کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲ گرایشIT 

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲ گرایشIT 

زبانتئوریرياضی آماراقتصادتولیدتحقيق درعملياتمعدلبازاریابینمره کل (تراز)رتبه کل
۵۵٫۵۶۷۳٫۳۳۶۳٫۳۳۵۶٫۶۷۰۰۱۷٫۵۱۱۰۰۹۷۵۱۲
۱۳٫۳۳۸۵٫۳۳۲۵٫۸۳۶۱٫۶۷۷۰٫۱۸۴۹٫۳۳۱۳٫۱۷۷۸٫۳۳۹۲۲۲۶
۳۷٫۷۸۵۸٫۶۷۵۰۷۱٫۶۷۶۱٫۴۴۹٫۳۳۱۵٫۱۲۰۹۱۳۷۸
۳۵٫۵۶۶۹٫۳۳۴۵٫۸۳۶۵۰۳۴٫۶۷۱۹٫۱۲۴۱٫۶۷۹۰۳۸۱۰
۴۴٫۴۴۶۸۲۲٫۵۶۸٫۳۳۰۳۴٫۶۷۱۶٫۷۷۰۸۹۱۶۱۲
۶۵٫۵۶۴۲٫۶۷۰۵۵۶۶٫۶۷۵۲۱۵٫۷۷۴۵۸۷۳۵۱۶
۱۱٫۱۱۸۱٫۳۳۲۶٫۶۷۵۸٫۳۳۰۴۰۱۸٫۸۳۸۸٫۳۳۸۶۶۰۱۸
۱۳٫۳۳۵۸٫۶۷۴۹٫۱۷۵۳٫۳۳۰۶۱٫۳۳۱۸٫۹۹۶۳٫۳۳۸۵۸۱۲۱
۳۳٫۳۳۷۶۲۹٫۱۷۶۵۳۸٫۶۳۸٫۶۷۱۵٫۸۵۰۸۵۴۴۲۲
۲۱٫۱۱۷۰٫۶۷۱۵۷۳٫۳۳۰۵۶۱۵٫۱۵۶۵۸۴۳۹۲۶
۱۷٫۷۸۸۰۴۶٫۶۷۵۰۵۶٫۱۴۳۲۱۷٫۳۹۰۸۴۱۸۲۸
۵٫۵۶۷۶۷٫۵۷۰۰۵۷٫۳۳۱۷٫۹۷۷۰۸۲۲۹۳۴
۲۴٫۴۴۵۲۲۸٫۳۳۶۸٫۳۳۴۰٫۳۵۵۰٫۶۷۱۵٫۲۲۴۳٫۳۳۸۲۱۰۳۵
۱۷٫۷۸۴۶٫۶۷۳۳٫۳۳۷۳٫۳۳۰۵۷٫۳۳۱۶٫۳۸۶۸٫۳۳۸۱۲۹۴۳
۴۲٫۲۲۶۰۰۷۰۵۶٫۱۴۴۲٫۶۷۱۶٫۲۵۰۸۰۹۹۴۷
۳۸٫۸۹۶۶٫۶۷۰۶۱٫۶۷۰۳۸٫۶۷۱۴٫۳۴۸۶٫۶۷۸۰۸۳۴۹
۳۳٫۳۳۶۴۰۶۶٫۶۷۰۳۲۱۷٫۲۵۸۵۸۰۴۶۵۲
۲٫۲۲۸۲٫۶۷۸٫۳۳۷۱٫۶۷۵۰٫۸۸۵۳٫۳۳۱۵٫۸۴۰۷۸۸۲۶۵
۱۰۷۸٫۶۷۰۷۰۰۳۷٫۳۳۱۵٫۴۴۹۳٫۳۳۷۸۶۲۶۹
۴۰۷۳٫۳۳۱۹٫۱۷۳۰۰۳۴٫۶۷۱۵٫۶۸۶۱٫۶۷۷۸۳۵۷۴
۴٫۴۴۴۸۳۶٫۶۷۶۸٫۳۳۵۲٫۶۳۷۰٫۶۷۱۶٫۴۷۰۷۸۲۵۷۸
۳۳٫۳۳۶۸۳۹٫۱۷۱۵۵۰٫۸۸۴۱٫۳۳۱۷٫۵۸۰۷۷۶۶۸۶
۰۶۱٫۳۳۱۹٫۱۷۷۶٫۶۷۰۲۹٫۳۳۱۸٫۷۲۹۰۷۶۴۳۹۴
۲۲٫۲۲۷۰٫۶۷۴٫۱۷۷۳٫۳۳۰۲۸۱۷٫۶۲۴۳٫۳۳۷۶۲۹۱۰۱
۷۸٫۸۹۵۲۱۵۴۶٫۶۷۰۰۱۴٫۶۹۳۶٫۶۷۷۵۵۳۱۰۷
۴۳٫۳۳۵۸٫۶۷۰۳۶٫۶۷۰۳۰٫۶۷۱۷٫۴۲۸۵۷۵۲۸۱۱۵
۳۴٫۴۴۶۶٫۶۷۳٫۳۳۴۶٫۶۷۰۳۷٫۳۳۱۷٫۴۹۴۶٫۶۷۷۵۲۵۱۱۷
۴۵٫۵۶۴۵٫۳۳۰۷۶٫۶۷۰۱۷٫۳۳۱۷٫۶۹۶۱٫۶۷۷۵۱۸۱۱۸
۳٫۳۳۷۶۵۹٫۱۷۶۰۰۰۱۶٫۴۸۵۶٫۶۷۷۵۱۵۱۲۰
۵۵٫۵۶۴۰۲۶٫۶۷۲۵۰۴۸۱۶٫۱۵۰۷۵۱۰۱۲۱
۵۳٫۳۳۴۵٫۳۳۴۰۶۰۰۰۱۳٫۴۶۰۷۴۵۹۱۲۸
۵٫۵۶۶۹٫۳۳۳۱٫۶۷۴۰۰۵۰٫۶۷۱۶٫۳۴۵۶٫۶۷۷۴۲۴۱۳۶
۸٫۸۹۵۰٫۶۷۴۰۵۸٫۳۳۳۸٫۶۴۲٫۶۷۱۸٫۸۷۰۷۳۸۲۱۴۱
۱۵٫۵۶۲۹٫۳۳۵۴٫۱۷۶۵۰۴۴۱۶٫۹۱۵۱٫۶۷۷۳۳۴۱۴۹
۱٫۱۱۷۲۲۸٫۳۳۵۰۶۱٫۴۳۸٫۶۷۱۶٫۶۸۰۷۳۳۴۱۴۹
۲۱٫۱۱۵۶۰٫۸۳۷۳٫۳۳۴۲٫۱۱۵۰٫۶۷۱۵٫۴۰۷۲۹۷۱۵۵
۰۷۴٫۶۷۱۵٫۸۳۸۱٫۶۷۰۲۰۱۶٫۳۸۵۵۷۲۹۷۱۵۵
۱۱٫۱۱۴۴۳۳٫۳۳۵۵۴۹٫۱۲۶۴۱۵٫۶۷۰۷۲۸۱۱۵۹
۰۶۲٫۶۷۲۰۶۶٫۶۷۰۴۰۱۶٫۲۴۶۸٫۳۳۷۲۳۵۱۷۱
۶٫۶۷۶۵٫۳۳۲۵٫۸۳۳۶٫۶۷۴۳٫۸۶۳۴٫۶۷۱۴٫۱۲۷۰۷۱۸۱۱۸۰
۱۶٫۶۷۷۰٫۶۷۰۴۱٫۶۷۰۳۷٫۳۳۱۸٫۷۶۱٫۶۷۷۱۷۳۱۸۳
۰۶۴۶۴٫۱۷۵۰۰۲۸۱۵٫۲۵۳۳٫۳۳۷۱۳۶۱۹۰
۳۶٫۶۷۴۸۰۵۸٫۳۳۰۲۸۱۶٫۴۱۶۸٫۳۳۷۰۹۰۲۰۶
۲۲٫۲۲۶۸۲۵٫۸۳۱۳٫۳۳۵۹٫۶۵۴۲٫۶۷۱۶٫۰۷۰۷۰۴۴۲۱۳
۴۸٫۸۹۸۱٫۳۳۳٫۳۳۳۸٫۳۳۰۰۱۶٫۹۰۶۹۰۸۲۶۲
۳۳٫۳۳۵۰٫۶۷۰۴۸٫۳۳۰۲۶٫۶۷۱۸٫۰۲۶۱٫۶۷۶۹۰۶۲۶۴
۷٫۷۸۵۶۱۳٫۳۳۶۶٫۶۷۰۳۳٫۳۳۱۶٫۰۶۶۰۶۸۶۷۲۷۸
۴٫۴۴۶۰۴۱٫۶۷۴۰۲۸٫۰۷۲۹٫۳۳۱۴٫۹۴۴۰۶۸۱۵۲۹۲
۵٫۵۶۵۴٫۶۷۳۵۵۵۵۴٫۳۹۲۲٫۶۷۱۷٫۳۷۰۶۸۰۵۲۹۵
۳۶٫۶۷۶۰۱۱٫۶۷۳۵۰۱۸٫۶۷۱۷٫۰۲۴۰۶۷۷۳۳۰۶
۱٫۱۱۵۷٫۳۳۳۰۶۱٫۶۷۵۴٫۳۹۳۲۱۵٫۱۲۰۶۷۶۴۳۱۰
۴۸٫۸۹۶۹٫۳۳۰۲۳٫۳۳۳٫۵۱۰۱۴٫۴۹۷۳٫۳۳۶۷۱۱۳۳۳
۳۷٫۷۸۵۶۲۳٫۳۳۵۳٫۳۳۰۰۱۳٫۹۳۴۸٫۳۳۶۷۰۹۳۳۴
۴۵٫۵۶۵۷٫۳۳۱۴٫۱۷۲۰۰۲۱٫۳۳۱۶٫۳۴۱٫۶۷۶۷۰۸۳۳۷
۳۷٫۷۸۵۶۳٫۳۳۶۵۰۹٫۳۳۱۲٫۵۹۵۸٫۳۳۶۷۰۸۳۳۷
۶٫۶۷۴۶٫۶۷۱۹٫۱۷۴۸٫۳۳۰۶۲٫۶۷۱۳٫۶۴۶۵۶۷۰۷۳۳۹
۳۲٫۲۲۵۴٫۶۷۳٫۳۳۴۳٫۳۳۰۱۲۱۵٫۶۲۸۶٫۶۷۶۶۷۷۳۴۶
۱۷٫۷۸۶۰۱۲٫۵۲۳٫۳۳۰۴۱٫۳۳۱۸٫۷۶۴۶٫۶۷۶۶۵۶۳۵۹
۷٫۷۸۵۴٫۶۷۲۷٫۵۵۶٫۶۷۳۱٫۵۸۲۰۱۹٫۴۶۰۶۶۴۹۳۶۰
۵۵٫۵۶-۶٫۶۶۳۲٫۵۵۸٫۳۳۱٫۷۵۵۴٫۶۷۱۸٫۰۹۰۶۶۴۶۳۶۴
۰۵۳٫۳۳۷٫۵۵۳٫۳۳۰۵۳٫۳۳۱۶٫۰۴۵۵۶۴۸۴۴۲۱
۰۴۹٫۳۳۵۶٫۶۷۵۰۰۰۱۷٫۳۳۷۰۶۴۸۱۴۲۹
۲۲٫۲۲۶۴۳۵۳۸٫۳۳۰۰۱۵٫۰۹۴۳٫۳۳۶۴۴۸۴۴۵
۰۵۲۴۲٫۵۵۳٫۳۳۲۱٫۰۵۴۵٫۳۳۱۳٫۶۳۰۶۴۱۹۴۵۷
۶٫۶۷۶۰۰٫۸۳۵۱٫۶۷۰۲۹٫۳۳۱۶٫۲۲۷۱٫۶۷۶۴۱۴۴۶۱
-۲٫۲۱۶۱٫۳۳۵۳۸٫۳۳۰۳۴٫۶۷۱۸٫۷۳۷۶٫۶۷۶۳۸۶۴۸۵
۱۷٫۷۸۴۸۲۸٫۳۳۶۶٫۶۷۰۰۱۵٫۳۵۰۶۳۴۴۵۰۸
۱۳٫۳۳۳۷٫۳۳۳۰۵۵۵۲٫۶۳۳۳٫۳۳۱۴٫۷۷۰۶۳۳۴۵۱۱
۵۸٫۸۹۲۵٫۳۳۰۴۶٫۶۷۰۰۱۵٫۷۹۸۵۶۳۲۴۵۱۸
۱۴٫۴۴۵۲۰۶۵۰۲۸۱۴٫۲۸۵۰۶۲۱۹۵۷۲
۲۰۵۲۱۷٫۵۵۳٫۳۳۰۰۱۵٫۳۵۶۳٫۳۳۶۱۶۹۵۹۹
۱۲٫۲۲۵۷٫۳۳۰٫۸۳۹۳٫۳۳۰۰۱۷٫۴۱۰۶۱۱۱۶۴۳
۱۵٫۵۶۱۳٫۳۳۵۱٫۶۷۵۵۲۱٫۰۵۴۱٫۳۳۱۵٫۵۰۵۹۹۴۷۱۹
۵٫۵۶۴۶٫۶۷۳۰۴۳٫۳۳۰۲۲٫۶۷۱۵٫۶۷۵۳٫۳۳۵۹۹۳۷۲۰
-۱٫۱۵۲۷٫۵۵۵۰۲۵٫۳۳۱۴٫۴۶۸۳٫۳۳۵۹۷۸۷۳۳
۳۱٫۱۱۴۸۱۵۲۰۰۲۵٫۳۳۱۶٫۳۳۶٫۶۷۵۹۷۴۷۳۶
۳۰۳۸٫۶۷۲۲٫۵۲۱٫۶۷۰۲۸۱۵٫۶۳۵۰۵۹۷۰۷۴۶
۰۶۰۶٫۶۷۲۳٫۳۳۳۸٫۶۴۴۱۸٫۱۱۱۰۵۹۵۶۷۵۲
۴٫۴۴۴۵٫۳۳۴۱٫۶۷۶۶٫۶۷۰۰۱۴٫۸۴۳۶٫۶۷۵۹۱۶۷۷۷
۲۰۵۷٫۳۳۱۹٫۱۷۵۶٫۶۷۰۰۱۶٫۸۴۰۵۹۰۸۷۸۳
۰۵۷٫۳۳۴۳٫۳۳۵۵۰۰۱۸٫۴۷۰۵۹۰۴۷۸۵
۱۳٫۳۳۴۲٫۶۷۵۳۵۴۷٫۳۷۴۵٫۳۳۱۶٫۴۲۰۵۸۹۰۷۹۵
-۱٫۱۵۶۱۰٫۸۳۴۱٫۶۷۰۳۶۱۴٫۵۹۵۸٫۳۳۵۸۶۲۸۱۹
۳۳٫۳۳۵۸٫۶۷۱٫۶۷۲۵۰-۲٫۶۶۱۵٫۰۶۶۸٫۳۳۵۸۲۵۸۴۹
۰۴۴۲۸٫۳۳۳۶٫۶۷۰۴۶٫۶۷۱۴٫۴۲۴۰۵۷۹۴۸۸۸
۰۴۰۲۱٫۶۷۴۸٫۳۳۰۳۳٫۳۳۱۴٫۴۶۶۶٫۶۷۵۷۷۶۹۰۶
۰۵۴٫۶۷۵۵٫۸۳۵۱٫۶۷۰۰۱۵٫۶۹۰۵۷۴۰۹۳۸
۰۵۳٫۳۳۴٫۱۷۳۸٫۳۳۰۳۰٫۶۷۱۵٫۴۲۷۵۵۷۴۰۹۳۸
۳۷٫۷۸۴۴۱۴٫۱۷۱۸٫۳۳۰۲۰۱۳٫۸۶۴۵۵۷۳۸۹۴۲
۲۸٫۸۹۶۰۸٫۳۳۲۱٫۶۷۰۰۱۵٫۵۴۵۳٫۳۳۵۷۳۶۹۴۴
۲۰۴۵٫۳۳۱۲٫۵۲۱٫۶۷۰۴۲٫۶۷۱۴٫۷۲۳۶٫۶۷۵۷۲۵۹۵۲
۷٫۷۸۴۲٫۶۷۹٫۱۷۳۵۰۳۶۱۸۴۱٫۶۷۵۶۸۹۹۷۶
۵٫۵۶۳۸٫۶۷۳۱٫۶۷۴۸٫۳۳۰۲۶٫۶۷۱۴٫۴۳۸٫۳۳۵۶۷۰۹۹۰
۱۸٫۸۹۵۲۱۶٫۶۷۲۱٫۶۷۴۳٫۸۶۲۰۱۵٫۵۰۵۶۵۸۹۹۸
۰۶۶٫۶۷۳۵۳۶٫۶۷۰۰۱۴٫۶۸۳۶٫۶۷۵۶۵۰۱۰۰۷
۰۵۳٫۳۳۲۰٫۸۳۷۰۰۸۱۴٫۰۵۲۶٫۶۷۵۶۳۵۱۰۱۷
۵٫۵۶۴۲٫۶۷۱٫۶۷۴۵۰۳۰٫۶۷۱۸٫۶۴۳٫۳۳۵۶۳۲۱۰۲۱
۰۴۵٫۳۳۵۴۵۰۴۰۱۴٫۸۹۶۰۵۶۲۸۱۰۲۶
۴۰۲۲٫۶۷۱۳٫۳۳۴۳٫۳۳۱۹٫۳۳۰٫۶۷۱۴۰۵۶۰۴۱۰۴۰
۲۷٫۷۸۴۶٫۶۷۲۲٫۵-۶٫۶۶۱۴٫۰۴۴۸۱۵٫۷۱۰۵۵۹۰۱۰۵۷
۰۴۴۱۰۵۱٫۶۷۳۸٫۶۲۱٫۳۳۱۵٫۲۸۳۱٫۶۷۵۵۸۲۱۰۶۸
۴۳٫۳۳۵۳٫۳۳۱٫۶۷۲۵۰۰۱۷٫۸۴۰۵۵۶۲۱۰۹۴
۳۲٫۲۲۸۱٫۳۳۰۰۰۰۱۷٫۳۳۱٫۶۷۵۵۰۱۱۱۴۴
۶٫۶۷۴۹٫۳۳۴۵٫۸۳۵۶٫۶۷۰۰۱۳٫۹۵۰۵۵۰۰۱۱۴۵
۲۲٫۲۲۴۲٫۶۷۱۸٫۳۳۵۰۳۱٫۵۸۰۱۳٫۹۱۱۰۵۴۹۶۱۱۵۳
۷٫۷۸۶۴۰۴۱٫۶۷۰۰۱۵٫۱۸۶۱٫۶۷۵۴۸۴۱۱۷۰
۰۶۱٫۳۳۱۰۵۰۰۰۱۵٫۸۹۴۸٫۳۳۵۴۶۸۱۱۹۰
۰۵۴٫۶۷۸٫۳۳۶۰۰۲۲٫۶۷۱۲٫۹۸۳۰۵۴۳۷۱۲۲۷
۰۲۵٫۳۳۳۸٫۳۳۴۱٫۶۷۲۱٫۰۵۲۹٫۳۳۱۴٫۲۴۸٫۳۳۵۴۲۶۱۲۴۷
۳۵٫۵۶۴۰۳۵٫۸۳-۱٫۶۶۰۰۱۷٫۰۷۴۰۵۳۹۴۱۲۸۶
۵۴٫۴۴۳۶۰۱۸٫۳۳۰۰۱۶٫۶۸۳۰۵۳۸۸۱۲۹۲
۵۰۰۵۰۴۵۰۰۱۶٫۱۷۰۵۳۶۰۱۳۲۵
۴۰۴۵٫۳۳۰۱۸٫۳۳۰۰۱۵٫۶۵۵۱٫۶۷۵۳۵۴۱۳۳۳
۰۴۰۰۴۵۰۴۰۱۴٫۴۳۶۱٫۶۷۵۳۱۴۱۳۸۲
۳۵٫۵۶۶۸۳٫۳۳۸٫۳۳۰۰۱۶٫۳۲۰۵۳۰۹۱۳۹۴
۰۴۵٫۳۳۱۸٫۳۳۳۵۰۴۰۱۶٫۲۶۱۰۵۲۸۷۱۴۱۳
۱۰۵۲۱۵٫۸۳۴۸٫۳۳۰۰۱۲٫۸۲۴۸٫۳۳۵۲۷۳۱۴۳۰
۰۴۶٫۶۷۴۵٫۸۳۱۳٫۳۳۲۶٫۳۲۱۶۱۴٫۳۴۳۱٫۶۷۵۲۶۸۱۴۴۴
۰۵۰٫۶۷۸٫۳۳۱۸٫۳۳۰۳۸٫۶۷۱۵٫۰۱۵۶٫۶۷۵۲۳۶۱۴۸۶
۳۵٫۵۶۲۵٫۳۳۱۷٫۵۴۵۸٫۷۷-۱٫۳۲۱۷٫۷۳۰۵۲۲۶۱۴۹۷
۲۵٫۵۶۳۶۰۵۱٫۶۷۰۰۱۴٫۷۱۴۵۵۱۳۷۱۶۱۲
۸٫۸۹۵۰٫۶۷-۲٫۵۴۰۰۰۱۶٫۱۸۶۵۵۱۲۵۱۶۲۶
۱۷٫۷۸۶۲٫۶۷۲۱٫۶۷۱٫۶۷۱۵٫۷۹۲۱٫۳۳۱۳٫۰۷۰۵۱۲۱۱۶۳۲
۱۶٫۶۷۴۱٫۳۳۲۲٫۵۳۳٫۳۳۰۰۱۹٫۶۷۰۵۱۱۰۱۶۵۰
۴۲٫۲۲۴۴۲٫۵۳۰۰۰۱۴٫۴۷۳٫۳۳۵۰۴۷۱۷۴۰
۱۰۰۷۸٫۳۳۶۱٫۶۷۰۰۱۶٫۱۴۰۵۰۲۶۱۷۶۷
۱۸٫۸۹۳۸٫۶۷-۱٫۶۶۲۵۳۸٫۶۲۴۱۶٫۱۸۰۴۹۸۵۱۸۲۵
۵۱٫۱۱۱۸٫۶۷۰۴۵۰۰۱۶٫۸۴۰۴۹۷۸۱۸۳۹
۱۱٫۱۱۷۳٫۳۳۱۹٫۱۷۱۶٫۶۷۰۰۱۳٫۹۴۰۴۹۷۰۱۸۴۴
۵۷٫۷۸۲۸۵٫۸۳۸٫۳۳۰۱٫۳۳۱۵٫۰۳۲۱٫۶۷۴۹۱۵۱۹۲۴
۱۵٫۵۶۶۸۰۶٫۶۷۰۴۱۶٫۱۹۲۶٫۶۷۴۹۰۷۱۹۴۰
۳٫۳۳۷۲۰۵۰۰۰۱۳٫۱۸۰۴۹۰۷۱۹۴۰
۲۴٫۴۴۴۵٫۳۳۰۰۰۰۱۹٫۲۷۶۰۴۸۹۲۱۹۶۶
۷٫۷۸۲۸۲۵۴۵۰۰۱۳٫۷۵۷۰۴۸۶۸۲۰۱۱
۴۰۳۶۱۵۰۰۰۱۲٫۵۷۷۰۴۸۶۷۲۰۱۵
۳۲٫۲۲۳۲۱۴٫۱۷۰۱۲٫۲۸۲۹٫۳۳۱۳٫۷۲۲۳٫۳۳۴۸۴۲۲۰۶۱
۵۷٫۷۸۴۸۰۰۰۰۱۳٫۲۴۰۴۸۱۷۲۰۹۷
۳٫۳۳۳۰٫۶۷۲۸٫۳۳۱۸٫۳۳۰۳۰٫۶۷۱۶٫۵۲۲۸٫۳۳۴۷۸۹۲۱۳۷
۱۱٫۱۱۰۶۱٫۶۷۶۵۰۰۱۶٫۳۲۰۴۷۸۸۲۱۳۸
۲۵٫۵۶۵٫۳۳۱۰٫۸۳۴۰۳۸٫۶۳۰٫۶۷۱۵٫۱۸۰۴۷۵۷۲۱۹۵
۱٫۱۱۵۲۲۱٫۶۷۲۰۲۱٫۰۵۲۴۱۳٫۲۳۰۴۷۵۵۲۲۰۰
۰۶۹٫۳۳۰۳۸٫۳۳۰۰۱۶٫۱۰۴۷۴۳۲۲۲۲
۲۰۳۲۳۵٫۸۳۰۰۶٫۶۷۱۳٫۸۹۶۰۴۷۰۲۲۲۸۸
۰۷۲۱٫۶۷۲۸٫۳۳۰۰۱۶٫۳۴۰۴۶۷۱۲۳۵۲
۰۲۴۲۸٫۳۳۳۶٫۶۷۴۲٫۱۱۲۶٫۶۷۱۳٫۷۳۰۴۶۴۷۲۳۹۵
۶٫۶۷۴۶٫۶۷۳۰٫۸۳۳۳٫۳۳۰۰۱۴٫۳۶۰۴۶۱۰۲۴۸۳
۵٫۵۶۲۴۵۹٫۱۷۱۰۰۰۱۴٫۷۲۵۵۴۵۷۵۲۵۵۵
۰۰۴۸٫۳۳۶۸٫۳۳۰۰۲۰۰۴۵۶۹۲۵۶۵
۶٫۶۷۶۵٫۳۳۱۱٫۶۷۱۶٫۶۷۰۰۱۵٫۵۵۰۴۵۵۷۲۵۹۳
۶٫۶۷۴۸۳۲٫۵۱۶٫۶۷۰۰۱۴٫۳۷۲۰۴۵۴۵۲۶۲۴
۱۵٫۵۶۲۴-۰٫۸۲۴۵۰۴۱۳٫۵۹۷۳٫۳۳۴۵۳۳۲۶۴۷
۲۰۲۱٫۳۳۸٫۳۳۳۰۰۰۱۶٫۲۳۶۰۴۴۹۲۲۷۲۵
۱۷٫۷۸۴۵٫۳۳۱۵٫۸۳۱۱٫۶۷۰۴۱۴٫۴۲۲۳٫۳۳۴۴۷۶۲۷۶۵
۰۵۴٫۶۷۵٫۸۳۱۸٫۳۳۰۲۵٫۳۳۱۳٫۱۷۲۳٫۳۳۴۴۶۸۲۷۸۵
۱۶٫۶۷۵۳٫۳۳۷٫۵۱۸٫۳۳۰۰۱۵٫۳۹۰۴۴۱۹۲۹۰۳
۰۰۴۶٫۶۷۸۸٫۳۳۰۰۱۴٫۳۲۰۴۴۰۴۲۹۳۸
۰۰۵۲٫۵۶۵۰۰۱۸٫۱۴۰۴۴۰۱۲۹۴۸
۰۲۴۵۳۰۰۳۲۱۷٫۱۸۳۵۴۳۷۰۳۰۱۸
۸٫۸۹۰۲۸٫۳۳۸۶٫۶۷۰۰۱۵٫۴۱۰۴۳۶۵۳۰۳۵
۲۱٫۱۱۰۲۰٫۸۳۶۶٫۶۷۰۰۱۷٫۱۶۰۴۳۳۹۳۱۰۸
۱۸٫۸۹۴۰۴٫۱۷۱۵۰۲۹٫۳۳۱۲٫۷۸۰۴۲۹۰۳۲۴۲
۴۸٫۸۹۱۲۵۶٫۶۷۰۰۱۸٫۲۴۱۶٫۶۷۴۲۷۵۳۲۷۳
۵۰۲۶٫۶۷۰۳٫۳۳۰۰۱۴٫۴۳۲۰۴۲۶۷۳۲۹۷
۰۳۶۴٫۱۷۱۰۰۳۳٫۳۳۱۷٫۷۲۲۳٫۳۳۴۲۶۴۳۳۰۷
۰۰۳۴٫۱۷۸۰۰۰۱۷٫۳۳۰۴۲۴۶۳۳۶۸
۱۰۴۱٫۳۳۲۲٫۵۱۶٫۶۷۱٫۷۵۰۱۵٫۳۱۸٫۳۳۴۲۰۰۳۴۷۸
۴٫۴۴۳۰٫۶۷۴۱٫۶۷۲۸٫۳۳۱٫۷۵۸۱۲٫۹۵۰۴۱۹۰۳۵۰۱
۰۰۶۷٫۵۶۰۰۰۱۳٫۷۹۰۴۱۸۵۳۵۱۶
۱۴٫۴۴۴۵٫۳۳۱٫۶۷۲۱٫۶۷۱۲٫۲۸۰۱۲٫۳۳۳۰۴۱۸۵۳۵۱۶
۱۲٫۲۲۲۶٫۶۷۰٫۸۳۵۰۳۴٫۶۷۱۵٫۹۴۳۶٫۶۷۴۱۷۳۳۵۵۵
۲۴٫۴۴۴۶٫۶۷۰۰۰۸۱۳٫۴۷۲۶٫۶۷۴۱۶۵۳۵۸۱
۰۶۴۵٫۸۳۲۰۰۰۱۴٫۸۱۰۴۱۶۲۳۵۹۳
۱۵٫۵۶۸-۱٫۶۶۲۰۰۳۷٫۳۳۱۶٫۲۳۴۸٫۳۳۴۱۵۸۳۶۰۴
۰۰۴۲٫۵۶۵۰۰۱۷٫۹۰۴۱۵۷۳۶۰۹
۱۵٫۵۶۳۲-۲٫۵۳۰۰۰۱۴٫۲۶۴۸٫۳۳۴۱۳۳۳۶۸۲
۳۰۳۷٫۳۳۰۲۸٫۳۳۰۰۱۲٫۷۹۰۴۱۲۷۳۷۰۸
۱٫۱۱۵۰٫۶۷۲٫۵۳۱٫۶۷۰۰۱۶٫۱۲۰۴۰۷۴۳۸۷۱
۲۳٫۳۳۳۳٫۳۳-۰٫۸۲۶٫۶۷۰۶٫۶۷۱۴٫۳۴۴۳٫۳۳۴۰۵۸۳۹۱۹
۴٫۴۴۵۴٫۶۷۰۲۰۰۰۱۶٫۶۲۰۴۰۵۳۳۹۳۵
۱۱٫۱۱۲۹٫۳۳-۰٫۸۲۴۵۱۵٫۷۹۱۲۱۲٫۹۷۰۴۰۴۳۳۹۵۶
۰۵۲۰۳۱٫۶۷۰۰۱۳٫۳۵۲۰۳۹۷۰۴۱۹۱
۰۰۴۸٫۳۳۶۱٫۶۷۰۰۱۵٫۲۸۰۳۹۴۹۴۲۶۸
۱۷٫۷۸۱۸٫۶۷۱٫۶۷۲۱٫۶۷۰۲۴۱۶٫۳۰۳۸۷۵۴۵۲۶
۰۰۳۲٫۵۶۵۰۰۱۷٫۱۱۰۳۸۵۷۴۵۸۱
۰۳۲۵۵۱٫۶۷۰۰۱۵٫۵۳۰۳۸۵۶۴۵۸۵
۰۰۳۹٫۱۷۷۳٫۳۳۰۰۱۳٫۷۹۰۳۸۵۵۴۵۹۰
-۱٫۱۲۲٫۶۷-۱٫۶۶۳۱٫۶۷۰۲۰۱۴٫۳۴۵۱٫۶۷۳۸۱۶۴۷۲۴
۰۴۴-۱٫۶۶۱۸٫۳۳۰۰۱۴٫۶۲۴۸٫۳۳۳۸۱۳۴۷۳۹
۰۴۹٫۳۳۱٫۶۷-۱۰۰۲۵٫۳۳۱۵٫۸۵۲۰۳۸۰۸۴۷۶۶
۱٫۱۱۳۲۱٫۶۷۱۶٫۶۷۱۹٫۳۱۷٫۳۳۱۶٫۵۱۰۳۷۴۲۵۰۳۵
۲٫۲۲۰۲۶٫۶۷۶۳٫۳۳۰۰۱۶٫۲۷۰۳۶۸۱۵۳۳۸
۰۰۲۴٫۱۷۵۶٫۶۷۰۰۱۸٫۹۷۰۳۶۷۷۵۳۵۸
۵۴٫۴۴۵٫۳۳۰۵۰۰۱۵٫۵۱٫۶۷۳۶۵۲۵۴۶۷
۲۷٫۷۸۲۴-۳٫۳۲۰۱۰٫۵۳۲۰۱۴٫۲۶۱٫۶۷۳۶۳۷۵۵۴۱
۱۶٫۶۷۲۸-۰٫۸۲۰۰۵٫۳۳۱۵٫۹۴۱٫۶۷۳۶۲۲۵۵۹۶
-۱٫۱۳۲۱۵۲۸٫۳۳۰۰۱۶٫۳۳۰۳۶۰۷۵۶۴۸
۱۵٫۵۶۱۴٫۶۷۱۸٫۳۳۲۵۰۰۱۳٫۷۲۲۱٫۶۷۳۵۶۳۵۸۴۹
۱۲٫۲۲۱۷٫۳۳۰۳۱٫۶۷۰۵٫۳۳۱۵٫۲۵۲۱٫۶۷۳۵۵۴۵۸۸۱
۱۸٫۸۹۲۲٫۶۷۰۲۰۰۰۱۵٫۰۳۲۱٫۶۷۳۵۵۴۵۸۸۱
۶٫۶۷۰۲۹٫۱۷۵۱٫۶۷۰۰۱۵٫۴۵۰۳۵۴۵۵۹۲۷
۴۱٫۱۱۱۶-۳٫۳۲۵۰۰۱۵٫۳۶۳٫۳۳۳۴۹۶۶۱۶۸
۱۷٫۷۸۲۵٫۳۳۵-۱٫۶۶۰۱۲۱۴٫۷۵۲۱٫۶۷۳۴۷۵۶۲۹۴
۰۴۶٫۶۷۵٫۸۳۰۰۰۱۷٫۹۶۰۳۴۶۵۶۳۵۲
۵٫۵۶۲۴۱۳٫۳۳۳۸٫۳۳۰۰۱۳٫۱۹۰۳۴۳۱۶۵۵۶
۳۰۲۶٫۶۷۱۰-۱۳٫۳۲۱۵٫۷۹-۱۰٫۶۶۱۲٫۹۴۳۵۳۴۱۶۶۶۳۸
۰۰۱۵٫۸۳۵۶٫۶۷۰۰۱۸٫۰۵۰۳۴۰۱۶۷۱۶
۰۴۱٫۳۳۰۰۰۰۱۷٫۶۲۵۳۳۹۹۶۷۲۷
۱۳٫۳۳۲۶٫۶۷۱٫۶۷۱۰۰۰۱۷٫۷۸۳٫۳۳۳۳۹۳۶۷۶۶
۰۰۱۰۵۶٫۶۷۰۰۱۸٫۵۵۰۳۳۲۲۷۱۹۲
۰۰۱۹٫۱۷۶۳٫۳۳۰۰۱۴٫۹۹۰۳۳۱۵۷۲۵۲
۲۰۶٫۶۷۰۲۳٫۳۳۰۰۱۶٫۳۴۲۵۳۳۰۳۷۳۳۴
۰۴۵٫۳۳۰۱۶٫۶۷۰۰۱۴٫۰۸۰۳۲۷۲۷۵۳۴
۱٫۱۱۳۶۰۰۰۰۱۵٫۴۶۴۳٫۳۳۳۲۴۸۷۷۰۹
۰۲۵٫۳۳۰٫۸۳۲۰۰۱۴٫۶۷۱۳٫۴۱۲۱٫۶۷۳۱۹۸۸۰۶۴
۳٫۳۳۲۱٫۳۳۲٫۵۳۰۰۲٫۶۷۱۴٫۹۷۱۰۳۱۹۵۸۰۹۳
۷٫۷۸۰۲٫۵۶۱٫۶۷۰۰۱۵٫۱۲۰۳۱۸۱۸۲۱۴
۱۰۳۷٫۳۳۱٫۶۷۰۰۰۱۴٫۲۱۳٫۳۳۳۱۶۶۸۳۲۰
۶٫۶۷۰۵٫۸۳۴۸٫۳۳۰۰۱۷٫۰۶۰۳۱۱۹۸۷۱۳
۰۰۷٫۵۶۶٫۶۷۰۰۱۴٫۷۰۳۱۰۳۸۸۳۵
-۱٫۱۰۲۵۴۱٫۶۷۰۰۱۶٫۶۹۰۳۱۰۰۸۸۶۸
۷٫۷۸۲۰۶٫۶۷۰۰۱۰٫۶۷۱۶٫۸۸۱۰۳۰۹۶۸۹۰۰
۰۰۲۴٫۱۷۵۱٫۶۷۰۰۱۴٫۰۷۰۳۰۷۶۹۰۶۸
۰۰۰۵۶٫۶۷۰۰۱۷٫۹۴۰۳۰۴۲۹۳۷۴
۸٫۸۹۲۴۵٫۸۳۳٫۳۳۰۵٫۳۳۱۵٫۱۲۱۰۳۰۲۶۹۵۱۳
۰۰۲۲٫۵۴۳٫۳۳۰۰۱۵٫۴۱۰۲۹۸۹۹۸۶۸
۱۴٫۴۴۵٫۳۳-۳٫۳۲۲۵۰۵٫۳۳۱۷۰۲۹۴۸۱۰۲۹۲
۱۰۱۶۰٫۸۳۳٫۳۳۱۲٫۲۸۲۰۱۴٫۰۱۰۲۹۲۶۱۰۵۱۳
-۱٫۱۰۶٫۶۷۶۰۰۰۱۴٫۸۱۰۲۹۱۲۱۰۶۷۱
۰۰۰۶۱٫۶۷۰۰۱۴٫۶۴۰۲۸۲۱۱۱۶۹۵
۰۳۳٫۳۳-۱٫۶۶۱٫۶۷۰۶٫۶۷۱۲٫۵۲۲۸٫۳۳۲۸۱۱۱۱۸۰۱
۰۰۰۴۸٫۳۳۰۰۱۷٫۳۶۰۲۷۹۹۱۱۹۷۴
۱۲٫۲۲۵٫۳۳۰۳۰۰-۲٫۶۶۱۳٫۹۶۱۸٫۳۳۲۷۷۹۱۲۲۴۸
۰۲۲٫۶۷۸٫۳۳۶٫۶۷۰۱۴٫۶۷۱۳٫۰۳۶٫۶۷۲۷۷۷۱۲۲۷۵
۰۱۶۲٫۵۲۳٫۳۳۰۰۱۴٫۵۴۱۶٫۶۷۲۷۳۴۱۲۸۱۷
۲۰۱۶۰-۱٫۶۶۸٫۷۷۵٫۳۳۱۳٫۵۷۰۲۷۲۳۱۲۹۵۸
۰۰۱۹٫۱۷۳۸٫۳۳۰۰۱۴٫۴۹۰۲۷۱۴۱۳۰۸۵
۲۰۲۱٫۳۳۰۰-۳٫۵-۱٫۳۲۱۲٫۸۹۱۰۲۶۹۶۱۳۳۵۰
۰۲۱٫۳۳۶٫۶۷۰۰۱٫۳۳۱۵٫۹۱۶٫۶۷۲۶۵۳۱۴۰۳۲
-۱٫۱۲۶٫۶۷۰۱٫۶۷۰۴۱۵٫۲۹۱۱٫۶۷۲۶۲۶۱۴۴۷۴
۲٫۲۲۹٫۳۳۰۲۱٫۶۷۷٫۰۲۰۱۵٫۱۷۱۱٫۶۷۲۵۸۱۱۵۲۴۱
۷٫۷۸۱۸٫۶۷۰-۳٫۳۲۰۰۱۶٫۳۹۱۱٫۶۷۲۵۶۸۱۵۴۶۹
۰۲۰۰۵۰۰۱۶٫۶۵۱۱٫۶۷۲۵۶۳۱۵۵۵۵
۷٫۷۸۱۲۰۵۱٫۷۵۰۱۴٫۹۴۲۵۲۵۵۱۱۵۷۶۱
-۱٫۱۱۷٫۳۳-۰٫۸۲۳٫۳۳۱۵٫۷۹۴۱۳٫۲۲۳۱٫۶۷۲۵۲۴۱۶۲۴۲
۲٫۲۲۱۶-۳٫۳۲۱٫۶۷۰-۱٫۳۲۱۵٫۱۸۳۸٫۳۳۲۴۷۶۱۷۱۲۰
۴٫۴۴۲۰۰۳٫۳۳۰۰۱۳٫۴۶۱۶٫۶۷۲۴۰۹۱۸۴۴۶
۰۰۰۴۸٫۳۳۰۰۱۳٫۴۳۰۲۴۰۶۱۸۴۹۶
-۳٫۳۲۰۲٫۵۳۶٫۶۷۰۰۱۶٫۵۱۰۲۴۰۳۱۸۵۷۰
۱۸٫۸۹۴۰۵۰۰۱۵٫۲۷۰۲۳۹۳۱۸۷۶۵
۰-۵٫۳۲۰۲۱٫۶۷۰۲۰۱۵٫۱۱۱۱٫۶۷۲۳۸۱۱۹۰۴۵
۰۱۲۶٫۶۷۸٫۷۷۴۱۵٫۹۵۱۵۲۳۷۷۱۹۱۲۴
-۸٫۸۸۲۰-۱۰۰۸٫۷۷۲۰۱۷٫۵۲-۶٫۶۶۲۳۶۲۱۹۴۶۷
۱۱٫۱۱۸۰-۳٫۳۲۰۰۱۵٫۲۵۱۸٫۳۳۲۲۸۴۲۱۲۵۵
۱۷٫۷۸۰۰۰۰۰۱۶٫۹۶۰۲۲۸۳۲۱۲۸۲
۱۴٫۴۴۱٫۳۳۰۱۳٫۳۳۰۰۱۳٫۵۱۰۲۲۷۴۲۱۵۴۶
۱۳٫۳۳۵٫۳۳۶٫۶۷۵۲۹٫۸۲-۶٫۶۶۱۲٫۱۷۰۲۲۷۱۲۱۶۱۹
۲٫۲۲۲۲٫۶۷-۰٫۸۲۰۰۰۱۴٫۱۱۵۲۲۶۹۲۱۶۶۲
۰۴۰۱۵-۱٫۷۴-۱٫۳۲۱۷٫۲۱۱۱٫۶۷۲۲۶۳۲۱۸۱۸
۱۵٫۵۶۶٫۶۷۰۱٫۶۷۸٫۷۷۲٫۶۷۱۳٫۳۶۰۲۲۶۲۲۱۸۵۳
-۲٫۲۱-۲٫۶۶۱٫۶۷۶٫۶۷۱۴٫۰۴۳۸٫۶۷۱۲٫۲۴۰۲۲۵۳۲۲۰۹۶
۱٫۱۱۱۰٫۶۷-۰٫۸۲-۶٫۶۶۱۵٫۷۹۰۱۷٫۴۵۸٫۳۳۲۲۳۵۲۲۵۸۹
۲٫۲۲۰۰۲۱٫۶۷۰۰۱۶٫۵۸۰۲۲۰۸۲۳۳۳۸
۰۲۸۴٫۱۷-۸٫۳۲۰-۱۴٫۶۶۱۵٫۰۴۱۰۲۱۲۵۲۵۶۲۱
۶٫۶۷۴۰۶٫۶۷۸٫۷۷۰۱۳٫۹۶۸٫۳۳۲۰۸۳۲۶۸۸۵
۰۰۵۱۶٫۶۷۰۰۱۶٫۰۲۰۲۰۷۹۲۷۰۰۵
۰۰۷٫۵۰۰۰۱۸٫۴۲۰۲۰۰۶۲۹۲۰۴
۲٫۲۲۰۱٫۶۷۲۰۰۰۱۴٫۳۸۰۱۹۸۸۲۹۷۸۶
۰۸۱٫۶۷۵۰۰۱۵٫۸۶-۳٫۳۲۱۹۶۰۳۰۷۱۱
۷٫۷۸۰۶٫۶۷۰۰۰۱۵٫۳۶۰۱۹۳۹۳۱۳۷۰
-۲٫۲۱۰۲٫۵۱۱٫۶۷۰۰۱۶٫۹۵۰۱۹۳۳۳۱۵۸۹
۰۱۲-۰٫۸۲-۱۶٫۶۶۰-۲٫۶۶۱۷٫۴۸۱۸٫۳۳۱۹۰۲۳۲۵۷۹
۰۵٫۳۳۰۰۰۰۱۵٫۶۵۱۱٫۶۷۱۸۷۰۳۳۶۸۸
۰۰۰۰۰۰۱۸٫۱۴۰۱۸۱۴۳۵۵۵۰
۶٫۶۷۱۲-۰٫۸۲-۵٫۲۵-۹٫۳۲۱۳٫۳۱۲۰۱۷۷۶۳۶۸۲۰
۱۱٫۱۱۴-۶٫۶۶-۳٫۳۲-۱۲٫۲۸-۱۴٫۶۶۱۶٫۴۹۱۳٫۳۳۱۶۱۹۴۲۱۴۱
-۱٫۱۱٫۳۳۰۱٫۶۷-۱٫۷۴۰۱۵٫۰۱-۱٫۶۶۱۵۰۸۴۵۶۲۳
-۶٫۶۶۰-۳٫۳۲۱۳٫۳۳۰۰۱۴٫۸۹۰۱۴۸۹۴۶۱۹۷

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *