آشنایی با برخی مفاهیم در مدیریت تولید

تولید و مدیریت

نظام تولید

نظامی است که دریک سازمان صنعتی کلیه عملیات از بدو ورود مواد خام و اولیه به کارخانه تا خروج کالاي ساخته شده از محوطه کارخانه را در بر می گیرد

هدف نظام تولید

عبارتست از اجراي عملیات تولیدي از بدو ورود مواد تا خروج کالا طبق ضوابط و برنامه هاي از قبل تعیین شده با حداکثر کارآیی و نظارت بر عملیات به منظور جلوگیري از انحرافات و ضایعات.

تولید و ابزار

تولید و ابزار

مسائل و مشکلات نظام تولید

 1. کمبود یا ازدیاد مواد اولیه
 2. بودن وسایل و ابزار کارلازم
 3. داشتن کارگر اضافی یا برعکس نداشتن کارگر متخصص کافی
 4. نداشتن آگاهی کافی از نحوه ساخت و اجراي عملیات تولیدي
 5. مشکلات مربوط به تعمیرات و نگهداري ماشینها
 6. حمل و نقل داخلی ناصحیح مواد در کارخانه

وظایف کارکنان نظام تولید

 1. تعیین چگونگی تولید کالاها
 2. تعیین میزان مواد اولیه مورد نیاز و مشخصات آنها
 3. تنظیم برنامه کار ماشین آلات و کارگران
 4. تعیین ظرفیت و نحوه کار واحدهاي مختلف تولید
 5. تنظیم برنامه تعمیرات و نگهداري براي ماشینه

تعاریف مدیریت تولید

مدیریت تولید یعنی تولید کالاها و عرضه خدمات مورد نیاز طبق ضوابط و معیارهاي از قبل تعیین شده یا مدیریت تولید یعنی تامین نیروي انسانی ، ماشین آلات ، ابزار و مواد و تسهیلات لازم در سازمان به منظور تولید مقدار مشخصی از کالا یا عرضه خدمت معین در زمان و باکیفیت خواسته شده با حداقل هزینه ممکن.

اهداف مدیریت تولید

 • ایجاد اطمینان از اینکه محصول اعم از کالاي ساخته شده یا خدمات عرضه شده در سازمان داراي کیفیت مطلوب است
 • حصول اطمینان از اینکه محصول به مقدار لازم ساخته شود
 • حصول اطمینان از اینکه محصول در موعد مقرر آماده تحویل است
 • نظارت بر اینکه موارد ذکر شده در بالا با حداقل هزینه ممکن انجام شود
تولید

تولید

فواید مدیریت تولید

دانش مدیریت تولید اندوخته با ارزشی براي مدیران و سرپرستان به شمار می آید و قدرت اداره و رهبري امور صنعتی و تجزیه و تحلیل صحیح مسائل مربوط را به آنها می آموزد و در ترکیب و بهره برداري صحیح از عوامل تولید به منظور نیل به هدفها، به نحو احسن به آنان کمک می کند.

وظیفه مدیر

قدرت بخشیدن به کارهاي دسته جمعی از طریق اهداف و ارزشهاي مشترك و آموزش و پرورش و هدایت افراد براي شناخت تحولات محیطی است. در واقع هدف و وظیفه مدیران افزایش بهره وري یا استفاده موثر و بهتر از منابع انسانی و مادي است.

بهره وري

عبارتست از به حداکثر رساندن استفاده از منابع مادي و انسانی به طریق علمی و به منظور کاهش هزینه هاي تولید، گسترش بازارها و افزایش اشتغال و بهبود معیارهاي زندگی آن گونه که به سود کارکنان، مدیر و مصرف کنندگان باشد.

اختلاف بهره وري و تولید

تولید به عملیات و فعالیت هاي اجرایی و فیزیکی تولید کالاها و عرضه خدمات مربوط می شود و بهره وري به قدرت و کفایت استفاده از منابع براي تولید بیشتر ارتباط پیدا می کند.

کارآیی و اثر بخشی

کارآیی یا بازدهی نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازده معیار و تعیین شده است. یا در واقع مقدار کاري که انجام می شود نسبت به آنچه باید انجام شود. اثر بخشی یا سودمندي عبارتست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده.

مدیریت تولید

مدیریت تولید

خط و مشی هاي مدیریت

منظور سیاستهاي مشخص کننده نوع و کیفیت محصول ، اندازه کارخانه ، نحوه انعطاف پذیري در کارخانه ، برنامه هاي توسعه ، میزان موجودي و نوع تسهیلات براي کارکنان است.

موازنه

منظور ایجاد هماهنگی و تناسب بین مراحل تولید به نحوي که هر ایستگاه بتواند تمام کار قبلی را دریافت و پس از انجام عملیات به مرحله بعدي تحویل دهد.

نمودار فرآیند عملیات (گردش عملیات)

نمودار فرآیند عملیات یک نماي کلی از چگونگی اجراي عملیات و ترتیب آنهاست، و عملیات تولیدي که بر روي کالا انجام می شود را نشان می دهد.

علت استفاده از نمودار براي نمایش گردش عملیات و اطلاعات

نوشتن تمام مطالب مربوط به یک جریان کاري خاص مستلزم وقت زیاد و ملال آور است وهزینه بررسی عملیات را افزایش می دهد. به همین دلیل براي نشان دادن چگونگی گردش کارهاي مختلف اداري و تولیدي در سازمان و کارخانه از نمودار استفاده می شود. نمودار فرآیند عملیات نوعی مدل سازي است و بیانگر عملیات گوناگون تولیدي است که در مراحل مختلف روي کالا انجام می گیرد.

لزوم پیاده سازي سیستم هاي نگهداري وتعمیرات

یکی از مهمترین مسائل در مدیریت تولید وعملیات مساله تعمیرات ونگهداري است . در جهان امروز وظیفه افرادي که مسئولیت نصب ،راه اندازي ،بهره برداري واجراي تعمیرات ونگه داري را در کارخانه ومراکز صنعتی برعهده دارند روز به روز سنگینتر می شود.

تولید و مدیریت

تولید و مدیریت

بررسی عوامل مرتبط با کیفیت

تصمیم گیري درباره تعیین سطح کیفیت کالاهایاخدمات درهرسازمان به عهده مدیران بالاي ان سازمان است وازنظربازاریابی اهمیت دارد.درعین حال ازانجاکه لازم است ضوابط وخصوصیات کالاازنظر تولیدمناسب باشد،واحدهاي مهندسی (فنی) و ساخت نیزباید باجزئیات طرح محصول وحدودکیفیت ان موافق باشند.

هزینه کیفیت

هرچه کالامرغوب ترباشد،هزینه اش بیشتروقیمت ان گرانترخواهدشد.بالابردن کیفیت طراحی کالاشامل بالا بردن هزینه وبرعکس بالابردن کیفیت تولیدشامل کم کردن هزینه هاست. اگربخواهیم هزینه اي معقول رابه کیفیت اختصاص دهیم،ب ایدمقداراین هزینه راهنگام قیمت گذاري محصول درنظر بگیریم.

هدف نهایی ازبازرسی

هدف نهایی ازبازرسی ونظارت برکیفیت به صفررسانیدن درصدمعایب وخرابی هاست .این خودمستلزم ان است که درمراحل تولیدونظارت ،انقدر دقت شودکه هیچ گونه خرابی ایجادنشود.این خودسبب بالارفتن هزینه هامی شودوبه صرفه نیست .عکس ان نیزصادق است.بدین معناکه اگردرمراحل تولیددقت نشود،انقدرخرابی ها بالا می رود که باعث افزایش هزینه ه امی شود. بدین ترتیب معیارها و ضوابط ساخت رابایدطوري طراحی کردکه کلیه کالاهاي تولیدشده درمحدوده قابل قبول قرارگیرد.

روش بهینه

درواقع روش بهینه ایـن است که درصدخرابی موردقبول را تعیین کنند و سپس بکوشند که تولید کالاها در این محدوده قرار گیرد.چنانچه درصد خرابی ها در داخل حدود تعیین شده باشد، به تولید ادامه می دهد، و درصورت خارج شدن از این تنها حدود، درصدد ردیابی و رفع اشکال برمی آیند. اگر درصد خرابی روبه کاهش گذارد، نه بهبود کار را نشان می دهد ، بلکه پیگیري و یافتن علت کاهش درصد خرابی راهنماي بهبود عملیات تولیدي است و باید ادامه پیدا کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *