روش تحقیق در مدیریت قسمت دوم

تحقیق

در قسمت قبل کلیاتی در مورد روش تحقیق در مدیریت گفته شد و در این قسمت به طور اختصاصی تر در مورد روش تحقیق در مدیریت صحبت خواهیم کرد.

هدفمندي در تحقیق

محقق كار خود را با هدفي معين براي پژوهش آغاز كرده است. محور توجـه، افـزايش تعهد كاركنان نسبت به سازمان است كه سازمان را به طرق متعددي كمك خواهد كـرد. تعهد كاركنان يعني ترك خدمت كمتر، غيبـت كـاري كمتـر و احتمـالاً افـزايش سـطح عملكرد، و همه اين موارد قطعاً براي سازمان منافعي در بر دارد. بنابراين محقق، كـانون توجه هدفمندي دارد.

تحقیق

تحقیق

دقت عمل در تحقیق

مباني نظري خوب و طرح روشمند معتبر، مي توانـد بـه دقـت عمـل بررسـي هدفمنـد بيافزايد. دقت عمل اشاره به توجه زياد، وسواس به خـرج دادن و ميزانـي از درسـتي و دقت در بررسي هاي پژوهشي دارد.

آزمون پذيري در تحقیق

محقق بعد از اينكه نمون هاي تصـادفي از كاركنـان سـازمان را انتخـاب كـرد و در مـورد تحقيقات قبلي انجام شده در حوزه تعهد سازماني مطالعاتي انجام داد، فرضيه هايي را در مورد اينكه چگونه تعهد كاركنان نسبت به سازمان مي تواند افـزايش داده شـود، تـدوين مي كند، آنگاه اين فرضيه ها را مي توان با استفاده از آزمون هـاي آمـاري خـاص در مـورد داده هاي اطلاعاتي جمع آوري شده، مورد آزمون قرارداد. براي مثال، محقق ممكن اسـت فرض كند كه كاركناني كه فرصت هاي بيشتري براي مشاركت در تصميم گيـري دارنـد، تعهدشان به سازمان مي تواند افزايش يابد. اين حدس، نـوعي فرضـيه اسـت كـه وقتـي اطلاعات جمع آوري شد، مي تواند آزمون شود. آزمون مي تواند نشان دهـد كـه فرضـيه، تأييد يا اينكه رد مي شود.

تكرار پذيري در تحقیق

فرض كنيد محقق به اين نتيجه مي رسد كه مشاركت در تصميم گيري يكـي از مهم تـرين عواملي است كه تعهد كاركنان نسبت به سازمان را تحت تـاثير قـرار مـي دهـد. اگـر از اطلاعات جمع آوري شده از كاركنان در سازمان هاي ديگري نيز همين يافته ها بـه دسـت آيد، مي توانيم به يافته هايمان اعتماد بيشتري داشته باشيم.

به عبارت ديگر نتـايج آزمـون فرضيه ها بايد كراراً، وقتي كه پژوهش در شرايط مشابه انجام مي گيـرد، تاييـد شـود. تـا اندازه اي اين امر حادث مي شود (نتيجه تكرار مي شود)، كه نسبت به علمي بودن پژوهش خود اعتماد بيشتري حاصل مي كنيم. به عبارت ديگر، فرضيه ها نميتوانند صرفاً به وسيله شانس و احتمال تاييد شده باشند. بنـابراين تكرارپـذيري ويژگـي ديگـري از پـژوهش علمي است.

دقيق بودن و قابليت اعتماد

در تحقيقات مديريتي، به ندرت قادر به استخراج نتيجه گيري هاي قطعي بر مبناي نتـايج حاصله از تجزيه و تحليل داده، هستيم. اين امر بدان علت است كه قادر به بررسي كليه موارد، رويدادها يا كل جمعيت مورد نظرمان نيستيم و بنابراين، يافته هايمـان بـر مبنـاي نمونه اي است كه از كل جمعيت، موارد يا رويـدادها انتخـاب كـرده ايـم.

تحقیق

تحقیق

نمونـه اي كـه بررسي مي كنيم، ويژگي هاي واقعي پديده اي كه سـعي داريـم آن را مـورد مطالعـه قـرار دهيم، منعكس نخواهد كرد. خطاهاي اندازه گيري و ساير مشكلات نيز در دخيل نمودن تعصب يا خطا در يافته هايمان تأثير دارند. در عين حال، دوسـت داريـم پـژوهش را بـه شيوه اي طراحي كنيم كه يافته چ هايمان به واقعيت نزديك باشند و بتوانيم نسـبت بـه آن هـا اعتماد و اطمينان داشته باشيم.

تعميم پذيري تحقیق

تعميم پذيري به حيطه قابليت كاربرد يافته هاي پژوهشي در يك محيط سازماني، در ساير سازمانه ا اشاره دارد. واضح است كه هرچه دامنه كاربردي بودن راه حل هاي ايجاد شـده به وسيله پژوهش بيشتر باشد، پـژوهش بـراي كـاربردي كـردن چنـين دانـش تحقيقـي، سودمندتر خواهد بود. براي مثال، اگر يافته هاي يك محقـق آن اسـت كـه مشـاركت در تصميم گيري تعهد سازماني را افزايش مي دهـد، و ايـن امـر در سـازمان هـاي مختلـف توليدي، صنعتي و خدماتي صادق باشد، آنگاه تعميم پذيري يافته ها به ساير محـيط هـاي سازماني وسيع تر مي شود. هرچه تحقيق، قابليـت تعمـيم پـذيري بيشـتري داشـته باشـد، سودمندي و ارزش آن بيشتر است.

محدودگرايي (ايجاز)

سادگي در تشريح پديده ها يا مشكلاتي كه اتفـاق مـي افتنـد و در كـاربرد راه حـل هـاي مشكلات، هميشه نسبت به چهارچوب هـاي پژوهشـي پيچيـده كـه تعـدادي از عوامـل غيرقابل كنترل را در بردارد، ترجيح داده مي شود.

تحقیق

تحقیق

روش شناسي و روش كار تحقیق

شيوه انجام دادن هر كار و يا طرز اجراي هر هـدف و برنامـه را ((روش)) گوينـد. مسـلم است كه انجام دادن كار و اجراي هدف براساس اصول و قواعدي صورت مي پذيرد، لذا كارهايي را كه از روي عادت و بدون آگاهي، و با پيروي از نظم و سـياق معينـي انجـام مي دهيم نمي توانيم روشدار بناميم. انواع روش ها را انسان ها طراحي يا ابداع كرده اند و به كار مي گيرند و لذا وجـه مشخصـهي روش ايـن اسـت كـه از آگـاهي و درك انسـان سرچشمه گرفته باشد.

كاربرد مجموعه و يا تركيبي از روش ها براي نيل به اهداف بالاتر و پيچيده تر را ((روش شناسي)) گويند، مانند روش تحقيق درباره انسان و يا روش نظريـه
پردازي. اگر روش ها پيچيـده و فنـي باشـند و يـا در طراحـي و ابـداع آنهـا از اصـول محاسباتي و رياضي استفاده شـود آنهـا را فـن يـا تكنيـك، و مجموعـه يـا تركيبـي از تكنيك ها را ((تكنولوژي)) يا ((فنـاوري)) گوينـد كـه قابـل اكتسـاب و انتقـال اسـت و بـا فراگرفتن اصول، دانش و فنوني كه در آنها به كار رفته مانند روش هاي علمـي، قابليـت تكرار پذيري دارند و در مناطق و فرهنگ هاي مختلف مي تـوان آنهـا را عينـاً سـاخت
.

تحقیق

تحقیق

پارادايم هاي روش تحقيق

قبل از انتخاب روش تحقيق و به كارگيري ابزار تحقيق، محقق بايد موضوع تحقيق خود را بشناسد و آن را بـر يكـي از مكاتـب شـناختي اسـتوار كنـد. ايـن مكاتـب در قالـب پارادايم هاي تحقيق مطرح مي شوند.

پارادايم اثباتگ رايي در تحقیق

اثبات گرايي از حيث ارزش شناسي، ديـد محقـق را منفـك از قضـاوت هـاي ارزشـي او مي داند و از حيث سخنوري هم رسمي و متمايز است.

برای ادامه مباحث مربوط به روش تحقیق در مدیریت ما را دنبال نمایید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *