SWOT چیست؟

آنالیزSWOT چیست؟

شروع وبه کارگیری یک کارجدید کارسختی میباشد وباید مواردی راموردتوجه قرارداد.یکی ازروش های مطمئنه که میتوان مارابه مسیردرست هدایت کرد این است که گاهی به مقابل خود نگاه کنیم.با آنالیزswot میتوان وضعیت  کسب وکار وهم موقعیتی که درآینده پیش روی ماست را مورد نقدوبررسی قراردهیم.

به کارگیری ازآنالیزswot هیچ هزینه ای ندارد وبسیارآسان است. مخفف swot بدین ترتیب میباشد.

آنالیزswot

 

S – Strengths : نقاط قوت

W – Weaknesses : نقاط ضعف

O – Opportunities : فرصت‌ها

T – Threats : تهدید‌ها

آنالیزswot یک چکاپ اولیه از مراحلی است که درحال انجام آن هستیم. نتیجه این آنالیزبرای این است که آینده رادرمقابل چشمان مابیاورد، تابتوانیم برای آینده ای که تاحدودی برایمان آشکارهست برنامه ریزی کنیم.

آنالیزswot ضعف هاومثبت نگری های کاری که دردرون یاحتی ازبیرون رخ میدهد رانشان میدهد.مهلت ها وتهدیدهای محیط پیرامون کاروعوامل بیرونی رادراختیارماقرارمیدهد. نقاط ضعف وقوت بیشتربه وضعیت کنونی مامرتبط میباشد اماآوانس هاو تهدیدها بیشترمربوط به آینده است.میتوان به گونه ای برای خودمان بگوییم که بین چطورپیش میرود ویاچطورپیش خواهدرفت یک رابطه متقابل میباشد.مثبت نگری ها باعث نقاط قوت ومنفی نگری باعث نقاط ضعف مامیباشند پس این دومورد دست خودانسان است ومیتوان تاحدودی آن راتقویت یا سرکوب کرد.

برای نمونه موارد زیرازنقاط ضعف وقوت به حساب می آیند.

 • میزان شهرت شرکت
 • اسامی مشتریان
 • پرسنل ها
 • میزان دارایی شرکت
 • محل شرکت

 

درمقابل این موارد،تهدید ها وآوانس ها مسائلی هستند که شماقابلیت مقابله باآنان را ندارید وهرچقدهم بابرنامه ریزی پیش بروید بازهم بازخورد موردنظرخود رانمیگیرید.

برای نمونه:

 • قوانین و مقررات
 • رقبا
 • اقتصاد
 • وضعیت بازار
 • مسائل مالی

 

سوالاتی برای یافتن نقاط قوت:

سوالات زیربیشترجنبه مثبت نگری دارند که نحوه عملکرد شمارا نشان میدهد.این موارد متغیرمیباشند وحتمابایدخودتان آنهاراکنترل کنید.برای ابتدا سوالاتی ازخودتان بپرسید.

 • مادرچه کاری مهارت داریم؟
 • مانسبت به افرادی که درکنارماهستند چه توانایی هایی داریم؟
 • دریک تیم برای رقابت چه خصوصیت مثبت درماوجوددارد؟
 • درچه کاری موفق هستید که حس میکنیددیگران ازانجام آن کارعاجزهستند؟
 • پرسنل های ماچه خصوصیت خوبی دارند؟
 • مشتریان چه چیزی درموردکارمادوست دارند؟

 

سوالاتی برای یافتن نقاط ضعف:

سوالات زیربیشترجنبه منفی نگری دارند که نحوه عملکرد شمارا نشان میدهد.این موارد متغیرمیباشند وحتمابایدخودتان آنهاراکنترل ویاحتی سرکوب کنید.برای ابتدا سوالاتی ازخودتان بپرسید.

 • مادرچه کاری مهارت کافی نداریم؟
 • رقیب های مادرچه کاری بیشترازماتوانایی دارند؟
 • مشتریان مادرچه مورد بیشترمعترض میباشند؟
 • تیم ما چه معایبی دارد؟
 • چه عاملی ما را عقب نگه می‌دارد؟
 • کمبود چه منابعی در کار وجود دارد؟
 • چه چیزهایی را می‌توانیم بهبود دهیم؟

  

سوالاتی برای یافتن فرصت‌ها:

سوالات زیردرموردمحیط خارجی کارمامیباشد که میتوان تاثیرمثبتی برنحوه عملکردشمابگذارد.برخی ازآنان راشمانمیتوانید کنترل کنید شمامیتوانید روی آنهاتاثیربگذارید. برای ابتدا سوالاتی ازخودتان بپرسید.

 • چه تغییراتی به مرور می‌تواند کسب و کار شما را بهبود بخشد؟
 • آیا بازار به شیوه‌ی مناسبی تغییر می‌کند؟
 • آیا وضعیت اقتصادی فعلی، شغل ما را به سمت مثبتی هدایت می‌کند؟
 • به سراغ چه فرصت‌هایی هنوز نرفته‌ایم؟
 • چه فرصت‌هایی برایمان مهیا خواهد بود؟
 • آیا هزینه‌ی مواد اولیه‌ی ما کاهش خواهد یافت؟
 • آیا راهی برایمان هست که منابعی را که تابه‌حال نداشته‌ایم به دست آوریم؟

سوالاتی برای یافتن تهدیدها:

این سوالات درباره‌ی خارج کار است که می‌تواند تاثیر منفی‌ای بر نحوه عملکرد شما بگذارد. اغلب آن‌ها از کنترل شما خارجند اما می‌توانید با برنامه‌ریزی آن‌ها را تحت تاثیر بگذارید. از خودتان بپرسید:

 • رقبای فعلی ما چه کسانی هستند؟
 • چه محصولات جدیدی با ورود به بازار ممکن است تجارت الکترونیک ما را تهدید کند؟
 • آیا اندازه‌ی بازار ما کاهش خواهد یافت؟
 • آیا صنعت به گونه‌ای منفی تغییر خواهد کرد که بر کسب و کار ما تاثیر بگذارد؟
 • آیا هزینه‌ی مواد اولیه‌ی ما زیاد خواهد شد؟
 • آیا تقاضایی که موجب عرضه‌ی محصولاتمان شده کمتر خواهد شد؟
 • آیا مقررات به نحوی تغییر خواهند کرد که کسب و کار ما را تهدید کنند؟
 • آیا سازنده و تولیدکننده‌ی ما غیرقابل اعتماد خواهد بود؟

ماتریسswot

ماتریس SWOT یا مدل خط و مشی هاروارد، ابزار تحلیلی بسیار کارآمدی است که برای شناسایی محیط بیرونی و درونی سازمان به کار برده می شود. از این ماتریس در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود.

ماتریس SWOT یاخط ومشی هاروارد،ابزارقابلی برای شناسایی محیط بیرونی ودرونی سازمان به کارمیرود. این ماتریس درمدیریت استراتژیک وهمچنین بازاریابی به منظورشناخت محیط پیرامون ما به کارمیرود.

برای انجام تحلیل سازمان خود به وسیله ماتریس SWOT گام های زیر را طی کنید:

گام اول:شناسایی عوامل داخلی وخارجی

برای ساختن ماتریس SWOT درابتدا باید عوامل داخلی وخارجی که بر آن سازمان تاثیرمیگذارد را موردبررسی قرارداد. . پس از اینکه تمامی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها مشخص شد، ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ارزیابی عوامل خارجی (EFE) تشکیل می‌شود. تمامی نقاط ضعف و قوت که مربوط به محیط داخل سازمان است در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات محیط خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می شوند و  پس از آن وارد ماتریس QSPM شده و نمره دهی می شوند.

گام دوم: تعیین وزن عوامل داخلی وخارجی

عوامل داخلی وخارجی راباید ابتداشناسایی کنیم وسپس براساس نقاط ضعف وقوت وهمچنین فرصت ها وتهدیدها تقسیم کنیم. می توانیم از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی کمک بگیریم و سلسله مراتب وزن هر یک از شاخص های عوامل داخلی و خارجی را مشخص کنیم. خروجی تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، میزان اهمیت هر شاخص تصمیم گیری استراتژیک را نشان می دهد.

گام سوم: ایجاد ماتریس برای ارزیابی عوامل داخلی وخارجی

برای این کاراول بایدعواملی که بدست آمده رابنویسیم وبه هرکدام براساس اهمیت،ضریبی ازعدد صفر(بدون اهمیت)اختصاص دهیم. این نکته را همچنان به یاد داشته باشید که جمع ضرایب نباید ازعدد یک بیشترباشد.اکنون به هرکدام ازاین عوامل ازشماره ۱تا۴ امتیازی را درنظرمیگیریم. نمره ۱بیانگر ضعف بسیار،۲بیانگرضعف کم،۳بیانگرنقطه قوت و۴هم نشان دهنده قوت بسیاربالا دراین عوامل میباشد. سپس ضریب هر عامل را در نمره آن ضرب کرده تا نمره نهایی سازمان به دست بیاید.اگرمیانگین این عدد از۲٫۵ کمترباشد به این معناست که این سازمان باضعف مواجه شده ولی اگراین میانگین از۲٫۵بالاترباشد یعنی سازمان دارای قوت است.

قدم چهارم: طراحی ماتریس SWOT

عواملی چون قدرت، ضعف، فرصت و تهدید در ماتریس SWOT شناسایی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. در ماتریسSWOT  هریک از این عوامل را لیست کرده و آنها را در سلول های مربوط به خودشان وارد کنید. بنابراین همواره این ماتریس چهار نوع استراتژی WO، WT، ST و SO به شما می دهد.

استراتژی های ماتریس SWOT

استراتژی های محافظه کارانه (WO): در این استراتژی هدف این است که از مزیت های موجود در فرصت ها برای جبران نقاط ضعف استفاده شود.

استراتژی های تدافعی (WT): هدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. معمولا در چنین شرایطی سازمان در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد می توانیم از روش  انحلال، واگذاری کاهش عملیات، پیوستن به شرکت های دیگر از این بحران عبور کند.

استراتژی های تهاجمی (SO): در این استراتژی، سازمان با تکیه بر قوت های داخلیف بیشترین بهره را از فرصت های خارجی می برد. به همین دلیل بیشتر سازمان ها تمایل دارند در این موقعیت قرار بگیرند.

استراتژی های رقابتی (ST): در این موقعیت هدف سازمان این است که روش هایی استفاده شود تا با استفاده از نقاط قوت داخلی از تاثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری شود و حتی سعی شود تهدیدات را از بین بروند.

 

SWOT

به پایان آمد این ویرگول، حکایت همچنان باقی

هرازگاهی نگاهی به عقب بیندازید و ببینید چه مسیری را طی کرده‌اید. هرازگاهی نگاهی به پیش‌رو هم بیاندازید تا ببینید به کجا خواهید رسید. به کمک پرسش‌های مطرح شده در این آنالیز، ارزیابی نسبتا دقیقی را از وضعیت کسب‌و‌کارتان داشته باشید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *