کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱ گرایشIT

 کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱ گرایشIT

زبان تئوری ریاضی آمار تولید پژوهش اقتصاد معدل بازاریابی تراز
(نمره کل)
رتبه کل
۱۸٫۸۹ ۵۰٫۶۷ ۱۴٫۵۳ ۰ ۹۵٫۲۴ ۷۶٫۶۷ ۱۸٫۱۱ ۶۶٫۶۷ ۹۰۰۰ ۵
۷۵٫۵۶ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۳۹٫۶۸ ۵۰ ۱۸٫۳۵ ۶۰ ۸۶۹۰ ۷
۵۵٫۵۶ ۳۲ ۲۳٫۰۸ ۵۱٫۶۷ ۶۵٫۲۲ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۳۸ ۰ ۸۵۶۱ ۹
۷۰ ۴۶٫۶۷ ۲۳٫۰۸ ۰ ۵۲٫۳۸ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۷۲ ۰ ۸۵۱۱ ۱۳
۳۷٫۷۸ ۳۲ ۵۸٫۱۲ ۰ ۵۹٫۰۹ ۵۱٫۶۷ ۱۵٫۸۵ ۵۶٫۶۷ ۸۲۸۲ ۱۸
۴۴٫۴۴ ۲۵٫۳۳ ۵۲٫۱۴ ۴۱٫۶۷ ۶۳٫۶۴ ۶۱٫۶۷ ۱۴٫۷۳ ۰ ۸۱۹۳ ۲۱
۱۳٫۳۳ ۳۲ ۳۲٫۴۸ ۴۸٫۳۳ ۸۷٫۳ ۷۸٫۳۳ ۱۷ ۰ ۸۱۳۹ ۲۲
۱۲٫۲۲ ۲۵٫۳۳ ۱۶٫۲۴ ۰ ۹۳٫۶۵ ۷۳٫۳۳ ۱۷٫۲۹ ۶۶٫۶۷ ۷۷۸۱ ۳۳
۷۰ ۲۱٫۳۳ ۴۸٫۷۲ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۱۵٫۶۸ ۷۰ ۷۷۲۱ ۳۵
۴۳٫۳۳ ۵٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۰ ۸۰٫۳ ۴۸٫۳۳ ۱۵٫۶۲ ۶۱٫۶۷ ۷۷۰۴ ۳۶
۲۶٫۶۷ ۱۸٫۶۷ ۴۶٫۱۵ ۰ ۶۳٫۶۴ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۲۴ ۷۵ ۷۶۸۳ ۳۸
۳۸٫۸۹ ۲۲٫۶۷ ۳۵٫۰۴ ۵۶٫۶۷ ۶۹٫۸۴ ۵۰ ۱۵٫۰۸ ۰ ۷۶۲۱ ۴۳
۱۱٫۱۱ ۴۸ ۳۱٫۶۲ ۳۱٫۶۷ ۷۱٫۲۱ ۳۸٫۳۳ ۱۵٫۴ ۵۳٫۳۳ ۷۵۸۰ ۴۴
۳۵٫۵۶ ۲۸ ۴۳٫۵۹ ۴۶٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۴۵ ۱۴٫۸۳ ۰ ۷۵۵۹ ۴۵
۱۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۳۸ ۰ ۷۸٫۷۹ ۴۸٫۳۳ ۱۸٫۶۹ ۷۳٫۳۳ ۷۴۳۲ ۵۶
۴۱٫۱۱ ۱۰٫۶۷ ۵۹٫۸۳ ۳۱٫۶۷ ۶۲٫۱۲ ۵۵ ۱۳٫۳۵ ۸٫۳۳ ۷۴۲۶ ۵۷
۱٫۱۱ ۴۹٫۳۳ ۳٫۴۲ ۰ ۸۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۱۳٫۲۶ ۸۶٫۶۷ ۷۳۶۹ ۶۲
۳۳٫۳۳ ۵۲ ۳۶٫۷۵ ۰ ۴۰٫۹۱ ۲۸٫۳۳ ۱۴٫۶۸ ۶۱٫۶۷ ۷۳۴۲ ۶۶
۰ ۳۶ ۲۲٫۲۲ ۰ ۶۳٫۴۹ ۷۱٫۶۷ ۱۷٫۶۵ ۷۵ ۷۲۸۵ ۷۰
۱۲٫۲۲ ۲۰ ۳۵٫۹ ۴۱٫۶۷ ۸۴٫۱۳ ۶۳٫۳۳ ۱۶٫۳۴ ۰ ۷۲۳۶ ۷۴
۳۳٫۳۳ ۳۶ ۴۲٫۷۴ ۴۶٫۶۷ ۵۰٫۷۹ ۳۰ ۱۶٫۳۸ ۰ ۷۲۰۳ ۸۰
۷٫۷۸ ۴۱٫۳۳ ۳۵٫۰۴ ۴۰ ۵۸٫۷۳ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۳۷ ۰ ۷۱۷۳ ۸۴
۳۵٫۵۶ ۴۰ ۳۵٫۰۴ ۰ ۱۵٫۱۵ ۵۰ ۱۶٫۴۶ ۶۵ ۷۱۰۴ ۸۹
۳۳٫۳۳ ۳۶ ۶٫۸۴ ۰ ۲۸٫۵۷ ۶۵ ۱۶٫۶ ۸۰ ۷۰۸۲ ۹۲
۱۶٫۶۷ ۴۸ ۳۱٫۶۲ ۰ ۵۱٫۵۲ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۰۱ ۴۸٫۳۳ ۷۰۴۷ ۹۹
۴۰ ۳۲ ۲۴٫۷۹ ۳۸٫۳۳ ۵۳٫۹۷ ۴۰ ۱۵٫۸۹ ۰ ۷۰۴۳ ۱۰۰
۲۰ ۱۶ ۴۷٫۸۶ ۵ ۶۸٫۱۸ ۳۵ ۱۹٫۳۸ ۴۵ ۷۰۴۰ ۱۰۱
۲۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۱۵٫۳۸ ۴۰ ۷۱٫۲۱ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۱۸ ۰ ۶۷۹۱ ۱۳۶
۲۶٫۶۷ ۲۴ ۱۱٫۱۱ ۰ ۵۱٫۵۲ ۶۱٫۶۷ ۱۸٫۱۱ ۴۸٫۳۳ ۶۷۹۰ ۱۳۷
۳۱٫۱۱ ۳۲ ۱٫۷- ۴۶٫۶۷ ۸۱٫۸۲ ۴۵ ۱۳٫۵۳ ۰ ۶۷۴۵ ۱۴۵
۲۳٫۳۳ ۱۷٫۳۳ ۴۹٫۵۷ ۰ ۶۳٫۴۹ ۳۸٫۳۳ ۱۵٫۰۷ ۴۵ ۶۷۱۶ ۱۴۹
۰ ۲۸ ۰ ۰ ۷۴٫۲۴ ۷۳٫۳۳ ۱۵٫۴۶ ۸۶٫۶۷ ۶۷۱۲ ۱۵۰
۱۸٫۸۹ ۳۶ ۳۴٫۱۹ ۰ ۵۰٫۷۹ ۲۱٫۶۷ ۱۸٫۶۶ ۵۸٫۳۳ ۶۷۰۴ ۱۵۳
۲۸٫۸۹ ۴۱٫۳۳ ۵٫۱۳ ۳۱٫۶۷ ۷۴٫۶ ۳۱٫۶۷ ۱۵٫۱۳ ۰ ۶۶۷۱ ۱۶۲
۳۱٫۱۱ ۴۲٫۶۷ ۰٫۸۵ ۳۱٫۶۷ ۴۲٫۸۶ ۴۱٫۶۷ ۱۵٫۸۳ ۳۵ ۶۶۷۱ ۱۶۲
۴۴٫۴۴ ۱۷٫۳۳ ۵۷٫۲۶ ۰ ۰ ۷۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۶۶۵۶ ۱۶۷
۲٫۲۲ ۵۰٫۶۷ ۵۱٫۲۸ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۴٫۳۹ ۶۱٫۶۷ ۶۶۴۷ ۱۷۰
۰ ۲۰ ۶۱٫۵۴ ۰ ۸۰٫۳ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۶۵ ۴۶٫۶۷ ۶۶۳۳ ۱۷۶
۱٫۱۱ ۱۸٫۶۷ ۳۶٫۷۵ ۰ ۷۲٫۷۳ ۶۶٫۶۷ ۱۳٫۷۵ ۶۱٫۶۷ ۶۶۲۵ ۱۷۸
۵۶٫۶۷ ۱۸٫۶۷ ۱۱٫۹۷ ۰ ۱۷٫۴۶ ۵۱٫۶۷ ۱۵٫۵۴ ۶۸٫۳۳ ۶۶۱۷ ۱۸۰
۱۵٫۵۶ ۲۰ ۱۵٫۳۸ ۰ ۶۵٫۰۸ ۵۰ ۱۷٫۳۳ ۶۵ ۶۵۳۱ ۲۰۷
۵۶٫۶۷ ۳۶ ۱۱٫۹۷ ۰ ۰ ۴۰ ۱۵٫۵۲ ۶۳٫۳۳ ۶۴۹۱ ۲۱۶
۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۶٫۸۴ ۰ ۶۳٫۶۴ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۹۵ ۷۳٫۳۳ ۶۴۸۶ ۲۱۸
۵٫۵۶ ۲۱٫۳۳ ۲۹٫۹۱ ۰ ۷۳٫۰۲ ۴۵ ۱۶٫۲۵ ۶۱٫۶۷ ۶۴۸۵ ۲۱۹
۲٫۲۲ ۳۸٫۶۷ ۱۵٫۳۸ ۴۶٫۶۷ ۳۹٫۶۸ ۶۶٫۶۷ ۱۸٫۷۹ ۰ ۶۴۵۸ ۲۲۸
۱۲٫۲۲ ۲۰ ۴۲٫۷۴ ۰ ۴۷٫۶۲ ۴۰ ۱۸٫۲۷ ۵۸٫۳۳ ۶۴۳۷ ۲۳۸
۲۳٫۳۳ ۳۴٫۶۷ ۵٫۱۳ ۰ ۶۸٫۱۲ ۲۳٫۳۳ ۱۵٫۹۵ ۶۸٫۳۳ ۶۴۲۵ ۲۴۴
۱٫۱۱ ۲۰ ۳۱٫۶۲ ۷۸٫۳۳ ۶۸٫۲۵ ۳۸٫۳۳ ۱۷٫۲۶ ۰ ۶۳۶۲ ۲۶۴
۶٫۶۷ ۳۶ ۲۸٫۲۱ ۴۰ ۵۷٫۵۸ ۵۳٫۳۳ ۱۳٫۶۱ ۰ ۶۳۱۱ ۲۸۰
۶۸٫۸۹ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۶ ۷۰ ۶۲۹۹ ۲۸۵
۳٫۳۲- ۳۲ ۱۲٫۸۲ ۵۶٫۶۷ ۷۹٫۳۷ ۵۰ ۱۵٫۶۱ ۰ ۶۲۹۸ ۲۸۶
۵۰ ۳۲ ۵٫۱۳ ۰ ۲۱٫۲۱ ۳۵ ۱۶٫۳۳ ۵۱٫۶۷ ۶۲۹۶ ۲۸۷
۱۰ ۳۲ ۲۳٫۹۳ ۳۸٫۳۳ ۶۲٫۱۲ ۴۸٫۳۳ ۱۴٫۷۳ ۰ ۶۲۷۷ ۲۹۰
۱۴٫۴۴ ۳۰٫۶۷ ۲۱٫۳۷ ۱۵ ۷۷٫۲۷ ۱۰ ۱۴٫۱۲ ۷۰ ۶۲۶۶ ۲۹۵
۲۳٫۳۳ ۱۸٫۶۷ ۲۸٫۲۱ ۰ ۵۷٫۱۴ ۴۰ ۱۴٫۷۶ ۵۱٫۶۷ ۶۲۲۷ ۳۱۰
۷٫۷۸ ۲۱٫۳۳ ۳۸٫۴۶ ۰ ۴۶٫۰۳ ۴۰ ۱۷٫۳۵ ۶۸٫۳۳ ۶۲۲۲ ۳۱۶
۱٫۱- ۲۰ ۵۴٫۷ ۰ ۶۲٫۱۲ ۳۵ ۱۶٫۵۷ ۵۰ ۶۲۰۸ ۳۲۱
۷٫۷۸ ۴۰ ۱۷٫۹۵ ۲۱٫۶۷ ۴۶٫۰۳ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۰۳ ۳۸٫۳۳ ۶۱۹۰ ۳۳۰
۵٫۵۶ ۳۰٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۴۳٫۳۳ ۱۷٫۷۱ ۰ ۶۱۸۰ ۳۳۴
۰ ۲۹٫۳۳ ۳۰٫۷۷ ۰ ۴۹٫۲۱ ۴۳٫۳۳ ۱۷٫۹۱ ۶۰ ۶۱۶۸ ۳۴۴
۵٫۵۶ ۴۲٫۶۷ ۲۸٫۲۱ ۳۶٫۶۷ ۵۸٫۷۳ ۳۶٫۶۷ ۱۳٫۹۷ ۰ ۶۱۵۰ ۳۴۹
۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۲۱٫۳۷ ۰ ۶۲٫۱۲ ۳۵ ۱۷٫۳۵ ۴۶٫۶۷ ۶۱۰۱ ۳۶۶
۴٫۴۴ ۲۸ ۴۵٫۳ ۱۶٫۶۷ ۷۲٫۷۳ ۳۶٫۶۷ ۱۳٫۹۷ ۰ ۶۰۹۲ ۳۶۹
۰ ۳۸٫۶۷ ۳۰٫۷۷ ۰ ۳۶٫۵۱ ۴۸٫۳۳ ۱۵٫۹ ۵۸٫۳۳ ۶۰۸۸ ۳۷۲
۲٫۲۲ ۱۲ ۳۲٫۴۸ ۳۱٫۶۷ ۵۰٫۷۹ ۶۳٫۳۳ ۱۵٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۶۰۷۹ ۳۷۸
۳۵٫۵۶ ۳۸٫۶۷ ۴۹٫۵۷ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۳٫۹۹ ۳۶٫۶۷ ۶۰۷۷ ۳۸۰
۰ ۲۱٫۳۳ ۲۳٫۹۳ ۸٫۳۳ ۶۰٫۳۲ ۴۵ ۱۶٫۰۶ ۷۱٫۶۷ ۶۰۷۰ ۳۸۵
۳۷٫۷۸ ۱۴٫۶۷ ۲۳٫۰۸ ۲۶٫۶۷ ۴۹٫۲۱ ۴۳٫۳۳ ۱۴٫۶۲ ۰ ۶۰۶۷ ۳۹۰
۳۵٫۵۶ ۸ ۳۰٫۷۷ ۴۵ ۵۰٫۷۹ ۳۶٫۶۷ ۱۴٫۶۴ ۰ ۶۰۳۵ ۴۰۴
۰ ۲۹٫۳۳ ۳۰٫۷۷ ۰ ۶۰٫۳۲ ۲۶٫۶۷ ۱۷٫۳۲ ۶۱٫۶۷ ۶۰۰۳ ۴۱۸
۸٫۸۹ ۳۰٫۶۷ ۶٫۸۴ ۰ ۶۳٫۴۹ ۲۶٫۶۷ ۱۶٫۸۳ ۷۰ ۵۹۲۶ ۴۴۸
۰ ۲۱٫۳۳ ۴۱٫۸۸ ۰ ۴۷٫۶۲ ۵۰ ۱۳٫۷۶ ۶۳٫۳۳ ۵۸۸۲ ۴۶۹
۶۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۱۴٫۵۳ ۱۵ ۹٫۰۹ ۱۳٫۳۳ ۱۷٫۶۹ ۳۸٫۳۳ ۵۸۷۹ ۴۷۳
۰ ۳۲ ۱۰٫۲۶ ۵۸٫۳۳ ۵۷٫۱۴ ۵۶٫۶۷ ۱۴٫۱۱ ۰ ۵۸۷۵ ۴۷۴
۱٫۱- ۲۶٫۶۷ ۲۸٫۲۱ ۰ ۵۰ ۵۵ ۱۳٫۲۱ ۶۶٫۶۷ ۵۸۶۶ ۴۸۰
۵٫۵۶ ۲۸ ۱۲٫۸۲ ۴۱٫۶۷ ۶۹٫۷ ۴۱٫۶۷ ۱۵٫۲۳ ۰ ۵۸۵۶ ۴۸۹
۶٫۶۷ ۱۲ ۱۵٫۳۸ ۰ ۶۳٫۶۴ ۷۵ ۱۳٫۶۱ ۳۸٫۳۳ ۵۸۲۳ ۵۰۶
۳٫۳۲- ۲۲٫۶۷ ۴۹٫۵۷ ۱۶٫۶۷ ۶۲٫۱۲ ۵۱٫۶۷ ۱۳٫۴۳ ۰ ۵۷۹۴ ۵۲۴
۱۰ ۲۲٫۶۷ ۱۷٫۰۹ ۳۸٫۳۳ ۶۹٫۸۴ ۳۶٫۶۷ ۱۵٫۳۷ ۰ ۵۷۹۱ ۵۲۷
۲٫۲۲ ۱۴٫۶۷ ۱۲٫۸۲ ۵۳٫۳۳ ۶۳٫۶۴ ۶۱٫۶۷ ۱۵٫۷۳ ۰ ۵۷۹۰ ۵۲۸
۲٫۲۲ ۳۰٫۶۷ ۵۲٫۱۴ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۱۶٫۰۱ ۷۰ ۵۷۷۴ ۵۳۴
۰ ۲۱٫۳۳ ۳۲٫۴۸ ۰ ۵۰٫۷۹ ۳۶٫۶۷ ۱۵٫۸۴ ۷۳٫۳۳ ۵۷۶۷ ۵۳۹
۴۰ ۱۳٫۳۳ ۲۹٫۹۱ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۵٫۵۹ ۴۱٫۶۷ ۵۷۵۳ ۵۴۹
۰ ۱۶ ۴۰٫۱۷ ۲۶٫۶۷ ۷۸٫۲۶ ۳۱٫۶۷ ۱۵٫۸۷ ۰ ۵۷۴۵ ۵۵۷
۳٫۳۲- ۳۴٫۶۷ ۳۲٫۴۸ ۰ ۴۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۱۲٫۴۸ ۶۳٫۳۳ ۵۷۳۵ ۵۶۰
۴۱٫۱۱ ۳۷٫۳۳ ۱۰٫۲۶ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۳٫۱۲ ۷۰ ۵۶۶۶ ۶۰۳
۲۳٫۳۳ ۲۲٫۶۷ ۲۳٫۹۳ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۱۷٫۳۱ ۶۵ ۵۶۵۹ ۶۰۸
۱۸٫۸۹ ۱۸٫۶۷ ۷٫۶۹ ۶٫۶۷ ۳۹٫۳۹ ۳۶٫۶۷ ۱۶٫۷۷ ۷۱٫۶۷ ۵۶۵۳ ۶۱۳
۱٫۱۱ ۲۰ ۳۷٫۶۱ ۳۵ ۷۶٫۱۹ ۳۵ ۱۲٫۵ ۰ ۵۶۴۱ ۶۲۰
۱۵٫۵۶ ۵۰٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۷٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۵۶۳۶ ۶۲۳
۶٫۶۷ ۲۵٫۳۳ ۰ ۰ ۶۵٫۰۸ ۴۵ ۱۶٫۸۰ ۴۰ ۵۶۳۰ ۶۲۷
۱۱٫۱۱ ۳۲ ۱۲٫۸۲ ۰ ۵۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۲۴ ۷۱٫۶۷ ۵۶۲۸ ۶۲۹
۸٫۸- ۲۱٫۳۳ ۲۷٫۳۵ ۰ ۷۱٫۲۱ ۴۰ ۱۶٫۳۷ ۴۳٫۳۳ ۵۶۰۵ ۶۴۰
۵٫۵۶ ۴۱٫۳۳ ۶٫۸۴ ۰ ۳۹٫۶۸ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۴۴ ۵۶٫۶۷ ۵۶۰۰ ۶۴۶
۳٫۳۲- ۴۲٫۶۷ ۵٫۱۳ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۶٫۶۲ ۸۰ ۵۵۹۹ ۶۴۸
۳۴٫۴۴ ۲۴ ۸٫۵۵ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۶٫۲۹ ۴۸٫۳۳ ۵۴۸۳ ۷۳۸
۵٫۵۶ ۳۴٫۶۷ ۴۷٫۸۶ ۰ ۴۷٫۶۲ ۳۱٫۶۷ ۱۳٫۰۱ ۰ ۵۴۶۰ ۷۵۰
۱۵٫۵۶ ۱۷٫۳۳ ۳۴٫۱۹ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۱۳٫۸ ۸۶٫۶۷ ۵۴۵۱ ۷۵۸
۰ ۴۵٫۳۳ ۲۳٫۹۳ ۰ ۰ ۴۵ ۱۷٫۰۹ ۶۰ ۵۴۱۲ ۷۸۴
۸٫۸۹ ۳۰٫۶۷ ۸٫۵۵ ۲۸٫۳۳ ۴۶٫۰۳ ۴۳٫۳۳ ۱۵٫۹۴ ۰ ۵۳۹۶ ۸۰۰
۳۴٫۴۴ ۲۶٫۶۷ ۶٫۸۴ ۰ ۱۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۲۵ ۷۱٫۶۷ ۵۳۹۰ ۸۰۴
۱۶٫۶۷ ۳۸٫۶۷ ۳۴٫۱۹ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۴٫۹۱ ۰ ۵۳۸۵ ۸۱۰
۱۴٫۴۴ ۵۲ ۱۹٫۶۶ ۰ ۴٫۷۶ ۶۰ ۱۲٫۵۹ ۰ ۵۳۴۲ ۸۴۹
۲٫۲۱- ۳۰٫۶۷ ۵٫۹۸ ۳۸٫۳۳ ۴۱٫۲۷ ۶۳٫۳۳ ۱۵٫۰۶ ۰ ۵۳۳۰ ۸۵۸
۱٫۱۱ ۱۷٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۰ ۴۹٫۲۱ ۵۵ ۱۵٫۳۴ ۳۱٫۶۷ ۵۳۰۴ ۸۷۷
۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۸٫۲۱ ۲۳٫۳۳ ۵۵٫۵۶ ۳۵ ۱۲٫۹۸ ۰ ۵۳۰۱ ۸۸۲
۱۸٫۸۹ ۰ ۵۴٫۷ ۰ ۰ ۷۰ ۱۸٫۷۸ ۰ ۵۲۷۲ ۹۰۳
۲۴٫۴۴ ۲۹٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۹۹ ۶۱٫۶۷ ۵۲۵۵ ۹۲۴
۱۸٫۸۹ ۲۲٫۶۷ ۱۲٫۸۲ ۰ ۰ ۶۵ ۱۴٫۳۲ ۶۳٫۳۳ ۵۲۴۴ ۹۳۹
۰ ۲۸ ۱۳٫۶۸ ۰ ۶۳٫۴۹ ۳۰ ۱۶٫۰۳ ۲۸٫۳۳ ۵۲۲۵ ۹۵۷
۶٫۶۷ ۱۰٫۶۷ ۴۳٫۵۹ ۳۰ ۶۰٫۶۱ ۲۵ ۱۳٫۵ ۶٫۶۷ ۵۱۹۹ ۹۸۵
۲۰ ۲۰ ۱۸٫۸ ۰ ۳۴٫۹۲ ۵۰ ۱۵٫۵۹ ۰ ۵۱۹۰ ۹۸۹
۳۶٫۶۷ ۱۸٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۱۴٫۸۲ ۸۱٫۶۷ ۵۱۹۰ ۹۸۹
۱٫۱- ۳۳٫۳۳ ۳۷٫۶۱ ۳۱٫۶۷ ۳۹٫۶۸ ۲۳٫۳۳ ۱۵٫۳۱ ۰ ۵۱۸۶ ۹۹۴
۱٫۱- ۴۱٫۳۳ ۲۷٫۳۵ ۰ ۱۴٫۲۹ ۱۸٫۳۳ ۱۷٫۱۰ ۷۱٫۶۷ ۵۱۷۴ ۱۰۰۵
۱۳٫۳۳ ۲۹٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۰ ۰ ۶۵ ۱۷٫۹۹ ۰ ۵۱۵۳ ۱۰۲۸
۱٫۱- ۳۲ ۴۲٫۷۴ ۵۶٫۶۷ ۳۶٫۵۱ ۱۳٫۳۳ ۱۴٫۳۲ ۰ ۵۱۴۳ ۱۰۳۳
۰ ۲۶٫۶۷ ۴٫۲۷ ۰ ۴۱٫۲۷ ۳۸٫۳۳ ۱۶٫۴۴ ۶۳٫۳۳ ۵۰۹۴ ۱۰۸۹
۱۰ ۶٫۶۷ ۲٫۵۶ ۰ ۵۰ ۵۵ ۱۵٫۲ ۵۶٫۶۷ ۵۰۸۹ ۱۰۹۴
۱۳٫۳۳ ۱۸٫۶۷ ۲۱٫۳۷ ۰ ۶۲٫۱۲ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۲۴ ۰ ۵۰۸۰ ۱۱۰۲
۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۰ ۹٫۵۲ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۸۸ ۷۶٫۶۷ ۵۰۷۹ ۱۱۰۴
۲۰ ۳۰٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۱۷٫۲۶ ۲۶٫۶۷ ۵۰۷۵ ۱۱۰۷
۰ ۰ ۷۱٫۷۹ ۰ ۲۵٫۴۰ ۵۱٫۶۷ ۱۷٫۶۸ ۰ ۵۰۷۰ ۱۱۱۱
۱۰ ۱۴٫۶۷ ۴۱٫۰۳ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۱۵٫۲۷ ۶۰ ۵۰۷۰ ۱۱۱۱
۰ ۱۳٫۳۳ ۱۷٫۰۹ ۴۳٫۳۳ ۸۹٫۸۶ ۱۸٫۳۳ ۱۳٫۰۳ ۰ ۵۰۰۶ ۱۱۵۷
۲٫۲۲ ۱۴٫۶۷ ۵۸٫۱۲ ۱۵ ۳۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۱۵٫۸۵ ۰ ۴۹۷۰ ۱۲۰۹
۱۱٫۱۱ ۴ ۱۸٫۸ ۰ ۳۹٫۶۸ ۴۳٫۳۳ ۱۳٫۷۶ ۷۵ ۴۹۶۹ ۱۲۱۱
۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۱۴٫۵۳ ۰ ۴۶٫۹۷ ۱۵ ۱۵٫۵۹ ۵۳٫۳۳ ۴۹۵۶ ۱۲۲۷
۲۱٫۱۱ ۴۱٫۳۳ ۲٫۵۶ ۰ ۱٫۵۸- ۳۵ ۱۴٫۰۵ ۶۰ ۴۹۴۶ ۱۲۴۳
۰ ۲۰ ۳۰٫۷۷ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۸٫۱ ۶۶٫۶۷ ۴۹۳۲ ۱۲۵۳
۲۲٫۲۲ ۱۲ ۱۰٫۲۶ ۰ ۱۲٫۷ ۵۶٫۶۷ ۱۵٫۲۴ ۴۵ ۴۹۲۷ ۱۲۶۱
۶٫۶۷ ۳۴٫۶۷ ۴۹٫۵۷ ۰ ۰ ۱۱٫۶۷ ۱۶٫۰۶ ۵۱٫۶۷ ۴۹۱۳ ۱۲۷۸
۰ ۳۴٫۶۷ ۲۵٫۶۴ ۰ ۱۴٫۲۹ ۳۳٫۳۳ ۱۶٫۳۵ ۴۵ ۴۹۱۲ ۱۲۷۹
۱۶٫۶۷ ۸ ۶۱٫۵۴ ۱۵ ۰ ۳۸٫۳۳ ۱۷٫۰۵ ۰ ۴۹۰۸ ۱۲۸۴
۲٫۲۲ ۲۴ ۲۱٫۳۷ ۰ ۷۸٫۲۶ ۱۳٫۳۳ ۱۵٫۰۸ ۰ ۴۸۸۶ ۱۳۰۵
۵۱٫۱۱ ۱٫۳۳ ۱۰٫۲۶ ۰ ۰ ۴۰ ۱۵٫۰۲ ۴۶٫۶۷ ۴۸۷۹ ۱۳۱۳
۵٫۵۶ ۲۰ ۲۰٫۵۱ ۳۸٫۳۳ ۴۷٫۶۲ ۳۸٫۳۳ ۱۲٫۴۲ ۰ ۴۸۷۸ ۱۳۱۵
۳٫۳۲- ۳۸٫۶۷ ۰ ۰ ۲۶٫۹۸ ۴۳٫۳۳ ۱۴٫۴۰ ۶۳٫۳۳ ۴۸۷۷ ۱۳۱۶
۲۴٫۴۴ ۴۱٫۳۳ ۱۴٫۵۳ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۶٫۱۳ ۰ ۴۸۶۳ ۱۳۳۴
۲۳٫۳۳ ۱۷٫۳۳ ۱۷٫۰۹ ۰ ۱۷٫۴۶ ۱۸٫۳۳ ۱۶٫۷۸ ۵۶٫۶۷ ۴۸۳۳ ۱۳۷۰
۱۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۹۱ ۸۶٫۶۷ ۴۷۸۶ ۱۴۲۸
۲٫۲۲ ۴۴ ۹٫۴ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۸۲ ۳۵ ۴۷۵۱ ۱۴۷۹
۱۵٫۵۶ ۴۴ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۹٫۰۵ ۳۳٫۳۳ ۱۲٫۸۶ ۰ ۴۷۲۵ ۱۵۱۹
۰ ۲۲٫۶۷ ۱۸٫۸ ۲۵ ۶۰٫۳۲ ۱۱٫۶۷ ۱۶٫۶۴ ۰ ۴۷۰۹ ۱۵۴۶
۸٫۸۸- ۳۲ ۳۱٫۶۲ ۰ ۲۸٫۵۷ ۳۱٫۶۷ ۱۲٫۷۸ ۵۵ ۴۶۹۵ ۱۵۷۲
۱۲٫۲۲ ۲۸ ۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۵۵ ۱۴٫۱۷ ۴۱٫۶۷ ۴۶۸۴ ۱۵۸۷
۱٫۱۱ ۱۰٫۶۷ ۴۲٫۷۴ ۰ ۳۹٫۶۸ ۳۵ ۱۲٫۸۵ ۳۵ ۴۶۷۰ ۱۶۰۱
۱۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۳۵٫۹۰ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۱۷٫۱۸ ۰ ۴۶۵۸ ۱۶۲۲
۶٫۶۷ ۳۴٫۶۷ ۲٫۵۶ ۰ ۰ ۳۵ ۱۵٫۹۱ ۷۶٫۶۷ ۴۶۵۰ ۱۶۳۸
۱٫۱- ۳۷٫۳۳ ۴۱٫۸۸ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۱۵٫۵۴ ۰ ۴۶۵۰ ۱۶۳۸
۲۶٫۶۷ ۲۲٫۶۷ ۷٫۶۹ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۷٫۲۴ ۰ ۴۶۰۹ ۱۷۰۵
۴۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۴۲٫۷۴ ۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۲٫۶۵ ۳۳٫۳۳ ۴۵۷۸ ۱۷۵۷
۲٫۲۱- ۱۲ ۷٫۶۹ ۰ ۷٫۵۸ ۷۱٫۶۷ ۱۶٫۳۸ ۶۰ ۴۵۵۷ ۱۷۸۷
۰ ۱۲ ۴۷٫۸۶ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۱۵٫۷۹ ۴۵ ۴۴۹۹ ۱۸۸۷
۰ ۱۴٫۶۷ ۳۵٫۹ ۱۵ ۵۳٫۹۷ ۱۸٫۳۳ ۱۴٫۳۵ ۰ ۴۴۸۹ ۱۹۱۰
۲۶٫۶۷ ۵٫۳۳ ۲۳٫۹۳ ۰ ۰ ۴۰ ۱۴٫۴۹ ۴۸٫۳۳ ۴۴۶۷ ۱۹۴۷
۱۶٫۶۷ ۱۴٫۶۷ ۳۹٫۳۲ ۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۵ ۵۳٫۳۳ ۴۴۵۲ ۱۹۸۰
۳۶٫۶۷ ۱۸٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ ۱۶٫۰۲ ۴۱٫۶۷ ۴۴۲۳ ۲۰۲۴
۳۶٫۶۷ ۱۶ ۰٫۸۴- ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۷٫۸ ۱۸٫۳۳ ۴۴۱۹ ۲۰۳۳
۷٫۷۸ ۰ ۶۱٫۵۴ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۴٫۹۷ ۰ ۴۴۱۴ ۲۰۴۵
۰ ۲۴ ۰٫۸۵ ۰ ۱۲٫۱۲ ۶۱٫۶۷ ۱۵٫۲۷ ۳۸٫۳۳ ۴۴۰۵ ۲۰۵۸
۳۳٫۳۳ ۴۱٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۱۵٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۴۳۹۴ ۲۰۷۹
۱۸٫۸۹ ۰ ۴۲٫۷۴ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۷٫۶۱ ۰ ۴۳۷۲ ۲۱۳۱
۵٫۵۶ ۰ ۲۴٫۷۹ ۰ ۰ ۷۵ ۱۹٫۵۴ ۰ ۴۳۵۳ ۲۱۵۹
۰ ۵۲ ۰ ۵ ۰ ۳۸٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۴۳۰۳ ۲۲۵۴
۰ ۲۵٫۳۳ ۲۴٫۷۹ ۰ ۰ ۳۵ ۱۷٫۱۸ ۳۵ ۴۲۷۵ ۲۳۰۴
۲٫۲۱- ۲۱٫۳۳ ۱۰٫۲۶ ۰ ۳۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۱۴٫۸۹ ۵۰ ۴۲۷۴ ۲۳۰۷
۲۶٫۶۷ ۰ ۲۶٫۵ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۱۵٫۳۷ ۰ ۴۲۶۹ ۲۳۲۵
۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۲۴٫۷۹ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۴٫۸۵ ۰ ۴۲۵۳ ۲۳۵۵
۳۴٫۴۴ ۲۵٫۳۳ ۲٫۵۶ ۰ ۰ ۱۰ ۱۵٫۲۴ ۴۱٫۶۷ ۴۲۵۳ ۲۳۵۵
۲٫۲۲ ۱٫۳۳ ۲۵٫۶۴ ۰ ۴۲٫۸۶ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۵۸ ۵۱٫۶۷ ۴۲۴۸ ۲۳۶۶
۶٫۶۷ ۰ ۶۷٫۵۲ ۰ ۰ ۳۵ ۱۷٫۰۸ ۰ ۴۲۰۴ ۲۴۵۹
۵٫۵۶ ۰ ۵۶٫۴۱ ۰ ۰ ۵۵ ۱۵٫۴۳ ۰ ۴۱۹۹ ۲۴۷۰
۰ ۰ ۴۱٫۰۳ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۱۷٫۰۲ ۰ ۴۱۲۷ ۲۶۴۹
۱۳٫۳۲- ۱۸٫۶۷ ۰ ۰ ۳۸٫۱ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۳۷ ۷۳٫۳۳ ۴۱۱۳ ۲۶۸۹
۰ ۰ ۵۲٫۹۹ ۰ ۰ ۵۵ ۱۶٫۹۱ ۰ ۴۰۸۶ ۲۷۶۴
۱٫۱- ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۱۴٫۶۷ ۵۵ ۴۰۷۴ ۲۷۹۶
۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۵ ۱۷٫۴۲ ۰ ۴۰۷۱ ۲۸۰۵
۰ ۳۷٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۷٫۸۵ ۰ ۴۰۶۲ ۲۸۳۷
۰ ۳۰٫۶۷ ۶٫۸۴ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۱۷٫۷۲ ۸٫۳۳ ۳۹۹۷ ۳۰۲۶
۱۱٫۱۱ ۰ ۱۵٫۳۸ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۱۹٫۰۵ ۰ ۳۹۸۴ ۳۰۶۰
۰ ۴۴ ۰٫۸۴- ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۱۵٫۹۴ ۰ ۳۹۶۳ ۳۱۲۶
۴٫۴۴ ۳۶ ۴٫۲۷ ۰ ۰ ۳۵ ۱۷٫۴۳ ۰ ۳۹۶۰ ۳۱۳۵
۲۰ ۰ ۴۷٫۸۶ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۴٫۶۹ ۵ ۳۹۵۳ ۳۱۵۸
۳۷٫۷۸ ۲۲٫۶۷ ۲٫۵۶ ۰ ۰ ۱۰ ۱۶٫۴۴ ۱٫۶۷ ۳۹۵۳ ۳۱۵۸
۳۱٫۱۱ ۰ ۷٫۶۹ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۵۵ ۰ ۳۹۴۳ ۳۱۸۳
۲۵٫۵۶ ۴۰ ۱٫۷۱ ۰ ۰ ۱۱٫۶۷ ۱۴٫۱۹ ۰ ۳۸۹۷ ۳۳۱۵
۱٫۱۱ ۰ ۴۷٫۸۶ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۱۸٫۷۳ ۰ ۳۸۹۶ ۳۳۲۱
۴٫۴۴ ۱۴٫۶۷ ۷٫۶۹ ۰ ۱۷٫۴۶ ۲۳٫۳۳ ۱۳٫۹۵ ۷۰ ۳۸۸۲ ۳۳۷۰
۱۱٫۱۱ ۱۴٫۶۷ ۲۴٫۷۹ ۰ ۰ ۱۸٫۳۳ ۱۵٫۴ ۴۶٫۶۷ ۳۸۷۲ ۳۴۰۵
۳٫۳۳ ۰ ۳۴٫۱۹ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۱۷٫۰۲ ۰ ۳۸۶۵ ۳۴۲۸
۰ ۱۲ ۲۹٫۹۱ ۰ ۴٫۷۶ ۳۶٫۶۷ ۱۴٫۵۴ ۳۶٫۶۷ ۳۸۴۲ ۳۵۱۴
۳۲٫۲۲ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۳۳ ۱۳٫۶۵ ۲۸٫۳۳ ۳۸۲۳ ۳۵۷۹
۲۱٫۱۱ ۰ ۱۹٫۶۶ ۰ ۰ ۳۵ ۱۸٫۹۷ ۰ ۳۸۱۱ ۳۶۱۸
۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۱۸٫۸ ۰ ۰ ۳۸٫۳۳ ۱۴٫۶۵ ۰ ۳۸۰۵ ۳۶۴۴
۴۵٫۵۶ ۱۶ ۵٫۹۸ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۲۸ ۰ ۳۷۰۹ ۳۹۹۷
۷٫۷۸ ۳۴٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۵٫۹۰ ۰ ۳۷۰۴ ۴۰۱۱
۱۷٫۷۸ ۵٫۳۳ ۰٫۸۴- ۱۰ ۲۲٫۲۲ ۱۸٫۳۳ ۱۹٫۴ ۰ ۳۷۰۰ ۴۰۳۰
۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۳٫۴۱- ۱۱٫۶۷ ۲۳٫۸۱ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۲ ۰ ۳۶۹۲ ۴۰۶۴
۱۲٫۲۲ ۲۴ ۲٫۵۶ ۱٫۶۶- ۱۰٫۶۱ ۱۱٫۶۷ ۱۹٫۰۷ ۰ ۳۶۴۴ ۴۲۳۳
۴٫۴۴ ۸ ۱۰٫۲۶ ۰ ۳٫۱۶- ۴۳٫۳۳ ۱۳٫۶۴ ۶۶٫۶۷ ۳۶۳۵ ۴۲۷۱
۰ ۰ ۱۳٫۶۸ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۶٫۹۳ ۰ ۳۶۲۳ ۴۳۱۲
۰ ۲۰ ۹٫۴ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۹۴ ۰ ۳۶۰۳ ۴۳۷۷
۸٫۸۸- ۲۵٫۳۳ ۲۳٫۰۸ ۰ ۰ ۴۰ ۱۶٫۵۵ ۰ ۳۶۰۲ ۴۳۸۴
۰ ۶٫۶۷ ۳۵٫۹ ۰ ۰ ۱۸٫۳۳ ۱۵٫۴۹ ۵۵ ۳۵۸۴ ۴۴۶۱
۰ ۱۸٫۶۷ ۳۱٫۶۲ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۱۳٫۳۲ ۰ ۳۵۷۸ ۴۴۸۷
۳۱٫۱۱ ۱۶ ۳٫۴۲ ۰ ۰ ۱۵ ۱۵٫۸۹ ۰ ۳۵۶۵ ۴۵۴۶
۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۲۰٫۵۱ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۲۹ ۴۱٫۶۷ ۳۵۵۵ ۴۶۰۲
۱۸٫۸۹ ۰ ۱۱٫۹۷ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۲۳ ۰ ۳۵۵۳ ۴۶۱۶
۰ ۶٫۶۷ ۲۴٫۷۹ ۱۱٫۶۷ ۳۰٫۱۶ ۵ ۱۸٫۵۷ ۰ ۳۵۳۸ ۴۶۸۶
۰ ۰ ۴۷٫۰۱ ۰ ۰ ۴۵ ۱۴٫۸۸ ۰ ۳۵۲۸ ۴۷۳۳
۲٫۲۲ ۰ ۲۳٫۹۳ ۰ ۰ ۶۰ ۱۵٫۸۹ ۰ ۳۵۲۵ ۴۷۵۳
۵٫۵۶ ۲٫۶۷ ۴٫۲۷ ۰ ۴۵٫۴۵ ۳۱٫۶۷ ۱۴٫۱۸ ۰ ۳۴۹۷ ۴۸۷۵
۰ ۲۲٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۱۵٫۸۷ ۰ ۳۴۸۷ ۴۹۱۶
۱۱٫۱۱ ۰ ۲۶٫۵ ۰ ۰ ۳۵ ۱۷٫۳۴ ۰ ۳۴۶۸ ۵۰۲۱
۱۳٫۳۳ ۱۴٫۶۷ ۶٫۸۴ ۰ ۳۶٫۵۱ ۳٫۳۳ ۱۴٫۹۷ ۰ ۳۴۶۴ ۵۰۳۷
۰ ۱۳٫۳۳ ۴۶٫۱۵ ۰ ۰ ۱۵ ۱۲٫۷۷ ۳۱٫۶۷ ۳۴۲۷ ۵۲۲۱
۳۲٫۲۲ ۰ ۱۰٫۲۶ ۰ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۶٫۴۴ ۰ ۳۴۲۵ ۵۲۲۹
۱۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۳٫۴۲ ۰ ۴٫۷۶ ۱۵ ۱۳٫۵۹ ۵ ۳۴۰۷ ۵۳۳۴
۳٫۳۳ ۱۲ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۵ ۱۴٫۴۲ ۵۳٫۳۳ ۳۳۹۳ ۵۴۱۲
۲٫۲۲ ۳۲ ۲٫۵۶ ۰ ۳٫۱۷ ۱۶٫۶۷ ۱۳٫۱۳ ۴۰ ۳۳۹۲ ۵۴۱۸
۳۷٫۷۸ ۱۰٫۶۷ ۰٫۸۴- ۰ ۴٫۷۵- ۰ ۱۳٫۶۲ ۴۸٫۳۳ ۳۳۸۶ ۵۴۵۴
۴٫۴۴ ۲۰ ۰٫۸۴- ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۶٫۴۱ ۳۱٫۶۷ ۳۳۷۸ ۵۵۲۰
۱۲٫۲۲ ۹٫۳۳ ۷٫۶۹ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۱۲٫۹ ۲۶٫۶۷ ۳۳۳۶ ۵۷۹۰
۱۰ ۱۴٫۶۷ ۵٫۹۸ ۲۸٫۳۳ ۱٫۵۸- ۲۵ ۱۵٫۳۳ ۰ ۳۳۲۰ ۵۸۸۸
۳٫۳۲- ۱٫۳۳ ۱٫۷۱ ۱٫۶۶- ۳۸٫۱۰ ۲۱٫۶۷ ۱۲٫۷۱ ۶۶٫۶۷ ۳۲۸۹ ۶۰۷۷
۰ ۰ ۳۴٫۱۹ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۶۵ ۰ ۳۲۵۸ ۶۲۸۱
۰ ۲۰ ۲۹٫۹۱ ۰ ۲۵٫۷۶ ۰ ۱۳٫۴۷ ۰ ۳۲۴۷ ۶۳۶۷
۴٫۴۳- ۲۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۳۰ ۱۴٫۴۷ ۲۸٫۳۳ ۳۲۴۰ ۶۴۲۲
۳٫۳۲- ۲۸ ۱۴٫۵۳ ۰ ۶٫۳۵ ۸٫۳۳ ۱۵٫۲۶ ۲۱٫۶۷ ۳۲۳۵ ۶۴۵۱
۰ ۳۶ ۱۷٫۰۹ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۵٫۰۶ ۰ ۳۲۳۱ ۶۴۷۳
۱٫۱۱ ۲۸ ۲٫۵۶ ۰ ۰ ۲۰ ۱۳٫۷۲ ۳۵ ۳۲۲۹ ۶۴۸۷
۰ ۰ ۱٫۷۱ ۰ ۰ ۷۰ ۱۶٫۳۳ ۰ ۳۲۲۳ ۶۵۳۳
۱٫۱- ۲۵٫۳۳ ۰٫۸۵ ۰ ۰ ۳۶٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۰ ۳۲۱۷ ۶۵۷۰
۱۱٫۱۱ ۵٫۳۳ ۳۵٫۰۴ ۰ ۱٫۵۸- ۲۵ ۱۳٫۶۸ ۰ ۳۲۱۱ ۶۶۰۹
۲٫۲۱- ۰ ۲۹٫۰۶ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۹۷ ۰ ۳۲۰۴ ۶۶۶۵
۱٫۱۱ ۱۷٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۴٫۷۱ ۰ ۳۱۵۷ ۷۰۳۹
۱۱٫۱- ۲۸ ۲٫۵۶ ۰ ۲۴٫۲۴ ۰ ۱۲٫۵۸ ۶۵ ۳۱۳۵ ۷۲۱۸
۱۷٫۷۸ ۱۷٫۳۳ ۷٫۶۹ ۱۵ ۰ ۳٫۳۳ ۱۵٫۴۹ ۰ ۳۱۲۸ ۷۲۸۰
۰ ۵٫۳۳ ۱۵٫۳۸ ۰ ۲۵٫۴ ۶٫۶۷ ۱۵٫۸۵ ۲۸٫۳۳ ۳۱۲۸ ۷۲۸۰
۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۰ ۴۰ ۱۷٫۳۴ ۰ ۳۱۱۴ ۷۳۸۵
۸٫۸۹ ۳۰٫۶۷ ۱٫۷- ۵ ۰ ۸٫۳۳ ۱۳٫۴ ۲۰ ۳۰۸۰ ۷۶۸۱
۰ ۲۶٫۶۷ ۴٫۲۷ ۰ ۰ ۵ ۱۵٫۷۷ ۳۶٫۶۷ ۳۰۷۷ ۷۷۰۴
۰ ۱۸٫۶۷ ۳٫۴۲ ۰ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۲۵ ۳۳٫۳۳ ۳۰۷۳ ۷۷۳۱
۱٫۱۱ ۲۱٫۳۳ ۲۳٫۰۸ ۱٫۶۶- ۶٫۰۶ ۱۸٫۳۳ ۱۲٫۸ ۰ ۳۰۶۱ ۷۸۴۱
۰ ۰ ۲۴٫۷۹ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۱۵٫۸۶ ۰ ۳۰۵۹ ۷۸۶۲
۰ ۰ ۲٫۵۶ ۰ ۱۴٫۲۹ ۴۳٫۳۳ ۱۳٫۳۱ ۳۱٫۶۷ ۳۰۱۷ ۸۲۷۳
۴٫۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۱۷٫۹۷ ۰ ۳۰۱۷ ۸۲۷۳
۰ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۱۲٫۷۹ ۰ ۲۹۸۷ ۸۵۶۴
۸٫۸۹ ۱۰٫۶۷ ۱٫۷- ۰ ۰ ۱۵ ۱۸٫۰۷ ۲۰ ۲۹۷۴ ۸۶۹۶
۰ ۰ ۳۵٫۹ ۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۱۲٫۵ ۰ ۲۹۷۰ ۸۷۳۶
۰ ۰ ۲۷٫۳۵ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۶٫۶ ۰ ۲۹۶۹ ۸۷۵۱
۰ ۳۶ ۰٫۸۴- ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ ۱۲٫۵۶ ۰ ۲۹۵۳ ۸۹۲۰
۵٫۵۶ ۰ ۳۳٫۳۳ ۳۰ ۱۲٫۷ ۰ ۱۳٫۹۹ ۰ ۲۹۳۷ ۹۰۹۳
۱٫۱۱ ۱۲ ۱۰٫۲۶ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۱۴٫۸۶ ۳۶٫۶۷ ۲۹۲۶ ۹۲۱۴
۰ ۱۲ ۵٫۱۳ ۰ ۱۲٫۷ ۳٫۳۳ ۱۴٫۲۶ ۵۳٫۳۳ ۲۸۸۵ ۹۶۷۶
۱۵٫۵۶ ۵٫۳۳ ۶٫۸۴ ۰ ۰ ۳٫۳۳ ۱۴٫۵۸ ۴۳٫۳۳ ۲۸۵۸ ۱۰۰۰۲
۰ ۰ ۱۹٫۶۶ ۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۷۴ ۰ ۲۸۴۶ ۱۰۱۳۶
۰ ۰ ۲۸٫۲۱ ۰ ۰ ۱۸٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۰ ۲۸۱۰ ۱۰۶۰۱
۱٫۱- ۱٫۳۲- ۵٫۱۳ ۰ ۶٫۳۵ ۳۸٫۳۳ ۱۴٫۷۵ ۲۵ ۲۷۷۶ ۱۱۰۹۵
۲٫۲۱- ۵٫۳۲- ۰٫۸۴- ۰ ۱۵٫۸۷ ۲۸٫۳۳ ۱۷٫۲۴ ۳۰ ۲۷۶۷ ۱۱۲۳۳
۸٫۸۹ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۶۶- ۱۸٫۲۷ ۰ ۲۷۵۰ ۱۱۴۶۷
۶٫۶۷ ۲۰ ۷٫۶۹ ۰ ۹٫۰۹- ۲۰ ۱۲٫۲۶ ۲۰ ۲۷۴۷ ۱۱۵۰۷
۰ ۰ ۱۰٫۲۶ ۰ ۰ ۴۵ ۱۴٫۹۹ ۰ ۲۷۲۴ ۱۱۸۵۱
۱۱٫۱۱ ۱۶ ۵٫۱۳ ۰ ۴٫۷۶ ۳٫۳۳ ۱۵٫۱۵ ۱٫۶۶- ۲۶۹۲ ۱۲۳۶۴
۲۰ ۵٫۳۳ ۴٫۲۷ ۰ ۱٫۵۸- ۶٫۶۷ ۱۲٫۷۱ ۳۳٫۳۳ ۲۶۹۱ ۱۲۳۸۰
۲٫۲۲ ۵٫۳۳ ۱۱٫۹۷ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱۵٫۲۳ ۰ ۲۶۶۸ ۱۲۷۸۱
۰ ۰ ۱۱٫۹۷ ۰ ۰ ۳۰ ۱۷٫۲۱ ۰ ۲۶۵۲ ۱۳۰۴۵
۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۴٫۷۵- ۳٫۳۲- ۱۷٫۳۸ ۵۱٫۶۷ ۲۶۴۹ ۱۳۰۸۹
۰ ۰ ۱۷٫۰۹ ۰ ۰ ۳۰ ۱۵٫۹ ۰ ۲۶۳۵ ۱۳۳۳۸
۰ ۲۱٫۳۳ ۰ ۶٫۶۶- ۱۹٫۰۵ ۵ ۱۳٫۸۷ ۶٫۶۷ ۲۶۳۰ ۱۳۴۲۵
۰ ۰ ۱۸٫۸ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۴٫۲۸ ۰ ۲۵۸۴ ۱۴۲۳۷
۰ ۰ ۷٫۶۹ ۰ ۰ ۴۰ ۱۵ ۰ ۲۵۵۷ ۱۴۷۱۷
۱٫۱- ۲۰ ۵٫۱۳ ۰ ۴٫۷۶ ۱٫۶۶- ۱۳٫۴۴ ۳۵ ۲۵۴۴ ۱۴۹۷۹
-۱٫۱ ۲٫۶۶- ۴٫۲۷ ۰ ۰ ۱۵ ۱۷٫۶۹ ۴۱٫۶۷ ۲۵۳۲ ۱۵۲۰۸
-۲٫۲۱ ۲۶٫۶۷ ۰٫۸۵ ۱۰ ۰ ۰ ۱۵٫۰۲ ۶٫۶۷ ۲۵۱۹ ۱۵۴۵۴
۳۰ ۴- ۰ ۰ ۰ ۳٫۳۲- ۱۳٫۹۸ ۲۳٫۳۳ ۲۴۴۷ ۱۷۰۰۵
۰ ۰ ۷٫۶۹ ۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۵٫۲۱ ۰ ۲۳۹۳ ۱۸۲۴۷
۱۱٫۱- ۲۶٫۶۷ ۹٫۴ ۰ ۱۰٫۶۱ ۰ ۱۳٫۵۸ ۶٫۶۷ ۲۳۹۳ ۱۸۲۴۷
۰ ۶٫۶۷ ۴٫۲۷ ۰ ۴٫۷۵- ۸٫۳۳ ۱۴٫۳۴ ۴۶٫۶۷ ۲۳۴۷ ۱۹۳۴۳
۰ ۰ ۱۷٫۹۵ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۱۵٫۵۴ ۰ ۲۳۲۲ ۱۹۹۹۵
۰ ۰ ۶٫۸۴ ۰ ۰ ۲۳٫۳۳ ۱۵٫۹۵ ۰ ۲۲۶۴ ۲۱۵۴۹
۰ ۰ ۲٫۵۶ ۰ ۰ ۳۰ ۱۳٫۵۶ ۰ ۲۰۷۸ ۲۷۲۳۱
۴٫۴۴ ۲٫۶۶- ۱٫۷- ۶٫۶۶- ۲۳٫۸۱ ۱۳٫۳۲- ۱۵٫۱۷ ۲۱٫۶۷ ۱۹۳۷ ۳۲۱۰۵
۳٫۳۲- ۲٫۶۶- ۰٫۸۵ ۰ ۰ ۱٫۶۷ ۱۳٫۳۶ ۴۱٫۶۷ ۱۶۵۵ ۴۲۱۹۷

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *