٫۳۳۳۲٫۲۲۶٫۶۷۱۱٫۱۱۳۶٫۶۷۹۱٫۱۱۰۱۶٫۲۳۶۰۲۹۳۹۹
۴۵۲۷٫۷۸۱۸٫۸۹۰۶۶٫۶۷۰۰۱۶٫۹۷۶۰۲۴۴۰۵
۵۱٫۶۷۱۸٫۸۹۰-۲٫۲۱۵۳٫۳۳۷۱٫۱۱۰۱۷٫۴۷۶۰۲۴۴۰۵
۲۵۰۳۲٫۲۲۴۰۵۱٫۶۷۷۱٫۱۱۰۱۶٫۴۶۰۱۷۴۱۳
۵۷۳٫۳۳۳٫۳۳۱۷٫۷۸۲۸٫۳۳۷۵٫۵۶۰۱۴٫۴۳۵۹۹۲۴۲۳
۳۱٫۶۷۴٫۴۴۷٫۷۸۴۰۵۶٫۶۷۸۴٫۴۴۰۱۴٫۸۲۵۹۴۴۴۴۶
۲۰۵۰۱۵٫۵۶۸٫۸۹۳۱٫۶۷۷۱٫۱۱۰۱۵٫۲۶۵۸۹۶۴۶۶
۴۱٫۶۷۰-۱٫۱۲۸٫۸۹۷۰۸۲٫۲۲۰۱۳٫۸۸۵۸۶۳۴۸۷
۱۸٫۳۳۲۲٫۲۲۱۷٫۷۸۴۶٫۶۷۴۳٫۳۳۰۴۴٫۴۴۱۵٫۴۹۵۷۸۹۵۳۲
۵۱٫۶۷۰۱۷٫۷۸۸٫۸۹۵۰۷۷٫۷۸۰۱۴٫۹۸۵۷۸۸۵۳۴
۳۵۰۳۵٫۵۶۳۵٫۵۶۴۰۰۴۲٫۲۲۱۶٫۵۶۵۷۶۰۵۴۵
۲۵۲۷٫۷۸۲۸٫۸۹۶٫۶۷۳۶٫۶۷۶۴٫۴۴۰۱۶٫۶۸۵۷۴۸۵۵۳
۰۲۰۳۸٫۸۹۳۷٫۷۸۸۱٫۶۷۰۰۱۵٫۴۲۵۷۲۷۵۶۲
۴۸٫۳۳۳۲٫۲۲۰۱۳٫۳۳۵۸۶٫۶۷۰۱۶٫۴۵۵۷۰۰۵۷۵
۵۳٫۳۳۱۲٫۲۲۱۵٫۵۶۶٫۶۷۲۵۶۲٫۲۲۰۱۷٫۶۷۵۶۹۳۵۸۴
۴۸٫۳۳۰۱٫۱۱۳۷٫۷۸۳۱٫۶۷۶۰۰۱۷٫۷۴۵۶۱۹۶۳۰
۳۵۰۱۲٫۲۲۴۴٫۴۴۳۵۸۴٫۴۴۰۱۴٫۴۱۵۵۸۳۶۵۹
۲۱٫۶۷۴۳٫۳۳۳٫۳۳۰۳۶٫۶۷۸۶٫۶۷۰۱۵٫۵۹۵۵۷۶۶۶۴
۴۸٫۳۳۰۶٫۶۷۱۳٫۳۳۴۳٫۳۳۹۱٫۱۱۰۱۵٫۳۴۵۵۶۴۶۷۳
۴۸٫۳۳۶۰۰۰۰۳۳٫۳۳۰۱۵٫۶۷۵۵۴۷۶۸۱
۵۱٫۶۷۲۳٫۳۳۱۲٫۲۲۰۴۳٫۳۳۰۱۵٫۵۶۱۶٫۳۵۵۵۴۲۶۸۶
۲۶٫۶۷۳۱٫۱۱۰۶٫۶۷۳۶٫۶۷۸۴٫۴۴۰۱۶٫۹۸۵۵۲۴۶۹۶
۲۶٫۶۷۰۲۷٫۷۸۲۴٫۴۴۴۶٫۶۷۰۵۳٫۳۳۱۸٫۴۴۵۵۲۲۶۹۸
۴۱٫۶۷۶۲٫۲۲۱۳٫۳۳۰۳٫۳۳۲٫۲۲۰۱۶٫۶۲۵۵۱۹۷۰۳
۳۱٫۶۷۰۱۱٫۱۱۲۶٫۶۷۶۰۷۳٫۳۳۰۱۴٫۶۲۵۵۰۴۷۱۱
۴۵۴۸٫۸۹۶٫۶۷۰۶٫۶۷۷۳٫۳۳۰۱۲٫۴۴۵۴۸۴۷۲۲
۶۱٫۶۷۳٫۳۳۶٫۶۷۰۱۶٫۶۷۹۳٫۳۳۰۱۷٫۵۲۵۴۷۴۷۲۹
۱۸٫۳۳۸٫۸۹۳۷٫۷۸۱۷٫۷۸۵۱٫۶۷۷۳٫۳۳۰۱۳٫۵۲۵۴۵۶۷۴۰
۳۵۰۸٫۸۹۴۰۶۵۰۱۳٫۳۳۱۵٫۹۳۵۴۳۸۷۵۶
۲۰۵۸٫۸۹۱۲٫۲۲۰۱۰۷۷٫۷۸۰۱۴٫۴۳۵۴۳۱۷۶۲
۴۳٫۳۳۸٫۸۹۰۲٫۲۲۵۱٫۶۷۹۱٫۱۱۰۱۴٫۳۷۵۳۸۸۷۹۹
۰۳۰۲۰۰۵۸٫۳۳۹۳٫۳۳۰۱۶٫۰۵۵۳۸۳۸۰۱
۶۶٫۶۷۴۳٫۳۳-۷٫۷۷۰۱۰۱۳٫۳۳۰۱۴٫۸۳۵۳۴۶۸۳۹
۴۱٫۶۷۱۱٫۱۱۲٫۲۲۰۴۱٫۶۷۸۲٫۲۲۰۱۶٫۸۷۵۳۳۴۸۴۶
۳۳٫۳۳۰۱۱٫۱۱۰۵۸٫۳۳۹۱٫۱۱۰۱۶٫۶۷۵۳۳۳۸۴۷
۳۶٫۶۷۱۷٫۷۸۸٫۸۹-۶٫۶۶۳۸٫۳۳۸۴٫۴۴۰۱۶٫۰۶۵۲۵۹۹۰۷
۱۵۵٫۵۶۴۲٫۲۲۲۴٫۴۴۳۶٫۶۷۸۴٫۴۴۰۱۳٫۳۶۵۲۵۵۹۱۰
۳۱٫۶۷۰۲۰۲۶٫۶۷۳۰۷۷٫۷۸۰۱۶٫۲۶۵۲۵۰۹۱۸
۵۵۱۱٫۱۱۸٫۸۹۰۵۵۰۰۱۵٫۸۲۵۲۰۴۹۶۴
۳۳٫۳۳۰۸٫۸۹۱۱٫۱۱۶۰۶۴٫۴۴۰۱۵٫۷۵۵۱۷۹۹۸۸
۳۵۰۲۲٫۲۲۰۵۸٫۳۳۷۳٫۳۳۰۱۴٫۰۲۵۱۷۴۹۹۴
۲۸٫۳۳۴۷٫۷۸۰۱۱٫۱۱۲۵۰۴۲٫۲۲۱۳٫۱۷۵۱۲۴۱۰۴۵
۴۰۲٫۲۲۱۱٫۱۱۰۴۳٫۳۳۸۲٫۲۲۰۱۵٫۸۸۵۱۱۹۱۰۵۰
۲۱٫۶۷۴۲٫۲۲۰۰۳۳٫۳۳۶۲٫۲۲۰۱۵٫۵۲۵۱۱۴۱۰۵۶
۵۱٫۶۷۲۰۱۳٫۳۳۶٫۶۷۰۳۳٫۳۳۱۷٫۷۸۱۷٫۱۲۵۱۱۳۱۰۵۸
۳۳٫۳۳۰۰۰۶۱٫۶۷۹۱٫۱۱۰۱۵٫۹۲۵۰۸۵۱۰۸۶
۵۵۴۱٫۱۱۳٫۳۳۰۰۸٫۸۹۰۱۶٫۸۶۵۰۶۳۱۱۱۲
۳۶٫۶۷۰۲۷٫۷۸۳۳٫۳۳۴۳٫۳۳۰۱۳٫۳۳۱۳٫۲۵۵۰۱۶۱۱۷۴
۵۳٫۳۳۰۱۲٫۲۲۰۳۸٫۳۳۷۱٫۱۱۰۱۳٫۱۶۵۰۰۷۱۱۸۳
۰۵۲٫۲۲۲۰۰۶۰۰۰۱۴٫۶۱۴۹۷۹۱۲۱۴
۲۶٫۶۷۵٫۵۶۳۱٫۱۱۰۴۳٫۳۳۷۱٫۱۱۰۱۴٫۳۵۴۹۵۳۱۲۴۲
۳۱٫۶۷۲۱٫۱۱-۱٫۱۱۳٫۳۳۲۱٫۶۷۵۵٫۵۶۰۱۸٫۰۲۴۹۳۱۱۲۷۱
۳۰۵٫۵۶۳۱٫۱۱۱۵٫۵۶۲۶٫۶۷۷۵٫۵۶۰۱۲٫۵۴۴۹۰۷۱۲۹۲
۴۵۰-۱٫۱۱۱٫۱۱۲۸٫۳۳۹۱٫۱۱۰۱۵٫۱۷۴۸۸۱۱۳۲۳
۳۸٫۳۳۲۳٫۳۳۰۰۵۰۰۰۱۶٫۹۷۴۸۶۴۱۳۵۱
۲۶٫۶۷۳۷٫۷۸۵٫۵۶۴٫۴۴۲۰۶۲٫۲۲۰۱۳٫۵۶۴۸۶۲۱۳۵۶
۴۵۰۲۴٫۴۴۰۴۱٫۶۷۰۰۱۸٫۸۳۴۸۵۲۱۳۷۰
۲۶٫۶۷۰۲۶٫۶۷۲٫۲۲۵۳٫۳۳۰۴۸٫۸۹۱۵٫۶۴۴۸۲۲۱۴۱۴
۱۳٫۳۳۳۲٫۲۲۳۷٫۷۸۰۳۸٫۳۳۰۰۱۶۴۸۰۹۱۴۳۹
۰-۳٫۳۲۱۰۳۳٫۳۳۶۸٫۳۳۰۷۳٫۳۳۱۶٫۱۶۴۸۰۱۱۴۴۶
۶۶٫۶۷۴٫۴۴۶٫۶۷-۴٫۴۳۱۸٫۳۳۴۶٫۶۷۰۱۴٫۱۸۴۷۶۳۱۵۰۱
۴۶٫۶۷۱۱٫۱۱۰۰۵۵۰۰۱۶٫۱۴۴۷۶۲۱۵۰۲
۲۶٫۶۷۲۵٫۵۶-۱٫۱۰۷۵۰۰۱۳٫۷۱۴۷۵۴۱۵۱۲
۴۱٫۶۷۰۳٫۳۳-۴٫۴۳۳۰۷۷٫۷۸۰۱۸٫۴۵۴۷۳۹۱۵۳۱
۴۶٫۶۷۵٫۵۶۰۱۳٫۳۳۱۶٫۶۷۵۷٫۷۸-۲٫۲۱۱۷٫۰۵۴۷۳۰۱۵۴۴
۳۳٫۳۳۰۰۰۵۰۷۷٫۷۸۰۱۵٫۹۷۴۶۸۳۱۶۱۸
۴۸٫۳۳۱۰۶٫۶۷۰۵۶٫۶۷۰۰۱۳٫۱۵۴۶۶۷۱۶۴۰
۳۵۰۰۸٫۸۹۴۳٫۳۳۷۷٫۷۸۰۱۴٫۳۷۴۶۲۸۱۶۸۸
۴۶٫۶۷۳۶٫۶۷-۱۳٫۳۲۰۱۸٫۳۳۳۱٫۱۱۰۱۳٫۸۶۴۶۲۱۱۶۹۷
۱۶٫۶۷۱٫۱۱۱۷٫۷۸۱۵٫۵۶۵۵۴۲٫۲۲۰۱۵٫۸۵۴۶۱۰۱۷۱۲
۲۱٫۶۷۰۲۳٫۳۳۲۴٫۴۴۲۶٫۶۷۵۳٫۳۳۰۱۶٫۰۵۴۵۷۴۱۷۷۰
۳۱٫۶۷۸٫۸۹۱۷٫۷۸۲٫۲۲۴۳٫۳۳۰۲۴٫۴۴۱۵٫۳۳۴۵۶۳۱۷۸۶
۲۸٫۳۳۲۰۰۴٫۴۴۳۶٫۶۷۶۴٫۴۴۰۱۳٫۱۱۴۵۵۱۱۸۰۴
۱۰۰۲۲٫۲۲۰۶۵۹۳٫۳۳۰۱۲٫۳۴۵۳۸۱۸۳۱
۲۰۳۰۰۰۴۱٫۶۷۴۴٫۴۴۰۱۴٫۱۲۴۴۹۸۱۸۸۶
۰۰۳۲٫۲۲۰۸۳٫۳۳۰۰۱۹٫۱۵۴۴۸۳۱۹۱۵
۲۰۰۲۴٫۴۴۱۱٫۱۱۵۱٫۶۷۴۲٫۲۲۰۱۳٫۶۴۴۳۳۲۰۰۲
۵۵۸٫۸۹۰۰-۳٫۳۲۶۸٫۸۹۰۱۶٫۰۲۴۴۲۳۲۰۱۹
۱۵۰۳۷٫۷۸۰۴۵۷۳٫۳۳۰۱۲٫۵۶۴۴۱۰۲۰۴۵
۱۳٫۳۳۲۰۲۵٫۵۶۱۳٫۳۳۱۶٫۶۷۰۴۸٫۸۹۱۴٫۹۷۴۳۸۵۲۱۰۲
۳۳٫۳۳۰۱۱٫۱۱۰۲۰۷۷٫۷۸۰۱۷٫۱۵۴۳۸۱۲۱۰۷
۳۳٫۳۳۱۳٫۳۳۱۲٫۲۲۰۰۹۳٫۳۳۰۱۵٫۱۴۴۳۷۷۲۱۱۷
۲۵۱۴٫۴۴۴۲٫۲۲۲۸٫۸۹۵۰۰۱۲٫۵۷۴۲۶۲۲۳۶۸
۲۰۰۱۱٫۱۱۰۳۱٫۶۷۷۱٫۱۱۰۱۸٫۴۳۴۲۵۰۲۳۹۹
۳۱٫۶۷۰۱۶٫۶۷۶٫۶۷۳۵۰۲۸٫۸۹۱۵٫۷۶۴۲۴۸۲۴۰۴
۰۰۴۵٫۵۶۰۶۱٫۶۷۰۰۱۸٫۴۵۴۲۲۸۲۴۴۰
۵۳٫۳۳۱۰۱۴٫۴۴۱۷٫۷۸۰۰۰۱۳٫۹۷۴۲۲۳۲۴۵۱
۱۰-۳٫۳۲۸٫۸۹۶٫۶۷۷۰۳۱٫۱۱۰۱۷٫۵۲۴۲۲۲۲۴۵۲
۳۵۱٫۱۱۰۰۳۱٫۶۷۵۵٫۵۶۰۱۶٫۸۲۴۲۰۶۲۴۸۶
۲۳٫۳۳۳۰۰۰۲۶٫۶۷۲۸٫۸۹۰۱۵٫۰۵۴۱۹۶۲۵۱۰
۴۱٫۶۷۰۰۰۵۳٫۳۳۲۰۰۱۳٫۶۲۴۱۵۸۲۵۸۲
۳۶٫۶۷۲۷٫۷۸۰۰۶٫۶۷۳۷٫۷۸۰۱۴٫۲۶۴۱۴۱۲۶۲۷
۰۴٫۴۴۱۸٫۸۹۰۷۸٫۳۳۰۰۱۷٫۷۹۴۰۸۷۲۷۷۲
۱۸٫۳۳۲۷٫۷۸۰۰۲۶٫۶۷۴۲٫۲۲۰۱۴٫۸۳۴۰۸۲۲۷۸۸
۲۵۱۸٫۸۹۵٫۵۶-۲٫۲۱۲۱٫۶۷۵۵٫۵۶۰۱۴٫۴۱۴۰۷۷۲۷۹۷
۲۸٫۳۳۳۱٫۱۱۱۳٫۳۳۰۱٫۶۷۴۰۰۱۲٫۹۸۴۰۵۷۲۸۴۹
۱۵۸٫۸۹۱۶٫۶۷۰۲۱٫۶۷۶۰۰۱۷٫۴۴۰۵۴۲۸۶۴
۰۰۴۶٫۶۷۰۶۱٫۶۷۰۰۱۶٫۳۳۴۰۴۰۲۹۰۱
۵۵۵٫۵۶۰۰۲۱٫۶۷۰۰۱۵٫۱۹۴۰۱۸۲۹۵۶
۴۱٫۶۷۰۸٫۸۹۰۱۵۰۴۰۱۶٫۱۳۹۷۴۳۱۰۴
۸٫۳۳۱۰۱۳٫۳۳۲۴٫۴۴۱۸٫۳۳۰۵۳٫۳۳۱۵٫۱۴۳۹۶۳۳۱۴۳
۱۰۳۷٫۷۸۲۴٫۴۴۱۵٫۵۶۰۰۰۱۴٫۵۲۳۹۳۳۳۲۲۴
۱۰۳۷٫۷۸۲۴٫۴۴۱۵٫۵۶۰۰۰۱۴٫۵۲۳۹۳۳۳۲۲۴
۰۲٫۲۲۳۴٫۴۴۰۶۰۰۰۱۷٫۳۹۳۹۱۲۳۲۸۸
۸٫۳۳۰۰۶٫۶۷۴۱٫۶۷۷۷٫۷۸۰۱۶٫۸۸۳۹۰۴۳۳۰۳
۰۰۳۶٫۶۷۰۵۵-۲٫۲۱۰۱۸٫۴۴۳۸۵۶۳۴۶۲
۸٫۳۳۰-۱٫۱-۲٫۲۱۲۶٫۶۷۸۲٫۲۲۳۷٫۷۸۱۶٫۶۹۳۷۹۸۳۶۵۲
۰۰۳۰۰۶۳٫۳۳۰۰۱۶٫۷۳۷۴۳۳۸۶۰
۱۰۲۱٫۱۱۰۰۸٫۳۳۸۰۰۱۶٫۰۷۳۷۱۷۳۹۶۰
۱۶٫۶۷۱۲٫۲۲۶٫۶۷۶٫۶۷۱۳٫۳۳۰۴۶٫۶۷۱۶٫۲۲۳۶۹۵۴۰۴۲
۱۸٫۳۳۰۲۱٫۱۱۰۴۶٫۶۷۲۲٫۲۲۰۱۲٫۷۷۳۶۴۱۴۲۸۸
۶٫۶۷۴۸٫۸۹۱۱٫۱۱۰۰۰۰۱۴٫۷۷۳۵۷۵۴۵۷۶
۲۶٫۶۷۰۰۰۵۳٫۳۳۰۰۱۴٫۹۴۳۵۶۷۴۶۰۵
۲۵۷٫۷۸۰۰۱۶٫۶۷۵۵٫۵۶۰۱۴٫۷۷۳۵۵۶۴۶۶۹
۴۰۰۰۰۱۶٫۶۷۳۷٫۷۸۰۱۳٫۶۶۳۴۸۹۵۰۲۳
۰۱۴٫۴۴۴۴٫۴۴۰۲۵۰۰۱۴٫۵۸۳۴۸۱۵۰۷۱
۱۱٫۶۷۰۲۳٫۳۳۴٫۴۴۱۵۶۸٫۸۹۰۱۳٫۴۳۳۴۴۷۵۲۸۲
۱۶٫۶۷۱۸٫۸۹۰۸٫۸۹۱۳٫۳۳۱۱٫۱۱۲۶٫۶۷۱۳٫۲۵۳۴۲۳۵۴۰۲
۱۵۲۷٫۷۸۱٫۱۱-۲٫۲۱۱۱٫۶۷۲۴٫۴۴۰۱۴٫۷۵۳۴۰۶۵۵۰۰
۳۳٫۳۳۳٫۳۳۱۶٫۶۷۰۸٫۳۳۲۴٫۴۴۰۱۳٫۵۶۳۴۰۴۵۵۱۵
۱۳٫۳۳۱۲٫۲۲۰۰۱٫۶۷۸۲٫۲۲۰۱۶۳۴۰۲۵۵۲۱
۲۶٫۶۷-۴٫۴۳-۳٫۳۲۰۳۶٫۶۷۰۰۱۸٫۷۸۳۳۶۰۵۷۵۳
۳۰۰۵٫۵۶۶٫۶۷۰۲۸٫۸۹۴٫۴۴۱۶٫۸۳۳۳۲۵۵۹۷۴
۰۰۳۵٫۵۶۰۳۸٫۳۳۰۰۱۶٫۶۱۳۳۰۳۶۱۲۳
۱۵۵٫۵۶۸٫۸۹۰۳۵۰۰۱۶٫۱۵۳۲۷۶۶۳۰۱
۰۰۷٫۷۸۰۶۸٫۳۳۰۰۱۵٫۵۵۳۲۴۵۶۵۱۸
۲۸٫۳۳۲٫۲۲۲٫۲۲۰۰۶۸٫۸۹۰۱۴٫۰۶۳۲۳۸۶۵۶۹
۱۵۱۵٫۵۶۱۷٫۷۸۴٫۴۴۵۱۵٫۵۶۰۱۴٫۳۸۳۲۳۴۶۵۹۸
۲۳٫۳۳۱۷٫۷۸۰۰۱٫۶۷۲۸٫۸۹۰۱۴٫۹۱۳۲۱۹۶۷۲۵
۰۰۳٫۳۳۰۷۰۰۰۱۵٫۷۵۳۲۰۵۶۸۲۵
۰۰۱۳٫۳۳۰۵۳٫۳۳۰۰۱۷٫۱۹۳۱۹۹۶۸۷۱
۳٫۳۳-۲٫۲۱۲۶٫۶۷۱۷٫۷۸۲۸٫۳۳۴٫۴۴-۴٫۴۳۱۵٫۲۳۱۷۵۷۰۶۲
۲۶٫۶۷-۱۱٫۱۸٫۸۹۲۰۲۰-۲۴٫۴۳۲۰۱۶٫۰۴۳۱۵۹۷۱۷۸
۰۰۱۸٫۸۹۰۴۱٫۶۷۰۰۱۸٫۱۱۳۱۵۶۷۲۱۱
۰۰۱۶٫۶۷۰۵۵۰۰۱۵٫۴۵۳۱۳۷۷۳۵۱
۲۱٫۶۷۰۰۰۱۵۴۴٫۴۴۰۱۵٫۷۶۳۱۲۵۷۴۴۸
۰۰۱۰۰۵۱٫۶۷۰۰۱۷٫۴۴۳۱۱۴۷۵۶۴
۱۱٫۶۷۰۳۱٫۱۱۰۳۳٫۳۳۲٫۲۲-۱۵٫۵۵۱۴٫۳۱۳۱۰۳۷۶۶۶
۳۱٫۶۷۰۰۰۰۴۴٫۴۴۰۱۴٫۹۵۳۰۴۴۸۲۱۶
۰۰۲۲٫۲۲۰۵۳٫۳۳۰۰۱۳٫۶۴۳۰۴۲۸۲۳۷
۱۵۷٫۷۸-۲٫۲۱۴٫۴۴۲۰۲۲٫۲۲۸٫۸۹۱۴٫۳۳۰۲۹۸۳۶۶
۰-۳٫۳۲۰۰۶۶٫۶۷۰۰۱۶٫۳۲۳۰۰۲۸۶۵۷
۲۰۷٫۷۸۰۰۶٫۶۷۵۳٫۳۳۰۱۳٫۳۲۲۹۹۹۸۶۸۹
۰۲۵٫۵۶۷٫۷۸۰۱۸٫۳۳۰۰۱۵٫۵۵۲۹۸۷۸۸۲۰
۰۳٫۳۳۱۵٫۵۶۰۴۸٫۳۳۰۰۱۴٫۳۷۲۹۶۷۹۰۲۸
۰۰۳۷٫۷۸۰۲۶٫۶۷۰۰۱۴٫۶۵۲۸۹۷۹۷۷۸
۲۰۲٫۲۲۲٫۲۲۰۸٫۳۳۰۰۱۸٫۸۲۸۵۵۱۰۳۱۱
۲۰۸٫۸۹۲٫۲۲۰۱۳٫۳۳۲۴٫۴۴۰۱۲٫۲۷۲۸۰۷۱۰۹۵۸
۰۰۱۷٫۷۸۰۳۵۰۰۱۶٫۲۷۲۷۹۹۱۱۰۶۹
۵۲۰۳٫۳۳۰۱۳٫۳۳۲۸٫۸۹۶٫۶۷۱۲۲۷۹۹۱۱۰۶۹
۵۴٫۴۴۴٫۴۴۰۳۳٫۳۳۲۶٫۶۷-۲٫۲۱۱۳٫۳۴۲۷۶۰۱۱۶۸۳
۲۱٫۶۷۰۰۰۱٫۶۷۵۳٫۳۳۰۱۳٫۸۵۲۷۳۶۱۲۰۷۴
۱٫۶۷۱۱٫۱۱۱۸٫۸۹۰۵۴۰۰۱۳٫۳۲۲۷۳۳۱۲۱۱۸
۰۰۱۶٫۶۷۰۴۱٫۶۷۰۰۱۳٫۹۸۲۶۹۳۱۲۷۸۳
۰۰۱۵٫۵۶۰۶٫۶۷۰۴۸٫۸۹۱۶٫۴۲۲۶۷۹۱۲۹۹۶
۰۲۳٫۳۳۸٫۸۹۰۱۳٫۳۳۰۰۱۳٫۹۹۲۶۶۹۱۳۱۵۷
۱۶٫۶۷۱۰۰۰۱۵۱۵٫۵۶۰۱۲٫۵۷۲۶۵۲۱۳۴۸۵
۳٫۳۳۱۰۵٫۵۶۰۲۵۱۳٫۳۳۰۱۳٫۸۱۲۶۵۱۱۳۵۰۶
۱۰۰۰۶٫۶۷۰۵۵٫۵۶۰۱۵٫۴۸۲۶۴۶۱۳۵۹۸
۰۳۴٫۴۴-۷٫۷۷۰۱۵۰۲٫۲۲۱۲٫۹۲۶۲۳۱۴۰۰۹
۱۵۰۰۰۱٫۶۷۶۴٫۴۴۰۱۳٫۶۶۲۶۱۹۱۴۰۸۷
۰۰۰۰۴۵۰۰۱۶٫۰۴۲۶۰۴۱۴۳۸۵
۰۰۶٫۶۷۰۴۱٫۶۷۰۰۱۴٫۱۲۲۴۸۶۱۶۸۹۶
۸٫۳۳۰۲٫۲۲۰۳٫۳۳۵۷٫۷۸۰۱۴٫۳۴۲۴۷۷۱۷۰۸۷
۳۱٫۶۷۰۲٫۲۲-۲٫۲۱۰۰۰۱۴٫۲۲۴۷۶۱۷۱۰۴
۱۵۳٫۳۳۰۰۳٫۳۳۲۰۰۱۵۲۴۰۶۱۸۸۰۷
۱۶٫۶۷۲٫۲۲۱۸٫۸۹۰۳٫۳۳۰۰۱۲٫۸۱۲۴۰۴۱۸۸۶۳
۱۶٫۶۷۲٫۲۲۲٫۲۲۰۳٫۳۳۲۰۶٫۶۷۱۳٫۴۲۳۸۹۱۹۲۳۸
۸٫۳۳-۳٫۳۲۵٫۵۶۴٫۴۴-۳٫۳۲۶۸٫۸۹۰۱۲٫۹۴۲۳۷۵۱۹۶۱۲
۰۰۲۰۰۱۸٫۳۳۰۰۱۵٫۱۳۲۳۶۵۱۹۸۸۶
۰۱۷٫۷۸۱٫۱۱۰۰۲۶٫۶۷۰۱۴٫۳۲۳۴۳۲۰۵۱۳
۲۰۵٫۵۶۰۰۰۰۰۱۴٫۹۲۳۴۲۲۰۵۳۷
۲۰۰۰۰۳٫۳۳۱۱٫۱۱-۲٫۲۱۱۴٫۶۳۲۳۰۲۲۱۶۷۵
۱٫۶۷۳٫۳۳۰۰-۳٫۳۲۵۳٫۳۳۰۱۶٫۱۲۲۲۹۷۲۱۸۱۷
۰۲۰۲٫۲۲۰۱۰۰۰۱۳٫۴۳۲۲۸۰۲۲۳۳۰
۵۶٫۶۷۰۰۱۱٫۶۷۲۰۰۱۳٫۸۷۲۲۵۸۲۲۹۳۵
۶٫۶۷۲٫۲۲۳٫۳۳۰۵۶٫۶۷۱۱٫۱۱۱۵٫۷۴۲۲۵۳۲۳۰۷۵
۱٫۶۷۱۳٫۳۳۰۰۰۲۶٫۶۷-۴٫۴۳۱۴٫۹۱۲۲۳۷۲۳۵۷۳
۳٫۳۳۵٫۵۶۰۰۱۱٫۶۷۲۰۰۱۳٫۷۲۱۴۷۲۶۵۱۶
۵۰۰۰۶٫۶۷۲۸٫۸۹۰۱۴٫۳۴۲۰۷۰۲۹۱۵۴
۱۱٫۶۷۲٫۲۲۰۰-۱٫۶۶۲۲٫۲۲۰۱۳٫۴۳۲۰۱۶۳۱۱۲۳
۱٫۶۷۰۰۰۰۰۰۱۵٫۶۵۱۶۲۰۴۶۹۴۶
۶٫۶۷-۲۰-۲٫۲۱-۴٫۴۳۶٫۶۷۴۰۰۱۶٫۱۹۱۶۲۰۴۶۹۴۶

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *