کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲ گرایشIT 

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲ گرایشIT 

زبان تئوری رياضی آمار اقتصاد تولید تحقيق درعمليات معدل بازاریابی نمره کل (تراز) رتبه کل
۵۵٫۵۶ ۷۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۷٫۵۱ ۱۰۰ ۹۷۵۱ ۲
۱۳٫۳۳ ۸۵٫۳۳ ۲۵٫۸۳ ۶۱٫۶۷ ۷۰٫۱۸ ۴۹٫۳۳ ۱۳٫۱۷ ۷۸٫۳۳ ۹۲۲۲ ۶
۳۷٫۷۸ ۵۸٫۶۷ ۵۰ ۷۱٫۶۷ ۶۱٫۴ ۴۹٫۳۳ ۱۵٫۱۲ ۰ ۹۱۳۷ ۸
۳۵٫۵۶ ۶۹٫۳۳ ۴۵٫۸۳ ۶۵ ۰ ۳۴٫۶۷ ۱۹٫۱۲ ۴۱٫۶۷ ۹۰۳۸ ۱۰
۴۴٫۴۴ ۶۸ ۲۲٫۵ ۶۸٫۳۳ ۰ ۳۴٫۶۷ ۱۶٫۷ ۷۰ ۸۹۱۶ ۱۲
۶۵٫۵۶ ۴۲٫۶۷ ۰ ۵۵ ۶۶٫۶۷ ۵۲ ۱۵٫۷۷ ۴۵ ۸۷۳۵ ۱۶
۱۱٫۱۱ ۸۱٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۰ ۴۰ ۱۸٫۸۳ ۸۸٫۳۳ ۸۶۶۰ ۱۸
۱۳٫۳۳ ۵۸٫۶۷ ۴۹٫۱۷ ۵۳٫۳۳ ۰ ۶۱٫۳۳ ۱۸٫۹۹ ۶۳٫۳۳ ۸۵۸۱ ۲۱
۳۳٫۳۳ ۷۶ ۲۹٫۱۷ ۶۵ ۳۸٫۶ ۳۸٫۶۷ ۱۵٫۸۵ ۰ ۸۵۴۴ ۲۲
۲۱٫۱۱ ۷۰٫۶۷ ۱۵ ۷۳٫۳۳ ۰ ۵۶ ۱۵٫۱۵ ۶۵ ۸۴۳۹ ۲۶
۱۷٫۷۸ ۸۰ ۴۶٫۶۷ ۵۰ ۵۶٫۱۴ ۳۲ ۱۷٫۳۹ ۰ ۸۴۱۸ ۲۸
۵٫۵۶ ۷۶ ۷٫۵ ۷۰ ۰ ۵۷٫۳۳ ۱۷٫۹۷ ۷۰ ۸۲۲۹ ۳۴
۲۴٫۴۴ ۵۲ ۲۸٫۳۳ ۶۸٫۳۳ ۴۰٫۳۵ ۵۰٫۶۷ ۱۵٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۸۲۱۰ ۳۵
۱۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۰ ۵۷٫۳۳ ۱۶٫۳۸ ۶۸٫۳۳ ۸۱۲۹ ۴۳
۴۲٫۲۲ ۶۰ ۰ ۷۰ ۵۶٫۱۴ ۴۲٫۶۷ ۱۶٫۲۵ ۰ ۸۰۹۹ ۴۷
۳۸٫۸۹ ۶۶٫۶۷ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۳۸٫۶۷ ۱۴٫۳۴ ۸۶٫۶۷ ۸۰۸۳ ۴۹
۳۳٫۳۳ ۶۴ ۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۳۲ ۱۷٫۲۵ ۸۵ ۸۰۴۶ ۵۲
۲٫۲۲ ۸۲٫۶۷ ۸٫۳۳ ۷۱٫۶۷ ۵۰٫۸۸ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۸۴ ۰ ۷۸۸۲ ۶۵
۱۰ ۷۸٫۶۷ ۰ ۷۰ ۰ ۳۷٫۳۳ ۱۵٫۴۴ ۹۳٫۳۳ ۷۸۶۲ ۶۹
۴۰ ۷۳٫۳۳ ۱۹٫۱۷ ۳۰ ۰ ۳۴٫۶۷ ۱۵٫۶۸ ۶۱٫۶۷ ۷۸۳۵ ۷۴
۴٫۴۴ ۴۸ ۳۶٫۶۷ ۶۸٫۳۳ ۵۲٫۶۳ ۷۰٫۶۷ ۱۶٫۴۷ ۰ ۷۸۲۵ ۷۸
۳۳٫۳۳ ۶۸ ۳۹٫۱۷ ۱۵ ۵۰٫۸۸ ۴۱٫۳۳ ۱۷٫۵۸ ۰ ۷۷۶۶ ۸۶
۰ ۶۱٫۳۳ ۱۹٫۱۷ ۷۶٫۶۷ ۰ ۲۹٫۳۳ ۱۸٫۷۲ ۹۰ ۷۶۴۳ ۹۴
۲۲٫۲۲ ۷۰٫۶۷ ۴٫۱۷ ۷۳٫۳۳ ۰ ۲۸ ۱۷٫۶۲ ۴۳٫۳۳ ۷۶۲۹ ۱۰۱
۷۸٫۸۹ ۵۲ ۱۵ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۶۹ ۳۶٫۶۷ ۷۵۵۳ ۱۰۷
۴۳٫۳۳ ۵۸٫۶۷ ۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۳۰٫۶۷ ۱۷٫۴۲ ۸۵ ۷۵۲۸ ۱۱۵
۳۴٫۴۴ ۶۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۳۷٫۳۳ ۱۷٫۴۹ ۴۶٫۶۷ ۷۵۲۵ ۱۱۷
۴۵٫۵۶ ۴۵٫۳۳ ۰ ۷۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۳۳ ۱۷٫۶۹ ۶۱٫۶۷ ۷۵۱۸ ۱۱۸
۳٫۳۳ ۷۶ ۵۹٫۱۷ ۶۰ ۰ ۰ ۱۶٫۴۸ ۵۶٫۶۷ ۷۵۱۵ ۱۲۰
۵۵٫۵۶ ۴۰ ۲۶٫۶۷ ۲۵ ۰ ۴۸ ۱۶٫۱ ۵۰ ۷۵۱۰ ۱۲۱
۵۳٫۳۳ ۴۵٫۳۳ ۴۰ ۶۰ ۰ ۰ ۱۳٫۴ ۶۰ ۷۴۵۹ ۱۲۸
۵٫۵۶ ۶۹٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۴۰ ۰ ۵۰٫۶۷ ۱۶٫۳۴ ۵۶٫۶۷ ۷۴۲۴ ۱۳۶
۸٫۸۹ ۵۰٫۶۷ ۴۰ ۵۸٫۳۳ ۳۸٫۶ ۴۲٫۶۷ ۱۸٫۸۷ ۰ ۷۳۸۲ ۱۴۱
۱۵٫۵۶ ۲۹٫۳۳ ۵۴٫۱۷ ۶۵ ۰ ۴۴ ۱۶٫۹۱ ۵۱٫۶۷ ۷۳۳۴ ۱۴۹
۱٫۱۱ ۷۲ ۲۸٫۳۳ ۵۰ ۶۱٫۴ ۳۸٫۶۷ ۱۶٫۶۸ ۰ ۷۳۳۴ ۱۴۹
۲۱٫۱۱ ۵۶ ۰٫۸۳ ۷۳٫۳۳ ۴۲٫۱۱ ۵۰٫۶۷ ۱۵٫۴ ۰ ۷۲۹۷ ۱۵۵
۰ ۷۴٫۶۷ ۱۵٫۸۳ ۸۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۱۶٫۳۸ ۵۵ ۷۲۹۷ ۱۵۵
۱۱٫۱۱ ۴۴ ۳۳٫۳۳ ۵۵ ۴۹٫۱۲ ۶۴ ۱۵٫۶۷ ۰ ۷۲۸۱ ۱۵۹
۰ ۶۲٫۶۷ ۲۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۴۰ ۱۶٫۲۴ ۶۸٫۳۳ ۷۲۳۵ ۱۷۱
۶٫۶۷ ۶۵٫۳۳ ۲۵٫۸۳ ۳۶٫۶۷ ۴۳٫۸۶ ۳۴٫۶۷ ۱۴٫۱۲ ۷۰ ۷۱۸۱ ۱۸۰
۱۶٫۶۷ ۷۰٫۶۷ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۳۷٫۳۳ ۱۸٫۷ ۶۱٫۶۷ ۷۱۷۳ ۱۸۳
۰ ۶۴ ۶۴٫۱۷ ۵۰ ۰ ۲۸ ۱۵٫۲۵ ۳۳٫۳۳ ۷۱۳۶ ۱۹۰
۳۶٫۶۷ ۴۸ ۰ ۵۸٫۳۳ ۰ ۲۸ ۱۶٫۴۱ ۶۸٫۳۳ ۷۰۹۰ ۲۰۶
۲۲٫۲۲ ۶۸ ۲۵٫۸۳ ۱۳٫۳۳ ۵۹٫۶۵ ۴۲٫۶۷ ۱۶٫۰۷ ۰ ۷۰۴۴ ۲۱۳
۴۸٫۸۹ ۸۱٫۳۳ ۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۹ ۰ ۶۹۰۸ ۲۶۲
۳۳٫۳۳ ۵۰٫۶۷ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۸٫۰۲ ۶۱٫۶۷ ۶۹۰۶ ۲۶۴
۷٫۷۸ ۵۶ ۱۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۶٫۰۶ ۶۰ ۶۸۶۷ ۲۷۸
۴٫۴۴ ۶۰ ۴۱٫۶۷ ۴۰ ۲۸٫۰۷ ۲۹٫۳۳ ۱۴٫۹۴ ۴۰ ۶۸۱۵ ۲۹۲
۵٫۵۶ ۵۴٫۶۷ ۳۵ ۵۵ ۵۴٫۳۹ ۲۲٫۶۷ ۱۷٫۳۷ ۰ ۶۸۰۵ ۲۹۵
۳۶٫۶۷ ۶۰ ۱۱٫۶۷ ۳۵ ۰ ۱۸٫۶۷ ۱۷٫۰۲ ۴۰ ۶۷۷۳ ۳۰۶
۱٫۱۱ ۵۷٫۳۳ ۳۰ ۶۱٫۶۷ ۵۴٫۳۹ ۳۲ ۱۵٫۱۲ ۰ ۶۷۶۴ ۳۱۰
۴۸٫۸۹ ۶۹٫۳۳ ۰ ۲۳٫۳۳ ۳٫۵۱ ۰ ۱۴٫۴۹ ۷۳٫۳۳ ۶۷۱۱ ۳۳۳
۳۷٫۷۸ ۵۶ ۲۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۹۳ ۴۸٫۳۳ ۶۷۰۹ ۳۳۴
۴۵٫۵۶ ۵۷٫۳۳ ۱۴٫۱۷ ۲۰ ۰ ۲۱٫۳۳ ۱۶٫۳ ۴۱٫۶۷ ۶۷۰۸ ۳۳۷
۳۷٫۷۸ ۵۶ ۳٫۳۳ ۶۵ ۰ ۹٫۳۳ ۱۲٫۵۹ ۵۸٫۳۳ ۶۷۰۸ ۳۳۷
۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۱۹٫۱۷ ۴۸٫۳۳ ۰ ۶۲٫۶۷ ۱۳٫۶۴ ۶۵ ۶۷۰۷ ۳۳۹
۳۲٫۲۲ ۵۴٫۶۷ ۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۰ ۱۲ ۱۵٫۶۲ ۸۶٫۶۷ ۶۶۷۷ ۳۴۶
۱۷٫۷۸ ۶۰ ۱۲٫۵ ۲۳٫۳۳ ۰ ۴۱٫۳۳ ۱۸٫۷۶ ۴۶٫۶۷ ۶۶۵۶ ۳۵۹
۷٫۷۸ ۵۴٫۶۷ ۲۷٫۵ ۵۶٫۶۷ ۳۱٫۵۸ ۲۰ ۱۹٫۴۶ ۰ ۶۶۴۹ ۳۶۰
۵۵٫۵۶ -۶٫۶۶ ۳۲٫۵ ۵۸٫۳۳ ۱٫۷۵ ۵۴٫۶۷ ۱۸٫۰۹ ۰ ۶۶۴۶ ۳۶۴
۰ ۵۳٫۳۳ ۷٫۵ ۵۳٫۳۳ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۶٫۰۴ ۵۵ ۶۴۸۴ ۴۲۱
۰ ۴۹٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۵۰ ۰ ۰ ۱۷٫۳۳ ۷۰ ۶۴۸۱ ۴۲۹
۲۲٫۲۲ ۶۴ ۳۵ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۰۹ ۴۳٫۳۳ ۶۴۴۸ ۴۴۵
۰ ۵۲ ۴۲٫۵ ۵۳٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۴۵٫۳۳ ۱۳٫۶۳ ۰ ۶۴۱۹ ۴۵۷
۶٫۶۷ ۶۰ ۰٫۸۳ ۵۱٫۶۷ ۰ ۲۹٫۳۳ ۱۶٫۲۲ ۷۱٫۶۷ ۶۴۱۴ ۴۶۱
-۲٫۲۱ ۶۱٫۳۳ ۵ ۳۸٫۳۳ ۰ ۳۴٫۶۷ ۱۸٫۷۳ ۷۶٫۶۷ ۶۳۸۶ ۴۸۵
۱۷٫۷۸ ۴۸ ۲۸٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۳ ۵۰ ۶۳۴۴ ۵۰۸
۱۳٫۳۳ ۳۷٫۳۳ ۳۰ ۵۵ ۵۲٫۶۳ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۷۷ ۰ ۶۳۳۴ ۵۱۱
۵۸٫۸۹ ۲۵٫۳۳ ۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۷۹ ۸۵ ۶۳۲۴ ۵۱۸
۱۴٫۴۴ ۵۲ ۰ ۶۵ ۰ ۲۸ ۱۴٫۲۸ ۵۰ ۶۲۱۹ ۵۷۲
۲۰ ۵۲ ۱۷٫۵ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۳۵ ۶۳٫۳۳ ۶۱۶۹ ۵۹۹
۱۲٫۲۲ ۵۷٫۳۳ ۰٫۸۳ ۹۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۴۱ ۰ ۶۱۱۱ ۶۴۳
۱۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۵۱٫۶۷ ۵۵ ۲۱٫۰۵ ۴۱٫۳۳ ۱۵٫۵ ۰ ۵۹۹۴ ۷۱۹
۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۳۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۶۷ ۱۵٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۵۹۹۳ ۷۲۰
-۱٫۱ ۵۲ ۷٫۵ ۵۵ ۰ ۲۵٫۳۳ ۱۴٫۴۶ ۸۳٫۳۳ ۵۹۷۸ ۷۳۳
۳۱٫۱۱ ۴۸ ۱۵ ۲۰ ۰ ۲۵٫۳۳ ۱۶٫۳ ۳۶٫۶۷ ۵۹۷۴ ۷۳۶
۳۰ ۳۸٫۶۷ ۲۲٫۵ ۲۱٫۶۷ ۰ ۲۸ ۱۵٫۶۳ ۵۰ ۵۹۷۰ ۷۴۶
۰ ۶۰ ۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۳۸٫۶ ۴۴ ۱۸٫۱۱ ۱۰ ۵۹۵۶ ۷۵۲
۴٫۴۴ ۴۵٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۸۴ ۳۶٫۶۷ ۵۹۱۶ ۷۷۷
۲۰ ۵۷٫۳۳ ۱۹٫۱۷ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۸۴ ۰ ۵۹۰۸ ۷۸۳
۰ ۵۷٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۵۵ ۰ ۰ ۱۸٫۴۷ ۰ ۵۹۰۴ ۷۸۵
۱۳٫۳۳ ۴۲٫۶۷ ۵ ۳۵ ۴۷٫۳۷ ۴۵٫۳۳ ۱۶٫۴۲ ۰ ۵۸۹۰ ۷۹۵
-۱٫۱ ۵۶ ۱۰٫۸۳ ۴۱٫۶۷ ۰ ۳۶ ۱۴٫۵۹ ۵۸٫۳۳ ۵۸۶۲ ۸۱۹
۳۳٫۳۳ ۵۸٫۶۷ ۱٫۶۷ ۲۵ ۰ -۲٫۶۶ ۱۵٫۰۶ ۶۸٫۳۳ ۵۸۲۵ ۸۴۹
۰ ۴۴ ۲۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۴۲ ۴۰ ۵۷۹۴ ۸۸۸
۰ ۴۰ ۲۱٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۴۶ ۶۶٫۶۷ ۵۷۷۶ ۹۰۶
۰ ۵۴٫۶۷ ۵۵٫۸۳ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۶۹ ۰ ۵۷۴۰ ۹۳۸
۰ ۵۳٫۳۳ ۴٫۱۷ ۳۸٫۳۳ ۰ ۳۰٫۶۷ ۱۵٫۴۲ ۷۵ ۵۷۴۰ ۹۳۸
۳۷٫۷۸ ۴۴ ۱۴٫۱۷ ۱۸٫۳۳ ۰ ۲۰ ۱۳٫۸۶ ۴۵ ۵۷۳۸ ۹۴۲
۲۸٫۸۹ ۶۰ ۸٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۵۴ ۵۳٫۳۳ ۵۷۳۶ ۹۴۴
۲۰ ۴۵٫۳۳ ۱۲٫۵ ۲۱٫۶۷ ۰ ۴۲٫۶۷ ۱۴٫۷۲ ۳۶٫۶۷ ۵۷۲۵ ۹۵۲
۷٫۷۸ ۴۲٫۶۷ ۹٫۱۷ ۳۵ ۰ ۳۶ ۱۸ ۴۱٫۶۷ ۵۶۸۹ ۹۷۶
۵٫۵۶ ۳۸٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۴٫۴ ۳۸٫۳۳ ۵۶۷۰ ۹۹۰
۱۸٫۸۹ ۵۲ ۱۶٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۴۳٫۸۶ ۲۰ ۱۵٫۵ ۰ ۵۶۵۸ ۹۹۸
۰ ۶۶٫۶۷ ۳۵ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۶۸ ۳۶٫۶۷ ۵۶۵۰ ۱۰۰۷
۰ ۵۳٫۳۳ ۲۰٫۸۳ ۷۰ ۰ ۸ ۱۴٫۰۵ ۲۶٫۶۷ ۵۶۳۵ ۱۰۱۷
۵٫۵۶ ۴۲٫۶۷ ۱٫۶۷ ۴۵ ۰ ۳۰٫۶۷ ۱۸٫۶ ۴۳٫۳۳ ۵۶۳۲ ۱۰۲۱
۰ ۴۵٫۳۳ ۵ ۴۵ ۰ ۴۰ ۱۴٫۸۹ ۶۰ ۵۶۲۸ ۱۰۲۶
۴۰ ۲۲٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳۰٫۶۷ ۱۴ ۰ ۵۶۰۴ ۱۰۴۰
۲۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۲۲٫۵ -۶٫۶۶ ۱۴٫۰۴ ۴۸ ۱۵٫۷۱ ۰ ۵۵۹۰ ۱۰۵۷
۰ ۴۴ ۱۰ ۵۱٫۶۷ ۳۸٫۶ ۲۱٫۳۳ ۱۵٫۲۸ ۳۱٫۶۷ ۵۵۸۲ ۱۰۶۸
۴۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۲۵ ۰ ۰ ۱۷٫۸۴ ۰ ۵۵۶۲ ۱۰۹۴
۳۲٫۲۲ ۸۱٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۳۳ ۱٫۶۷ ۵۵۰۱ ۱۱۴۴
۶٫۶۷ ۴۹٫۳۳ ۴۵٫۸۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۹۵ ۰ ۵۵۰۰ ۱۱۴۵
۲۲٫۲۲ ۴۲٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۵۰ ۳۱٫۵۸ ۰ ۱۳٫۹۱ ۱۰ ۵۴۹۶ ۱۱۵۳
۷٫۷۸ ۶۴ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۱۸ ۶۱٫۶۷ ۵۴۸۴ ۱۱۷۰
۰ ۶۱٫۳۳ ۱۰ ۵۰ ۰ ۰ ۱۵٫۸۹ ۴۸٫۳۳ ۵۴۶۸ ۱۱۹۰
۰ ۵۴٫۶۷ ۸٫۳۳ ۶۰ ۰ ۲۲٫۶۷ ۱۲٫۹۸ ۳۰ ۵۴۳۷ ۱۲۲۷
۰ ۲۵٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۲۱٫۰۵ ۲۹٫۳۳ ۱۴٫۲ ۴۸٫۳۳ ۵۴۲۶ ۱۲۴۷
۳۵٫۵۶ ۴۰ ۳۵٫۸۳ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۱۷٫۰۷ ۴۰ ۵۳۹۴ ۱۲۸۶
۵۴٫۴۴ ۳۶ ۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۶۸ ۳۰ ۵۳۸۸ ۱۲۹۲
۵۰ ۰ ۵۰ ۴۵ ۰ ۰ ۱۶٫۱۷ ۰ ۵۳۶۰ ۱۳۲۵
۴۰ ۴۵٫۳۳ ۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۶۵ ۵۱٫۶۷ ۵۳۵۴ ۱۳۳۳
۰ ۴۰ ۰ ۴۵ ۰ ۴۰ ۱۴٫۴۳ ۶۱٫۶۷ ۵۳۱۴ ۱۳۸۲
۳۵٫۵۶ ۶۸ ۳٫۳۳ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۳۲ ۰ ۵۳۰۹ ۱۳۹۴
۰ ۴۵٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۳۵ ۰ ۴۰ ۱۶٫۲۶ ۱۰ ۵۲۸۷ ۱۴۱۳
۱۰ ۵۲ ۱۵٫۸۳ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۲٫۸۲ ۴۸٫۳۳ ۵۲۷۳ ۱۴۳۰
۰ ۴۶٫۶۷ ۴۵٫۸۳ ۱۳٫۳۳ ۲۶٫۳۲ ۱۶ ۱۴٫۳۴ ۳۱٫۶۷ ۵۲۶۸ ۱۴۴۴
۰ ۵۰٫۶۷ ۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۰ ۳۸٫۶۷ ۱۵٫۰۱ ۵۶٫۶۷ ۵۲۳۶ ۱۴۸۶
۳۵٫۵۶ ۲۵٫۳۳ ۱۷٫۵ ۴۵ ۸٫۷۷ -۱٫۳۲ ۱۷٫۷۳ ۰ ۵۲۲۶ ۱۴۹۷
۲۵٫۵۶ ۳۶ ۰ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۷۱ ۴۵ ۵۱۳۷ ۱۶۱۲
۸٫۸۹ ۵۰٫۶۷ -۲٫۵ ۴۰ ۰ ۰ ۱۶٫۱۸ ۶۵ ۵۱۲۵ ۱۶۲۶
۱۷٫۷۸ ۶۲٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۲۱٫۳۳ ۱۳٫۰۷ ۰ ۵۱۲۱ ۱۶۳۲
۱۶٫۶۷ ۴۱٫۳۳ ۲۲٫۵ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۹٫۶۷ ۰ ۵۱۱۰ ۱۶۵۰
۴۲٫۲۲ ۴۴ ۲٫۵ ۳۰ ۰ ۰ ۱۴٫۴۷ ۳٫۳۳ ۵۰۴۷ ۱۷۴۰
۱۰ ۰ ۷۸٫۳۳ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۱۴ ۰ ۵۰۲۶ ۱۷۶۷
۱۸٫۸۹ ۳۸٫۶۷ -۱٫۶۶ ۲۵ ۳۸٫۶ ۲۴ ۱۶٫۱۸ ۰ ۴۹۸۵ ۱۸۲۵
۵۱٫۱۱ ۱۸٫۶۷ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۱۶٫۸۴ ۰ ۴۹۷۸ ۱۸۳۹
۱۱٫۱۱ ۷۳٫۳۳ ۱۹٫۱۷ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۹۴ ۰ ۴۹۷۰ ۱۸۴۴
۵۷٫۷۸ ۲۸ ۵٫۸۳ ۸٫۳۳ ۰ ۱٫۳۳ ۱۵٫۰۳ ۲۱٫۶۷ ۴۹۱۵ ۱۹۲۴
۱۵٫۵۶ ۶۸ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۴ ۱۶٫۱۹ ۲۶٫۶۷ ۴۹۰۷ ۱۹۴۰
۳٫۳۳ ۷۲ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۱۳٫۱۸ ۰ ۴۹۰۷ ۱۹۴۰
۲۴٫۴۴ ۴۵٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹٫۲۷ ۶۰ ۴۸۹۲ ۱۹۶۶
۷٫۷۸ ۲۸ ۲۵ ۴۵ ۰ ۰ ۱۳٫۷۵ ۷۰ ۴۸۶۸ ۲۰۱۱
۴۰ ۳۶ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۵۷ ۷۰ ۴۸۶۷ ۲۰۱۵
۳۲٫۲۲ ۳۲ ۱۴٫۱۷ ۰ ۱۲٫۲۸ ۲۹٫۳۳ ۱۳٫۷۲ ۲۳٫۳۳ ۴۸۴۲ ۲۰۶۱
۵۷٫۷۸ ۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۲۴ ۰ ۴۸۱۷ ۲۰۹۷
۳٫۳۳ ۳۰٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۰ ۳۰٫۶۷ ۱۶٫۵۲ ۲۸٫۳۳ ۴۷۸۹ ۲۱۳۷
۱۱٫۱۱ ۰ ۶۱٫۶۷ ۶۵ ۰ ۰ ۱۶٫۳۲ ۰ ۴۷۸۸ ۲۱۳۸
۲۵٫۵۶ ۵٫۳۳ ۱۰٫۸۳ ۴۰ ۳۸٫۶ ۳۰٫۶۷ ۱۵٫۱۸ ۰ ۴۷۵۷ ۲۱۹۵
۱٫۱۱ ۵۲ ۲۱٫۶۷ ۲۰ ۲۱٫۰۵ ۲۴ ۱۳٫۲۳ ۰ ۴۷۵۵ ۲۲۰۰
۰ ۶۹٫۳۳ ۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۱ ۰ ۴۷۴۳ ۲۲۲۲
۲۰ ۳۲ ۳۵٫۸۳ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۳٫۸۹ ۶۰ ۴۷۰۲ ۲۲۸۸
۰ ۷۲ ۱٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۳۴ ۰ ۴۶۷۱ ۲۳۵۲
۰ ۲۴ ۲۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۴۲٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۱۳٫۷۳ ۰ ۴۶۴۷ ۲۳۹۵
۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۳۰٫۸۳ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۳۶ ۰ ۴۶۱۰ ۲۴۸۳
۵٫۵۶ ۲۴ ۵۹٫۱۷ ۱۰ ۰ ۰ ۱۴٫۷۲ ۵۵ ۴۵۷۵ ۲۵۵۵
۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۴۵۶۹ ۲۵۶۵
۶٫۶۷ ۶۵٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۵۵ ۰ ۴۵۵۷ ۲۵۹۳
۶٫۶۷ ۴۸ ۳۲٫۵ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۳۷ ۲۰ ۴۵۴۵ ۲۶۲۴
۱۵٫۵۶ ۲۴ -۰٫۸۲ ۴۵ ۰ ۴ ۱۳٫۵۹ ۷۳٫۳۳ ۴۵۳۳ ۲۶۴۷
۲۰ ۲۱٫۳۳ ۸٫۳۳ ۳۰ ۰ ۰ ۱۶٫۲۳ ۶۰ ۴۴۹۲ ۲۷۲۵
۱۷٫۷۸ ۴۵٫۳۳ ۱۵٫۸۳ ۱۱٫۶۷ ۰ ۴ ۱۴٫۴۲ ۲۳٫۳۳ ۴۴۷۶ ۲۷۶۵
۰ ۵۴٫۶۷ ۵٫۸۳ ۱۸٫۳۳ ۰ ۲۵٫۳۳ ۱۳٫۱۷ ۲۳٫۳۳ ۴۴۶۸ ۲۷۸۵
۱۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۷٫۵ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۳۹ ۰ ۴۴۱۹ ۲۹۰۳
۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۸۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۳۲ ۰ ۴۴۰۴ ۲۹۳۸
۰ ۰ ۵۲٫۵ ۶۵ ۰ ۰ ۱۸٫۱۴ ۰ ۴۴۰۱ ۲۹۴۸
۰ ۲۴ ۵ ۳۰ ۰ ۳۲ ۱۷٫۱۸ ۳۵ ۴۳۷۰ ۳۰۱۸
۸٫۸۹ ۰ ۲۸٫۳۳ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۴۱ ۰ ۴۳۶۵ ۳۰۳۵
۲۱٫۱۱ ۰ ۲۰٫۸۳ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۷٫۱۶ ۰ ۴۳۳۹ ۳۱۰۸
۱۸٫۸۹ ۴۰ ۴٫۱۷ ۱۵ ۰ ۲۹٫۳۳ ۱۲٫۷۸ ۰ ۴۲۹۰ ۳۲۴۲
۴۸٫۸۹ ۱۲ ۵ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۲۴ ۱۶٫۶۷ ۴۲۷۵ ۳۲۷۳
۵۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۴۳ ۲۰ ۴۲۶۷ ۳۲۹۷
۰ ۳۶ ۴٫۱۷ ۱۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۷۲ ۲۳٫۳۳ ۴۲۶۴ ۳۳۰۷
۰ ۰ ۳۴٫۱۷ ۸۰ ۰ ۰ ۱۷٫۳۳ ۰ ۴۲۴۶ ۳۳۶۸
۱۰ ۴۱٫۳۳ ۲۲٫۵ ۱۶٫۶۷ ۱٫۷۵ ۰ ۱۵٫۳۱ ۸٫۳۳ ۴۲۰۰ ۳۴۷۸
۴٫۴۴ ۳۰٫۶۷ ۴۱٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۱٫۷۵ ۸ ۱۲٫۹۵ ۰ ۴۱۹۰ ۳۵۰۱
۰ ۰ ۶۷٫۵ ۶۰ ۰ ۰ ۱۳٫۷۹ ۰ ۴۱۸۵ ۳۵۱۶
۱۴٫۴۴ ۴۵٫۳۳ ۱٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۱۲٫۲۸ ۰ ۱۲٫۳۳ ۳۰ ۴۱۸۵ ۳۵۱۶
۱۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۰٫۸۳ ۵ ۰ ۳۴٫۶۷ ۱۵٫۹۴ ۳۶٫۶۷ ۴۱۷۳ ۳۵۵۵
۲۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱۳٫۴۷ ۲۶٫۶۷ ۴۱۶۵ ۳۵۸۱
۰ ۶۴ ۵٫۸۳ ۲۰ ۰ ۰ ۱۴٫۸۱ ۰ ۴۱۶۲ ۳۵۹۳
۱۵٫۵۶ ۸ -۱٫۶۶ ۲۰ ۰ ۳۷٫۳۳ ۱۶٫۲۳ ۴۸٫۳۳ ۴۱۵۸ ۳۶۰۴
۰ ۰ ۴۲٫۵ ۶۵ ۰ ۰ ۱۷٫۹ ۰ ۴۱۵۷ ۳۶۰۹
۱۵٫۵۶ ۳۲ -۲٫۵ ۳۰ ۰ ۰ ۱۴٫۲۶ ۴۸٫۳۳ ۴۱۳۳ ۳۶۸۲
۳۰ ۳۷٫۳۳ ۰ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۲٫۷۹ ۰ ۴۱۲۷ ۳۷۰۸
۱٫۱۱ ۵۰٫۶۷ ۲٫۵ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۱۲ ۰ ۴۰۷۴ ۳۸۷۱
۲۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ -۰٫۸۲ ۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۱۴٫۳۴ ۴۳٫۳۳ ۴۰۵۸ ۳۹۱۹
۴٫۴۴ ۵۴٫۶۷ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۱۶٫۶۲ ۰ ۴۰۵۳ ۳۹۳۵
۱۱٫۱۱ ۲۹٫۳۳ -۰٫۸۲ ۴۵ ۱۵٫۷۹ ۱۲ ۱۲٫۹۷ ۰ ۴۰۴۳ ۳۹۵۶
۰ ۵۲ ۰ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۳۵ ۲۰ ۳۹۷۰ ۴۱۹۱
۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۲۸ ۰ ۳۹۴۹ ۴۲۶۸
۱۷٫۷۸ ۱۸٫۶۷ ۱٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۰ ۲۴ ۱۶٫۳ ۰ ۳۸۷۵ ۴۵۲۶
۰ ۰ ۳۲٫۵ ۶۵ ۰ ۰ ۱۷٫۱۱ ۰ ۳۸۵۷ ۴۵۸۱
۰ ۳۲ ۵ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۵۳ ۰ ۳۸۵۶ ۴۵۸۵
۰ ۰ ۳۹٫۱۷ ۷۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۷۹ ۰ ۳۸۵۵ ۴۵۹۰
-۱٫۱ ۲۲٫۶۷ -۱٫۶۶ ۳۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۱۴٫۳۴ ۵۱٫۶۷ ۳۸۱۶ ۴۷۲۴
۰ ۴۴ -۱٫۶۶ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۶۲ ۴۸٫۳۳ ۳۸۱۳ ۴۷۳۹
۰ ۴۹٫۳۳ ۱٫۶۷ -۱۰ ۰ ۲۵٫۳۳ ۱۵٫۸۵ ۲۰ ۳۸۰۸ ۴۷۶۶
۱٫۱۱ ۳۲ ۱٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۱۹٫۳ ۱۷٫۳۳ ۱۶٫۵۱ ۰ ۳۷۴۲ ۵۰۳۵
۲٫۲۲ ۰ ۲۶٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۲۷ ۰ ۳۶۸۱ ۵۳۳۸
۰ ۰ ۲۴٫۱۷ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۹۷ ۰ ۳۶۷۷ ۵۳۵۸
۵۴٫۴۴ ۵٫۳۳ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱۵٫۵ ۱٫۶۷ ۳۶۵۲ ۵۴۶۷
۲۷٫۷۸ ۲۴ -۳٫۳۲ ۰ ۱۰٫۵۳ ۲۰ ۱۴٫۲۶ ۱٫۶۷ ۳۶۳۷ ۵۵۴۱
۱۶٫۶۷ ۲۸ -۰٫۸۲ ۰ ۰ ۵٫۳۳ ۱۵٫۹ ۴۱٫۶۷ ۳۶۲۲ ۵۵۹۶
-۱٫۱ ۳۲ ۱۵ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۳۳ ۰ ۳۶۰۷ ۵۶۴۸
۱۵٫۵۶ ۱۴٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۲۵ ۰ ۰ ۱۳٫۷۲ ۲۱٫۶۷ ۳۵۶۳ ۵۸۴۹
۱۲٫۲۲ ۱۷٫۳۳ ۰ ۳۱٫۶۷ ۰ ۵٫۳۳ ۱۵٫۲۵ ۲۱٫۶۷ ۳۵۵۴ ۵۸۸۱
۱۸٫۸۹ ۲۲٫۶۷ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۱۵٫۰۳ ۲۱٫۶۷ ۳۵۵۴ ۵۸۸۱
۶٫۶۷ ۰ ۲۹٫۱۷ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۴۵ ۰ ۳۵۴۵ ۵۹۲۷
۴۱٫۱۱ ۱۶ -۳٫۳۲ ۵ ۰ ۰ ۱۵٫۳۶ ۳٫۳۳ ۳۴۹۶ ۶۱۶۸
۱۷٫۷۸ ۲۵٫۳۳ ۵ -۱٫۶۶ ۰ ۱۲ ۱۴٫۷۵ ۲۱٫۶۷ ۳۴۷۵ ۶۲۹۴
۰ ۴۶٫۶۷ ۵٫۸۳ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۹۶ ۰ ۳۴۶۵ ۶۳۵۲
۵٫۵۶ ۲۴ ۱۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۱۹ ۰ ۳۴۳۱ ۶۵۵۶
۳۰ ۲۶٫۶۷ ۱۰ -۱۳٫۳۲ ۱۵٫۷۹ -۱۰٫۶۶ ۱۲٫۹۴ ۳۵ ۳۴۱۶ ۶۶۳۸
۰ ۰ ۱۵٫۸۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۰۵ ۰ ۳۴۰۱ ۶۷۱۶
۰ ۴۱٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۶ ۲۵ ۳۳۹۹ ۶۷۲۷
۱۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳٫۳۳ ۳۳۹۳ ۶۷۶۶
۰ ۰ ۱۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۵۵ ۰ ۳۳۲۲ ۷۱۹۲
۰ ۰ ۱۹٫۱۷ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۹۹ ۰ ۳۳۱۵ ۷۲۵۲
۲۰ ۶٫۶۷ ۰ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۳۴ ۲۵ ۳۳۰۳ ۷۳۳۴
۰ ۴۵٫۳۳ ۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۰۸ ۰ ۳۲۷۲ ۷۵۳۴
۱٫۱۱ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۴۶ ۴۳٫۳۳ ۳۲۴۸ ۷۷۰۹
۰ ۲۵٫۳۳ ۰٫۸۳ ۲۰ ۰ ۱۴٫۶۷ ۱۳٫۴۱ ۲۱٫۶۷ ۳۱۹۸ ۸۰۶۴
۳٫۳۳ ۲۱٫۳۳ ۲٫۵ ۳۰ ۰ ۲٫۶۷ ۱۴٫۹۷ ۱۰ ۳۱۹۵ ۸۰۹۳
۷٫۷۸ ۰ ۲٫۵ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۱۲ ۰ ۳۱۸۱ ۸۲۱۴
۱۰ ۳۷٫۳۳ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۲ ۱۳٫۳۳ ۳۱۶۶ ۸۳۲۰
۶٫۶۷ ۰ ۵٫۸۳ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۰۶ ۰ ۳۱۱۹ ۸۷۱۳
۰ ۰ ۷٫۵ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۷ ۰ ۳۱۰۳ ۸۸۳۵
-۱٫۱ ۰ ۲۵ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۶۹ ۰ ۳۱۰۰ ۸۸۶۸
۷٫۷۸ ۲۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۰٫۶۷ ۱۶٫۸۸ ۱۰ ۳۰۹۶ ۸۹۰۰
۰ ۰ ۲۴٫۱۷ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۰۷ ۰ ۳۰۷۶ ۹۰۶۸
۰ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۷٫۹۴ ۰ ۳۰۴۲ ۹۳۷۴
۸٫۸۹ ۲۴ ۵٫۸۳ ۳٫۳۳ ۰ ۵٫۳۳ ۱۵٫۱۲ ۱۰ ۳۰۲۶ ۹۵۱۳
۰ ۰ ۲۲٫۵ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۴۱ ۰ ۲۹۸۹ ۹۸۶۸
۱۴٫۴۴ ۵٫۳۳ -۳٫۳۲ ۲۵ ۰ ۵٫۳۳ ۱۷ ۰ ۲۹۴۸ ۱۰۲۹۲
۱۰ ۱۶ ۰٫۸۳ ۳٫۳۳ ۱۲٫۲۸ ۲۰ ۱۴٫۰۱ ۰ ۲۹۲۶ ۱۰۵۱۳
-۱٫۱ ۰ ۶٫۶۷ ۶۰ ۰ ۰ ۱۴٫۸۱ ۰ ۲۹۱۲ ۱۰۶۷۱
۰ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۶۴ ۰ ۲۸۲۱ ۱۱۶۹۵
۰ ۳۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۱٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۱۲٫۵۲ ۲۸٫۳۳ ۲۸۱۱ ۱۱۸۰۱
۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۳۶ ۰ ۲۷۹۹ ۱۱۹۷۴
۱۲٫۲۲ ۵٫۳۳ ۰ ۳۰ ۰ -۲٫۶۶ ۱۳٫۹۶ ۱۸٫۳۳ ۲۷۷۹ ۱۲۲۴۸
۰ ۲۲٫۶۷ ۸٫۳۳ ۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۶۷ ۱۳٫۰۳ ۶٫۶۷ ۲۷۷۷ ۱۲۲۷۵
۰ ۱۶ ۲٫۵ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۵۴ ۱۶٫۶۷ ۲۷۳۴ ۱۲۸۱۷
۲۰ ۱۶ ۰ -۱٫۶۶ ۸٫۷۷ ۵٫۳۳ ۱۳٫۵۷ ۰ ۲۷۲۳ ۱۲۹۵۸
۰ ۰ ۱۹٫۱۷ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۴۹ ۰ ۲۷۱۴ ۱۳۰۸۵
۲۰ ۲۱٫۳۳ ۰ ۰ -۳٫۵ -۱٫۳۲ ۱۲٫۸۹ ۱۰ ۲۶۹۶ ۱۳۳۵۰
۰ ۲۱٫۳۳ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱٫۳۳ ۱۵٫۹ ۱۶٫۶۷ ۲۶۵۳ ۱۴۰۳۲
-۱٫۱ ۲۶٫۶۷ ۰ ۱٫۶۷ ۰ ۴ ۱۵٫۲۹ ۱۱٫۶۷ ۲۶۲۶ ۱۴۴۷۴
۲٫۲۲ ۹٫۳۳ ۰ ۲۱٫۶۷ ۷٫۰۲ ۰ ۱۵٫۱۷ ۱۱٫۶۷ ۲۵۸۱ ۱۵۲۴۱
۷٫۷۸ ۱۸٫۶۷ ۰ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۱۶٫۳۹ ۱۱٫۶۷ ۲۵۶۸ ۱۵۴۶۹
۰ ۲۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱۶٫۶۵ ۱۱٫۶۷ ۲۵۶۳ ۱۵۵۵۵
۷٫۷۸ ۱۲ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۰ ۱۴٫۹۴ ۲۵ ۲۵۵۱ ۱۵۷۶۱
-۱٫۱ ۱۷٫۳۳ -۰٫۸۲ ۳٫۳۳ ۱۵٫۷۹ ۴ ۱۳٫۲۲ ۳۱٫۶۷ ۲۵۲۴ ۱۶۲۴۲
۲٫۲۲ ۱۶ -۳٫۳۲ ۱٫۶۷ ۰ -۱٫۳۲ ۱۵٫۱۸ ۳۸٫۳۳ ۲۴۷۶ ۱۷۱۲۰
۴٫۴۴ ۲۰ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۴۶ ۱۶٫۶۷ ۲۴۰۹ ۱۸۴۴۶
۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۴۳ ۰ ۲۴۰۶ ۱۸۴۹۶
-۳٫۳۲ ۰ ۲٫۵ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۵۱ ۰ ۲۴۰۳ ۱۸۵۷۰
۱۸٫۸۹ ۴ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱۵٫۲۷ ۰ ۲۳۹۳ ۱۸۷۶۵
۰ -۵٫۳۲ ۰ ۲۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۱۵٫۱۱ ۱۱٫۶۷ ۲۳۸۱ ۱۹۰۴۵
۰ ۱۲ ۶٫۶۷ ۸٫۷۷ ۴ ۱۵٫۹۵ ۱۵ ۲۳۷۷ ۱۹۱۲۴
-۸٫۸۸ ۲۰ -۱۰ ۰ ۸٫۷۷ ۲۰ ۱۷٫۵۲ -۶٫۶۶ ۲۳۶۲ ۱۹۴۶۷
۱۱٫۱۱ ۸ ۰ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۱۵٫۲۵ ۱۸٫۳۳ ۲۲۸۴ ۲۱۲۵۵
۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹۶ ۰ ۲۲۸۳ ۲۱۲۸۲
۱۴٫۴۴ ۱٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۵ ۱۰ ۲۲۷۴ ۲۱۵۴۶
۱۳٫۳۳ ۵٫۳۳ ۶٫۶۷ ۵ ۲۹٫۸۲ -۶٫۶۶ ۱۲٫۱۷ ۰ ۲۲۷۱ ۲۱۶۱۹
۲٫۲۲ ۲۲٫۶۷ -۰٫۸۲ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۱۱ ۵ ۲۲۶۹ ۲۱۶۶۲
۰ ۴ ۰ ۱۵ -۱٫۷۴ -۱٫۳۲ ۱۷٫۲۱ ۱۱٫۶۷ ۲۲۶۳ ۲۱۸۱۸
۱۵٫۵۶ ۶٫۶۷ ۰ ۱٫۶۷ ۸٫۷۷ ۲٫۶۷ ۱۳٫۳۶ ۰ ۲۲۶۲ ۲۱۸۵۳
-۲٫۲۱ -۲٫۶۶ ۱٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱۴٫۰۴ ۳۸٫۶۷ ۱۲٫۲۴ ۰ ۲۲۵۳ ۲۲۰۹۶
۱٫۱۱ ۱۰٫۶۷ -۰٫۸۲ -۶٫۶۶ ۱۵٫۷۹ ۰ ۱۷٫۴۵ ۸٫۳۳ ۲۲۳۵ ۲۲۵۸۹
۲٫۲۲ ۰ ۰ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۵۸ ۰ ۲۲۰۸ ۲۳۳۳۸
۰ ۲۸ ۴٫۱۷ -۸٫۳۲ ۰ -۱۴٫۶۶ ۱۵٫۰۴ ۱۰ ۲۱۲۵ ۲۵۶۲۱
۶٫۶۷ ۴ ۰ ۶٫۶۷ ۸٫۷۷ ۰ ۱۳٫۹۶ ۸٫۳۳ ۲۰۸۳ ۲۶۸۸۵
۰ ۰ ۵ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۰۲ ۰ ۲۰۷۹ ۲۷۰۰۵
۰ ۰ ۷٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۴۲ ۰ ۲۰۰۶ ۲۹۲۰۴
۲٫۲۲ ۰ ۱٫۶۷ ۲۰ ۰ ۰ ۱۴٫۳۸ ۰ ۱۹۸۸ ۲۹۷۸۶
۰ ۸ ۱٫۶۷ ۵ ۰ ۰ ۱۵٫۸۶ -۳٫۳۲ ۱۹۶۰ ۳۰۷۱۱
۷٫۷۸ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۳۶ ۰ ۱۹۳۹ ۳۱۳۷۰
-۲٫۲۱ ۰ ۲٫۵ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۹۵ ۰ ۱۹۳۳ ۳۱۵۸۹
۰ ۱۲ -۰٫۸۲ -۱۶٫۶۶ ۰ -۲٫۶۶ ۱۷٫۴۸ ۱۸٫۳۳ ۱۹۰۲ ۳۲۵۷۹
۰ ۵٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۶۵ ۱۱٫۶۷ ۱۸۷۰ ۳۳۶۸۸
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۱۴ ۰ ۱۸۱۴ ۳۵۵۵۰
۶٫۶۷ ۱۲ -۰٫۸۲ -۵٫۲۵ -۹٫۳۲ ۱۳٫۳۱ ۲۰ ۱۷۷۶ ۳۶۸۲۰
۱۱٫۱۱ ۴ -۶٫۶۶ -۳٫۳۲ -۱۲٫۲۸ -۱۴٫۶۶ ۱۶٫۴۹ ۱۳٫۳۳ ۱۶۱۹ ۴۲۱۴۱
-۱٫۱ ۱٫۳۳ ۰ ۱٫۶۷ -۱٫۷۴ ۰ ۱۵٫۰۱ -۱٫۶۶ ۱۵۰۸ ۴۵۶۲۳
-۶٫۶۶ ۰ -۳٫۳۲ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۸۹ ۰ ۱۴۸۹ ۴۶۱۹۷

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *